Rijksoverheid

Regelingenpocket Woensdrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
17-2-2020
Downloads
111
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Woensdrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Woensdrecht Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015
Woensdrecht Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden
Woensdrecht Actualisatie HRM-beleid en regelingen 2018: Arbobeleid gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Afvalstoffenverordening
Woensdrecht Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Algemene regels voor evenementen gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Algemene regels voor kampeerplaatsen buiten kampeerterreinen
Woensdrecht Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016
Woensdrecht Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Woensdrecht Archiefverordening gemeente Woensdrecht 2006
Woensdrecht Archiefverordening gemeente Woensdrecht 2018
Woensdrecht Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018
Woensdrecht Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Beleidsregel BSO Buitenschoolse Opvang: vervoer naar een opvangadres na schooltijd, anders dan het woonadres
Woensdrecht Beleidsregel Seksbedrijven
Woensdrecht Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Beleidsregel dwangsommen gemeente Woendrecht
Woensdrecht Beleidsregel nadere betekenis growshops gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet
Woensdrecht Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2018)
Woensdrecht Beleidsregels Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Woensdrecht Beleidsregels Mantelzorgwoningen
Woensdrecht Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Beleidsregels Tegenprestatie Inkomensvoorzieningen
Woensdrecht Beleidsregels Wet Taaleis Inkomensvoorziening ISD
Woensdrecht Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
Woensdrecht Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 Woensdrecht
Woensdrecht Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet
Woensdrecht Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet
Woensdrecht Beleidsregels ontheffing stookverbod gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015
Woensdrecht Beleidsregels speelautomaten(hallen)
Woensdrecht Beleidsregels ten aanzien van uitwegvergunningen
Woensdrecht Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Woensdrecht Beleidsregels voor standplaatsvergunningen
Woensdrecht Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ
Woensdrecht Beleidsregels wegslepen van voertuigen
Woensdrecht Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2020)
Woensdrecht Bouwverordening 1997
Woensdrecht Brandbeveiligingsverordening 2012
Woensdrecht CAR/UWO
Woensdrecht Coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Criteria aanwijzen trouwlocatie
Woensdrecht Criteria benoeming eenmalige (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand
Woensdrecht Damoclesbeleid District De Markiezaten – Gemeente Woensdrecht 2020
Woensdrecht De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Delegatieverordening
Woensdrecht Destructieverordening
Woensdrecht Erfgoedverordening 2010 gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Erfgoedverordening gemeente Woensdrecht 2018
Woensdrecht Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Woensdrecht 2013
Woensdrecht Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015
Woensdrecht Inspraakverordening 2013 Gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Instructie voor de griffier van de gemeente Woensdrecht 2019
Woensdrecht Interne Klachtenregeling 2015
Woensdrecht Klachtenregeling Jeugd gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Klachtenverordening 2015
Woensdrecht Mandaatbesluit 2019
Woensdrecht Marktreglement (nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Woensdrecht)
Woensdrecht Marktverordening gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Marktverordening voor marktorganisaties gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Nadere regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp 2016
Woensdrecht Nadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Nadere regels voor grafbedekking gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Nadere regels voor graven en asbezorging
Woensdrecht Nadere regels voor terrassen
Woensdrecht Nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Nadere regels voor verkiezingsborden gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Organisatieregeling van de gemeente Woensdrecht 2017
Woensdrecht Procedureregeling functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing gemeente Woensdrecht 2009
Woensdrecht Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
Woensdrecht Re-integratieverordening Participatiewet
Woensdrecht Regeling ambtelijk horen 2020
Woensdrecht Regeling briefadres gemeente Woensdrecht 2018
Woensdrecht Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016
Woensdrecht Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2020
Woensdrecht Regeling van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent kwijtschelding - Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woensdrecht 2020
Woensdrecht Regeling werkoverleg 2013
Woensdrecht Regels bij huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen
Woensdrecht Reglement Jongerenraad Woensdrecht
Woensdrecht Reglement burgerlijke stand
Woensdrecht Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Woensdrecht Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht
Woensdrecht Subsidieregeling maatschappelijk welzijn Woensdrecht
Woensdrecht Telecommunicatieverordening gemeente Woensdrecht 2014
Woensdrecht Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2011
Woensdrecht Verordening 'Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2012'
Woensdrecht Verordening Naamgeving en Nummering 2011 (adressen)
Woensdrecht Verordening Noodfonds Armoedebeleid gemeente Woensdrecht 2017
Woensdrecht Verordening Starterslening gemeente Woensdrecht 2018
Woensdrecht Verordening Vertrouwenscommissie gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Woensdrecht Verordening Werkgeverscommissie griffie Woensdrecht 2019
Woensdrecht Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015
Woensdrecht Verordening burgerinitiatief Woensdrecht
Woensdrecht Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal
Woensdrecht Verordening commissie bezwaarschriften 2014
Woensdrecht Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Woensdrecht 2018
Woensdrecht Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
Woensdrecht Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
Woensdrecht Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening
Woensdrecht Verordening jeugdhulp gemeente Woensdrecht 2019
Woensdrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Woensdrecht Verordening leerlingenvervoer gemeente Woensdrecht 2014
Woensdrecht Verordening op de Opinieraden
Woensdrecht Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Woensdrecht 2006
Woensdrecht Verordening op de commissie sociaal domein Woensdrecht
Woensdrecht Verordening op de elektronische bekendmaking
Woensdrecht Verordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012
Woensdrecht Verordening op de kermissen gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Verordening op de rekenkamercommissie Woensdrecht 2011
Woensdrecht Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Woensdrecht 2019
Woensdrecht Verordening speelautomaten(hallen)
Woensdrecht Verordening sportpenning gemeente Woensdrecht 2006
Woensdrecht Verordening straatnaamgeving en huisnummering
Woensdrecht Verordening tegenprestatie inkomensvoorzieningen
Woensdrecht Verordening tot de 1e wijziging van de Legesverordening gemeente Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad Woensdrecht houdende regels omtrent de controle op financieel beheer en de financiële organisatie – Controleverordening gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent OZB - Verordening onroerende-zaakbelastingen Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent afval - Verordening afvalstoffenheffing Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent begraafplaatsen - Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent forensen - Verordening forensenbelasting Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent het gebruik van standplaatsen op het marktterrein - Verordening marktgelden Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent honden - Verordening hondenbelasting Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent rioolgebruik - Verordening rioolheffing Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent toeristen - Verordening toeristenbelasting Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges - Legesverordening Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges - Legesverordening Woensdrecht 2020
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent kwaliteitsimpuls Verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Woensdrecht 2019
Woensdrecht Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende regels omtrent uitgangspunten voor het financieel beleid Financiële verordening gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Verordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur
Woensdrecht Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woensdrecht 2015
Woensdrecht Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2018
Woensdrecht Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019
Woensdrecht Verordening winkeltijden gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht
Woensdrecht Werktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?