Rijksoverheid

Regelingenpocket Winterswijk

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
23-5-2020
Downloads
110
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Winterswijk. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Winterswijk AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGDEURWAARDERS EN INVORDERINGSMEDEWERKERS
Winterswijk Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister
Winterswijk Aanwijzingsbesluit artikel 4.13 APV (beschermde planten)
Winterswijk Aanwijzingsbesluit ex. art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht     
Winterswijk Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank in centrumgebied
Winterswijk Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Winterswijk 2018
Winterswijk Afvalstoffenverordening Winterswijk 2015
Winterswijk Algemene Plaatselijke Verordening 2019
Winterswijk Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI gemeente Winterswijk)
Winterswijk Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017
Winterswijk Algemene voorschriften uitstallen van goederen in winkelpromenades
Winterswijk Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk
Winterswijk Archiefverordening gemeente Winterswijk 2016
Winterswijk Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Winterswijk 2017
Winterswijk Beleid toepassing Wet Bibob 2017
Winterswijk Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein 'Meedoen in Winterswijk'
Winterswijk Beleidsplan Wmo en Jeugd 'Meedoen in Winterswijk'
Winterswijk Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen
Winterswijk Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Winterswijk
Winterswijk Beleidsregel handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2019
Winterswijk Beleidsregel handhaving helingbestrijding Winterswijk
Winterswijk Beleidsregels 2009 Leegstandwet
Winterswijk Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet Gemeente Winterswijk
Winterswijk Beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Beleidsregels Boete Participatiewet/Bbz, IOAW en IOAZ Sociale Dienst Oost Achterhoek 2015 en volgende jaren
Winterswijk Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Gemeente Winterswijk
Winterswijk Beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2015 en volgende jaren
Winterswijk Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Winterswijk 2018
Winterswijk Beleidsregels bermmonumenten en gedenktekens langs (openbare) wegen
Winterswijk Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen
Winterswijk Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren
Winterswijk Beleidsregels doelgroep loonkostensubsidie volgens de Participatiewet
Winterswijk Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Winterswijk 2016
Winterswijk Beleidsregels handhaving verkeerd aangeboden huishoudelijke afvalstoffen 2016
Winterswijk Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2015 en volgende jaren
Winterswijk Beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet 2015
Winterswijk Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
Winterswijk Beleidsregels inzake de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast gemeente Winterswijk 2012
Winterswijk Beleidsregels kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen
Winterswijk Beleidsregels omgevingsvergunning bewoning recreatiewoning
Winterswijk Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied centrum Winterswijk
Winterswijk Beleidsregels plus BSO gemeente Winterswijk 2019
Winterswijk Beleidsregels privacy in het sociaal domein gemeente Winterswijk
Winterswijk Beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase gemeentelijke belastingen 2018
Winterswijk Beleidsregels projectborden t.b.v. bouwprojecten en andere werken
Winterswijk Beleidsregels subsidieverstrekking bij referenda
Winterswijk Beleidsregels taaleis Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
Winterswijk Beleidsregels terrassen
Winterswijk Beleidsregels trouwlocaties gemeente Winterswijk
Winterswijk Beleidsregels verlagen norm woonlasten en schoolverlaters Participatiewet 2015
Winterswijk Beleidsregels zakelijke relatie kostendelersnorm Participatiewet 2015
Winterswijk Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023
Winterswijk Besluit Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Winterswijk 2016
Winterswijk Besluit aanwijzing en mandatering ambtenaren gemeentelijke belastingen 2017
Winterswijk Besluit beperkingen openbaarheid van archiefbescheiden
Winterswijk Besluit beperkingen openbaarheid van archiefbescheiden
Winterswijk Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2020
Winterswijk Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk houdende regels omtrent Jeugdhulp Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk houdende regels omtrent Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Besluit verruiming openstelling supermarkten op zondag i.v.m. coronacrisis
Winterswijk Besluit wijziging geldigheidsduur ontheffingen inrijden voetgangersgebieden
Winterswijk Besluit wijziging vergunningsplicht voor plaatsing van containers op de openbare weg in meldingsplicht
Winterswijk Bomenverordening 2017
Winterswijk Bouwverordening gemeente Winterswijk
Winterswijk Collegebesluit vaststelling voorschriften Hilgelo 2016
Winterswijk Delegatiebesluit ontheffingsaanvragen Ruimtelijke Verordening Gelderland
Winterswijk Drank- en Horecaverordening Winterswijk
Winterswijk Evenementennota Gemeente Winterswijk (Beleidsregels vergunningverlening evenementen)
Winterswijk Exploitatieverordening gemeente Winterswijk 2007
Winterswijk Financiële verordening gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Gedragscode elektronische communicatiemiddelen
Winterswijk Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Winterswijk
Winterswijk Gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Winterswijk
Winterswijk Gemeentelijke Arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk
Winterswijk Gewijzigde Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019
Winterswijk Klachtenverordening
Winterswijk Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016
Winterswijk Mandaatbesluit Beschermd Wonen (Wmo)
Winterswijk Mandaatbesluit Wet tijdelijk huisverbod
Winterswijk Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Winterswijk Mandaatbesluit aanstelling verkeersregelaars
Winterswijk Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders GGD Noord- en Oost-Gelderland in het kader van de uitvoering van toezicht Wmo 2015
Winterswijk Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2016
Winterswijk Mandaatbesluit heffing gemeentelijke belastingen 2017
Winterswijk Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar inzake waarneming
Winterswijk Mandaatbesluit invordering gemeentelijke belastingen 2017
Winterswijk Mandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Winterswijk 2018
Winterswijk Marktverordening Winterswijk 2005
Winterswijk Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG
Winterswijk Nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG 2015 Winterswijk
Winterswijk Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven
Winterswijk Nadere regels subsidie Winterswijk 2020
Winterswijk Nadere regels voor de aanleg van inritten
Winterswijk Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats van Winterswijk 2017
Winterswijk Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg
Winterswijk Organisatiebesluit gemeente Winterswijk 2014
Winterswijk Privacy beleidskader gemeente Winterswijk
Winterswijk Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011
Winterswijk Project grondgebruik, verkoop en verhuur van openbaar groen
Winterswijk Raadsbesluit tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wet natuurbescherming
Winterswijk Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Winterswijk 2019
Winterswijk Referendumverordening gemeente Winterswijk 2008
Winterswijk Regeling Beschikbaarheidsdienst gemeente Winterswijk 2016
Winterswijk Regeling Melding Vermoeden Misstand 2017
Winterswijk Regeling briefadres Gemeente Winterswijk 2017
Winterswijk Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden en/of financieel belang ambtenaren van de griffie
Winterswijk Regionale beleidsregels jobcoaching Participatiewet regio Achterhoek
Winterswijk Reglement gegevensverstrekkingbasisregistratie personen gemeente Winterswijk 2015
Winterswijk Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
Winterswijk Reglement referendumcommissie gemeente Winterswijk
Winterswijk Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Winterswijk Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Winterswijk 2018
Winterswijk Subsidieregeling gecertificeerde instellingen Achterhoekse gemeenten 2018
Winterswijk Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2015
Winterswijk Subsidieverordening Isoleren zonder asbest 2013 – 2014
Winterswijk Subsidieverordening burgercheques Winterswijk 2015
Winterswijk Subsidieverordening stimulering aanleg blusvijvers 2016
Winterswijk Tijdelijke verplaatsing zaterdagmarkt
Winterswijk Treasurystatuut gemeente Winterswijk 2014
Winterswijk Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Winterswijk 2016
Winterswijk Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Winterswijk 2018
Winterswijk Uitvoeringsregeling Marktverordening Winterswijk 2017
Winterswijk Uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 eerste lid van de Verordening Straatnaamgeving en huisnummering
Winterswijk Verordening Burgerinitiatief en Burgeragendering Gemeente Winterswijk 2019
Winterswijk Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
Winterswijk Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2020
Winterswijk Verordening Starterslening 2013
Winterswijk Verordening Toekomstbestendig Wonen regeling Winterswijk
Winterswijk Verordening Wet kinderopvang gemeente Winterswijk 2012
Winterswijk Verordening basisregistratie personen van de gemeente Winterswijk
Winterswijk Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen ex artikel 176 Gemeentewet
Winterswijk Verordening commissie bezwaarschriften
Winterswijk Verordening commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek 2013
Winterswijk Verordening duurzaamheidslening non-profit organisaties Winterswijk 2020
Winterswijk Verordening elektronische kennisgeving gemeente Winterswijk
Winterswijk Verordening gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk
Winterswijk Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Winterswijk 2015
Winterswijk Verordening individuele studietoeslag gemeente Winterswijk 2015
Winterswijk Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening Gemeente Winterswijk)
Winterswijk Verordening inzake het toekennen van een financiële bijdrage aan de raadsfracties 2014
Winterswijk Verordening klankbordgesprek burgemeester en raad (2017)
Winterswijk Verordening kleinschalige nevenactiviteiten
Winterswijk Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk
Winterswijk Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Winterswijk Verordening leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018
Winterswijk Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Winterswijk 2017
Winterswijk Verordening op de algemene raadscommissie van de gemeente Winterswijk 2019
Winterswijk Verordening op de ambtelijke bijstand
Winterswijk Verordening op de financiële raadscommissie 2020
Winterswijk Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2013
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting Industrieterrein Misterweg- Venemansweg
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting winterswijk centrum 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Winterswijk Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Winterswijk Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt (2016)
Winterswijk Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
Winterswijk Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Winterswijk Verordening op het politiek forum van de gemeente Winterswijk 2019
Winterswijk Verordening outplacement gewezen wethouders 2008
Winterswijk Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening
Winterswijk Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Winterswijk 2019
Winterswijk Verordening speelautomaten
Winterswijk Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Winterswijk
Winterswijk Verordening ter voorkoming van ongewenste mededinging door instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard ex artikel 3A Drank- en Horecawet
Winterswijk Verordening van de raad van de gemeente Winterswijk houdende bepalingen over de instandhouding van erfgoed (Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019)
Winterswijk Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Winterswijk
Winterswijk Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Winterswijk
Winterswijk Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Winterswijk Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2012
Winterswijk Verordening werkgeverscommissie
Winterswijk Verordening winkeltijden Winterswijk 2014
Winterswijk Volkshuisvestelijk Afwegingkader Woningbouw Winterswijk 2019-2025
Winterswijk Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk
Winterswijk Vrijstellingsbesluit vergunningsplicht exploitatie openbare inrichtingen
Winterswijk Waboprojectbesluit, aanwijzing categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist
Winterswijk Wegsleepverordening voor de gemeente Winterswijk
Winterswijk Werktijdenregeling gemeente Winterswijk 2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?