Rijksoverheid

Regelingenpocket Wijchen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
211
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Wijchen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aansluiting bij de CAR en UWO voor de sector gemeente
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Wijchen Aanvraagformulier voor een subsidie i.h.k.v. het innovatiefonds leefbaarheid
Wijchen Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020
Wijchen Aanwijzing leden van het bestuur werkorganisatie Druten Wijchen
Wijchen Aanwijzing leden van het bestuur werkorganisatie Druten-Wijchen
Wijchen Aanwijzing secretaris bezwaarschriftencommissie Wijchen
Wijchen Aanwijzingsbesluit Beperking verkeer in natuurgebieden
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming
Wijchen Aanwijzingsbesluit Markt en Kromme Elleboog (Spoorstraat huisnummer 1 t/m 27) Wijchen
Wijchen Aanwijzingsbesluit Straatartiest
Wijchen Aanwijzingsbesluit cameratoezicht stationsomgeving Wijchen
Wijchen Aanwijzingsbesluit camperplaatsen Oude Klapstraat
Wijchen Aanwijzingsbesluit centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen 4:15 Apv
Wijchen Aanwijzingsbesluit functionaris gegevensbescherming
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Wijchen Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatvoorzieningen 2:57 Apv
Wijchen Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen
Wijchen Aanwijzingsbesluit informatiebeheer gemeente Wijchen 2020
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Werkorganisatie Druten-Wijchen Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Wijchen Aanwijzingsbesluit met betrekking tot zelfstandige wooneenheden in een woon-zorgcomplex
Wijchen Aanwijzingsbesluit natuurlijke behoefte doen
Wijchen Aanwijzingsbesluit stationsgebied Wijchen
Wijchen Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen (m.u.v. team IBO)
Wijchen Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen (team IBO)
Wijchen Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Villa Sterrebosch
Wijchen Aanwijzingsbesluit verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
Wijchen Aanwijzingsbesluit voor honden verboden plaatsen 2:57 Apv
Wijchen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Wijchen
Wijchen Afvalbeleidsplan 2014-2017
Wijchen Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Wijchen
Wijchen Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen - gemeente Wijchen 2019
Wijchen Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen
Wijchen Algemene plaatselijke verordening Wijchen
Wijchen Algemene regeling budgethouders van de gemeente Wijchen
Wijchen Algemene subsidieverordening Wijchen 2018
Wijchen Archeologiebeleid 2007
Werkorganisatie Druten-Wijchen Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen
Wijchen Archiefverordening gemeente Wijchen 2018
Werkorganisatie Druten-Wijchen Attentieregeling
Werkorganisatie Druten-Wijchen Beheerregeling informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018
Wijchen Beheerregeling informatiebeheer gemeente Wijchen 2018
Wijchen Beleidsnota Antikraak
Wijchen Beleidsnota plattelandswoningen
Wijchen Beleidsnotitie kleine windmolens
Wijchen Beleidsregel Bijdrage extra kosten chronisch zieken 2017 Gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregel CZM gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregel Hondenuitlaatbeleid
Wijchen Beleidsregel bijzondere begraafplaatsen
Wijchen Beleidsregel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand naar keuze
Wijchen Beleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden
Wijchen Beleidsregel levensduur woonvoorzieningen Wmo
Wijchen Beleidsregel ontheffing stookverbod APV en Wm Wijchen
Wijchen Beleidsregel terugvordering, invordering en verhaal gemeente Wijchen 2015
Wijchen Beleidsregel vaststellen Hogere Waarden
Wijchen Beleidsregel vergoeding van kosten aan leden van het gemeentebestuur
Wijchen Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregel voor omzetting van zelfstandige woningen in onzelfstandige woningen
Wijchen Beleidsregel wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels Bed & Breakfast gemeente Wijchen 2006
Wijchen Beleidsregels Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosocialeproblemen
Wijchen Beleidsregels Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosocialeproblemen
Wijchen Beleidsregels Geldterugregeling gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels Kindregeling Wijchen
Wijchen Beleidsregels Munitax 2019
Wijchen Beleidsregels Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen 2014
Wijchen Beleidsregels Straatnaamgeving en huisnummering
Wijchen Beleidsregels Wet Bibob
Wijchen Beleidsregels Wet Werk en Bijstand van de gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels Wet taaleis gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels bestuursdwang bij gedwongen (woning)ontruimingen
Wijchen Beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen Wijchen 2020
Wijchen Beleidsregels duurzame gebruiksgoederen gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels externe veiligheid gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels gehandicapten- en andere bijzonderen parkeerplaatsen
Wijchen Beleidsregels gehandicapten- en andere bijzonderen parkeerplaatsen
Wijchen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Wijchen 2018
Wijchen Beleidsregels individualisering en verlaging uitkeringsnorm gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats
Wijchen Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen
Wijchen Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Wijchen 2015
Wijchen Beleidsregels schuldhulpverlening Wijchen 2013
Wijchen Beleidsregels toegang centrumgebied Wijchen juni 2011
Wijchen Beleidsregels toepassing wegingsfactoren in belasting zaken
Wijchen Beleidsregels uitgifte reststroken
Wijchen Beleidsregels voor locaties, aanleg en gebruik schaatsbanen in de openbare ruimte van de gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels voor reserves en voorzieningen (Nota reserves en voorzieningen 2009 Gemeente Wijchen
Wijchen Beleidsregels waarschuwing of matiging boete sociale zekerheidswetten gemeente Wijchen
Werkorganisatie Druten-Wijchen Benoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zaken Werkorganisatie Druten Wijchen
Wijchen Benoemingsbesluit tweede loco-secretaris gemeente Wijchen
Wijchen Besluit inzake mandaatverlening aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Wijchen Besluit inzake mandaatverlening aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
Wijchen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen 2015
Wijchen Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen 2015
Wijchen Besluit tot het aanwijzen van een verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
Wijchen Bezoldigingsverordening gemeente Wijchen 2005
Wijchen Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers 2004
Wijchen Bouwverordening 2015
Wijchen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsoverkomst
Wijchen Controle verordening gemeente Wijchen (op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie)
Wijchen Controlstatuut gemeente Wijchen 2009
Wijchen Delegatiebesluit gemeente Wijchen 2020
Wijchen Drugsbeleid Wijchen 2019
Wijchen Economisch beleidsplan
Wijchen Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen
Wijchen Evenementenbeleid gemeente Wijchen
Wijchen Exploitatieverordening gemeente Wijchen 1997
Wijchen Financiële verordening gemeente Wijchen 2016
Wijchen Fraudeverordening PW, IOAW en IOAZ gemeente Wijchen
Wijchen GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BIJZONDER ONDERZOEK REGIO ZUID-GELDERLAND
Wijchen Gedragscode Windenergie Wijchen
Wijchen Gedragsverordening bestuurlijke integriteit collegeleden
Wijchen Gedragsverordening raads- en commissieleden
Wijchen Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Wijchen Griffiestatuut gemeente Wijchen
Wijchen Grondprijzenbeleid 2017
Wijchen Handleiding Leerplicht
Werkorganisatie Druten-Wijchen Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid
Wijchen Het vellen van houtopstanden
Wijchen Huisvestingsverordening Gemeente Wijchen 2020
Wijchen Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Wijchen
Wijchen Inspraakverordening
Werkorganisatie Druten-Wijchen Instelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen
Wijchen Instructie voor medewerkers leerplicht in de regio Nijmegen
Wijchen Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen
Wijchen Integraal beleidsplan Vergunningen, Toezicht & Handhaving gemeente Wijchen
Wijchen Intructie raadsgrifier
Wijchen Kadernota geluidbeleid
Wijchen Kaderstellende beleidsnotitie vergunningverlening en handhaving
Werkorganisatie Druten-Wijchen Klachtenregeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Wijchen Leidraad subsidietender innovatiefonds MKB
Wijchen Lijst duurzaamheidsmaatregelen sportclubs
Wijchen Lijst van duurzaamheidsmaatregelen Duurzaamheidslening
Wijchen Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Wijchen
Werkorganisatie Druten-Wijchen Mandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen
Wijchen Mandaatbesluit Wob-verzoeken raad gemeente Wijchen
Wijchen Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan de Werkorganisatie Druten-Wijchen
Wijchen Mandaatbesluit gemeente Wijchen aan externen 2018
Wijchen Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Wijchen
Wijchen Marktreglement 2010
Wijchen Marktverordening 2010
Wijchen Monumentennota Wijchen 2008-2015
Wijchen Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen
Wijchen Nadere regels kleine evenementen
Wijchen Nadere regels sandwichborden
Wijchen Nadere regels uitwegen gemeente Wijchen
Wijchen Nadere regels voor terrassen in Wijchen
Wijchen Nieuwe beleid afkoop eeuwigdurende erfpacht
Wijchen Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 11 mei 2020)
Wijchen Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik
Wijchen Nota Ruimtelijke Kwaliteit
Wijchen Nota reclamebeleid gemeente Wijchen
Wijchen Notitie Geluidhinder langs wegen 2000
Wijchen Notitie standplaatsen gemeente Wijchen
Wijchen Organisatieverordening gemeente Wijchen
Wijchen Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen
Wijchen Preventie- en Handhavingsplan Alcohol regio Nijmegen
Wijchen Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet
Wijchen Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
Wijchen Protocol indicatiestelling Hulp bij het huishouden
Wijchen Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen
Wijchen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Werkorganisatie Druten-Wijchen Regeling behandeling van bezwaarschriften personele zaken Werkorganisatie Druten Wijchen 2019
Wijchen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Wijchen
Wijchen Regeling gemeentelijke belasting 2002
Wijchen Regeling incidenteel overnachten in gebouwen met een andere functie dan logiesgebouwen
Wijchen Regeling interne en externe klachtenbehandeling gemeente Wijchen
Werkorganisatie Druten-Wijchen Regeling verlof en flexibele ureninvulling
Wijchen Register gemeenschappelijke regelingen Gemeente Wijchen
Wijchen Reglement basisregistratie personen van de gemeente Wijchen (Reglement BRP)
Wijchen Reglement burgerlijke stand
Wijchen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
Werkorganisatie Druten-Wijchen Reglement van orde voor het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen
Wijchen Reglement voor de marktcommissie 2010
Wijchen Sociaal statuut van de gemeente Wijchen
Wijchen Standplaatsenbeleid Wijchen
Wijchen Structuurverordening beheerscommissie
Wijchen Subsidieregeling Wijchen 2018
Wijchen Subsidieverordening Monumenten Wijchen
Wijchen Toegestane bedrijven op Bedrijventerrein Wijchen Oost
Wijchen Toewijzingscriteria kleine kernen gemeente Wijchen
Wijchen Treasurystatuut gemeente Wijchen
Wijchen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010
Wijchen Uitvoeringsprogramma VT&H 2020 Gemeente Wijchen
Wijchen Uitwegenbeleid gemeente Wijchen
Wijchen VTH-Beleidsplan 2016-2019 Gemeente Wijchen
Wijchen Verblijfsontzeggingen
Wijchen Verordening Brandweerrechten 2006
Wijchen Verordening Burgerinitiatief
Wijchen Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Wijchen
Wijchen Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Wijchen
Wijchen Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2018
Wijchen Verordening Stimuleringsfonds Wonen & Monumenten 2008
Wijchen Verordening Stimuleringslening Duurzame Maatregelen 2018
Wijchen Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016
Wijchen Verordening Tegenprestatie gemeente Wijchen
Wijchen Verordening Vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure gemeente Wijchen
Wijchen Verordening alleenrecht "Breed" voor opruimen van zwerfvuil en groenonderhoud
Wijchen Verordening basisregistratie personen van de gemeente Wijchen
Wijchen Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Wijchen 2020
Wijchen Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding van de gemeente Wijchen 2000
Wijchen Verordening cliëntenparticipatie, Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Wijchen
Wijchen Verordening cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid Wijchen
Wijchen Verordening commissie Naamgeving
Wijchen Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Wijchen
Wijchen Verordening elektronische publicatie
Wijchen Verordening fractieondersteuning
Wijchen Verordening inburgering 2010
Wijchen Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wijchen.
Wijchen Verordening individuele studietoeslag gemeente Wijchen.
Wijchen Verordening inzake toekenning gemeentelijke eretekenen
Wijchen Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van ondergrondse infrastructuren 2019
Wijchen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Wijchen
Wijchen Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2020
Wijchen Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijchen
Wijchen Verordening onkostenvergoeding voor wethouders en gemeentesecretaris
Wijchen Verordening op de Monumentencommissie 2010
Wijchen Verordening op de ambtelijke bijstand
Wijchen Verordening op de auditcommissie
Wijchen Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Wijchen Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
Wijchen Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Wijchen 2019
Wijchen Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Wijchen 2020
Wijchen Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
Wijchen Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
Wijchen Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
Wijchen Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen 2020
Wijchen Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2020
Wijchen Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Wijchen Centrum 2020
Wijchen Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Wijchen Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Wijchen Verordening op de informatie- en themabijeenkomsten en raadscommissies
Wijchen Verordening op de rekenkamercommissie
Wijchen Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid in de gemeente Wijchen
Wijchen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Wijchen 2019
Wijchen Verordening seniorenraad
Wijchen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wijchen 2012
Wijchen Verordening werkgeverscommissie
Wijchen Verordening woningbouwbudget gemeente Wijchen
Wijchen Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Wijchen
Wijchen Verordeningen outplacement gewezen wethouders
Wijchen Verruiming trouwlocaties en tijden
Wijchen Wegsleepverordening gemeente Wijchen
Wijchen Weigeringsgronden aanvraag kapvergunning
Wijchen Wet Markt en Overheid, vaststellen van economische activiteiten in het algemeen belang inzake camperplaatsen
Wijchen Winkeltijdenverordening Wijchen
Wijchen Woonschepenverordening 1998

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?