Rijksoverheid

Regelingenpocket Weesp

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-9-2019
Downloads
79
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Weesp. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Weesp Aangepaste uitvoeringsregels bij de verordening Jeugdhulp SWW
Weesp Aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2019
Weesp Afstemmingsverordening Participatiewet Ioaw Ioaz Weesp 2017
Weesp Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp
Weesp Algemene plaatselijke verordening Weesp 2018
Weesp Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)
Weesp Bekendmaking vaststellen Parkeernormennota Weesp
Weesp Beleidsregel “WET AANPAK WOONOVERLAST” WEESP 2018
Weesp Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Weesp 2019
Weesp Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Weesp 2019
Weesp Beleidsregels Wet Taaleis Participatiewet
Weesp Beleidsregels handhaving wet kinderopvang Weesp 2018
Weesp Bomenverordening Weesp 2018
Weesp Bouwverordening Weesp september 2011
Weesp Brandbeveiligingsverordening 2010
Weesp CAR-UWO 2018-1
Weesp Damoclesbeleid gemeente Weesp
Weesp De Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Weesp 2008
Weesp Declaratieregeling Kindpakket 2019
Weesp Delegatiebesluit Weesp februari 2007
Weesp Erfgoedverordening Weesp 2011
Weesp Financiële verordening gemeente Weesp 2017
Weesp Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers en Protocol vermoedens integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Weesp 2018
Weesp Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Weesp Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weesp 2017
Weesp Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Weesp Inspraakverordening Weesp 2003, versie 16 december 2010.
Weesp Instructie voor de gemeentesecretaris van Weesp
Weesp Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Weesp 2013
Weesp Mandaat, volmacht en machtiging voor de manager van de afdeling Gegevensbeheer van Amsterdam
Weesp Nadere regels Jeugdhulp gemeente Weesp 2019
Weesp Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Weesp 2019
Weesp Parkeerverordening 1994, versie december 2010
Weesp Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014
Weesp Referendumverordening gemeente Weesp 2019
Weesp Regeling bijdrage maaltijdservice, versie december 2010
Weesp Regeling budgethouders en budgetbeheer Weesp per 1 juni 2019
Weesp Regeling vergoeding voor deelname aan activiteiten, versie december 2010
Weesp Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 ‘Samen sterk voor kwaliteit’
Weesp Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Weesp 2019
Weesp Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Weesp Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2009
Weesp Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012
Weesp Treasurystatuut gemeente Weesp 2015
Weesp Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (versie 2)
Weesp VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WEESP 2015
Weesp Verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019
Weesp Verordening Algemene commissie bezwaarschriften 2004, versie december 2010
Weesp Verordening Commissie bezwaarschriften ambtenarenzaken 2004, versie december 2010
Weesp Verordening Drank- en Horecawet Weesp 2013
Weesp Verordening Individuele Studietoeslag Weesp 2017
Weesp Verordening Re-integratie en Loonkostensubsidie Weesp 2017
Weesp Verordening Starterslening Weesp 2018
Weesp Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW, IOAZ Weesp 2015
Weesp Verordening Weesper Kei 2019 gemeente Weesp
Weesp Verordening auditcommissie Weesp december 2014
Weesp Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010
Weesp Verordening burgerinitiatief 2010
Weesp Verordening funderingsherstel gemeente Weesp 2007
Weesp Verordening gegevensverstrekking BRP Weesp 2014
Weesp Verordening individuele inkomenstoeslag Weesp 2015
Weesp Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Weesp
Weesp Verordening inzake het toekennen van stedelijke onderscheidingen van de gemeente Weesp 2013
Weesp Verordening jeugdhulp gemeente Weesp 2019
Weesp Verordening kinderopvang Weesp 2005
Weesp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Weesp – OFGV 2016
Weesp Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Weesp 2005
Weesp Verordening leerlingenvervoer 2014
Weesp Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Weesp 2018
Weesp Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Weesp 1999, versie december 2010
Weesp Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Weesp 2010
Weesp Verordening op de Raadscommissies Weesp 2019
Weesp Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Weesp 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019
Weesp Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2019
Weesp Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
Weesp Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011
Weesp Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
Weesp Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
Weesp Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Weesp 2010
Weesp Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Weesp 1997, versie december 2010.
Weesp Verordening rekenkamercommissie gemeente Weesp 2015
Weesp Verordening subsidiëring Peuteropvang met VVE Weesp 2019
Weesp Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015
Weesp Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Weesp 2015
Weesp Verordening werkgeverscommissie 2018
Weesp Verordening werkgroep Bloemendalerpolder Weesp 2006, versie december 2010
Weesp Wegsleepverordening gemeente Weesp 2010
Weesp Winkeltijdenverordening Weesp 2015

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?