Rijksoverheid

Regelingenpocket Weert

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-1-2020
Downloads
196
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Weert. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Weert Afvalstoffenverordening
Weert Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende leerlingenvervoer Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015
Weert Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert 2016
Weert Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 2e herziening’
Weert Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3e herziening
Weert Beleidsregel commerciële huurprijs kostendelersnorm gemeente Weert
Weert Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Weert 2016
Weert Beleidsregel taaleis gemeente Weert 2016
Weert Beleidsregel uitwerking Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg, deelaspect terugdringen planvoorraad
Weert Beleidsregel uitwerking Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg, deelaspect terugdringen planvoorraad
Weert Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent het toepassen van bestuursrechtelijke sancties op grond van artikel 13b Opiumwet
Weert Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent woonoverlast Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast Weert
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Beleidsregel Evenementensubsidie Weert 2017
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende beleidsregels leerlingenvervoer
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent beschermd wonen Beleidsregels landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 2017
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent bestuurlijke boete Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2018
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent bijzondere bijstand Beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2017
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2020)
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen 2019
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent reststroken en adoptiegroen Beleidsregel reststroken en adoptiegroen
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent toegankelijkheid maatschappelijke opvang (Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019)
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent toekennen ambtshalve vermindering belastingaanslagen (Beleidsregels ambtshalve vermindering 2020)
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit (Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2020)
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent verplichtingen van burgers (Beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Weert 2020)
Weert Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels voor parttime ondernemen Beleidsregel parttime ondernemen Weert 2016
Weert Beleidsregel van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren (Beleidsregels parkeervergunningen en -abonnementen 2020)
Weert Beleidsregel verhaal gemeente Weert 2015
Weert Beleidsregels bestuurlijke boeten hondenbelasting 2016
Weert Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2016
Weert Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2016
Weert Besluit aanwijzing toezichthouder PW, Ioaw en Ioaz gemeente Weert 2015
Weert Besluit aanwijzing toezichthouder Wmo gemeente Weert 2015
Weert Besluit privaatrechterlijke tarieven 2014
Weert Besluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht kermis Weert 2019
Weert Besluit van de directeur Inwoners van de gemeente Weert houdende regeling ondermandaat sector Inwoners
Weert Besluit van de gemandateerde functionaris van de gemeente Weert houdende regels voor het ondermandaat VTH Ondermandaat VTH 2016
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende Handhavingsbeleidsplan Werk Inkomen & Zorgverlening
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende Nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende Welstandsnota 2017
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende de vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kampershoek Weert 2019-2023
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende de vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kanaalzone I Weert 2019-2023
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende de vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein de Kempen Weert 2019-2023
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent Vaststellen bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent afkoppeling regenwater Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de gemeenteraad Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Weert 2019
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de uitvoering van de treasuryfunctie Treasurystatuut gemeente Weert
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent het protocol voor processtappen Protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie (Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert 2019)
Weert Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels voor bestuurlijke integriteit Gedragscode bestuurlijke integriteit van de gemeente Weert 2017
Weert Besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent elektronisch berichtenverkeer Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Weert 2018
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent Beleidslijn voor de toepassing van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2019
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat Mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat en volmacht inkoop sociaal domein
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanager(s)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling vrijwilligersorganisaties georganiseerd en uitgevoerd in Weert, met thema samenwerken en verbinden, tweede tranche
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke invorderingsproces (Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2020)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor sport (Subsidieregeling Sport Weert 2017)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent uitvoering gemeentelijke belasting (Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2020)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert en de burgemeester van de gemeente Weert houdende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Contractmanagers
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Alcohol Handhavingsstappen Plan 2015 - 2018 gemeente Weert
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Beleidslijn “Glas of Plastic?”
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende het Reglement Draagvlakmeting BIZ Reglement draagvlakmeting BIZ Ondernemers binnenstad
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels mandaat Wijzigingsbesluit 2016 Mandatenregeling
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersonen integriteit gemeente Weert
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd wonen en opvang 2020-2021
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling Vrijwilligersactiviteiten, georganiseerd en uitgevoerd in Weert, ten behoeve van viering Van Hornejaar 2018, tweede tranche
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling vrijwilligersactiviteiten
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent beschermd wonen en opvang (Besluit beschermd wonen en opvang)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent betaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand 2018
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent commissie straatnaamgeving Reglement commissie straatnaamgeving
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Reglement draagvlakmeting BIZ De Kempen
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Reglement draagvlakmeting BIZ Kampershoek
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Reglement draagvlakmeting BIZ Kanaalzone I
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent gegevensbescherming Aanwijzingsbesluit interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent gegevensverstrekking basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2019)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent het tariefstructuur persoonsgebonden budget Wmo
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent invordering gemeentelijke belasting (Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2020)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent jeugdhulp Nadere regels jeugdhulp gemeente Weert 2018
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent kwijtscheldingsbeleid Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat en volmacht inkoop Hulp bij het huishouden contractjaar 2020
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat wet basisregistratie adressen en gebouwen (Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Weert 2019)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent organisatie (Organisatiebesluit gemeente Weert 2019)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent planologische afwijkingsmogelijkheden Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven (Besluit privaatrechtelijke tarieven 2020)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie betreffende jeugdbescherming en jeugdreclassering Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie burgerinitiatieven (Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie cultuur (Subsidieregeling Cultuur Weert 2017)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie gevelverbetering (Subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor beheer van wijkaccomodaties Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor onderwijs en kinderopvang Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor professionele instellingen Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor welzijn (Subsidieregeling Welzijn Weert 2017)
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor wijk- en dorpsraden Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels voor ontheffing van arbeidsverplichting en voorzieningen Nadere regels Re-integratieverordening gemeente Weert 2016
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels voor subsidie bij evenementen Subsidieregeling Evenementen Weert 2017
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels voor verkoop van particuliere bouwkavels Algemene voorwaarden verkoop particuliere bouwkavels
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende tarieven behorende bij de Verordening staangeld 2017 Tarieventabel staangeld 2017
Weert Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten en zaken Besluit Informatiebeheer gemeente Weert 2016
Weert Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat beschermd wonen en maatschappelijke opvang Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017-2019
Weert Besluitenlijst behorende bij de Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert 2005
Weert Bouwverordening van de gemeente Weert
Weert Brandbeveiligingsverordening 2010
Weert Criteria voor besluiten als bedoeld in art. 160 Gemeentewet
Weert Delegatiebesluit horen namens de raad
Weert Drank- en Horecaverordening Paracommercie Weert 2011
Weert Erfgoedverordening Weert 2014
Weert Gebiedsaanwijzingsbesluit verbod alcohol, glas en softdrugs op straat
Weert Instructie klachtbehandeling gemeente Weert
Weert Mandaatbesluit stichting Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg ‘toeleiding gespecialiseerde jeugdhulp’
Weert Marktreglement voor de gemeente Weert
Weert Marktverordening voor de gemeente Weert
Weert Nadere regels subsidiëring jeugdhulp gemeente Weert 2015
Weert Notitie informatieplicht en richtlijn actieve en passieve informatieplicht gemeente Weert
Weert Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Weert 2016
Weert Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels over standplaatsen Standplaatsenreglement
Weert Procedureregeling planschadevergoeding 2005
Weert Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Weert
Weert Protocol Huisbezoek WIZ
Weert Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert
Weert REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE REKENKAMER VAN WEERT
Weert Rechtspositieregeling voor de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand
Weert Regeling Volkshuisvestingsfonds gemeente Weert 2005
Weert Regeling outplacement gewezen wethouders
Weert Reglement Industriehaven Weert
Weert Reglement Passantenhaven Weert
Weert Reglement op de commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders 2006
Weert Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamer van Weert
Weert Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het College 2016
Weert Salarisverordening
Weert Standwerkersreglement voor de gemeente Weert
Weert Telecommunicatieverordening gemeente Weert
Weert Uitbreiding locaties alcoholverbod op donderdag 25 april 2013
Weert Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2016
Weert Verordening Cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert
Weert Verordening Duurzaamheidsregeling Gemeente Weert
Weert Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Weert 2015
Weert Verordening Regiofonds Midden-Limburg
Weert Verordening Wet inburgering gemeente Weert
Weert Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015
Weert Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Weert Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Weert 2015
Weert Verordening commissie onderzoek jaarrekening 2010
Weert Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014
Weert Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007
Weert Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013
Weert Verordening individuele studietoeslag gemeente Weert 2015
Weert Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening)
Weert Verordening op de erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert
Weert Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Binnenstad Weert 2016 -2020
Weert Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, de regels voor het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Weert
Weert Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, de regels voor het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Weert
Weert Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats
Weert Verordening op het burgerinitiatief 2004
Weert Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Weert
Weert Verordening op het raadplegend en het raadgevend referendum Weert 2005
Weert Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Weert 2015
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdeden regels omtrent jeugdhulp (Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021 Verordening BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende de zorg van burgemeester en wethouders voor het beheer van de digitale en analoge informatie alsmede het interne toezicht daarop Archiefverordening gemeente Weert 2016
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels betreffende de rekenkamer Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de afstemming van Participatiewet, Ioaw, Ioaz Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2017
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de afvoer van hemel- en grondwater (Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening auditcommissie gemeente Weert
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van graf- en begraafrechten (Verordening graf- en begraafrechten 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening Parkeerbelastingen 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelastingen (Verordening precariobelasting 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van reinigingsheffingen (Verordening reinigingsheffingen 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffingen (Verordening rioolheffingen 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van scheepvaartrechten (Verordening Scheepvaartrechten 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van staangeld (Verordening staangeld 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de inrichting van de financiële organisatie Financiële beheersverordening gemeente Weert
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de kwijtschelding gemeentelijke belastingen (Verordening kwijtschelding 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de starterslening Verordening starterslening gemeente Weert 2019
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de vertrouwenscommissie en de raadscommissie omtrent de (her)benoeming van de burgemeester
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Weert 2017
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent kansspelautomaten en speelautomatenhallen Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent loonkostensubsidie Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Weert 2017
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren (Parkeerverordening 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent participatie Verordening Meedoenbijdrage gemeente Weert 2018
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent participeren Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Weert 2017
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies gemeente Weert 2019
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent rechtspositie raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 2019)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent sociale woningbouw Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent straatnaamgeving en nummering Verordening straatnaamgeving en nummering (adressen) gemeente Weert
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidiëring experimenteerruimte onderwijs (Subsidieregeling Experimenteerruimte Onderwijs 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent wegslepen van voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Weert 2020)
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels voor kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Weert
Weert Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels voor subsidie Algemene subsidieverordening Weert 2017
Weert Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Begrotingsposten Weert 2018
Weert Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2012
Weert Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2016
Weert Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Weert
Weert Verordening werkgeverscommissie griffie
Weert Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015
Weert Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 (WeVIM mei 2008)

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?