Rijksoverheid

Regelingenpocket Wassenaar

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
30-12-2019
Downloads
271
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Wassenaar. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Wassenaar ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE WASSENAAR
Wassenaar Aanwijzigingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand
Wassenaar Aanwijzing welstandsvrij gebied Wassenaar
Wassenaar Aanwijzing werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen
Wassenaar Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen Wassenaar 2018
Wassenaar Aanwijzingsbesluit gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2014
Wassenaar Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Wassenaar 2015
Wassenaar Afvalstoffenverordening gemeente Wassenaar
Wassenaar Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014
Wassenaar Algemene subsidieverordening Wassenaar 2017
Wassenaar Archiefverordening gemeente Wassenaar
Wassenaar BELEIDSREGELS ZONDAGAVONDOPENSTELLING
Wassenaar Beleidsnota Bed & Breakfast Gemeente Wassenaar
Wassenaar Beleidsregel briefadres gemeente Wassenaar 2014
Wassenaar Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent de aanpak van woonverlast (Beleidsregel aanpak woonoverlast Wassenaar 2019)
Wassenaar Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende beleidsregels omtrent de materiële controle op de rechtmatigheid en de doelmatigheid (Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Wassenaar 2019)
Wassenaar Beleidsregeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen (BRP) gemeente Wassenaar (Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Basisregistratie Personen gemeente Wassenaar)
Wassenaar Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Wassenaar 2017
Wassenaar Beleidsregels Social return Wassenaar 2016
Wassenaar Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Wassenaar 2019
Wassenaar Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen Wassenaar 2015
Wassenaar Beleidsregels jeugdhulp gemeente Wassenaar 2019
Wassenaar Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Wassenaar 2017
Wassenaar Beleidsregels sport
Wassenaar Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van het viaduct Buurtweg met motorvoertuigen
Wassenaar Beluit kostenverhaal baatbelasting 2019 Wassenaar
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende beleidsregels omtrent urgentieverklaringen (Beleidsregel urgentieverklaringen Wassenaar 2019)
Wassenaar Besluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar 2014
Wassenaar Besluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Wassenaar
Wassenaar Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften burgemeestersbesluiten gemeente Wassenaar
Wassenaar Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Wassenaar
Wassenaar Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (Algemene Inkoopvoorwaarden 2019 gemeente Wassenaar)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende beleidsregels over het geven van voorrang aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente behorende kern (Beleidsregels lokaal maatwerk Wassenaar 2019)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de (wijze van) vervanging van papieren archiefbescheiden (Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Wassenaar 2019)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de aanwijzing van gebieden waar honden niet aangelijnd behoeven te zijn en de aanwijzing van gebieden waar honden niet zijn toegestaan (Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2012 gemeente Wassenaar)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende de verlening van mandaat aan de korpschef en de door deze aangewezen ambtenaren (Mandaatbesluit uitvoering wegsleepregeling Wassenaar 2017)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent bijzondere bijstand en minimabeleid (Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2019-2)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent de aanwijzing van een actiegebied waar met oog op sloop of verbetering woonruimten vrij worden gemaakt van bewoning
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent de toetsingscommissie urgentieverklaringen (Reglement van orde toetsingscommissie urgentieverklaringen juli 2019)
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent mandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring
Wassenaar Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent terugvordering, invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ (Beleidsregels Terug-, invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Wassenaar 2019)
Wassenaar Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
Wassenaar Budgethoudersregeling gemeente Wassenaar 2019
Wassenaar Controleverordening gemeente Wassenaar
Wassenaar Damoclesbeleid gemeente Wassenaar 2017
Wassenaar Door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regeling bij artikel 1
Wassenaar Erfgoedverordening Wassenaar 2016
Wassenaar Financiële verordening Wassenaar 2018
Wassenaar Fraudeverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Gemeente Wassenaar 2015
Wassenaar Functieboek Griffie gemeente Wassenaar 2018
Wassenaar GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKORGANISATIE DUIVENVOORDE
Wassenaar IKB-regeling Wassenaar
Wassenaar Inspraakverordening gemeente Wassenaar
Wassenaar Interne instructie voor het ambtelijk gebruik van mandaatbevoegdheden Wassenaar
Wassenaar Mandaatbesluit gemeente Wassenaar 2019
Wassenaar Mandaatbesluit werkgeverscommissie Wassenaar
Wassenaar Marktverordening Wassenaar 2015
Wassenaar Nadere regels jeugdhulp gemeente Wassenaar 2016
Wassenaar Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg Wassenaar
Wassenaar Nadere regels uitstallingen gemeente Wassenaar 2014
Wassenaar Organisatieverordening van de griffie
Wassenaar Planschadeverordening gemeente Wassenaar
Wassenaar Privacyreglement sociaal domein gemeente Wassenaar
Wassenaar Procedureregeling functiewaardering griffie gemeente Wassenaar 2018
Wassenaar Procedureregeling planschadevergoeding 2005
Wassenaar Re-integratieverordening Participatiewet Wassenaar 2019
Wassenaar Referendumverordening Wassenaar 2014
Wassenaar Regeling AO-reclamedisplays Wassenaar 2018
Wassenaar Regeling Generatiepact Wassenaar
Wassenaar Regeling Overgangsrecht beloningshoofdstuk gemeente Wassenaar
Wassenaar Regeling Sportbijdrage Wassenaar
Wassenaar Regeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Monumenten Gemeente Wassenaar 2005
Wassenaar Regeling ambtelijke integriteit 2018
Wassenaar Regeling ambtelijke integriteit Werkorganisatie Duivenvoorde
Wassenaar Regeling bijzondere gebeurtenissen Wassenaar
Wassenaar Regeling houdende de voorschriften met betrekking tot de afgifte van Haaglanden gehandicaptenparkeerkaarten
Wassenaar Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015
Wassenaar Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk Wassenaar
Wassenaar Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen
Wassenaar Regeling op de subcommissie Planning en Control
Wassenaar Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding Wassenaar
Wassenaar Regeling spandoeken Wassenaar 2018
Wassenaar Regeling studiefaciliteiten Wassenaar
Wassenaar Regeling van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels voor de vergaderingen en de overige werkzaamheden van de gemeenteraad (Reglement van orde gemeenteraad Wassenaar 2018)
Wassenaar Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar
Wassenaar Regeling voortgangs- en beoordelingsgesprekken Wassenaar
Wassenaar Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften
Wassenaar Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand
Wassenaar Reglement rechtspositionele bezwaarschriften
Wassenaar Reglement van orde van de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed
Wassenaar Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Wassenaar Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand
Wassenaar Toeslagenverordening Wet werk en bijstand
Wassenaar Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2018
Wassenaar Uitvoeringsregels voorrangsbepaling juli 2015 gemeente Wassenaar
Wassenaar VERORDENING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE PANDEIGENAREN CENTRUM WASSENAAR 2017
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVOERING VAN LEGES WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENING OP DE HEFFING EN INVOERDERING VAN ONDERNEMERSHEFFING WASSENAAR 2019
Wassenaar VERORDENNG OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN WASSENAAR 2019
Wassenaar Vakantieregeling Wassenaar
Wassenaar Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Wassenaar Verordening Ondernemersheffing Wassenaar 2013
Wassenaar Verordening Speelautomatenhallen Wassenaar
Wassenaar Verordening Starterslening gemeente Wassenaar 2018
Wassenaar Verordening Wet inburgering gemeente Wassenaar 2016
Wassenaar Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening baatbelasting Wassenaarse Slag
Wassenaar Verordening baatbelasting Wassenaarse Slag
Wassenaar Verordening baatbelasting Wittelaan, Laantje van Paridon en gedeelte Waalsdorperlaan
Wassenaar Verordening baatbelasting Zijdeweg
Wassenaar Verordening bedrijveninvesteringszone Maaldrift 2016
Wassenaar Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Wassenaar Verordening cliëntenparticipatie WsW gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening cliëntenraad Wet werk en bijstand
Wassenaar Verordening commissie bezwaarschriften
Wassenaar Verordening elektronische kennisgeving Wassenaar
Wassenaar Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar
Wassenaar Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden
Wassenaar Verordening individuele inkomenstoeslag Wassenaar 2019
Wassenaar Verordening individuele studietoeslag Wassenaar 2015
Wassenaar Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Wassenaar
Wassenaar Verordening leerlingenvervoer gemeente Wassenaar 2014
Wassenaar Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Wassenaar 2017
Wassenaar Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in de gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor Het Kerkehout
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor Raaphorstlaan, fase II
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor buitenplaats de Hartenkamp
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Buurtweg
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Katwijkseweg en Ruigelaan
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Laan van Pluymestein
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Papeweg
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Raaphorstlaan 1
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Rijksstraatweg
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Rust en Vreugdlaan.
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de Verlengde Wittelaan.
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor de van Ommerenlaan.
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor landgoed De Horsten
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor landgoed Duindigt
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van een baatbelasting voor park Oosterbeek
Wassenaar Verordening op de heffing en de invordering van leges Wassenaar 2017
Wassenaar Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting voor de Oostdorperweg (ged.)
Wassenaar Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting voor de Schulpwei
Wassenaar Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting voor het Laantje van Duinauwe (Groot Haesebroekseweg)
Wassenaar Verordening op de heffing van de invordering van een baatbelasting voor de Rijksstraatweg (parallelweg-oost en Zuidwijk)
Wassenaar Verordening op de raadscommissies 2016
Wassenaar Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Wassenaar 2019
Wassenaar Verordening op het burgerinitiatief gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Wassenaar Verordening op het presidium 2018
Wassenaar Verordening op het verlenen van diensten van gemeentereiniging
Wassenaar Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening tegenprestatie Participatiewet
Wassenaar Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wassenaar Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van Wassenaar houdende regels over de Werkgeverscommissie (Verordening Werkgeverscommissie)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening op de Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening Jeugdhulp gemeente Wassenaar 2015)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent kindgebonden financiering peuteropvang (Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Wassenaar)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en de invordering van retributies (Retributieverordening Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van liggeld (Verordening liggeld Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van marktgeld (Verordening marktgeld Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van ondernemersheffing (Verordening ondernemersheffing Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van rechten voor de algemene begraafplaats Persijnhof (Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van rioolbelasting (Verordening rioolheffing Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2020)
Wassenaar Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over huisvesting (Huisvestingsverordening Wassenaar 2019)
Wassenaar Verordening van de raad van de gemeente Wassenaar houdende regels over de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Wassenaar 2019)
Wassenaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Wassenaar 2015
Wassenaar Verordening voor de heffing en de invordering van een baatbelasting voor Oud Clingendaal
Wassenaar Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar
Wassenaar Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Wassenaar
Wassenaar Verordening winkeltijden Wassenaar 2016
Wassenaar Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen
Wassenaar Voorwaarden borgstelling gemeente voor leningen sportverenigingen
Wassenaar Wassenaarse Bouwverordening
Wassenaar Wegsleepverordening Wassenaar 2017

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?