Rijksoverheid

Regelingenpocket Voorschoten

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
258
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Voorschoten. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Voorschoten AANWIJZINGSBESLUIT LOSLOOPGEBIEDEN VOOR HONDEN IN GEMEENTE VOORSCHOTEN
Voorschoten Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen Voorschoten 2018
Voorschoten Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Voorschoten 2015
Voorschoten Afvalstoffenverordening gemeente Voorschoten
Voorschoten Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010
Voorschoten Archiefverordening
Voorschoten BELEIDSREGELS BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN (Bbz) GEMEENTE VOORSCHOTEN 2012
Voorschoten Beleidslijn 2016 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door de gemeente Voorschoten
Voorschoten Beleidsnotitie Balkonbeleid
Voorschoten Beleidsnotitie erkers
Voorschoten Beleidsregel Vergunningsplicht containers, reclameborden e.d.
Voorschoten Beleidsregel briefadres gemeente Voorschoten 2015
Voorschoten Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels over de aanpak van woonoverlast (Beleidsregel aanpak woonoverlast Voorschoten 2019)
Voorschoten Beleidsregeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen (BRP) gemeente Voorschoten (Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Basisregistratie Personen gemeente Voorschoten)
Voorschoten Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht 2010
Voorschoten Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Voorschoten 2017
Voorschoten Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten 2018
Voorschoten Beleidsregels feestgeluid
Voorschoten Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2019
Voorschoten Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen Voorschoten 2015
Voorschoten Beleidsregels inzage bouwtekeningen c.a.
Voorschoten Beleidsregels ontheffingen winkelgebied Voorschoten
Voorschoten Beleidsregels persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats
Voorschoten Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Voorschoten 2017
Voorschoten Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent social return (Beleidsregels Social return gemeente Voorschoten 2020)
Voorschoten Beschermde bomenlijst gemeente Voorschoten
Voorschoten Besluit van de burgemeester van de gemeente Voorschoten houdende machtiging van de Algemeen Directeur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden voor het horen van de betrokkene in het kader van de verplichte geestelijke gezondheidszorg (Machtigingsbesluit gemeente Voorschoten voor RDOG Hollands Midden ten behoeve van het horen van betrokkene in het kader van de Wvggz)
Voorschoten Besluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Voorschoten
Voorschoten Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften burgemeestersbesluiten gemeente Voorschoten
Voorschoten Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Voorschoten
Voorschoten Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent mandaat voor de Omgevingsdienst West-Holland (Mandaatbesluit gemeente Voorschoten voor de Omgevingsdienst West-Holland)
Voorschoten Besluit van de burgemeester van de gemeente Voorschoten houdende volmacht voor het vertegenwoordigen van de gemeente als werkgever van de griffier en het personeel van de griffie
Voorschoten Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende delegatie bevoegdheden werkgeverschap (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Voorschoten 2020)
Voorschoten Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent de maatschappelijke agenda en het subsidieplan (Subsidieplan Voorschoten 2020-2023)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (Algemene Inkoopvoorwaarden 2019 gemeente Voorschoten)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels omtrent bijzondere bijstand en minimabeleid (Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Voorschoten 2020-1)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels omtrent de materiële controle op de rechtmatigheid en de doelmatigheid (Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Voorschoten 2019)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels omtrent terugvordering, invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ (Beleidsregels Terug-, invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Voorschoten 2019)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels over het verlenen van ontheffing van de geslotenverklaring van de Treubstraat en een gedeelte van de Voorstraat (Ontheffingen geslotenverklaring Treubstraat en (deel) Voorstraat)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels over jeugdhulp (Beleidsregels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2020)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende beleidsregels over tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (Beleidsregel kinderopvang sociaal domein 2020)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende de (wijze van) vervanging van papieren archiefbescheiden (Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden gemeente Voorschoten 2019)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende de mandaat voor de Algemeen Directeur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Mandaat gemeente Voorschoten ten behoeve van het voorbereiden en besluiten over het al dan niet indienen van de aanvraag van een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie in het kader van de Wvggz)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent subsidie aan niet-commerciële huurders als compensatie voor de invoer van kostendekkende huren (Subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten)
Voorschoten Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels over de verlening van subsidie voor instandhoudingskosten en het opstellen van een inspectierapport, duurzaamheidsrapport en/of herbestemmingsrapport (Subsidieregeling monumenten Voorschoten 2019)
Voorschoten Bouwverordening Voorschoten 2008
Voorschoten Brandbeveiligingsverordening Voorschoten 2010
Voorschoten Budgethoudersregeling gemeente Voorschoten 2019
Voorschoten Coördinatieverordening Ruimte Voorschoten 2010
Voorschoten Damoclesbeleid gemeente Voorschoten 2017
Voorschoten Door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regeling bij artikel 1 - Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Voorschoten
Voorschoten Door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde regeling bij artikel 2, lid 3 - Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Voorschoten
Voorschoten Erfgoedverordening Voorschoten 2016
Voorschoten Fraudeverordening participatiewet, IAOW en IOAZ
Voorschoten Functieboek Griffie gemeente Voorschoten 2018
Voorschoten Gebiedsaanwijzing artikel 2:48, eerste lid van de APV (verboden drankgebruik)
Voorschoten Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester
Voorschoten Gedragscode integriteit raads- en commissieleden Voorschoten 2018
Voorschoten Handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk gemeente Voorschoten
Voorschoten Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2012
Voorschoten Instructie voor de gemeentesecretaris
Voorschoten Interne instructie voor het ambtelijk gebruik van mandaatbevoegdheden Voorschoten
Voorschoten Klachtenregeling gemeente Voorschoten 2005
Voorschoten Mandaatbesluit gemeente Voorschoten 2019
Voorschoten Marktreglement Voorschoten 2012
Voorschoten Marktverordening Voorschoten 2012
Voorschoten Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2016
Voorschoten Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg Voorschoten
Voorschoten Planschadeverordening Voorschoten
Voorschoten Privacyreglement sociaal domein gemeente Voorschoten 2015
Voorschoten Procedureregeling functiewaardering griffie gemeente Voorschoten 2018
Voorschoten Procedureregeling planschadevergoeding Voorschoten
Voorschoten REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VOORSCHOTEN 2012
Voorschoten Re-integratieverordening Participatiewet Voorschoten 2019
Voorschoten Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Voorschoten
Voorschoten Regeling Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten
Voorschoten Regeling spandoeken Voorschoten 2018
Voorschoten Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels over subsidie voor de uitvoering van peuteropvang (Subsidieregeling voorschoolse educatie Voorschoten 2020)
Voorschoten Regeling voor het plaatsen van A0-reclamedisplays 2018
Voorschoten Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften
Voorschoten Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften
Voorschoten Reglement van orde van de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed
Voorschoten Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Voorschoten Richtlijn beoordeling snoei en kap ‘niet beschermwaardige’ bomen 2013
Voorschoten Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2018
Voorschoten Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Voorschoten 2014
Voorschoten Uitvoeringsbesluit tijden van begraven en bezorgen van as begraafplaats Rosenburgh
Voorschoten Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen begraafplaats Rosenburgh
Voorschoten Uitvoeringsbesluit, graven, asbezorging en gedenkplaatsen begraafplaatsen Rosenburgh
Voorschoten VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES VOORSCHOTEN 2012
Voorschoten VERORDENING OP HET INSTELLEN VAN EEN COMMISSIE VOOR DE PLANNING EN CONTROL GEMEENTE VOORSCHOTEN 2017
Voorschoten Verordening Cliëntenraad Sociale Zaken gemeente Voorschoten 2016
Voorschoten Verordening Leerlingenvervoer gemeente Voorschoten 2014
Voorschoten Verordening Persoongebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening 2008
Voorschoten Verordening Starterslening Voorschoten
Voorschoten Verordening Wet inburgering gemeente Voorschoten 2016
Voorschoten Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Voorschoten 2003
Voorschoten Verordening bedrijveninvesteringszone Dobbewijk 2017
Voorschoten Verordening betreffende de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de commissie voor cultuur
Voorschoten Verordening commissie bezwaarschriften
Voorschoten Verordening elektronische kennisgeving Voorschoten
Voorschoten Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Voorschoten
Voorschoten Verordening individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2019
Voorschoten Verordening individuele studietoeslag Voorschoten 2015
Voorschoten Verordening inrichting antidiscriminatievoorzieningen Voorschoten
Voorschoten Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Voorschoten Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Voorschoten
Voorschoten Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voorschoten 2015
Voorschoten Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Voorschoten 2017
Voorschoten Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorschoten
Voorschoten Verordening naamgeving en nummering (adressen) Voorschoten
Voorschoten Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de paardenmarkt 2012
Voorschoten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Rosenburgh in Voorschoten
Voorschoten Verordening op het burgerinitiatief Voorschoten 2004
Voorschoten Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Voorschoten Verordening outplacement gewezen wethouders 2010
Voorschoten Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
Voorschoten Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Voorschoten 2014
Voorschoten Verordening rechtspositie wethouders Voorschoten 2014
Voorschoten Verordening ruimte-en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Voorschoten Verordening tegenprestatie Participatiewet Voorschoten 2015
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening op de Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent de verstrekking van subsidies (Algemene Subsidieverordening Voorschoten 2019)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad en de splitsing van woongebouwen (Huisvestingsverordening Voorschoten 2019)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent voorschriften over het voorbereiden van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester en het houden van een functioneringsgesprek met de burgemeester (Verordening op de vertrouwenscommissie Voorschoten 2019)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de duurzaamheidslening (Verordening Duurzaamheidslening Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats Rosenburgh (Verordening rechten begraafplaats Rosenburgh Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van marktgelden (Marktgeldenverordening Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van onroerende zaaksbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van reclamebelasting (Verordening reclamebelasting Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Voorschoten 2020)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over financiën (Financiële verordening Voorschoten 2018)
Voorschoten Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten houdende regels over maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015)
Voorschoten Verordening van de raad der gemeente Voorschoten houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening Jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015)
Voorschoten Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Voorschoten 2015
Voorschoten Verordening vestigen alleenrecht voor specifieke diensten met een sociale dimensie
Voorschoten Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Voorschoten
Voorschoten Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Voorschoten
Voorschoten Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Voorschoten 2015
Voorschoten Verordening werkgeverscommissie gemeente Voorschoten 2011
Voorschoten Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Voorschoten
Voorschoten Verordening winkeltijden Voorschoten 2013
Voorschoten Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen.
Voorschoten Wegsleepverordening Voorschoten 2006
Voorschoten Welstandscriteria voor (gevel)reclames
Voorschoten Welstandscriteria voor aan- en uitbouw
Voorschoten Welstandscriteria voor bijgebouwen en overkappingen
Voorschoten Welstandscriteria voor dakkapellen
Voorschoten het reglement houdende bepalingen ten aanzien van ambtenaren van de burgelijke stand, buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgelijke stand.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?