Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende icidentele subsidie voor culurele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot € 5.000
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot € 5.000

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

overwegende dat het wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011 nadere regels vast te stellen voor incidentele subsidies voor culturele activiteiten tot € 5.000;

overwegende dat het voorts wenselijk is om op grond van artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht een beleidsregel vast te stellen voor het verstrekken van incidentele subsidies voor culturele activiteiten;

overwegende dat het artikel 2 van onderstaand besluit een beleidsregel bevat en de overige artikelen nadere regels bevatten;

gelet op de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Vlaardingen 2011;

BESLUIT de volgende nadere regels en beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels en beleidsregel wordt onder een incidentele subsidie voor culturele activiteiten verstaan: eenmalige subsidie voor culturele activiteiten, zoals evenementen, manifestaties, optredens, opvoeringen, exposities, performances, die een toegevoegde waarde hebben voor het leven, wonen en werken in Vlaardingen.

Artikel 2 Subsidiecriteria

 • 1. De subsidie voor culturele activiteiten wordt geweigerd indien sprake is van één van de weigeringsgronden zoals neergelegd in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening 2011.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de te subsidiëren activiteit:

  • -

   bijdragen aan een goede en prettige stad, het leefklimaat, de woonomgeving en de sociale samenhang;

  • -

   vernieuwend, creatief, artistiek en/of stimulerend zijn,

  • -

   openbaar toegankelijk zijn.

 • 3. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd behoren niet tot de reguliere gesubsidieerde activiteiten.

 • 4. Het publiceren en opleveren van producten als websites, boeken en ander drukwerk, beelden, schilderijen en andere fysieke kunstwerken komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3 De subsidieaanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht, zonder winstoogmerk. Het college kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.

Artikel 4 De subsidieaanvraag

 • 1. De incidentele subsidies kunnen tot maximaal zes weken voor aanvang van de activiteiten worden aangevraagd, in twee perioden:

  • -

   Eerste periode: vanaf 15 oktober 12:00 uur van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden, worden aangevraagd, indien de start, niet zijnde de voorbereiding, van de activiteiten in de periode 1 januari tot en met 30 juni plaatsvinden. Aanvragen die voor deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

  • -

   Tweede periode: vanaf 15 april 12:00 uur van het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden, indien de start, niet zijnde de voorbereiding, van de activiteiten in de periode 1 juli tot en met 31 december plaatsvinden. Aanvragen die voor deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 2. De aanvragen moeten in ieder geval bevatten:

  • -

   een beschrijving van de activiteit;

  • -

   de doelstelling van de activiteit;

  • -

   een omschrijving van de doelgroep;

  • -

   een begroting van de inkomsten en uitgaven;

  • -

   een publiciteitsplan.

Artikel 5 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 6 weken op de aanvragen.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. De hoogte van het totale bedrag dat jaarlijks kan worden besteed aan incidentele subsidies voor culturele activiteiten bedraagt € 17.500 per periode als bedoeld in artikel 4 lid 1.

 • 2. De subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Indien met de toekenning van een subsidieaanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geweigerd.

 • 3. Onafhankelijk van de hoogte van het in lid 1 genoemde subsidieplafond is de hoogte van de subsidie maximaal € 5.000,= per subsidie.

Artikel 7 Inhoudelijk en financieel verslag

Binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient een inhoudelijk en financieel verslag te worden ingediend. Het verslag bevat in ieder geval:

 • -

  een beschrijving van het verloop van de activiteit;

 • -

  een overzicht van de uitgaven en inkomsten.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels en beleidsregel treden in werking op de dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels en beleidsregel kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot € 5.000’.

Ondertekening

Aldus op 4 juli 2017 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
De secretaris, De burgemeester,
Mw. mr. A.G. Knol – Van Leeuwen Mw. mr. A.M.M. Jetten MSc