Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van een toezichthouder Aanwijzingsbesluit toezichthouder PGB – WMO 2015
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van een toezichthouder Aanwijzingsbesluit toezichthouder PGB – WMO 2015

Het college van burgemeester en wethouders;

overwegende dat:

  • de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) is overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling ROGplus;

  • dat de Stichting ROGplus een pgb-onderzoeker in dienst heeft die namens de gemeente onderzoek doet naar de kwaliteit van de zorg die is ingekocht, alsmede of de pgb-houder en de zorgverlener die met een pgb is ingekocht, voldoen aan de voorwaarden;

  • dat in de Wmo 2015 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

  • dat de bevoegdheid om toezichthouders aan te wijzen in het kader van de Wmo 2015 is voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders;

  • dat het wenselijk is de pgb-onderzoeker van de Stichting ROGplus met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wmo 2015 gegeven voorschriften te belasten;

gelet op artikel 6.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 jo artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

  • I de pgb-onderzoeker in dienst bij de Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • II te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouder PGB – WMO 2015;

  • III te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Vlaardingen 9 januari 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,De secretaris, Mw. mr. drs. A.G. Knol – van LeeuwenDe burgemeester, Mw. mr. A.M.M. Jetten MSc