Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014,

overwegende:

  • -

    dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 handhavers van Groenservice Zuid-Holland zijn aangewezen als toezichthouder en de werkzaamheden van Groenservice Zuid-Holland per 1 januari 2017 zullen worden overgenomen door Staatsbosbeheer;

  • -

    dat het om praktische redenen gewenst is om genoemde toezichthouders op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 aan te wijzen voor de Broekpolder.

Besluit

  • I. buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering van Staatsbosbeheer op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 voor de beheersgebieden van het Recreatieschap Midden-Delfland binnen het grondgebied van de gemeente Vlaardingen, en voor de Broekpolder, dat in groen en groen gearceerd is aangegeven op de bij dit besluit horende kaart, aan te wijzen als toezichthouder;

  • II. aanwijzingsbesluit van 23 november 2010 met nummer VLD/2010/32042 in te trekken;

  • III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2017.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016,
de secretaris, de burgemeester,
mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen A.B. Blase

Bijlage 1

i281934i5eec1e64-1751-4b72-a7fd-20e7d9e22a64.png