Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO Regeling aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 CAR-UWO
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen

Besluit

gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

na verkregen instemming van de het Georganiseerd Overleg;

tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen:

Regeling aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Vlaardingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 • Salaris :

  maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de ambtenaar is toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur.

 • Salaristoelagen:

  daartoe worden gerekend de in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 genoemde toelagen te weten: de functioneringstoelage, de waarnemingstoelage, de toelage onregelmatige dienst, de buitendagvenstertoelage, de toelage beschikbaarheidsdienst, de inconveniententoelage, de arbeidsmarkttoelage, de garantietoelage en de afbouwtoelage, die aan de medewerker zijn toegekend en die tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging werden gerekend.

 • Functieschaal:

  de salarisschaal die bij een functie hoort;

 • Periodiek:

  het maandbedrag in een salarisschaal;

 • Salarisschaal:

  een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage bij dit hoofdstuk;

 • Overwerk:

  werkzaamheden die de ambtenaar, voor wie de bijzondere werktijdenregeling geldt, in dienstopdracht verricht boven de feitelijke arbeidsduur.

Achterblijvende

 • partner:

  weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner.

 • Functie:

  het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

Hoofdstuk 2 Algemeen

In deze regeling zijn bepalingen, afspraken of verwijzingen vastgelegd in aanvulling op het beloningshoofdstuk 3 van de CAR-UWO. De nummering van de genoemde artikelen in deze regeling komt overeen met de artikelen uit hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

Hoofdstuk 3 Aanvullingen op het beloningshoofdstuk 3 van de CAR-UWO

Artikel 3:1 Functies en functiewaardering

Lokale afspraken over functies en functiewaardering zijn vastgelegd in de Regeling functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing gemeente Vlaardingen.

Artikel 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:3 Vaststelling salaris

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:4 Salarisverhoging

De mate van functioneren van de ambtenaar wordt vastgelegd in een beoordeling op basis van de lokale afspraken zoals vastgelegd in de regeling gesprekscyclus gemeente Vlaardingen.

Artikel 3:5 Verlaging salarisschaal

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:6 Inpassing in hogere schaal
 • 1. De inpassing in een hogere schaal vindt in principe op het naast hogere salarisbedrag plaats. Hierbij geldt dat het verschil tussen het salarisbedrag van de oude schaal en de nieuwe schaal minimaal 75% bedraagt van het bedrag dat iemand zou hebben gekregen in het geval van een periodieke verhoging in de oude schaal, mits iemand nog niet op zijn maximum zit.

 • 2. In het geval dat het in lid 1 bedoelde verschil tussen het oude en het nieuwe salarisbedrag minder dan 75% bedraagt, vindt inpassing in het naast hogere salarisbedrag in de nieuwe schaal plaats.

 • 3. Indien er sprake is van een bevordering naar een hogere schaal en de datum van de periodieke verhoging en de datum van de bevordering gelijk vallen, dan wordt eerst een periodieke verhoging toegekend, mits iemand nog niet op zijn maximum zit. Vervolgens vindt inpassing plaats volgens de 75% regel.

Artikel 3:7 Uitloopschaal

Ambtenaren die worden gesalarieerd op basis van het maximum van de functieschalen 1 tot en met 17 en voor 1 januari 2011 in dienst zijn, komen op grond van een beoordeling in aanmerking voor een bevordering naar de naasthogere schaal (uitloopschaal). De bevordering naar de uitloopschaal gebeurt alleen indien het beoordelingsresultaat minimaal “goed” is.

Artikel 3:8 Functioneringstoelage

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:9 Arbeidsmarkttoelage

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:10 Waarnemingstoelage

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:11 Toelage onregelmatige dienst

Deze toelage is alleen van toepassing op de ambtenaar die valt onder de bijzondere regeling voor werktijden. Een overzicht van betreffende functies is vastgelegd in de Werktijdenregeling gemeente Vlaardingen.

Artikel 3:12 Buitendagvenstervergoeding

Deze vergoeding is van toepassing op de ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden zoals vastgelegd in artikel 4:2 CAR-UWO én de Werktijdenregeling gemeente Vlaardingen.

Artikel 3:13 Toelage beschikbaarheidsdienst

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:14 Inconveniëntentoelage

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing

Artikel 3:15 Garantietoelage

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:16 Afbouwtoelage

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:17 BHV-vergoeding

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Overgangsrecht:

 • 1.

  De ambtenaar die vóór 1 januari 2016 1 in dienst is getreden en die uiterlijk op 31 december 2020 recht zou hebben op een gratificatie in verband met dat hij 5 aaneengesloten jaren voldaan heeft aan de bijbehorende verplichtingen, ontvangt een gratificatie op basis van de oude regeling Bedrijfshulpverlening.

 • 2.

  De gratificatie bedraagt € 328,00 bruto bij 5 en 10 jaar.

  De gratificatie bedraagt € 477,00 bruto bij 15 jaar en langer.

 • 3.

  De gratificatie wordt in de maand december uitbetaald.

Artikel 3:18 Overwerkvergoeding

Deze vergoeding is alleen van toepassing op de ambtenaar die valt onder de bijzondere regeling voor werktijden. Een overzicht van betreffende functies is vastgelegd in de Werktijdenregeling gemeente Vlaardingen.

Artikel 3:19 Ambtsjubileum

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Overgangsrecht:

 • 1.

  De ambtenaar die vóór 1 januari 2016 2 in dienst is getreden en die uiterlijk op 31 december 2020 recht heeft op een gratificatie in verband met een 12,5 of 50 jarig ambtsjubileum, ontvangt deze op grond van de oude regeling gratificatie ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen gemeente Vlaardingen.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 van dit artikel betekent in aanvulling/afwijking op het gestelde in artikel 3:19 van de CAR-UWO dat aan de ambtenaar die gedurende 12,5 of 50 jaar in overheidsdienst werkzaam is, een bruto gratificatie wordt toegekend overeenkomstig:

  • -

   12,5 jaar: een kwart van het maandsalaris over de maand van jubileren, plus vakantietoelage en de toegekende salaristoelagen.

  • -

   50 jaar: tweemaal het maandsalaris over de maand van jubileren, plus de vakantietoelage en de toegekende salaristoelagen.

Artikel 3:20 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

De hoogte van de in artikel 3:20 CAR-UWO bedoelde gratificaties bedragen maximaal € 1.500,00 netto per medewerker.

Artikel 3:21 Reis- en verblijfkostenvergoeding

Lokale afspraken over reis- en verblijfkosten zijn vastgelegd in de regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Vlaardingen.

Artikel 3:22 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Lokale afspraken over reis- en verblijfkosten zijn vastgelegd in de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Artikel 3:23 Overlijdensuitkering

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:24 Uitkering bij overlijden in en door de dienst

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:25 Recht op tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:26 Hoogte tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering

Geen aanvullende lokale afspraken van toepassing.

Artikel 3:27

Overige bepalingen; de (pensioen) ontslaggratificatie

Overgangsrecht:

 • 1.

  De ambtenaar die vóór 1 januari 2016 3 in dienst is getreden en die uiterlijk op 31 december 2020 recht zou hebben op een gratificatie in verband met volledig ontslag op grond van de artikelen 8:2, 8:3, 8:4 en 8:11 van de CAR-UWO, én tenminste 7 Vlaardingse dienstjaren heeft, ontvangt de gratificatie op basis van de oude regeling Ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen.

 • 2.

  De uitkering bedraagt één bruto maandsalaris en wordt uitgekeerd indien er op de datum van het ontslag sprake is van tenminste zeven Vlaardingse dienstjaren.

Hoofdstuk 4 Onvoorziene omstandigheden, citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling aanvullende bepalingen op hoofdstuk 3 CAR-UWO” en treedt in werking op 1 januari 2017 onder gelijktijdige intrekking van de volgende regelingen:

  Bezoldigingsregeling gemeente Vlaardingen;

  Regeling vergoeding bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten gemeente Vlaardingen;

  Regeling gratificatie bij ambtsjubilea en bijzondere gebeurtenissen gemeente Vlaardingen;

  Regeling afbouw toelagen en vergoedingen gemeente Vlaardingen;

  Regeling Bedrijfshulpverlening Vlaardingen 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 november 2016.
De secretaris, De burgemeester,
mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen A.B. Blase

Noot
1

In 2016 zijn de oude lokale arbeidsvoorwaarden toegepast.

Noot
2

In 2016 zijn de oude lokale arbeidsvoorwaarden toegepast.

Noot
3

In 2016 zijn de oude lokale arbeidsvoorwaarden toegepast.