Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Vlaardingen houdende de verlening van ondermandaat aan ambtenaren Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2018
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Vlaardingen houdende de verlening van ondermandaat aan ambtenaren Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2018

De gemeentesecretaris,

gelet op de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit Ambtenaren 2018,

besluit:

 • I. de uitoefening van de bevoegdheden die in het Mandaatbesluit Ambtenaren 2018 aan de gemeentesecretaris zijn gemandateerd, onder te mandateren aan de functionarissen aan wie volgens genoemd mandaatbesluit en bijbehorend register ondermandaat mag worden verleend;

 • II. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2018”:

 • III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

 • IV. In te trekken het Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2016.

Ondertekening

17 april 2018

De gemeentesecretaris, mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Bijlage 1

Aanwijzingen ondermandaat 2018

Beste medewerkers,

Voor de uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdheden gelden de volgende aanwijzingen.

 • 1.

  De in ondermandaat te nemen besluiten en de krachtens volmacht/machtiging te verrichten (rechts)handelingen zijn in overeenstemming met alle ter zake geldende wetten, verordeningen, regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten.

 • 2.

  U legt een te nemen besluit of een te verrichten (rechts)handeling aan de gemeentesecretaris voor ter beoordeling van de vraag of u van de gemandateerde bevoegdheid gebruik mag maken, als:

  • -

   dit/deze zou kunnen leiden tot afwijking van eerder vastgesteld beleid;

  • -

   eruit niet voorziene financiële, beleidsmatige, publicitaire of andere belangrijke consequenties zouden kunnen voortvloeien.

 • 3.

  Een aantal bevoegdheden uit het Algemeen deel, onderdeel Personeel, is gemandateerd aan de managers. Op voordracht van de managers kan ik andere medewerkers aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.

 • 4.

  U informeert en/of raadpleegt de verantwoordelijk portefeuillehouder in alle gevallen tijdig als dit uit oogpunt van een goede politiek-bestuurlijke afweging noodzakelijk is.

 • 5.

  Onder de bevoegdheid “Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten”, opgenomen in het Algemeen deel van het ondermandaatregister 2018, wordt ook verstaan de bevoegdheid tot het verrichten van alle daarmee samenhangende voorbereidingshandelingen, waaronder het aanvragen van offertes en het doen van aanbestedingen, alsmede de bevoegdheid tot uitvoering en opzegging van de gesloten overeenkomst en voorts alle andere bevoegdheden die het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot overeenkomsten aan een partij toekent. Voor de afdeling Stedelijke ontwikkeling, team Vastgoed, geldt daarnaast een eigen regeling voor het sluiten van overeenkomsten met eigen bedragen, zoals het sluiten van koop- en huurovereenkomsten. Deze regeling staat vermeld in het mandaatregister.

 • 6.

  Het ondermandaat tot het aangaan van overeenkomsten voor inkoop van werken, leveringen of diensten mag slechts worden uitgeoefend volgens de regeling in onderstaand schema. De opdrachtwaarden die bij de genoemde aanbestedingsvormen horen vindt u in het gemeentelijke Inkoopbeleid van Bureau Inkoop MVS.

  Aanbestedingsvorm

  (Onder)mandaat

  Europees

  gemeentesecretaris

  Openbaar

  afdelingsmanager,

  gebiedsmanager

  Meervoudig onderhands

  afdelingsmanager

  gebiedsmanager

  Enkelvoudig onderhands

  teammanager

  projectleiders, wijkcoördinatoren

   

  Wanneer een aanbestedingsprocedure wordt gevoerd worden de volgende regels in acht genomen.

  • -

   Er mag slechts worden aanbesteed als het bedrag is begroot op een product of als er een krediet is voor een project waarvoor u budgethouder of budgetbeheerder bent. Deze eis geldt niet voor de projectleiders van het team Voorbereiding en Realisatie. De teammanager Voorbereiding en Realisatie blijft budgetbeheerder voor hun projecten.

  • -

   Bij afwijking van het inkoopbeleid of als blijkt dat door het verlenen van opdracht het budget wordt overschreden, legt u de kwestie voor aan het college.

  • -

   Om te bepalen wie bevoegd is bij een meerjarig contract, wordt de hoogte van de financiële verplichting per jaar vermenigvuldigd met de looptijd van het contract. De hoogte van dit bedrag bepaalt wie het ondermandaat mag uitoefenen.

  • -

   Het Stroomschema lokale inkoop.

  • -

   In het geval van Europese aanbesteding wordt de uitslag van de aanbesteding ter kennisneming aan het college voorgelegd.

 • Onder de bevoegdheid tot het aangaan van inkoopovereenkomsten worden alle daarmee samenhangende handelingen begrepen, zoals ontwerpen publicatie, opstellen selectiecriteria, uitvoering van de selectie, gunning enz..

 • 7.

  Het in ondermandaat dan wel volmacht genomen besluit wordt door u genomen en ondertekend of bij uw afwezigheid, door uw eerste plaatsvervanger, en bij diens afwezigheid door uw tweede plaatsvervanger enz. conform de officiële plaatsvervangerslijst afdelingsmanagers. Als geen van uw plaatsvervangers aanwezig is, wordt het besluit genomen door de –loco- gemeentesecretaris.

  De plaatsvervangers van de afdelingsmanagers en gebiedsmanagers worden, op voorstel van de afdelingsmanagers en gebiedsmanagers, schriftelijk door mij aangewezen.

  Bij afwezigheid van de teammanager of gebiedsmanager wordt het besluit door de afdelingsmanager ondertekend.

 • 8.

  Het ondermandaat behelst niet de bevoegdheid tot het beslissen op een beroep- of bezwaarschrift tegen de eerder in ondermandaat genomen beslissing.

 • 9.

  De in (onder)mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

  Namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

  handtekening

  uw naam en functieaanduiding;

  of

  Namens de burgemeester van Vlaardingen,

  handtekening

  gevolgd door uw naam en functieaanduiding

 • 10.

  Besluiten die namens het college worden genomen, worden geschreven in de wij-vorm.

Vlaardingen, 17 april 2018

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Bijlage 2 Bijlage behorend bij besluit nummerr 1654638

ALGEMEEN DEEL ONDERMANDAAT 2018

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure- voorschriften/ beperkingen
Personeel          
Besluiten tot het aangaan van een stageovereenkomst (met of zonder beloning) en een werkervaringsovereenkomst Artikelen 1:2a en 1:2b CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten tot aanstelling van directeuren Artikelen 2:1, 2:3 en 2:4:1 CAR-UWO B&W     Op voordracht van gemeente secretaris
Besluiten tot aanstelling van Afdelingsmanagers Artikelen 2:1, 2:3 en 2:4:1 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris   Ter kennisneming aan B&W
Besluiten tot aanstelling van Teammanagers en overige ambtenaren Artikelen 2:1, 2:3 en 2:4:1 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris   Op voordracht van verantwoordelijk afdelingsmanager
Opdragen van een passende functie (incl. horen)/ verplichten tot het (tijdelijk) verrichten of waarnemen van andere werkzaamheden of een andere functie Artikel 2:1B, lid 2, onder a CAR-UWO     B&W Gemeentesecretaris    
Verplichten tot het (tijdelijk) verrichten van werkzaamheden buiten de (voor de ambtenaar of zijn functie) vastgestelde werktijden Artikel 2:1B, lid 2, onder b CAR-UWO   B&W Gemeentesecretaris    
De ambtenaar aanwijzen voor het verrichten van beschikbaarheidsdienst Artikel 2:1B, lid 2, onder c CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Laten verrichten van onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid en geneeskundig onderzoek Artikel 2:2 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Aanwijzen functies waarvoor voorafgaand geneeskundig onderzoek nodig is Artikel 2:3 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten over toestemming vervullen vacature (binnen de formatie) Artikel 2:4:2 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten tot aangaan arbeidsovereenkomst Artikelen 2:5 CAR en 2:5:1 t/m 2:5:4 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten tot aanpassen arbeidsduur Artikelen 2:7 CAR en 2:7a CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Plaatsen in schaal- en salarisniveau en toekennen van de bezoldiging aan een medewerker Artikel 3:1 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten over het toekennen/niet toekennen van een extra periodieke salarisverhoging Artikel 3:4 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Wijzigen functieboek Artikel 3:1 CAR-UWO jo. artikel 3 Regeling functiebeschrijven, functiewaarderen en inpassing gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten over diverse toelagen  
 • -

  Functioneringstoelage

   
 • -

  Arbeidsmarkttoelage

   
 • -

  Waarnemingstoelage

                 
 • -

  Toelage onregelmatige dienst

       
 • -

  Buitendagvenstervergoeding

           
 • -

  Toelage beschikbaarheidsdienst

                         
 • -

  Inconveniententoelage

   
 • -

  Garantietoelage

   
 • -

  Afbouwtoelage

   
 • -

  Overwerkvergoeding

               
 • -

  Ambtsjubileumgratificatie en

 
 • -

  Beloning uitstekend functioneren en/ of bijzondere prestaties

               
     
 • -

  Artikel 3:8 CAR- UWO

 
 • -

  Artikel 3:9 CAR- UWO

 • -

  Artikel 3:10 CAR-UWO;

   
 • -

  Artikel 3:11 CAR-UWO

 
 • -

  Artikel 3:12 CAR-UWO jo. artikel 6 Werktijdenregeling gemeente Vlaardingen

 • -

  Artikel 3:13 CAR-UWO

   
 • -

  Artikel 3:14 CAR- UWO

 
 • -

  Artikel 3:15 CAR- UWO

 
 • -

  Artikel 3:16 CAR- UWO

 • -

  Artikel 3:18 CAR-UWO jo. artikel 3 Regeling over-werkvergoeding Vlaardingen

   

   

   

   

Artikel 3:19 CAR- UWO Artikel 3:20 CAR- UWO    
B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
           
Vaststellen van arbeidsduur en werktijden Artikelen 4:1, 4:2 en 4:4 CAR-UWO jo. Werktijdenregeling gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten op een verzoek tot kopen of verkopen van verlofuren Artikelen 4a:1 en 4a:2 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over verlenen en verlengen van vakantieverlof     Artikelen 6:1:1, 6:2;2, 6:2:4 CAR-UWO jo. artikel 6 Verlofregeling gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over vakantie-opbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere redenen van afwezigheid, incl. geven van een vergoeding niet genoten vakantie-uren Artikel 6:2:3 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Intrekken verleend vakantieverlof wegens dringende redenen van dienstbelang Artikel 6:2:5 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten over verlening buitengewoon verlof
 • -

  calamiteiten- en ander kort verzuim verlof of kraamverlof

         
 • -

  buitengewoon verlof i.v.m. huwelijk of partnerschapsregistratie

 
 • -

  langdurend zorgverlof

   
 • -

  kortdurend zorgverlof

   
 • -

  adoptie- en pleegzorgverlof

   
 • -

  Wet Arbeid en Zorg (Wazo), artikel 6:4, lid 1 CAR-UWO en artikel 8 Verlofregeling gemeente Vlaardingen;

 
 • -

  Wazo en artikel 6:4:1 CAR-UWO;

   
 • -

  Wazo en artikel 6:4:1a CAR-UWO;

 • -

  Wazo en artikel 6:4:3 CAR-UWO;

 • -

  Wazo en artikel 6:8 CAR-UWO

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over verlenen buitengewoon verlof in verband met vakbondsactiviteiten of om andere redenen Artikelen 6:4:2, 6:4:5 en 6:4:5a CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over verlenen buitengewoon verlof voor politieke nevenfuncties (inclusief kortingsregeling) Artikel 6:4:4 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Besluiten over toekennen ouderschapsverlof Artikelen. 6:5 CAR-UWO jo. artikel 9 Verlofregeling gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof Wazo en artikel 6:7 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten over onbetaald verlof Artikel 6:9 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Opdracht geven tot instellen geneeskundig onderzoek Artikel 7:2:5 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over buiten dienst stellen na geneeskundig onderzoek Artikel 7:2:6 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Doen van verzoek aan UWV tot het treffen van maatregelen Artikel 7:2:7 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over het vaststellen van het recht op bezoldiging ingeval van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid als gevolg van ziekte of gebrek Artikelen 7:3 en 7:4 CAR-UWO   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over wijzigingen betreffende aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst en overlijdensuitkering Artikel 7:5CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over vergoeden ziektekosten bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst Artikel 7:7 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Treffen van maatregelen en geven van voorschriften om de ambtenaar in staat te stellen de eigen/passende arbeid te verrichten, incl. opstellen plan van aanpak Artikel 7:9 CAR-UWO jo. Regeling Ziekteverzuim gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Verzoeken aan de ambtenaar om alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de uitvoering van hoofdstuk 7 CAR-UWO Artikel 7:10 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Opleggen van verplichtingen en sancties bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • -

  geen aanspraak op of staken van bezoldiging

 
 • -

  staking bezoldiging als sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen ambtenaar

 • -

  uitbetaling bezoldiging aan anderen of nabetaling aan de ambtenaar

 
 • -

  herplaatsing in passende arbeid

 • -

  terugkeer in betrekking na ziekte

Artikelen 7:11 t/m 7:17 CAR-UWO  
 • -

  artikelen 17:13:1 en 7:13:2 CAR-UWO;

 
 • -

  artikel 7:14, lid 2 CAR-UWO;

     
 • -

  artikel 7:15:1 CAR-UWO;

   
 • -

  artikel 7:16 CAR-UWO;

 
 • -

  artikel 7:17 CAR-UWO

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Verlenen ontslag  
 • -

  ontslag op verzoek

   
 • -

  bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

 
 • -

  reorganisatie

         
 • -

  (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

   
 • -

  (gedeeltelijk) ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

 
 • -

  op overige gronden als genoemd in artikel 8:7

 
 • -

  op overige gronden als genoemd in artikel 8:8

 • -

  op de grond genoemd in artikel 8:9

 • -

  uit tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

 • -

  gedeeltelijk na terugbrengen formele arbeidsduur

     
 • -

  artikel 8:1 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 
 • -

  artikel 8:2 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 • -

  artikel 8:3 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO en Sociaal Statuut gemeente Vlaardingen;

 • -

  artikelen 8:4, 8:5 en 8:5a jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 • -

  artikel 8:6 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

   

 
 • -

  artikel 8:7 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 
 • -

  artikel 8:8 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 • -

  artikel 8:9 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 • -

  artikel 8:12 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO;

 • -

  artikel 8:17 jo. artikel 8:15:3 CAR-UWO

B&W Gemeentesecretaris   1. Mandaat mag niet worden uitgeoefend bij ontslag directeur. In dat geval doet de gemeente- secretaris een voordracht aan het college 2. het verlenen van ontslag aan teammanagers en overige ambtenaren wordt gedaan op voordracht van de verantwoordelijke afdelingsmanager. .    
Schorsing ambtenaren Artikel 8:15:1 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris   1.Mandaat mag niet worden uitgeoefend in geval van schorsing van een directeur. 2.B&W informeren over schorsing
Geheel of gedeeltelijk uitkeren bij overlijden Artikel 3:23 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Verstrekken overlijdensuitkering bij een ongeval in en door de dienst Artikel 3:24 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Uitvoeren hoofdstuk 10d CAR-UWO (Voorzieningen bij werkloosheid) Hoofdstuk 10d CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

Mandaat geldt niet voor de volgende bevoegdheden:
 • -

  Instellen commissie (artikel 10d:24);

 • -

  vaststellen sanctiebeleid (artikel 10d:28 lid 2;

 • -

  vaststellen nadere regels (artikel 10d:28 lid 4); vaststellen sanctiebeleid (artikel 10d:34)

Besluiten over het verlenen van toestemming in bijzondere gevallen voor het persoonlijk gebruik van goederen of diensten of van wat de medewerker in of in verband met zijn betrekking ter kennis is gekomen Artikel 15: 1b CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten over het verlenen van toestemming voor het verrichten van opgegeven nevenwerkzaamheden Artikel 15:1e CAR-UWO jo. Regeling openbaarmaking nevenfuncties directie, Afdelingsmanagers en gebiedsmanagers gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
   
Besluiten over het verlenen van toestemming voor het hebben van financiële belangen als bedoeld in artikel 15:1f Artikel 15:1f CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over verrichten van werkzaamheden of werknemers bij het verrichten van hun werkzaamheden behulpzaam zijn ingeval van staking of uitsluiting bij particulier werkgever Artikel 15:1:10 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
Aanwijzen van een ambtenaar tot verrichten van werkzaamheden in bijzondere omstandigheden Artikel 15:1:11 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Verplichten van ambtenaar tot vergoeden van door de gemeente geleden schade ingeval van schuld of nalatigheid ambtenaar   Artikel 15:1:12 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Voeren van een beoordelingsgesprek met ambtenaar Artikel 15:1:15 CAR-UWO jo. Regeling gesprekscyclus gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over opleggen verplichting om nabij standplaats te gaan wonen Artikel 15:1:17 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Ontzeggen toegang/verblijf tot kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen Artikel 15:1:19 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Geven van aanwijzingen in verband met infectieziekten Artikel 15:1:20 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Besluiten over toekennen vergoeding reiskosten dienstreizen Artikel 3: 21 CAR- UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten tot vergoeden van schade aan kleding, uitrusting ontstaan tijdens de dienst Artikelen 15:1:23 en 15:1:25 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Besluiten over het verlenen van toestemming gebruik motorrijtuig Artikel 15:1:24 CAR-UWO jo. Regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

   
 
Verplichten tot volgen bijzondere vakopleiding of enig ander onderwijs Artikelen 15:1:26 en 15:1:27 CAR-UWO jo. Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Kwalificeren van plichtsverzuim en besluiten tot toepassing van een disciplinaire straf als bedoeld in artikel 16:1:2, onder a en b Artikelen 16:1:1 en 16:1:2 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris   B&W informeren over toepassing van deze disciplinaire straffen
Besluiten tot het doen uitgaan van een voornemen tot toepassing van een disciplinaire straf Artikel 16:1:2, lid 1, onder a t/m i CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Horen van een ambtenaar bij afleggen van verantwoording Artikel 16:1:3 CAR-UWO B&W Gemeentesecretaris    
Uitvoeren hoofdstuk 17 (Opleiding en ontwikkeling) Hoofdstuk 17 CAR-UWO jo. Regeling Opleiding en Ontwikkeling gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
 
Uitvoering hoofdstuk 18 (Verplaatsingskosten) Hoofdstuk 18 CAR-UWO jo. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

 
De bevoegdheid om in individuele gevallen af te wijken van de in dit hoofdstuk gestelde regels (artikel 18:1:13) mag niet worden ondergeman-dateerd. Deze be-voegdheid blijft bij de gemeente-secretaris
Besluiten tot inhuur personeel derden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door de gemeentesecretaris aan te wijzen medewerkers

   
 
Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst voor het uitlenen van personeel aan een andere organisatie Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris    
Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar Art. 2.1 CAR/UWO B&W Gemeentesecretaris    
Aanwijzing als toezichthouder
 • -

  Artikel 5:11 Awb

 • -

  Art. 6.2 APV

B&W Gemeentesecretaris    
Aanwijzing als gemeenteambtenaar voor de uitreiking van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting ingevolge art. 8, eerste lid van de Invorderingswet 1990   Art. 231 lid 2 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris    
Organisatie          
Aanvragen van subsidies ten behoeve van de gemeentelijke taakuitoefening
 • -

  Artikel 160 Gemeentewet

 • -

  Algemene wet bestuursrecht

 • -

  Europese en Rijksregelingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Projectleiders

 
Afleggen van verantwoording over subsidies, financiële bijdragen, rijksmiddelen en bijdragen uit fondsen die ten behoeve van de gemeentelijke taakuitoefening zijn verleend (zoals aan het CBS)
 • -

  Artikel 160 Gemeentewet

 • -

  Algemene wet bestuursrecht

 • -

  Europese en Rijksregelingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 
 
Aanvragen van vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de gemeentelijke taakuitoefening   Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanagers

 • -

  Projectleiders

 
Uitvoeren van een besluit om advies te vragen bij Bureau BIBOB Wet BIBOB B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Conform Beleidsregels Wet Bibob gemeente Vlaardingen.

 • -

  De beslissing tot het aanvragen blijft bij het college, resp. de burgemeester

Indienen van zienswijzen tegen ontwerp besluiten van andere overheden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

Mandaat mag alleen worden gebruikt als de termijn voor het indienen van zienswijzen te kort is om voorstel aan college voor te leggen. In dat geval dient overleg met de verantwoordelijk portefeuillehoudervooraf en kennisgeving achteraf aan het college plaats te vinden
Afgifte van legitimatiebewijzen voor eigen personeel Artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 
Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten. Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Projectleiders

 • -

  Wijkcoördinatoren

 • 1.

  Mandaat mag niet worden uitgeoefend bij overeenkomsten die strekken tot zekerheidstelling zoals borgtocht, pand, garant-stellingen, hypotheek en bij overeenkomsten die voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd;

 • 2.

  Mandaat wordt uitgeoefend met inachtneming van:

 • -

  Inkoop- en aanbestedings-beleid Gemeente Vlaardingen;

 • -

  Regeling Budget-houderschap;

 • -

  Het bepaalde over het aangaan van overeenkomsten tot inkoop in de brief met aanwijzingen voor de uitoefening van (onder-) mandaat

Doen van aangifte van schades aan gemeente-eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer en verhalen ervan   Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Wijkcoördinatoren

 • -

  Projectleiders

 
Doen van aangifte van ernstige bedreigingen jegens medewerkers Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Het afhandelen van schadeclaims jegens de gemeente Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

In overleg met de afdeling Informatie en facilitaire voorzieningen
Besluiten op verzoeken om nadeelcompensatie Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

Mandaat geldt niet:
 • -

  wanneer een onafhankelijk advies is aangevraagd: wanneer afgeweken wordt van dit advies;

 • -

  bij toepassing van de hardheids-clausule (artikel 13)

Mandaat mag worden uitgeoefend tot een bedrag van maximaal € 25.000
Besluiten om een voorschot te verlenen Artikel 8 Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Doen van mededelingen inzake beslistermijn Artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht (Awb)   B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Opschorten beslistermijn op aanvraag op grond van diverse opschortingsgronden Artikel 4:15, lid 1, 2, 3 en 4 Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Vaststellen van verschuldigdheid en hoogte van verbeurde dwangsommen Artikel 4:18 Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsom Artikel 4:20 Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
 
Vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom (betalingsbeschikking) Artikel 4:86 Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Ondertekenen dwangbevel Artikelen 4:114 e.v. Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Behandelen verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie
 • -

  Wet openbaarheid van bestuur

 • -

  Wet hergebruik van overheidsinformatie

B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

Indien de gevraag- de informatie politiek gevoelig is ondertekent de gemeente secretaris het besluit. Bij zijn afwezigheid is de betrokken afdelingsmanager bevoegd. Zie verder het Stroomschema Wob-verzoek.  
Het uitvoeren van en het nemen van besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 • -

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • -

  Algemene Verordening Gegevensbescherming

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

Met uitzondering van het doen van een melding als bedoeld in artikel 27 e.v. Wbp
Verstrekken van inlichtingen en doen van mededelingen betreffende de werkzaamheden van een afdeling/team over een project             B&W Burge- meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Projectleiders

 
Ontvangst bevestigen van bezwaar- of beroepschrift aan indiener ervan Artikel 6:14 Algemene wet bestuursrecht (Awb) B&W Burge- meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Doorzenden bezwaarschrift ingevolge artikel 6:15 Awb Artikel 6:15 Awb B&W Burge- meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Opschorten en verdagen van beslistermijn op bezwaarschrift Artikel 7:10, lid 2, 3, 4 en 5 Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Beslissen op een verzoekschrift om rechtstreeks beroep in te dienen bij de rechtbank en eventueel doorzenden bezwaarschrift Artikel 7:1a Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

Besluit mag niet in ondermandaat worden genomen door de medewerker die het primaire besluit heeft genomen
Uitvoeren van besluiten van B&W/burgemeester tot het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures Artikel 160 Gemeentewet B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Vertegenwoordiging ter zitting van het college of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Afleggen van een verklaring en/of het naar voren brengen van zienswijze wanneer het college in een bestuursrechtelijke handhavingsprocedure als overtreder wordt aangemerkt Awb B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Maken van afspraken tijdens de zitting bij de bestuursrechter in het kader van de nieuwe zaaksbehandeling   Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

Vooraf overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder over de onderhandelings-ruimte tijdens de zitting  
Besluiten tot het aangaan van een mediationovereenkomst en het aanwijzen van de medewerker(s) die aan de mediationgesprekken deelneemt/deelnemen Artikel 160 Gemeentewet Awb B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

Met verantwoordelijk portefeuillehouder overleggen of aan mediation moet worden deelgenomen en – bij deelname – over onderhande- lingsruimte
Aangaan van vaststellingsovereenkomst na mediation Artikel 160 Gemeentewet B&W Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

   

Tot een bedrag van € 5.000,--
Uitvoeren van besluiten van B&W tot het voeren van een civielrechtelijk rechtsgeding of tot het voeren van verweer Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Vertegenwoordiging ter zitting van de gemeente in civielrechtelijke procedures, waaronder begrepen het kort geding Artikel 171 Gemeentewet Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Het nemen van conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit in civielrechtelijke procedures         Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Besluiten tot voeging als benadeelde partij in een strafproces, het indienen van stukken, en de vertegenwoordiging ter zitting
 • -

  Artikel 160 Gemeentewet

 • -

  Artikel 171 Gemeentewet

 • -

  Artikel 51a Wetboek van Strafvordering

B&W Burge-meester Directie
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 
Verlenen van een machtiging aan medewerkers om namens de gemeente een verklaring af te leggen over zaken of werkzaamheden die de afdeling betreffen in een strafrechtelijke procedure     Artikel 171 Gemeentewet Burge-meester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 
 
Afhandelen klachten met betrekking tot afdelingen/teams/project Hoofdstuk 9 Awb B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanagers

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanagers

 • -

  Projectleiders

 
 
Subsidieverlening          
Verlenen, weigeren en vaststellen van structurele subsidies binnen de daarvoor in de begroting vastgestelde financiële ruimte    
 • -

  Algemene Subsidie-verordening Vlaardingen (ASV 2011)

 • -

  Awb

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Projectleiders

Algemene Subsidie-verordening Vlaardingen 2011
  Besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiegelden       B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Projectleiders

Algemene Subsidie-verordening Vlaardingen 2011
    Verlenen, weigeren en vaststellen van subsidies op basis van door B&W vastgestelde nadere regels en beleidsregels   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Projectleiders

Algemene Subsidie-verordening Vlaardingen 2011
Verlenen, weigeren en vaststellen van incidentele subsidies, voor zover hiervoor ruimte is op de jaarlijkse productbegroting   B&W       Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Projectleiders

Algemene Subsidie-verordening Vlaardingen 2011

Directie ondermandaat 2018

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beper-kingen
      1    
Aanvragen inlichtingen bij Centrale Justitiële Documentatie Almelo ten behoeve van Koninklijke onderscheidingen Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Aanvragen inlichtingen over personen bij politiechef regionale eenheid Rotterdam-Rijnmond district Schiedam/Waterweg Noord ten behoeve van Koninklijke onderscheidingen Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijze medewerkers

 
Aanvragen inlichtingen bij Documentaire informatievoorziening Den Haag ten behoeve van Koninklijke onderscheidingen Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Weigeren, verlenen en vaststellen van subsidies in het kader van evenementen ten behoeve van de stad Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
           

 

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beper-kingen
           
TEAM VEILIGHEID, TOEZICHT & HANDHAVING          
In ontvangst nemen van politiegegevens die de burgemeester behoeft in het kader van handhaving van de openbare orde Artikel 16, lid 1d, sub 2 Wet politiegegevens Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

Gemandateerden zijn gehouden aan de plicht tot geheimhouding van de gegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of hun taken daartoe noodzaken
Besluiten tot het doen uitgaan van een voornemen tot oplegging van een aanlijn- en/of muilkorfgebod   Artikel 2.74 APV B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Beslissen op verzoeken tot handhaving van regelgeving voor zover het regelgeving betreft die onder de werkzaamheden van de afdeling valt Algemene wet bestuursrecht (Awb) B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
           
Intrekken en/of wijzigen van vergunningen en ontheffingen op grond van de APV Vlaardingen Artikel 1.6, onder c APV B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen van een exploitatievergunning horeca   Artikel 239, lid 4, onder b, c, d, e, f, g, i en j APV Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen van een exploitatievergunning seksinrichting Artikel 3.14, onder b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m APV B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Intrekken van drank- en horecavergunning
 • -

  Artikel 31, lid 1, onder b en c Drank- en Horecawet

 • -

  Artikel 31, lid 2

Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Intrekken van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten
 • -

  Artikel 30f , lid 1, onder b en c Wet op de kansspelen

 • -

  Artikel 30f, lid 2, onder a en b Wet op de kansspelen

 • -

  Artikel 11, onder b, c, d, f, g, h, en i Verordening Speelautomaten-hal

Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 

 

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beper-kingen
           
Intrekken of wijzigen van een ontheffing op grond van de Verordening winkeltijden Artikel 6, onder c en d Verordening winkeltijden B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Doen uitgaan van voornemen tot oplegging last onder bestuursdwang, last onder dwangsom of bestuurlijke boete in verband met handelen in strijd met de Drank- en Horecawet of in verband met handelen zonder of in strijd met een drank- en horecavergunning of –ontheffing   Drank- en Horecawet jo. artikel 125 Gemeentewet jo. hoofdstuk 5 Awb Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

Bevoegdheid geldt niet voor definitieve aanschrijving tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
Opleggen bestuurlijke boete wegen overtreding van de Drank- en Horecawet Artikel 44b, lid 1 Drank- en Horecawet Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
           

 

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beper-kingen
           
Doen uitgaan van voornemen tot oplegging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom in verband met handelen in strijd met de APV of in verband met handelen zonder of in strijd met APV-vergunning, melding of ontheffing APV jo. artikel 125 Gemeentewet jo. hoofdstuk 5 Awb B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

Bevoegdheid geldt niet voor definitieve aanschrijving tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom met uitzondering van de hieronder met name genoemde bevoegdheden
Besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang of onder dwangsom wegens handelen in strijd met de volgende artikelen uit de APV: APV jo. artikel 125 Gemeentewet jo. hoofdstuk 5 Awb B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 

 

 • -

  2.11 (voorwerpen op de weg)

 • -

  2.56 (plakken en kladden)

 • -

  2.27 (evenementen-vergunning)

 • -

  2.32a (0- evenementen)

 • -

  2.75 (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

 • -

  2.77 (bijen)

 • -

  3.4 (seksinrichtingen)

 • -

  3.11 (tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen e.d.)

 • -

  5.3 (te koop aan-bieden voertuigen in aangewezen gebieden)

 • -

  5.4 (defecte voertuigen)

 • -

  5.5 (voertuigwrakken)

 • -

  5.6 (kampeer-middelen e.a)

 • -

  5.7 (parkeren van reclamevoertuigen)

 • -

  5.8 (parkeren grote voertuigen)

 • -

  5.9 (parkeren uitzicht-belemmerende voertuigen)

 
2.        
 • -

  5.12 (verwijderen (brom)fietsen)

 • -

  5.13 (collecteren)

 • -

  5.15 (venten)

 • -

  5.18 (standplaatsen)

 • -

  5.30 (reclameborden)

         
Verbieden van gebruik van de weg of een weggedeelte in strijd met de publieke functie ervan Artikel 2.11, lid 4 onder a, b, c APV B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Verbieden van venten, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt Artikel 5.15, lid 3 APV B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter ontmanteling van een hennepkwekerij
 • -

  Artikelen 1a en 1b,

 • -

  Artikel 7b Woningwet

 • -

  Artikel 125 Gemeentewet jo. Hoofdstuk 5 Awb

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Doen van aangifte wegens overtreding van artikel 199 Wetboek van Strafrecht (verbreken zegels) Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Juridisch medewerkers handhaving

 • -

  Administratief juridisch medewerker

 
           
Toepassen bestuursdwang voor het wegslepen van voertuigen
 • -

  Artikelen 170 en 171 Wegenverkeers-

 • -

  wet 1994

 • -

  Wegsleepverordening Vlaardingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 
Opdracht geven tot het wegslepen van voertuigen Artikelen 170 tot en met 172 Wegenverkeerswet 1994 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Medewerkers Toezicht & Handhaving die toezichthouder zijn

 
           

Informatie & Facilitaire voorzieningen ondermandaat 2018

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedurevoorschriften/ beperkingen
Facilitaire zaken en ICT      
 • -

   

 
Besluiten tot het aannemen van werk ten behoeve van servicetaken en automatisering Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten tot het aangaan van contracten met opdrachtgevers ten behoeve van servicetaken en automatisering Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten tot het sluiten, wijzigen en beëindigen van verzekeringen, met uitzondering van de verzekeringen ten behoeve van gemeentelijke gebouwen
 • -

  Gemeentewet

 • -

  Wetboek van Koophandel

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Vaststellen lijst (bedrijfs)werkkleding en (bedrijfs)veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • -

  Artikel 15:1:16:1 CAR-UWO

 • -

  Regeling werkkleding

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Behandelen verzoeken om inlichtingen (statistiek) Artikelen 118, 119 en 120 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Informatiemanagement      
 • -

   

 
Toekennen van een (huis)nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan Artikel 3 Verordening naamgeving en nummering adressen Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Beheerder basisregistraties BAG

 
 
Uitoefenen van bevoegdheden op grond van Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Aangaan en beëindigen van contracten met opdrachtgevers voor de levering en het gebruik van geo-informatie   Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Uitvoeren van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen Wet Basis Registraties Adressen en Gebouwen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Deelnemen aan de informatie-uitwisseling ondergrondse netten betreffende de ligging van ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Openen van alle aan de raad of aan B&W gerichte stukken Artikel 74 Gemeentewet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Terugzenden/doorzenden van verkeerd binnengekomen stukken onder mededeling daarvan aan afzender Artikel 2.3 Algemene wet bestuursrecht B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 

Maatschappelijke ontwikkeling ondermandaat 2018

Omschrijving   Wettelijke grondslag Wettelijke toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedurevoorschriften/ beperkingen
Onderwijs, sport en vrijwillige inzet          
Besluiten omtrent vervangende leerplicht Artikel 3a en 3b Leerplichtwet 1969 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Leerplichtambtenaar

Conform Instructie leerplichtambtenaar
Besluiten omtrent vrijstelling van de verplichting tot inschrijving op een school of onderwijsinstituut Artikel 15 jo. artikel 4a Leerplichtwet 1969 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Leerplichtambtenaar

Conform Instructie leerplichtambtenaar
Controleren of de jongeren die als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn ingeschreven en nog leerplichtig of kwalificatie-plichtig zijn, als leerling of deelnemer ingeschreven staan op een school of onderwijsinstelling Artikel 19 Leerplichtwet 1969 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Leerplichtambtenaar

Conform Instructie leerplichtambtenaar
Besluiten buiten behandeling laten, toekennen en afwijzen van aanvragen leerlingen-vervoer; terugvorderen van ten onrechte ontvangen bekostiging en intrekken van bekostiging op grond van de verordening
 • -

  Artikel 4 van de Wpo, WVO en de WEC

 • -

  Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Vlaardingen

 • -

  Beleidsregels leerlingenvervoer

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Besluiten tot verlenging van het vervoerscontract conform de in het contract met de aanbieder opgenomen voorwaarden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Vaststellen rooster turnzalen/zwemmen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten tot het aangaan van verhuurovereenkomsten van sportaccommodaties Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Vaststellen van de jaarlijkse geldende tarieven van de overdekte en niet- overdekte sportaccommodaties, jachthavens en volkstuinen volgens het in de programmabegroting aangegeven accrespercentage Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in de artikelen 1.45, 1.46, 1.47, 1.47a van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Het geven van een schriftelijke aanwijzing indien een kindercentrum, een voorziening voor gastoudersopvang of een gastouderbureau de bij of krachtens de artikelen 1.47, eerste lid, en 1.49 tot en met 1.59 niet of in onvoldoende mate naleeft. Artikel 1.65 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Het opleggen van een bestuurlijke boete indien een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau de bij of krachtens de artikelen 1.47, eerste lid, en 1.49 tot en met 1.59, een afspraak als bedoeld in artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs, een aanwijzing onderscheidenlijk een bevel als bedoeld in artikel 1.65 of een vordering tot medewerking als bedoeld in artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht niet nakomt dan wel handelt in strijd met een verbod krachtens artikel 1.66. Artikel 1.72 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  teammanager

 

Omschrijving   Wettelijke grondslag Wettelijke toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedurevoorschriften/ beperkingen
           
Een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk of gedurende een gedeelte van de dag niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, gedurende die tijd als huisvesting voor een andere school, of voor educatie op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden bestemmen
 • -

  Artikel 107 Wet op het primair onderwijs

 • -

  Artikel 76r Wet op het voortgezet onderwijs

 • -

  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen van toestemming aan het bevoegd gezag van een school voor het in gebruik geven of verhuren van een gedeelte van een gebouw of terrein t.b.v. uit de openbare kas bekostigd onderwijs dan wel voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden
 • -

  Artikel 108 Wet op het primair onderwijs

 • -

  Artikel 76s Wet op het voortgezet onderwijs

 • -

  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Onttrekken permanent leegstaand gebouw aan de onderwijsbestemming Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Niet in behandeling nemen van een aanvraag voor opname van een voorziening op het programma, indien de aanvraag niet tijdig is gedaan Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
De indiener van een aanvraag voor opname van een voorziening op het programma schriftelijk op de hoogte stellen van het ontbreken van gegevens en het in de gelegenheid stellen de ontbrekende gegevens aan te vullen, alsmede besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen als na het verstrijken van die termijn de ontbrekende gegevens niet zijn verstrekt Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verstrekken aan de bevoegd gezagsorganen van een opgave van de ingediende aanvragen, daarbij aangegeven welke aanvragen niet in behandeling worden genomen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 

Omschrijving   Wettelijke grondslag Wettelijke toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedurevoorschriften/ beperkingen
           
Verzoeken de aanvraag, nader toe te lichten, alsmede in overleg treden over de bij de aanvraag ingediende begroting Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Voeren van overleg met de aanvrager over de wijze van uitvoering van de op het programma geplaatste voorziening, alsmede besluiten dat de bekostiging van de uitvoering van de voorziening geen aanvang zal nemen indien geen overeenstemming over de uitvoering wordt bereikt Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Beslissen over bouwplannen, begroting en het tijdstip waarop de bekostiging aanvangt na vaststelling van het programma waarop de voorziening is geplaatst Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 

Omschrijving   Wettelijke grondslag Wettelijke toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedurevoorschriften/ beperkingen
           
Voeren van overleg met de schoolbesturen en het vaststellen van de hoogte van de medegebruikersvergoeding /financiële normering van het bewegingsonderwijs PO en VO binnen de kaders van de verordening en de gemeentebegroting Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Jeugd en maatschappelijke ondersteuning          
Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten t.b.v. educatie Wet educatie- en beroepsonderwijs B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Voorleggen van concept beleidsdocumenten en verordeningen op het gebied van de WMO en Jeugdhulp ter advisering aan de WMO-adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Aangaan van huurovereenkomsten met Vlaardingse woningcorporaties t.b.v. de huisvesting van uitgenodigde UNHCR vluchtelingen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

               
Besluiten over aanvragen voor een individuele voorziening in de vorm van Zorg in Natura of een PGB Verordening Jeugdhulp Vlaardingen, Nadere regels Jeugdhulp Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 
 
Bibliotheek          
Vaststellen tarieven en prijzen van diensten en producten Stadsbibliotheek Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 
Conform CBS indexcijfer cultuur. Mandaat geldt niet voor het vaststellen van (de hoogte van) lidmaatschaps- c.q. abonnementsgelden
Vaststellen uitleentermijnen Stadsbibliotheek Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 
 
Vaststellen openingstijden Stadsbibliotheek Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 
 

Middelen ondermandaat 2018 

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/ beperkingen
Uitvoering van de Wet op de omzetbelasting, de VPB en de daarop gebaseerde regelingen Wet op de omzetbelasting 1968, Wet op de Vennootschapsbelasting B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Uitvoering van de Wet op het BTW Compensatiefonds en de daarop gebaseerde regelingen Wet BTW Compensatiefonds B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Besluiten tot het aangaan van geldleningsovereenkomsten ter dekking van de gemeentelijke financieringsbehoefte Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers Met inachtneming van het Treasurystatuut Vlaardingen en het Vertegenwoordigingsbesluit Treasury
Besluiten tot het aangaan geldleningsovereenkomsten in verband met het uitzetten van liquiditeitsoverschotten Wet Fido Vertegenwoordigingsbesluit Treasury B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers Met inachtneming van het Treasurystatuut Vlaardingen en het
Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met een off-balance karakter (derivaten) ter beheersing van optredende financiële risico’s Wet Fido B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers Met inachtneming van het Treasurystatuut Vlaardingen en het Vertegenwoordigingsbesluit Treasury
Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten ter uitvoering van het gemeentelijk betalingsverkeer (waaronder het gebruik van bankrekeningen en andere bancaire producten) Wet Fido Vertegenwoordigingbesluit Treasury B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers Met inachtneming van het Treasurystatuut Vlaardingen en het
Verstrekken van gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet Fido Artikel 8 Wet Fido B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Verstrekken van informatie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen Artikel 255, lid 5 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Accounthouder RBG - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Uitoefening bevoegdheden krachtens artikel 8 van de Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer - Artikel 160 Gemeentewet - Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer gemeente Vlaardingen 2015 B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Uitoefenen van bevoegdheden met betrekking tot de invordering van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen - Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht - Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers Met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van een betalingsbeschikking (artikel 4:86 Awb en de ondertekening van het dwangbevel. Als een privaatrechtelijke vordering via een gerechtelijk wordt verhaald is een procesbesluit nodig (zie Algemeen deel)
HRM          
Verstrekken en ondertekenen van werkgeversverklaringen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Ondertekenen van: - ABP afdrachten - Afdracht IZA - Afdracht loonheffing - Betaalstaten salarissen bank/giro Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  
Besluiten over toekennen vergoeding BHV en EHBO -toelage Art 15 Arbeidsomstandighedenwet jo art. 3:17 CAR UWO B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Benoemen en uit functie ontheffen van vertrouwenspersoon Artikel 6 Regeling klachten ongewenst gedrag gemeente Vlaardingen B&W     Op voordracht van de directie
Maken van bezwaar en instellen van (hoger) beroep tegen UWV-besluiten Artikel 160 Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Voeren van verweer in bezwaar- of (hoger) beroepsprocedures met betrekking tot UWV-besluiten Artikel 160 Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Vertegenwoordiging ter zitting in bezwaar- of (hoger) beroepsprocedures met betrekking tot UWV-besluiten Artikel 160 Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Door hen aan te wijzen medewerkers  

Publiek ondermandaat 2018

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/ beperkingen
Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Burgerlijk Wetboek Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Verrichten van handelingen van ingevolge de Wet Basisregistratie personen (Wbrp)aan B&W opgedragen taken Wbrp B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Instellen van onderzoeken, verstrekken van mutaties, ontvangen en verzenden van aangiften m.b.t. verhuizingen Wbrp B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten omtrent verlenen van bewijs van opneming in de Basisregistratie Personen(BRP) en verklaring van woonplaats Wbrp B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten omtrent verlenen van inzagerecht, vaststellen identiteit, nationaliteit en persoonsgegevens Wbrp B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

   Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten omtrent afgifte van verklaringen en uittreksels uit het bevolkingsregister
 • -

  Wbrp

 • -

  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

 • -

  Regeling gegevens-verstrekking basisregistratie personen Vlaardingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten omtrent afgifte van attestaties de vita Wbrp B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Legalisatie van handtekeningen, waarmerking fotokopieën, afgifte verklaringen van echtheid Wbrp Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Opleggen bestuurlijke boete in de gevallen genoemd in artikel 4.17 Wet BRP Wbrp B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Registreren kiesgerechtigden, beslissen omtrent registratie kiesgerechtigden buiten Nederland, herziening van/verwijdering uit registratie Kieswet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Aanwijzen stemlokalen Kieswet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Ter openbare kennis brengen van adressen van stemlokalen voor kiezers met lichamelijke gebreken Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Inrichten stemlokalen en aanwijzen personen die aan het stembureau ten dienste worden gesteld Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Indelen in stemdistricten Kieswet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In ontvangst nemen van een verklaring van ondersteuning Kieswet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Benoeming leden, plaatsvervangende leden en voorzitters van de stembureaus Kieswet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Uitreiken nieuwe oproepingskaart Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Verstrekken van opgave aan het hoofdstembureau van het benodigde aantal stembiljetten en de wijze van stemmen Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In gereedheid brengen van stembiljetten c.q. stemcomputers en het distribueren van stembiljetten c.q. stemcomputers over de stembureaus Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In ontvangst nemen van processen-verbaal, alsmede de verzegelde pakken en enveloppen van de stembureaus Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Overbrengen van de uitslag en de processen-verbaal naar de voorzitter van het hoofdstembureau Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Beslissen op verzoeken in een stembureau naar keuze, bij volmacht of per brief te stemmen Kieswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Op verzoek meedelen of iemand als kiezer staat geregistreerd Kieswet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Adviseren inzake uitstel, vrijstelling, verlof, vervroegde opkomst, eerste en herhalingsoefening Kaderwet Dienstplicht Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Voorbereiden mobilisatie; autokeuring in verband met mobilisatie Kaderwet Dienstplicht Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In ontvangst nemen van aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag en adviseren over bijzondere omstandigheden Artikel 30 en 31 Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Afgeven verklaringen omtrent inkomen en vermogen Wet op de rechtsbijstand Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Uitoefenen van de bevoegdheden die in de Paspoortwet en in de Paspoortuitvoeringsregeling aan de burgemeester zijn toegekend
 • -

  Paspoortwet

 • -

  Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten omtrent afgifte van bewijzen van Nederlanderschap Rijkswet op het Nederlanderschap Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In ontvangst nemen en ondertekenen van verklaringen van afstand van het Nederlanderschap
 • -

  Artikel 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

 • -

  Artikel 2 jo. artikel 63 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Aanvragen inlichtingen uit algemene documentatieregisters/strafregisters in verband met naturalisatie Rijkswet op het Nederlanderschap Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In ontvangst nemen en ondertekenen van optieverklaringen Rijkswet op het Nederlanderschap Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In ontvangst nemen van en adviseren aan het Ministerie van Justitie over naturalisatieverzoeken Rijkswet op het Nederlanderschap Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk in de gemeente Vlaardingen Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Beslissen omtrent afgifte schriftelijk verlof tot ontleding van een lijk Wet op lijkbezorging Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Het verlenen van uitstel van de wettelijke termijn van begraven of cremeren Wet op lijkbezorging Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Beslissen omtrent de afgifte van een laissez-passer voor lijken Overeenkomst van Straatsburg 26-10-1973 Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Zorgdragen voor lijkschouwing en lijkbezorging   Artikel 21 Wet op lijkbezorging Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

Niet zonder voorafgaand erfgenamen-onderzoek en regeling nalatenschap
In behandeling nemen van aanvragen, afgeven, wijzigen, uitreiken, vorderen en omwisselen van rijbewijzen Wegenverkeerswet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
(Gedeeltelijk) Ongeldig verklaren rijbewijzen Artikel 124 en 125 Wegenverkeerswet 1994 Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Opmaken verklaring vermissing rijbewijs Wegenverkeerswet 1994 Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Verschaffen van inlichtingen omtrent de toekenning van een burgerservicenummer, die voor de bijhouding van het nummerregister van belang zijn Artikel 5 Wet algemene bepalingen burgerservice-nummer B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Toekennen van burgerservicenummer Artikel 8 Wet algemene bepalingen burgerservice-nummer   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In kennis stellen van degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend Artikel 9 Wet algemene bepalingen burgerservice-nummer B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Vaststellen openingstijden balie en telefonie bij feestdagen en bijzondere gelegenheden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris    
Opmaken verklaring van vernietiging/vervreemding archiefbescheiden Archiefbesluit Besluit Informatiebeheer Vlaardingen 2013 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Ontwerpen selectielijsten voor te bewaren en of te vernietigen archiefbescheiden
 • -

  Artikel 5 Archiefwet

 • -

  Archiefbesluit

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Gemeente- archivaris

 
Vervangen archiefbescheiden door reproducties
 • -

  Artikel 7 Archiefwet

 • -

  Archiefbesluit

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Gemeente-archivaris

 
Opstellen van verklaringen van vervreemding (verwijderen archiefbescheiden) en het beantwoorden van verzoeken tot vervreemding (ontvangen archiefbescheiden)
 • -

  Artikel 8 Archiefwet

 • -

  Archiefbesluit

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Gemeente-archivaris

 
Vaststellen openingstijden stadsarchief Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 
 
Uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in de Subsidieverordening Monumentenwet 2000 Subsidieverordening Monumentenwet 2000 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een enkelvoudige aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument Artikel 2.1, lid 1, sub b en f Wabo     B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

tenzij artikel 2.7, lid 1 Wabo (onlosmakelijke activiteiten) van toepassing is.
Besluiten op een enkelvoudige aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht Artikel 2.1, lid 1, sub h Wabo   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

tenzij artikel 2.7, lid 1 Wabo van toepassing is
Besluiten op een enkelvoudige aanvraag voor een omgevings-vergunning ingevolge de Erfgoedverordening voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen of herstellen, gebruiken, laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht Erfgoedverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een enkelvoudige aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht Erfgoedverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 

Stedelijk beheer ondermandaat 2018

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke vindplaats Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beperkingen
           
Verlenen van privaatrechtelijke toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van privaatrechtelijke vergunningen voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond door diverse leidingbeheerders, welke werken niet worden geregeld door vestiging van een zakelijk recht Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Deelnemen aan de informatie-uitwisseling ondergrondse netten betreffende de ligging van ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op een aanvraag tot het verlenen van een instemmingsbesluit Artikel 4, lid 1 jo artikel 5 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) jo Handboek kabels en leidingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Bevoegdheid voorschriften op te nemen in het instemmingsbesluit Artikel 7, lid 1 jo lid 2 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen over mogelijk afwijken van hoofdregel over het in oude staat terugbrengen Artikel 7, lid 4 AVOI jo artikel 3 en 4 Schaderegeling ingravingen k en l jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Het verzoeken aan netbeheerder na voltooiing van de werkzaamheden om digitale revisietekeningen, met update gehele netwerk Artikel 7, lid 5 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Het goed- of afkeuren van een melding inzake het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard Artikel 4, lid 2 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Senior medewerker infrastructurele voorzieningen  
Het goed- of afkeuren van een melding inzake het verrichten van spoedeisende werkzaamheden Artikel 4, lid 2 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Senior medewerker infrastructurele voorzieningen  
Bevoegdheid een breekverbod in te stellen bij extreme weersomstandigheden behoudens in geval van spoedeisende werkzaamheden Artikel 4, lid 6 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Senior medewerker infrastructurele voorzieningen  
Voeren van (voor)overleg Artikel 5, lid 2 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Ontvangen van melding van uitvoering spoedeisende werkzaamheden Artikel 5, lid 5 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Senior medewerker infrastructurele voorzieningen - Buiten kantooruren: medewerkers van de wachtdienst Gemachtigde stelt burgemeester zo spoedig mogelijk in kennis van melding
Het verzoeken (mede) gebruik te maken van bestaande voorzieningen Artikel 8 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Meedelen van nieuwe beslistermijn indien reguliere beslistermijn niet wordt gehaald Artikel 9 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Bevoegdheid aanwijzing te geven tot het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen, ten aanzien van kabels en/of leidingen ten dienste van zijn netwerk (streven in vooroverleg technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten) Artikel 10, lid 2 jo artikel 10, lid 4 AVOI jo artikel 11 jo artikel 16 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Projectleider Voorbereiding en Realisatie  
Het organiseren van een periodiek overleg met netbeheerders Artikel 11 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Het verzoeken om het ter beschikking stellen van een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en/of leidingen Artikel 13, lid 1 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Het ontvangen van informatie van netbeheerder betreffende wijziging eigendom, exploitatie of beheer van de kabel of leiding Artikel 13, lid 2 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Bevoegdheid te besluiten handhavend op te treden dan wel achteraf de ontstane situatie te legaliseren bij het niet nakomen verplichtingen AVOI Artikel 14, lid 2 AVOI jo. artikel 125 Gemeentewet jo. hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Bevoegdheid tot intrekken van het instemmingsbesluit in de in artikel 14 lid 3 genoemde gevallen met kennisgeving vooraf aan netbeheerder Artikel 14, lid 3 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Bevoegdheid tot het stilleggen van de werkzaamheden in de in artikel 14, lid 3 genoemde gevallen met kennisgeving vooraf aan netbeheerder Artikel 14, lid 3 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Senior medewerker infrastructurele voorzieningen - Directievoerders Stedelijk Beheer  
Bevoegdheid om in incidentele en uitzonderlijke gevallen af te wijken van de bepalingen in deze verordening Artikel 18 AVOI jo Handboek k en l B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager  
Informeren van netbeheerders van het voornemen van b en w tot het aanbrengen van wijzigingen in eigendom en ingebruikneming door derden van openbare gronden waarin zich kabels en/of leidingen bevinden Artikel 3, lid 2 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Het beslissen op een verzoek tot het toekennen van een vergoeding in de vorm van nadeelcompensatie Artikel 4 jo artikel 21 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Bevoegdheid in bijzondere omstandigheden gemotiveerd af te wijken van het toepassen van artikel 6 tot en met artikel 10 Artikel 12 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager  
Besluiten dat werkzaamheden op een ander dan het voorgenomen tijdstip plaatsvinden ingeval de openbare orde of gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar zich verzet tegen de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden Artikel 5.6, lid 3 Telecommunicatiewet Burgemeester Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen over uitgeven, verlengen en overschrijven van grafrechten Begraafplaatsen-verordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvragen verlenging met terugwerkende kracht Artikel 27C Begraafplaatsen-verordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag asbussen in een familienis of eigen urnengraf bij te zetten en te bewaren Artikel 15, lid 2 Begraaf-plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag tot verlenging bijzetting en bewaring asbussen Artikel 15, lid 6 Begraaf- plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op verzoek tot overschrijving op een ander persoon urnenbewaarplaats Artikel 15, lid 8 jo. artikel 15, lid 9, onder a Begraaf-plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Eigen graf op naam stellen van nieuwe rechthebbende Artikel 15, lid 9, onder d, en artikel 16, lid 7, onder c Begraafplaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag stoffelijke resten in een familiegraf te doen begraven Artikel 16, lid 1 Begraaf-plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Toewijzen eigen graf anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is Artikel 17, lid 2 Begraaf- plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Mededeling doen van ontvangst van verklaring van afstand van het recht op eigen graf Artikel 18 Begraaf-plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op een aanvraag een eigen graf gesloten te verklaren Artikel 19, lid 1 en 2 Begraafplaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing indien een rechthebbende het recht heeft op 2 graven naast elkaar en op deze2 graven een grafsteen wil plaatsen Artikel 20, lid 2, onder g, en lid 4, onder e Begraaf-plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op een aanvraag om ontheffing t.b.v. een afwijkend grafmonument Artikel 20, lid 6 Begraafplaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag grafbedekking gedurende 12 weken nog ter beschikking rechthebbende Artikel 21, lid 3 Begraaf- plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Schriftelijk informeren over toestand grafbedekking Artikel 22, lid 3 Begraaf- plaatsenverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verbinden van voorschriften en beperkingen aan een bij of krachtens de Havenbeheersverordening verleende toestemming Artikel 1.5, lid 1 Havenbeheersverordening (Hbv) B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Deze algemene bevoegdheid kan alleen worden uitgeoefend als uitoefe-ning van een specifieke beslis-bevoegdheid bij of krachtens de Havenbe-heersveror-dening is gemanda-teerd
Weigeren, wijzigen of intrekken van een toestemming Artikel 1.7 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct) -Havenmeester - Havenbeambten Deze algemene bevoegdheid kan alleen worden uitgeoefend als de uitoefening van een specifieke beslisbe- voegdheid bij of krachtens de Havenb--ordening is mandateerd
Plaatsen van verkeerstekens in de haven Artikel 3.1, lid 1 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)- Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda- teerd zijn aan de Haven- meester Rotterdam
           
Ontheffing verlenen van het verbod te handelen in strijd met het verkeersteken of de daarbij behorende nadere aanduidingen Artikel 3.1, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Ajunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Havenmees-ter Rotterdam
Verbieden van het nemen of houden van ligplaats uit het oogpunt van orde, veiligheid of milieu in afwijking van artikel 3.2, eerste lid onder e Hbv Artikel 3.2, lid 2 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing om met een schip ligplaats te nemen of zich met een schip op een ligplaats te bevinden Artikel 3.2, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod een boorinstallatie, een werkeiland of een soortgelijk object op te vijzelen Artikel 3.3, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod voorzieningen of voorwerpen, in onder of boven water te hebben of aan te brengen Artikel 3.4, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Bevoegdheid schriftelijke opdracht te geven tot het (doen) verhalen van een schip Artikel 3.5, lid 1 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Bevoegdheid het schip voor rekening en risico van de exploitant te (doen) verhalen indien geen gevolg wordt gegeven aan de schriftelijke opdracht het schip te verhalen Artikel 3.5, lid 2 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Bevoegdheid het schip voor rekening en risico van de exploitant direct te verhalen of te doen verhalen in spoedeisende gevallen of indien de exploitant onbekend is Artikel 3.5, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda- teerd zijn aan de Haven meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod voortstuwers, boeg-schroeven of hekschroeven te gebruiken Artikel 3.6, lid 4 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing of vrijstelling van het verbod zich met een schip dat voor de recreatievaart bestemd is in de haven te bevinden of met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen, te varen in de haven voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging Artikel 3.7, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod stoffen uit een schip te laten ontsnappen, waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan Artikel 4.1, lid 3 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Opleggen van een verbod om met een schip de haven binnen te komen of op een ligplaats te verblijven indien het schip ernstig gevaar, hinder of schade of ernstige verstoring van de openbare orde met zich meebrengt of kan meebrengen Artikel 4.4, lid 1, onder a Hbv  B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Opleggen van maatregelen aan de kapitein of de schipper van het schip dat in de haven verblijft of zich op een ligplaats bevindt indien het schip ernstige verstoring van de openbare orde met zich meebrengt of kan meebrengen Artikel 4.4, lid 1, onder b Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Geven van mondelinge of schriftelijke aanwijzingen in het belang van de orde en veiligheid in de haven Artikel 6.1, lid 1 Hbv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda teerd zijn aan de Haven- meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod te laden of te lossen, tenzij het schip op deugdelijke wijze is afgemeerd als bedoeld in artikel 2.1 Havenreglement Vlaardingen 2010 Artikel 2.1, lid 4 Havenreglement Vlaardingen 2010 (HrV) B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (Adjunct)-Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
        -    
Verlenen van ontheffing van het verbod een anker te gebruiken als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 HrV Artikel 2.2, lid 4 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod een spudpaal te gebruiken Artikel 2.3, lid 2 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod om aan, buitenboord of onder een schip of aan een voorwerp aan boord van een schip werkzaamheden te verrichten of doen verrichten, die verband houden met de bedrijfsgereedheid, de aanpassing, het herstel of de verbetering van het schip of het voorwerp Artikel 3.2, lid 2 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod met een schip ligplaats te nemen om het schip of de lading te ontsmetten door het met gassen of stoffen die gassen afstaan, te behandelen Artikel 3.4, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod met een schip, geladen met losgestorte bulklading in vaste vorm, ligplaats te nemen of zich op een ligplaats te bevinden indien de lading is behandeld met gassen of stoffen die gassen afstaan, met het doel de lading te ontsmetten Artikel 3.4, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod om in de petroleumhaven of aan boord van een zich aldaar bevindend schip, open vuur te gebruiken of activiteiten te ondernemen tengevolge waarvan vonkvorming naar de buitenlucht optreedt of kan optreden Artikel 4.2, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod om zich met een tankschip te bevinden op een ligplaats buiten de petroleumhaven indien zich een gevaarlijke stof als lading of ladingresidu aan boord bevindt Artikel 4.5, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod zich met een schip in de petroleumhaven te bevinden Artikel 4.8, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod een zeetankschip met gevaarlijke stoffen zodanig af te meren dat het niet direct vooruit varend uit de haven kan vertrekken Artikel 4.11, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod met een schip dat geladen is met een in artikel 9.1 genoemde gevaarlijke stof in verpakking ligplaats te nemen binnen een in de bijlage genoemde afstand van een woonconcentratie. Artikel 5.1, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod met een tankschip, indien zich een gevaarlijke stof als lading of ladingresidu aan boord bevindt, ligplaats te nemen binnen een in bijlage I genoemde afstand van een woonconcentratie Artikel 5.2, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het gebod om melding te doen bij de havenmeester van het voornemen tot het laden van een gevaarlijke of schadelijke stof in verpakking Artikel 5.3, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod een gas als bedoeld in de IGC Code of het ADN tussen twee tankschepen onderling over te slaan Verlnenen van ontheffing van het verbod een gevaarlijke stof over te slaan of te lossen Artikel 6.1, lid 11 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het doen van melding door de schipper ten minste 30 minuten en ten hoogste 6 uur voorafgaand aan het in artikel 7.1 bedoelde bunkeren of het onderling overpompen van bunkerolie tussen bunkerschepen Verlenen van ontheffing van het doen van melding door de schipper ten minste 30 minuten en ten hoogste 6 uur voorafgaand aan het terugpompen van brandstofolie van een zeeschip in een bunkerschip Artikel 7.2, lid 3 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Beperken of verbieden van het schoonmaken als atmosferische omstandigheden zodanig zijn dat door het vrijkomen van de betrokken stoffen in die omstandigheden gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan Artikel 8.1, lid 5 HrV jo. artikel 8.1, lid 3 Hrv jo. artikel 8, lid 4 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod om ruimten van een tankschip te wassen met ruwe olie Artikel 8.1, lid 10 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing voor een of meerdere van de in artikel 10.1.3, eerste lid genoemde eisen Artikel 10.1.3, lid 4 HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Met uitzondering van de bevoegd-heden die gemanda-teerd zijn aan de Haven-meester Rotterdam
Verlenen van ontheffing van het verbod de diensten van bootman te verrichten Artikel 10.2.1, lid 2 e HrV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verbinden van voorschriften en beperkingen aan een krachtens de Binnenhavenverordening verleende vergunning of ontheffing Artikel 4, lid 1 Binnenhavenverordening Vlaardingen (Bhv) B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten Deze bevoegdheid kan alleen worden uitgeoefend als uitoefening van een specifieke beslisbe-voegdheid krachtens de Binnen-havenveror-dening is gemanda-teerd
Verlenen van schriftelijke ontheffing in bijzondere omstandigheden van verboden vervat in deze verordening of van het verbod vervat in het bij of krachtens deze verordening gestelde Artikel 5, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van mondelinge ontheffing in bijzondere omstandigheden van verboden vervat in deze verordening of van het verbod vervat in het bij of krachtens deze verordening gestelde indien sprake is van een spoedeisend geval, eenmalige gedraging of een handeling van korte duur. Artikel 5, lid 3 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Adjunct--eester - Havenmeester - Havenbeambten  
Ontheffing wijzigen of intrekken Artikel 5, lid 4 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Plaatsen van tekens en die tekens voorzien van nadere aanduidingen Artikel 8, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester  
Toewijzen tijdelijke ligplaats Artikel 9, lid 3, sub d Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten  
Verlenen van schriftelijke toestemming voor het verbouwen van vaartuigen of het verrichten van onderhoud aan de buitenzijde van het vaartuig Artikel 14, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester  
Geven van bevelen en aanwijzingen in belang van de openbare orde, ordening van gebruik van het openbaar water of van de veiligheid in het binnenhavengebied Artikel 15, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten  
De schriftelijk opdracht geven om het vaartuig te verhalen of te doen verhalen naar een andere ligplaats Artikel 15, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester  
Verhalen of doen verhalen van het vaartuig indien geen gevolg wordt gegeven aan de opdracht in artikel 15, lid 2 Artikel 15, lid 3 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester  
In spoedeisende gevallen of bij onbekende eigenaar, beheerder of gebruiker, het vaartuig direct verhalen of doen verhalen Artikel 15, lid 4 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten  
Beslissen op aanvraag ligplaatsvergunning pleziervaartuigen Artikel 16, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester - Havenbeambten  
Beslissen op aanvraag tot wijziging van een ligplaatsvergunning pleziervaartuigen Artikel 18, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Doen van de eerste aanzegging herstel in oorspronkelijke staat Artikel 18, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken of wijzigen ligplaatsvergunning pleziervaartuigen Artikel 19 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag ligplaatsvergunning recreatief toeristisch (bedrijfs)vaartuig Artikel 20, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verdagen van beslissing op aanvraag ligplaatsvergunning recreatief toeristisch (bedrijfs)vaartuig Artikel 20, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag tot wijziging van de ligplaatsvergunning recreatief toeristisch (bedrijfs)vaartuig Artikel 22 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken of wijzigen ligplaatsvergunning recreatief toeristisch (bedrijfs)vaartuig Artikel 23 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag ligplaatsvergunning historisch schip Artikel 24, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verdagen van beslissing op aanvraag ligplaatsvergunning historisch schip Artikel 24, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op verzoek voor het plaatsen historisch schip op wachtlijst historische schepen Artikel 25, lid 1 en lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag overschrijven ligplaatsvergunning historisch schip Artikel 27, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag tot wijziging van de ligplaatsvergunning historisch schip Artikel 28, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Doen van de eerste aanzegging herstel in oorspronkelijke staat historisch schip Artikel 28, lid 3 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken of wijzigen ligplaatsvergunning historisch schip Artikel 29 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag vaste ligplaatsvergunning woninggebonden pleziervaartuigen Artikel 30, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag voor medegebruik vaste ligplaats Artikel 30, lid 5 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag tot wijziging van de vaste ligplaatsvergunning woninggebonden pleziervaartuigen Artikel 32, lid 1 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Doen van de eerste aanzegging herstel in oorspronkelijke staat woninggebonden pleziervaartuigen Artikel 32, lid 3 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken of wijzigen van vaste ligplaatsvergunning woninggebonden pleziervaartuigen Artikel 33 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op verzoek verlenging recht van vaste ligplaats Artikel 40, lid 2 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verbinden van voorschriften en beperkingen aan recht van vaste ligplaats Artikel 40, lid 3 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Wijzigen of intrekken recht van vaste ligplaats Artikel 40, lid 5 Bhv B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Besluiten tot het doen uitgaan van voornemen een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen in verband met handelen in strijd met de Binnenhavenverordening of de op deze verordening gebaseerde regelgeving. Binnenhavenverordening Artikel 125 Gemeentewet jo. hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - (adjunct) Havenmeester Bevoegd-heid Adjunct-Haven-meester is beperkt tot de bevoegd-heden uit artikel 5:29 Awb (meevoeren en opslaan)
Besluiten tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging last onder dwangsom in verband met handelen in strijd met de artikelen 8, tweede lid, 9, eerste lid, 9, tweede lid, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 28, 32 en 34 Binnenhavenverordening of de op deze verordening gebaseerde regelgeving Binnenhavenverordening Artikel 125 Gemeentewet jo. hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvragen ligplaatsvergunning woonschepen Artikel 4 jo. artikel 6 Woonschepenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag tot overschrijving ligplaatsvergunning woonschepen Artikel 8 Woonschepenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvraag tot wijziging van de ligplaatsvergunning woonschepen Artikel 9 Woonschepenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken of wijzigen ligplaatsvergunning woonschepen Artikel 10 Woonschepenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Geven van aanwijzingen bij innemen ligplaats en uitvoeren werkzaamheden Artikel 13, lid 1 Woonschepenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Adjunct Havenmeester - Havenbeambten  
Geven van bevelen en aanwijzingen in het belang van de openbare orde of van de vrijheid of veiligheid van het verkeer Artikel 13, lid 2 Woonschepenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Adjunct Havenmeester - Havenbeambten  
Beslissen op aanvragen om parkeervergunningen Artikel 3 Parkeerverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verbinden van voorschriften en beperkingen aan een parkeervergunning Artikel 3, lid 5 Parkeerverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlengen van de beslistermijn met ten hoogste vier weken Artikel 4, lid 2 Parkeerverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken of wijzigen van parkeervergunningen Artikel 6 Parkeerverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing van het verbod te parkeren op een belanghebbendenplaats of een autodateplaats Artikel 7, lid 2 Parkeerverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing van het verbod om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan Artikel 9, lid 3 Parkeerverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten omtrent parkeervergunningen en het voeren van verweer Artikel 3 Parkeerverordening Vlaardingen Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Besluiten tot het tijdelijk plaatsen van verkeerstekens en tot uitvoering van tijdelijke maatregelen Artikel 34 BAWB B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager - Omgevings manager Bereikbaarheid Van onder mandaat mag alleen in dringende gevallen gebruik gemaakt worden
Beslissen op aanvragen om gehandicaptenparkeerkaarten Artikel 49 BABW B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten omtrent gehandicaptenparkeerkaarten en het voeren van verweer Artikel 49 BABW Algemene wet bestuursrecht B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvragen om ontheffing voor het op een weg houden van een wedstrijd met motorvoertuigen of daaraan deel te nemen, indien de wegen waarvoor ontheffing wordt gevraagd alle gelegen zijn binnen één gemeente en daaronder niet zijn wegen onder beheer van een provincie Artikel 10 jo. artikel 148, lid 1, sub b Wegenverkeerswet 1994 B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Nemen, wijzigen en intrekken van verkeersbesluiten, waaronder het beslissen over de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen Artikel 18, lid 1, onder d Wegenverkeerswet 1994 jo. artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Conform Beleids-regels gereser-veerde gehandicap-tenparkeer- plaatsen
Aanstellen van beroepsmatige verkeersregelaars Artikel 56, lid 1, onder b BAWB Burgemeester Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Aanstellen van verkeersregelaars voor evenementen Artikel 56 BABW Burgemeester Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - teammanager  
Verstrekken van gegevens aan de Rijksdienst voor de Weg ten behoeve van ontheffing voor exceptionele transporten Artikel 6 Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Wegbeheerder Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing Artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, lid 1, onder d jo. Artikel 87 RVV als bedoel in artikel 149 Wegenverkeerswet B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg Wabo Artikel 2.13 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Enkelvou-dige aanvraag betekent dat de aanvraag betrekking heeft op een project dat bestaat uit één activiteit, namelijk het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg
Beslissen op enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan Wabo Artikel 2.14 APV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Enkelvou-dige aanvraag betekent dat de aanvraag betrekking heeft op een project dat bestaat uit één activiteit, namelijk het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan
Beslissen op meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan en/of voor het vellen van een houtopstand en/of voor het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg Wabo Artikel 2.14 APV Artikel 5, lid 1 Bomenverordening Artikel 2.13 APV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager De aanvraag om omgevings-vergunning heeft betrekking op twee of drie activiteiten, namelijk het maken, hebben op veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan en/of het vellen van een houtopstand en/of het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg
Wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg en/of het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan en/of het vellen van een houtopstand Artikelen 2.5, lid 5, 2.5, lid 6, 2.29 t/m 2.33a, artikel 3.15 Wabo B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 5.6 APV (kampeermiddelen en andere) Artikel 5.6, lid 2 APV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 APV (Parkeren van grote voertuigen) Artikel 5.8, lid 4 APV B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvragen aansluitvergunning Artikel 2, lid 2 jo. artikel 2, lid 4 jo. artikel 4 Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Intrekken aansluitvergunning na verloop van een jaar Artikel 2, lid 5 Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Aanhouden van een aanvraag aansluitvergunning Artikel 5, lid 2 Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op aanvragen subsidie op het gebied van verkeersveiligheid Algemene subsidieverordening Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Afhandelen van boomschade- rekeningen Burgerlijk Wetboek B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand Artikel 5, lid 1 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Enkel-voudige aanvraag betekent dat de aanvraag betrekking heeft op een project dat bestaat uit één activiteit, namelijk het vellen van houtopstand.
Beslissen op enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een monumentale boom Artikel 5, lid 4 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Geven van toestemming of bevel tot direct vellen indien sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang Artikel 6 Bomenverordening Burgemeester Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager Burge-meester informeren over kappen boom bij noodsituatie
Verbinden van bijzondere voorschriften aan de enkelvoudige omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand Artikel 7 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Wijzigen voorschriften van een enkelvoudige omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand Artikel 8, lid 1 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Geheel of gedeeltelijk intrekken van een enkelvoudige omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand Artikel 8, lid 2 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Opleggen van een zelfstandige herplantplicht indien zonder omgevingsvergunning is geveld Artikel 9, lid 1 t/m 3 en lid 5 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Opleggen van een zelfstandige instandhoudingsplicht indien houtopstand in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd Artikel 9, lid 4 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij weigering vergunning tot vellen inzake artikel 17 Boswet Artikel 10 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Aanschrijven van rechthebbende op de boom in geval van gevaar van verspreiding boomziekte of voor vermeerdering van ziekteverspreiders Artikel 12, lid 1 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van ontheffing van het verbod gevelde bomen voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren Artikel 12, lid 3 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Toepassen van bestuursdwang indien niet voldaan wordt aan de aanschrijving als bedoeld in artikel 12, lid 1en het invorderen van de kosten ervan Artikel 12, lid 4 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Beslissen op verzoeken van derden om B&W een omgevingsvergunning te laten aanvragen voor het vellen van houtopstand in eigendom van de gemeente Algemene wet bestuursrecht Artikel 4, lid 1 Bomenverordening B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
           
Besluiten tot verplaatsing warenmarkt in verband met evenementen - Artikel 160 Gemeentewet - Artikel 2 jo. artikel 1 Beleidsregl "Beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de warenmarkten" B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
Verlenen van instemming - Artikel 160 Gemeentewet - Artikel 3, onder a Beleids-regel "Beleid met betrekking tot het tijdelijk verzetten van de waren- markten" B&W Gemeentesecretaris - Afdelingsmanager - Teammanager  
           

Stedelijke ontwikkeling ondermandaat 2018

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beperkingen
Verlenen van opdrachten voor onderzoek en/of werkzaamheden ten behoeve van de voortgang van projecten, mits passend in het voor het betreffende project verleende budget (zoals bv op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie) Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanagers

 • -

  Projectleiders

 
 • -

  Conform Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Vlaardingen;

 • -

  Conform Nota Budgethouderschap;

 • -

  Conform het bepaalde over het aangaan van inkoop-gerelateerde overeenkomsten in de brief met aanwijzingen voor de uitoefening van (onder)mandaat

Uitvoeren van het door het college vastgestelde gebiedsprogramma binnen de daarvoor in de begroting vastgestelde financiële ruimte Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Wijkcoördinatoren

 • -

  Projectleiders

 • -

  Jaarlijks vast te stellen gebiedsprogramma’s;

 • -

  Conform Nota Budgethouderschap

Afwijzen van verzoeken om gronduitgifte Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Gebiedsmanagers

 • -

  Teammanager

 
           
Besluiten op een aanvraag om vergunning of ontheffing op grond van de APV voor zover dit onder de werkzaamheden van de afdeling valt Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen (APV) B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Intrekken en/of wijzigen van vergunningen en ontheffingen op grond van de APV voor zover dit onder de werkzaamheden van de afdeling valt Artikel 1.6, onder a, b, d en e APV B&W Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Geheel of gedeeltelijk intrekken van een exploitatievergunning horeca Artikel 2.39, lid 4, onder a en h APV Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen van een exploitatie-vergunning seksinrichting Artikel 3.14, onder a, en k APV B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Drank- en Horecawet   Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Intrekken van een drank- en horecavergunning
 • -

  Artikel 31, lid 1, onder a en d Drank- en Horecawet

 • -

  Artikel 31, lid 3, onder b Drank- en Horecawet

Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om vergunning voor kansspelautomaten (aanwezigheids-vergunning) Wet op de kansspelen Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Intrekken van een aanwezigheidsvergunning - Artikel 30f onder a Wet op de kansspelen - Artikel 11, onder a en e Verordening speelauto-matenhal Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om ontheffing op grond van de Verordening winkeltijden Artikel 3 Verordening winkeltijden B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Intrekken of wijzigen van een ontheffing op grond van de Verordening winkeltijden Artikel 6, onder a, b, e en f Verordening winkeltijden B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
In ontvangst nemen van politiegegevens die de burgemeester behoeft in het kader van de handhaving van de openbare orde Artikel 16, lid 1 sub 2 Wet politiegegevens Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Teammanager

 • -

  Veiligheidscoördinator

 • -

  Beleidsmedewerker

 • -

  Juridisch medewerkers

Gemandateerden zijn gehouden aan de plicht tot geheimhouding van de gegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of hun taken daartoe noodzaken
Team Vastgoed      
 • -

   

 
Verlenen van toestemming voor het afsplitsen van een erfpachtrecht krachtens de erfpachtakte en/of de algemene erfpachtvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen van toestemming voor het samenvoegen van meerdere erfpachtrechten Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Verlenen van toestemming voor het splitsen in appartementsrechten van een erfpachtrecht krachtens de erfpachtakte en/of de algemene erfpachtvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen van toestemming voor het opheffen van een splitsing in appartementsrechten van een erfpachtrecht Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Vaststellen van de erfpachtcanon voor de als gevolg van uitoefening van één van de bovenstaande vier volmachten ontstane gedeelten van een erfpachtrecht Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen van toestemming voor overdracht van erfpacht krachtens de erfpachtakte Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Wijzigen van erfpachtcontracten als gevolg van erfpachtbestemmings-wijzigingen krachtens de erfpachtakte en/of algemene erfpachtvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

Krachtens het beleid als vastgesteld in de Kadernota bestemmingswijzigingen in de erfpachtcontracten dan wel krachtens door B&W te stellen nadere regels
Verlenen van toestemming voor het afkopen van erfpachtcanons van tijdelijke erfpachtrechten krachtens de erfpachtakte en/of de algemene erfpachtvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen van toestemming voor het afkopen van erfpachtcanons van eeuwigdurende of voortdurende erfpachtrechten Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

Ingeval de erfpachtakte en/of de algemene voorwaarden hierin niet voorzien, kan de canon worden afgekocht indien en voorzover dit mogelijk is op grond van het vigerende erfpachtbeleid.
Periodiek herzien van erfpachtcanons krachtens de erfpachtakte en/of de algemene erfpachtvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Beëindigen van erfpachtrechten krachtens de erfpachtakte en/of de algemene erfpachtvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Vestigen van opstalrechten en andere zakelijke gebruiksrechten Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

   Teammanager

 
 
Beëindigen van opstalrechten en andere zakelijke gebruiksrechten krachtens de akte van vestiging Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Vaststellen en periodiek herzien van vergoedingen ter zake van de hierboven bedoelde opstalrechten krachtens de akte van vestiging Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Verlenen van toestemming voor overdracht ter zake van de hierboven bedoelde opstalrechten krachtens de akte van vestiging Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Verhuren van gronden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verkopen of uitgeven in erfpacht van percelen grond tot een bedrag van € 500.000 exclusief BTW per object Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

   

Mits er door de raad begroot budget aanwezig is
Verlenen van toestemming voor overdracht van in volle eigendom uitgegeven percelen grond en water krachtens leveringsakte en/of algemene verkoopvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Verlengen of heruitgeven van erfpachtrechten en opstalrechten die door tijdsverloop zijn geëindigd Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Besluiten tot aangaan van koopovereenkomsten van gronden tot een bedrag van € 300.000 exclusief BTW per object ter uitvoering van een door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Verkopen of uitgeven in erfpacht van percelen grond ter uitbreiding van tuinen bij bestaande objecten, al dan niet mede bestemd voor bebouwing, en het afwijzen van verzoeken om tuinuitbreiding Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Krachtens de door het college van B&W vastgestelde beleidsregels (Nota Tuinuitbreidingen)
Nemen van gerechtelijke stappen om wederrechtelijk in gebruik genomen gemeentegrond ten behoeve van tuinuitbreiding als eigenaar terug te vorderen Artikel 160 Gemeentewet B&W   Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

Krachtens de daartoe door het college van B&W vastgestelde beleidsregels (onder andere Nota Tuinuitbreidingen)
Vertegenwoordiging ter zitting in rechtszaken t.b.v. terugvordering van wederrechtelijk in gebruik genomen gemeentegrond ten behoeve van tuinuitbreiding Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
In gebruik geven van gronden en/of opstallen en het beëindigen van deze ingebruikgevingen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Verkopen van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven percelen krachtens de algemene omzettingsvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Ontbinden van een gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven percelen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Splitsen in appartementsrechten van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven percelen op exact dezelfde wijze als de erfpacht in appartementsrechten is gesplitst, teneinde ook de eigenaars van appartementsrechten in de erfpacht in de gelegenheid te stellen eigenaar van hun appartementsrecht te worden, krachtens de algemene omzettingsvoorwaarden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Het inzetten van leegstandsbeheer van gemeentelijke gebouwen, bestemd om binnen afzienbare tijd te worden gesloopt (anti-kraak) Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Nemen van gerechtelijke stappen om te komen tot ontruiming van gemeentelijke gebouwen die al dan niet wederrechtelijk in gebruik zijn genomen door derden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Vertegenwoordiging ter zitting in rechtszaken t.b.v. ontruiming van gemeentelijke gebouwen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

 
Besluiten tot aangaan, wijzigen en beëindigen van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot gebouwen tot een bedrag van € 300.000 exclusief BTW per object Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Mits er door B&W geautoriseerd budget aanwezig is
Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van huurovereenkomsten met betrekking tot gemeentelijke gebouwen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Teammanager Vastgoed bevoegd tot een maximale huursom van € 25.000 excl. BTW per jaar
Besluiten tot huur van gebouwen van derden Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

Hier zou ik een maximale huursom wel passend in vinden want hier ga ik verplichtingen aan voor de gemeente
Het al dan niet periodiek herzien van de huurprijzen van gemeentelijke gebouwen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Besluiten tot het afsluiten van verzekeringen ten behoeve van gemeentelijke gebouwen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
 
Besluiten tot het aangaan en beëindigen van contracten met opdrachtgevers ten behoeve van gemeentelijke gebouwen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Aansprakelijk stellen van schuldenaren van vernielingen c.a. aan gemeentelijke gebouwen Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Inschrijven in het Handelsregister van nevenvestigingen van de gemeente en Verenigingen van Eigenaren appartementsrechten bloot eigendom waarvan de gemeente administrateur/ enig bestuurslid is Artikel 18 Handelsregisterwet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen, weigeren of intrekken van geldelijke steun en het indienen van subsidieaanvragen aan het Rijk in het kader van de tot het takengebied volkshuisvesting behorende subsidieregelingen Woningwet en amvb’s B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Ondermandaat aan Procedure-voorschriften/beperkingen
       
 • -

   

 
Verlenen, weigeren, vaststellen en intrekken van subsidie voor groot onderhoud en energiebesparing
 • -

  Algemene Subsidie-verordening Vlaardingen (ASV)

 • -

  Regeling subsidieverlening groot onderhoud en energiebesparing 2010

 • -

  Regeling subsidieverlening groot onderhoud en energiebesparing 2011

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Uitoefenen van bevoegdheden genoemd in de artikelen 4, 5, 7 en 8 Verordening Stimuleringsfonds startersregeling Vlaardingen 2006 Verordening Stimuleringsfonds startersregeling Vlaardingen 2006 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over aanvragen voor een starterslening Artikelen 3, 5 t/m 7 en 10 Verordening Startersleningen gemeente Vlaardingen 2013 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over intrekken toewijzingsbesluit starterslening Artikel 7 Verordening Startersleningen gemeente Vlaardingen 2013 B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over toekennen vergoeding voor opstellen Meerjaren Onderhoudsplan
 • -

  Algemene Subsidieveror-dening Vlaardingen

 • -

  Beleidsregels loket VvE

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur Leegstandwet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Verlenen of weigeren van toestemming gedwongen verkoop van woningen in het kader van verleende gemeentegaranties en administratieafwikkeling Artikel 160 Gemeentewet   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om een omgevings-vergunning voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting
 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • -

  Wet milieubeheer

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over procedurele stappen in het kader van de Wabo jo. Wet milieubeheer Wabo jo. Wet milieubeheer B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Beoordelen van toegezonden concept-akten, voor zover raakvlakken hebbend met milieu Artikel 160 Gemeentewet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten tot vaststelling hogere geluidswaarden bij bestemmingsplannen en bij projectbesluiten als bedoeld in artikel 3.10 Wro en inschrijven van het besluit in de openbare registers Artikel 110a e.v. Wet Geluidhinder B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Afhandelen van vergunningaanvragen van bedrijven in en buiten Vlaardingen ingevolge de onderscheidene milieuwetten alsmede van MER-procedures, waarbij B&W van Vlaardingen niet het bevoegde gezag zijn
 • -

  Wet Milieubeheer

 • -

  Wet Effect Rapportages

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

Mandaat mag niet worden uitgeoefend wanneer sprake is van belangrijke milieu-invloeden op Vlaardingen
Afhandelen en registreren van meldingen op grond van de Wet bodembescherming
 • -

  Bouwstoffenbesluit

 • -

  Wet bodem-bescherming

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op aanvragen om ontheffing nachtelijk rijverbod Artikel 4.8 APV Vlaardingen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op aanvragen om ontheffing voor route gevaarlijke stoffen Artikel 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Aanschrijven tot het treffen van voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk III van de Woningwet Woningwet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Inschrijven van aanschrijvingen ex artikel 13, 13a, 14 lid 2, sub b van de Woningwet in de openbare registers Artikel 5.18 Wabo B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om een omgevings-vergunning voor het bouwen van een bouwwerk
 • -

  Wabo

 • -

  Woningwet

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om een omgevings-vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald
 • -

  Wabo

 • -

  Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 
B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om een omgevings-vergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit
 • -

  Wro

 • -

  Bouwverordening Vlaardingen

 
B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op principeaanvragen over omgevingsvergunningen voor het bouwen van een bouwwerk
 • -

  Wabo

 • -

  Woningwet

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over een aanvraag om ontheffing van het bestemmingsplan en/of de Bouwverordening
 • -

  Wabo

 • -

  Wro

 • -

  Woningwet

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over aanhouding van een beslissing op aanvragen om een omgevings-vergunning voor het bouwen van een bouwwerk of het uitvoeren van een werk vanwege de in artikel 3.3. Wabo genoemde gevallen Artikel 2.1, lid 1, onder a en b Wabo B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning   Artikelen 2.5, lid 5, 2.5, lid 6, 2.29 t/m 2.33a, 3.15 en 5.19 Wabo B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument Artikel 2.1, lid f Wabo Monumentenwet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald Artikel 2, 1 lid g Wabo Wro B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht Artikel 2.1, lid h Wabo Monumentenwet B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag voor een omgevings-vergunning ingevolge de Erfgoedverordening voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen of herstellen, gebruiken, laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
 • -

  Artikel 2.2, lid 1, onder b Wabo

 • -

  Erfgoedverordening Vlaardingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht
 • -

  Artikel 2.2, lid 1 onder c Wabo

 • -

  Erfgoedverordening Vlaardingen

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Doen van mededeling onder voorschriften naar aanleiding van een melding asbestverwijdering Bouwbesluit B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten op een aanvraag om ontheffing uitvoering bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden Artikel 8.3 Bouwbesluit B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Analoog en digitaal bekendmaken, beschikbaar stellen, raadpleegbaar maken en waarmerken van alle instrumenten als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, voor zover het een verplichting of bevoegdheid van B&W betreft
 • -

  Wro

 • -

  Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Door hen aan te wijzen medewerkers

   
Besluiten tot het doen uitgaan van een voornemen tot toepassing bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom in verband met bouwen in strijd met het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening Vlaardingen, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of in verband met gebruik in strijd met het bestemmingsplan 
 • -

  Wabo

 • -

  Artikelen 1a en 1b,

 • -

  Artikel 7b Woningwet

 • -

  Artikel 125 Gemeentewet jo. Hoofdstuk 5 Awb

 
B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten tot toepassing bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom in verband met bouwen in strijd met het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening Vlaardingen, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of in verband met gebruik in strijd met het bestemmingsplan
 • -

  Wabo

 • -

  Artikelen 1a en 1b,

 • -

  Artikel 7b Woningwet

 • -

  Artikel 125 Gemeentewet jo. Hoofdstuk 5 Awb

B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • 1.

  Bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang mag uitsluitend worden uitgeoefend wanneer sprake is van gevaarzetting en dus spoedeisendheid.

 • 2.

  Bevoegdheid tot oplegging van een last onder dwangsom mag uitsluitend worden uitgeoefend tot een bedrag van

  € 5.000 per week met een maximum van

  € 25.000 of een bedrag van € 5.000 per overtreding met een maximum van € 25.000

Stilleggen van een bouw Hoofdstuk 5 Wabo   B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Bouwinspecteurs

 
Opmaken van processen-verbaal van constatering als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b Wet BAG Artikel 10 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Bouwinspecteurs

 • -

  Technisch administratief medewerkers Team Bijzondere wetten, Bouw- en Woningtoezicht 

 
Opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument Wet BAG B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 • -

  Bouwinspecteurs

 • -

  Technisch administratief medewerkers Team Bijzondere wetten, Bouw- en Woningtoezicht

 
Verlenen of weigeren van verklaringen van geen bezwaar tegen luchtvaartevenementen en vertoningen ingevolge de Luchtvaartwet en uitvoeringsvoorschriften Luchtvaartwet Burgemeester Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over een aanvraag om tegemoetkoming in planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

 
Besluiten over aanvragen om subsidie op het gebied van Economische Zaken op grond van daarvoor geldende regelingen     Algemene Subsidieverordening B&W Gemeentesecretaris
 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Teammanager

De bevoegdheid mag worden uitgeoefend tot een subsidiebedrag van € 1500,--


Noot
1

Het hoofd van de Directie ontleent zijn bevoegdheden aan het feit dat hij ook loco gemeentesecretaris is.