Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaatverlening Mandaatbesluit leergeld
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit leergeld

De colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de burgemeesters van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

overwegende dat:

 • -

  de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelden aan de gemeenten ter beschikking heeft gesteld ter bestrijding van armoede onder kinderen;

 • -

  deze gelden afkomstig zijn uit de, in december 2016 beschikbaar gekomen, decentralisatie uitkering "armoedebestrijding kinderen"

 • -

  hierbij is bepaald dat gemeenten en maatschappelijke organisaties hun gezamenlijke inzet actief aanbieden en samenwerking zoeken met alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het signaleren, doorverwijzen en aanbieden van kindgerichte voorzieningen;

 • -

  het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS namens de colleges onder meer het armoedebeleid uitvoert;

 • -

  het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS namens de gemeenten voor de uitvoering van het bovenstaande een overeenkomst wenst aan te gaan met de Stichting Leergeld Zoetermeer;

 • -

  het hiertoe nodig is mandaat en volmacht te verlenen;

 • -

  het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS voor het uitoefenen van dit mandaat persoonsgegevens dient te be-/verwerken;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 171 van de Gemeentewet

besluiten:

 • I. aan de directeur van het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS mandaat te verlenen tot het besluiten om samenwerkingsovereenkomsten met de Stichting Leergeld Zoetermeer aan te gaan, opdat de vernoemde gelden aan de doelgroep verstrekt kunnen worden;

 • II. aan de directeur van het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen;

 • III. aan de directeur van het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS mandaat te verlenen tot het besluiten om een bewerkingsovereenkomst met de Stichting Leergeld Zoetermeer aan te gaan, opdat de benodigde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt;

 • IV. aan de directeur van het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS volmacht te verlenen om vernoemde bewerkingsovereenkomst te ondertekenen;

 • V. te bepalen dat onder uitoefening van de bevoegdheden tevens wordt verstaan:

  • -

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • -

   het voeren van correspondentie;

  • -

   het verstrekken van informatie;

 • VI. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit leergeld”;

 • VII. te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door
burgemeester en wethouders van Maassluis in de vergadering van 4 juli 2017
de secretaris, de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist, dr. T.J.Haan
de burgemeester,
dr. T.J.Haan
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen in de vergadering van 11 juli 2017
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.G. Knol-van Leeuwen, mr. A.M.M. Jetten MSc
de burgemeester,
mr. A.M.M. Jetten MSc
burgemeester en wethouders van Schiedam in de vergadering van 4 juli 2017
de wnd. secretaris, de burgemeester,
drs. M.A. van den Hende C.H.J. Lamers
de burgemeester,
C.H.J. Lamers
Hierbij verklaart ondergetekende, directeur van het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS in te stemmen met het aan hem verleende mandaat.