Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent griffie (Instructie voor de griffier Vlaardingen 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent griffie (Instructie voor de griffier Vlaardingen 2019)

De raad van de gemeente Vlaardingen;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 15 juli 2019;

gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de werkgeverscommissie;

besluit vast te stellen de Instructie voor de griffier Vlaardingen 2019:

Artikel 1. Algemene ondersteuning

 • 1. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de raad en door de raad ingestelde commissies.

 • 2. Hij is het aanspreekpunt voor raadsleden in contacten met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet.

Artikel 2. Agenda vergaderingen

De griffier ondersteunt de raad en de agendacommissie bij het opstellen van de agenda van de raadsvergaderingen en door de raad ingestelde commissies.

Artikel 3. Voorbereiding en verloop vergaderingen

De griffier draagt er zorg voor dat de voorzitter van de raad en de voorzitters van de door de raad ingestelde commissies terzijde worden gestaan bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van hun vergaderingen.

Artikel 4. Aanwezigheid en verslaglegging vergaderingen

 • 1. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan en van de door de raad ingestelde commissies.

 • 2. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda en overige stukken aan raadsleden en steunraadsleden.

Artikel 5. Ondersteuning presidium

 • 1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2. Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6. Driehoeksoverleg

De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Artikel 7. Beheersen van het budget

De griffier beheert de budgetten van de raad en van de griffie.

Artikel 8. Organisatie griffie

 • 1. De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3. De medewerkers van de griffie handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9. Verhindering en vervanging

 • 1. Indien de griffier meer dan 7 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, voorziet de griffier, voor zover nodig in overleg met de werkgeverscommissie.

 • 2. Deze instructie treedt in werking op de dag van publicatie. De instructie voor de griffier van de gemeente Vlaardingen zoals vastgesteld op 14 maart 2002 wordt op dat moment ingetrokken.

 • 3. Deze instructie wordt aangehaald als: Instructie voor de griffier Vlaardingen 2019

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Vlaardingen op 19 september 2019.De griffier, drs. J. Mimpen
De voorzitter,mr. A.M.M. Jetten Msc.