Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015, R.nr.60.1;

Gelet op artikel 38b Politiewet;

Overwegende dat er voor de periode 2016-2019 een nieuwe Integraal Veiligheidsplan vastgesteld dient te worden.

Besluit:

Vast te stellen het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019.

Inleiding

Veiligheid is een van de voorwaarden voor mensen om zich in hun samenleving goed te voelen en tot hun recht te komen. Vlaardingen wil een veilige gemeente zijn. Kernwoorden als Schoon, Heel en Veilig zijn hier sprekende voorbeelden van. Het organiseren van veiligheid is complex en heeft veel aspecten. Onderwerpen als openbare orde en veiligheid, zorg en welzijn, onderwijs, wijkbeheer en handhaving en toezicht raken direct of indirect de veiligheid binnen Vlaardingen. Daarom wordt in dit integraal veiligheidsplan de relatie gelegd met het onderdeel veiligheid van de gebiedsprogramma’s.

Het wettelijk kader is vastgelegd in artikel 38b Politiewet waarin staat dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar in een Integraal Veiligheidsplan doelen vaststellen op het terrein van veiligheid.

In dit richtinggevend document staat het veiligheidsbeleid van de gemeente Vlaardingen en is daardoor een goede basis voor operationele inzet op lokale veiligheidsprioriteiten door de politie en andere organisaties in Vlaardingen.

Om die reden stelt de gemeenteraad het dan ook vast. De raad is immers binnen de gemeente het orgaan dat middels deze doelstellingen sturing geeft aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Binnen zijn wettelijke bevoegdheden legt de burgemeester ook verantwoording af aan de gemeenteraad voor dit beleidsterrein.

In het kader van uitvoerende taken beschikt de gemeente Vlaardingen over een sectie Toezicht en Handhaving waarvan de medewerkers ook taken vervullen taken die aanvullend zijn op de taken van de politie

Op deze wijze voldoet dit Integraal Veiligheidsplan aan de doelstelling zoals de minister van Veiligheid en Justitie het bedoelde: Sturing aan de lokale veiligheid.

Omdat het Integraal Veiligheidsplan (IvP) meerjarig is worden de prioriteiten via een Jaarlijks Uitvoeringsplan (JUP) geconcretiseerd met de daaraan gekoppelde doelstellingen.

Dit plan bevat één grote ambitie met daaraan gekoppeld prioriteiten en doelstellingen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambitie van de Nationale Politie: meer betrokkenheid, meer vertrouwen en daarmee een veiligere samenleving..

Totstandkoming

Dit Integraal Veiligheidsplan is het afgelopen jaar tot stand gekomen in nauwe samenspraak met een delegatie van de politieke partijen in de gemeenteraad onder leiding van de burgemeester/portefeuillehouder. Bij de werksessies met deze gemeenteraadsleden, waarbij op enig moment gebiedsmanagement inbreng had op grond van de vastgestelde gebiedsprogramma's, kwamen er gedachten en gezichtspunten naar voren die in dit plan zijn verwerkt.

Basisgedachte was dat er meer concrete doelstellingen in het integraal veiligheidsplan zouden worden opgenomen, die zoveel mogelijk aan de SMART-criteria voldeed.

Cyclusbepaling en borging

Daar waar eerst de gevoelens van een aantal raadsleden was om een Integraal Veiligheidsplan op te stellen voor de lopende raadsperiode is aan de wens van raadsleden tegemoet gekomen om dit wat later in de raadsperiode samen te stellen. Het argument hiervoor is dat nieuwe raadsleden onvoldoende zijn ingewerkt in de materie op het gebied van veiligheidsaspecten om een gedegen plan hierover voor een periode van 4 jaar vast te kunnen stellen.

De in december 2012 vastgestelde kadernota is door de raad vastgesteld voor de periode van 2013-2016 zodat, passend in het verzoek van de raad, een nieuw Integraal Veiligheidsplan uitstekend aansluit voor de periode 2016-2019.

Hierna kan na de raadsverkiezingen van 2018 weer gestart worden met een integraalveiligheidsplan voor een daaraanvolgende periode vanaf 2020. Op deze wijze wordt de vaststelling van een integraal veiligheidsplan steeds voor een periode van 4 jaar geborgd.

Leeswijzer:

Voor de opstelling van dit plan is gebruik gemaakt van de

politiecijfers van de Nationale Politie Eenheid Rotterdam, District Waterweg Noord, voor een beeld van de gemeente Vlaardingen van de afgelopen jaren.

Aanvullend hierop is gebruik gemaakt van de cijfers uit de Monitor Veiligheidsbeeld VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam 1e halfjaar 2015.

Daar waar een inhoudelijk uitleg is gewenst wordt deze weergegeven.

Het plan is vervolgens ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Vlaardingen in één oogopslag, waarin het veiligheidsbeeld wordt weergegeven

Hoofdstuk 2: De doelstelling voor 2019

Hoofdstuk 3: Prioriteiten

Hoofdstuk 4: De organisatie van veiligheid

Hoofdstuk 5: Wie speelt welke rol in de uitvoering

Vervolgens is bijgevoegd een bijlage waarin de criminaliteitscijfers op wijkniveau zijn weergegeven.

Ambitie

De gemeente Vlaardingen heeft met dit het Integraal Veiligheidsplan de volgende ambitie

i285931i5c06514f-0c25-4658-981e-f08129fc4486.png

Samenhang

De basis voor deze ambitie is gelegen in de samenhang die kan worden samengevat in de rollen die de gemeente nog meer heeft bij het veiligheidsbeleid.

 • 1.

  Regierol gemeente bij lokale veiligheidsaanpak

De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid.

Deze regie wordt in het Kernbeleid Veiligheid van de VNG als volgt beschreven:

Het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren.

Het veiligheidsbeleid van Vlaardingen omvat veel thema's en onderwerpen, waarbij de gemeente een regierol heeft. Met name de burgemeester heeft op grond van de Gemeentewet op het gebied van openbare orde en veiligheid een handhavingstaak.

 

 • 2.

  Grotere rol gemeente bij bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Ook binnen Vlaardingen komt dit voor. Te denken valt aan hennepteelt in woningen en/of bedrijfspanden, illegale prostitutie/loverboyproblematiek, uitbuiting, mensenhandel, investeringen in vastgoed waarbij zwart geld wordt wit gewassen, bedrijven en horecagelegenheden gebruiken als dekmantel voor criminele activiteiten. Bij dergelijke delicten komt de integriteit van de samenleving in het geding en wordt in het kader van de openbare orde en veiligheid de directe leefomgeving van onze inwoners bedreigd.

 

Naast eventuele strafrechtelijke onderzoeken past de gemeente zoveel mogelijk bestuurlijke

aanpak toe in de vorm van o.a. lasten onder dwangsom en bestuursdwang.

Een belangrijk instrument om georganiseerde criminaliteit te bestrijden is de toepassing van

BIBOB[1]onderzoeken. Hiervoor heeft het college van B&W in 2014 beleid vastgesteld.

 

Centrale doelstellingen

Om deze ambitie in samenhang in te vullen staan de volgende doelstellingen centraal:

 • -

  het vergroten van de subjectieve en objectieve veiligheid in Vlaardingen, waarbij continue wordt gewerkt aan een veiliger Vlaardingen. Niet alleen door de gemeente, maar ook in samenhang met de verantwoordelijkheid die inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben.

 • -

  voorkomen en aanpakken van de criminaliteit

 • -

  voorkomen van de aantasting van de openbare orde en veiligheid

 

Prioriteiten

Het behalen van de centrale doelstellingen wordt bereikt door aanpak op de volgende prioriteiten:

 • -

  High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, straatroof etc.)

 • -

  Jeugdoverlast/problematiek

 • -

  Drugs

 • -

  Veiligheid in de buurt

 • -

  Ondermijning

 • -

  Radicalisering

 • -

  Lokale veiligheidsprioriteiten

  • o

   Diefstal van fietsen, bromfietsen en snorfietsen

  • o

   Zorgen voor veilig ondernemen

  • o

   Zorgen voor veilig uitgaan

[1] Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

1. Veiligheid Vlaardingen in één oogopslag

In het eerste deel van de kadernota Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vindt u een overzicht van kengetallen die samen inzicht geven in de actuele veiligheidssituatie van Vlaardingen. Dit geeft het veiligheidsbeeld weer.

Tabel 1 betreft de politiecijfers van de diverse delicten in de periode 2010 – 2014. In de eerste kolom staan de streefcijfers voor 2019.

Hieraan is toegevoegd de gegevens van de inbraken in winkels binnen Vlaardingen over de jaren 2013 en 2014. Bijlage 1 bevat de politiecijfers met betrekking tot de ondergenoemde delicten per wijk, daarnaast zijn in die bijlage diverse delicten en misdrijven in een tabel weergegeven die geen prioriteit hebben, maar wel aandacht behoeven.

Misdrijven   Vlaardingen t/m
  2019 dec-14 dec-13 dec-12 dec-11 dec-10
Totaal 4230 4700 4848 5089 5771 5078
Woninginbraak 265 295 409 368 303 322
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 343 404 421 391 438 474
Diefstal brom-, snor-, fietsen 550 840 588 545 569 525
Vernieling 500 577 601 616 744 559
Geweld 500 533 567 701 756 677
- Bedreiging 179 199 171 197 220 210
- Mishandeling 201 238 251 290 302 276
- Straatroof 11 22 47 65 68 52
- Overval 3 6 17 35 35 29
Winkelinbraken 25 35 46      

Tabel 1 Bron: Politie Eenheid Rotterdam, District Waterweg Noord

Tabel 2 betreft de subjectieve veiligheidscijfers. Deze tabel is opgesplitst in totaalcijfers van 2008 tot 2014 en is voor de jaren 2012 en 2014 uitgelicht in deelonderwerpen.

Subjectieve veiligheidscijfers (rapportcijfers)[2]

[2] Sociale Index 2014 en 2012, Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Jaar Streefcijfer 2019 2014 2012 2010[3] 2008  
Vlaardingen totaal 7.0 6.4 6.8 7.2 7.1  

[3] Rapportcijfers zijn afkomstig uit Stadspeiling Vlaardingen 2011

Onderwerp Streefcijfer 2019 2014 2012
Omlopen om onveilige plekken in de buurt te mijden. 7.0 6.5 7.0
’s Avonds voelt men zich onveilig in de buurt. 7.0 6.4 6.8
Angst om in de buurt lastig gevallen of overvallen te worden. 7.0 6.2 6.6

Tabel 2

2. Doelstelling 2019

Het streven is om in de periode 2016 – 2019 de objectieve veiligheidscijfers met een vergelijkbaar percentage terug te dringen als dit in 2010 – 2014 is gebeurd. Dit is per misdrijf verschillend, maar veelal tussen de 10 en 20%, met in sommige gevallen 30% of meer.

Per misdrijf in tabel 1 is dit vertaald naar een streefcijfer per 2019.

Voor de subjectieve veiligheidsbeleving is het streven die met circa 10 procent te verbeteren, door op alle onderwerpen minimaal een zeven na te streven. Ook dit streefcijfer is in een aparte kolom in tabel 2 opgenomen.

Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma voor het Integraal Veiligheidsplan geschreven om voor de specifieke onderwerpen de doelstellingen te bepalen en de werkwijze te beschrijven.

3. Prioriteiten

Onderstaande prioriteiten zijn afgeleid uit het regionaal beleidsplan waarin 33 gemeentes, de eenheid Rotterdam van de Nationale Politie en het Arrondissementspakket Rotterdam van het Openbaar Ministerie sturing hebben gegeven aan de gezamenlijke inspanning om criminaliteit en overlast voor de periode 2016 – 2019 aan te pakken. Omdat veiligheid in de gemeente door diverse actoren tot stand wordt gebracht, is het belangrijk dat deze actoren dezelfde prioriteiten stellen.

Binnen de prioriteiten zullen kaders gesteld worden, dit raamwerk geeft aan welke essentiële onderdelen de integraliteit van de aanpak waarborgen. De kaders zijn hierin vervangen door hoe de gemeente Vlaardingen deze prioriteiten samen met de politie gaan invullen.

3.1 High Impact Crime-delicten (HIC)

Onder High Impact Criminaliteit wordt criminaliteit verstaan die diep ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van burgers: geweldsdelicten, straatroof, overvallen en woninginbraak. Deze delicten hebben met elkaar gemeen dat ze een zeer grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de burger.

Duidelijk is dat er meer nodig is dan de intensieve opsporing en vervolging om vermindering van deze misdrijven te realiseren. In het kader van aanpak van daders van deze delicten wordt er de PersoonsGerichte Aanpak (PGA) toegepast. Het terugdringen van het vervallen in herhaling (recidive) van veroordeelde daders voor deze delicten vraagt om een continue aandacht en persoonlijke aanpak. Deze aanpak is dan van repressieve aard.

Ook het voorkomen (preventie) van het plegen van nieuwe mogelijk zwaardere delicten door deze daders maakt hiervan onderdeel uit.

In het Veiligheidshuis worden deze daders besproken en welk traject op hun het beste kan worden toegepast.

 

Om een goede samenhang te zien tussen de misdrijven en de persoongerichte aanpak treft u hier overzichten aan die het totaal veiligheidsbeeld weergeven. Recentelijk verscheen in oktober 2015 de Monitor Veiligheidsbeeld VAR - halfjaar 2015 van de Veiligheidsalliantie die gevalideerde cijfers binnen de regio weergeeft en in het bijzonder over Vlaardingen.

 

Misdrijven

In de eerste helft van 2015 is het totaal aantal misdrijven in Vlaardingen gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014 (-9%). In de eenheid Rotterdam als geheel is er sprake van een daling (-11%). Enkele vormen van vermogenscriminaliteit zijn afgenomen.

 • High Impact Crime (HIC):

In Vlaardingen is het aantal misdrijven diefstal/inbraak uit een box, garage, schuur of tuinhuis duidelijk gedaald (-28%), waar in de eenheid Rotterdam sprake is van een lichte daling (-6%). Het aantal woninginbraken is in Vlaardingen licht gestegen (+8%), hetgeen afwijkt van de ontwikkeling in de eenheid (-8%). Overvallen (LORS) komen (vrijwel) niet voor in Vlaardingen.

 • Vermogenscriminaliteit:

Enkele vermogensdelicten zijn in Vlaardingen duidelijk afgenomen, waaronder diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (-25%), diefstal van brom-, snor- en fietsen (-28%) en zakkenrollerij (-35%). De aantallen vernieling c.q. zaakbeschadiging (+17%) en diefstal/inbraak uit bedrijven en instellingen (+60%) zijn toegenomen.

 • Overige thema’s:

Het aantal misdrijven drugshandel dat is geconstateerd in Vlaardingen is afgenomen (-56%). Het aantal misdrijven huiselijk geweld is toegenomen (+30%), waar in de eenheid sprake is van een daling (-14%).

i285932id183138f-102b-43c9-89b0-7360e52de051.png

Bron: Monitor Veiligheidsbeeld VAR -halfjaar

PersoonsGerichte Aanpak (PGA)

In de eerste helft van 2015 zaten er 32 personen in een persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis[4], van wie er 11 nieuw instroomden. De meeste personen (20) zitten in een veelplegerstraject. Er zijn in de eerste helft van 2015 in totaal 134 personen uit Vlaardingen besproken in ZSM+[5]. Het aantal High Impact Targets (HITters) staat op 21, eind 2014 waren dit er nog 15.

[4] Veiligheidshuis: waar justitie, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek ! (Bron: Min van V&J)

[5] ZSM+ = Zo Snel, Slim, Selectief, Samen, Slachtoffer- en Samenlevingsgericht mogelijk. Een methodiek van de

strafketen, onder regie van het OM die sinds 2012 in het hele land wordt ingezet.(Bron: Min. van V&J)

i285933ic240b7a4-cf1a-4f3a-82d1-6d0b2137c4a8.png

Bron: Monitor Veiligheidsbeeld VAR -halfjaar

Doelstelling 2019

De doelstelling is dat de dalende trend tussen 2010 en 2014 de komende jaren dienst te worden doorgezet.

Woninginbraak is in 2019 teruggebracht tot maximaal 265 gevallen. Dit is een afname van 30 delicten, een zelfde aantal als in periode 2010-2014 is bewerkstelligd.

Procentueel is dit een afname van ruim 10 procent over de periode 2016-2019.

Overvallen zijn in de afgelopen periode sterk teruggedrongen, van 26 overvallen in 2010 naar 6 in 2014, dit is een afname van ruim 79 procent. Met het oog op haalbaarheid is de doelstelling om het aantal overvallen in 2019 terug te dringen tot een maximum van 3.

Straatroof is teruggebracht van 52 delicten in 2010 naar 22 in 2014, dit is een afname van ruim 57 procent. De doelstelling is om in 2019 het aantal straatroven terug te brengen naar 11, een afname van 50 procent ten opzichten van 2014.

Geweldpleging is afgenomen van 677 gevallen in 2010 naar 533 in 2014, dit is een afname van ruim 21 procent. Met het oog op de haalbaarheid en de beperkte invloed vanuit de diensten omtrent dit delict, is de doelstelling om geweldpleging in 2019 terug te brengen naar maximaal 500 gevallen, een afname van minimaal 6 procent.

i285934i4570553c-deff-4d5a-a6a0-67d8e2353cee.png

3.2 Jeugd

De jeugd waarover in deze nota gesproken wordt, zijn (groepen) jongeren die overlast veroorzaken. Deze jongeren blijken een grote invloed op het veiligheidsgevoel van burgers te hebben. Geluidsoverlast, gevoel van onveiligheid bij omwonenden, achterlaten van rommel, vandalisme, bedreiging, alcohol en drugs zijn kenmerken van overlastgevende jongeren.

 

Waar veelal de jongeren worden gezien als het probleem, moeten ze ook gezien worden als de oplossing. Bij het zoeken naar oorzaken van overlastgevende jongeren moet men zich verplaatsen in deze jongeren. Wat zorgt ervoor dat deze jongeren op straat hangen en overlast veroorzaken?

Vooral vanuit het centrum komen vaak signalen van overlastgevende hangjongeren. Politie en jongerenwerk signaleren een gebrek aan plekken waar jongeren bijeen kunnen komen zonder overlast te veroorzaken.

 

Veel overlastgevende jongeren kunnen niet aangemerkt worden als groep, dit vormt een beperking op de toepasbaarheid van de Beke-methode. Wanneer deze jongeren wel in groepen kunnen worden gezien, kunnen ze onderverdeeld worden in drie categorieën: hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren.

1. Hinderlijke groepen

Groepen jongeren die rondhangen, luidruchtig zijn, betrokken zijn bij kleine schermutselingen, incidenteel vernielingen plegen en soms lichte geweld- en vermogensdelicten plegen. Deze groep is goed aanspreekbaar op hun gedrag.

2. Overlastgevende groepen

Groepen jongeren die nadrukkelijk aanwezig zijn, soms provocerend optreden en omstanders lastig vallen door ze uit te schelden of te intimideren, regelmatig vernielingen plegen, geweld gebruiken en zich doelbewust schuldig maken aan lichte criminaliteit. Deze groepen zijn minder goed te corrigeren en hebben vaak een minimale pakkans.

3. Criminele groepen

Dit zijn jongeren die al vaker in aanraking zijn geweest met de politie. Leden van dergelijke groepen plegen ernstige delicten en gebruiken grof geweld. De politie en medewerkers van Toezicht en Handhaving zullen hiertegen optreden om deze excessen te voorkomen. Belangrijk daarbij is om duidelijk te maken met welke criminele jongeren we te maken hebben. Criminele groepen dienen strafrechtelijk aangepakt te worden.

 

Jeugdproblematiek

Het aantal verwijzingen naar bureau HALT is ten opzichte van de eerste helft van 2014 licht gestegen (+5). De meeste jongeren zijn verwezen voor vermogensdelicten (11) en vernieling (11). Ten opzichte van 2014 is het aantal verwijzingen voor verstoringen van de openbare orde gedaald (-9). Anders dan in de eerste helft van 2014 zijn er geen jongeren verwezen voor baldadigheid.

i285935i7ae6946e-9719-4497-98f0-7f4ecdf84dc1.png

Bron: Monitor Veiligheidsbeeld VAR -halfjaar

Doelstelling 2019

De ervaren overlast met betrekking tot jongeren bedraagt 7.5% (Stadspeiling 2011).

Voor 2019 worden de volgende doelstellingen benoemd:

 • 1.

  Dit percentage moet teruggebracht zijn tot 5% in 2018.

 • 2.

  Vermindering van het aantal groepen

i285936if25670a1-7774-4fea-ae53-c214b6efd287.png

3.3 Drugs

Met het oog op volksgezondheid, veiligheid en criminaliteitsbestrijding is het belangrijk om de kweek, verkoop en gebruik van drugs in Vlaardingen te bestrijden. De kweek, verkoop en het gebruik van drugs kan overlast veroorzaken bij buurtbewoners, wat een grote invloed kan hebben op de veiligheidsbeleving van burgers.

3.3.1 Coffeeshops.

Binnen Vlaardingen zijn er 3 coffeeshops gevestigd. De coffeeshophouders zijn zich zeer bewust van de rol die hun ondernemingen spelen in de samenleving. Het huidige beleid inzake coffeeshops, zoals controles en indien noodzakelijk toepassen van bestuurlijke maatregelen op grond van de Opiumwet, zoals het sluiten van coffeeshops voor een bepaalde periode indien de wet wordt overtreden, is in overeenstemming met beleid binnen de regio.

Er is tweemaal per jaar ambtelijk overleg met de eigenaren van de coffeeshops waar veiligheids/overlast problematiek wordt besproken. Ook komt aan de orde de ontwikkelingen op het gebied van regulering van de wietteelt.

De gemeente Vlaardingen heeft, op grond van een door de raad aangenomen motie uit 2014, het Joint Regulation Manifest ondertekend. Met deze ondertekening is zij een van de 59 gemeenten die onderzoek op gebied van regulering steunt en nauwgezet volgt.

 

Doelstelling 2019

Gelet op de afgelopen jaren dient in de periode 2016-2019 financiële dekking te zijn voor het gemiddeld per jaar ontmantelen van 50 hennepkwekerijen en/of drugslaboratoria.

i285937ic0b0f485-c4b0-4f12-9b01-ef8fe8df9cc2.png

3.4 Veiligheid in de buurt

Een omgeving die schoon en heel is geeft ook een veilig gevoel. Een omgeving die verloedering uitstraalt lokt weer gedrag uit waarbij mensen denken dat alles mag en zich niet gebonden voelen aan regels. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een nette openbare ruimte vandalisme en vernielingen, waarbij bv graffity wordt gespoten, verkleint.

Het gevolg daarvan weer is dat hierdoor criminaliteit en gedrag dat kan worden ervaren als a-sociaal, kan worden voorkomen.

 

Incidenten

Het aantal incidenten is in de eerste helft van 2015 gedaald ten opzichte van 2014. De daling komt vooral doordat er minder vaak meldingen zijn van overlast door jeugdige personen.

 • Overlast:

Er is een duidelijke daling van het aantal meldingen van overlast door jeugdige personen (-42%). In de eenheid Rotterdam is dit type overlast ook (licht) gedaald (-8%). Ook drugs- of drankoverlast (-10%) en verkeersoverlast (-15%) zijn in Vlaardingen afgenomen. Verder is er een toename van het aantal incidenten van overlast door verwarde of overspannen personen (+11%); in de eenheid is dit aantal vrijwel gelijk gebleven.

 • Overige thema’s:

Er waren in de eerste helft van 2015 negen incidenten van geweld tegen Politie Ambtenaren en vier incidenten Veilige Publieke Taak.

i285938i28d815e1-aca7-40aa-ad3b-75d91ea1b0ee.png

3.4.1 (On)veiligheidsbeleving burgers en ondernemers

Objectieve en subjectieve veiligheid dienen met elkaar in verband te staan. Een stad kan objectief gezien veiliger worden, maar wanneer burgers en ondernemers zich niet veiliger gaan voelen (subjectief), heeft dit grote invloed op de effectiviteit van overheidsbeleid.

Teneinde een groter effect te hebben op de veiligheid van burgers en ondernemers te realiseren kunnen onderstaande regels een goed uitgangspunt zijn voor politie en gemeente.

 • Treed snel en zichtbaar op tegen signaalcriminaliteit en overlast

 • Richt je op een klein gebied

 • Betrek bewoners bij je aanpak waar mogelijk en wanneer effectief

 • Investeer in mensen, huizen en buitenruimte

 • Communiceer op maat

Deze regels zijn daarmee de basis voor de te ondernemen activiteiten op de doelstellingen van de prioriteiten.

 3.4.2 Kwetsbare wijken/Wijken in verandering

Elke stad kent verschillende wijken, waarin de één veiliger wordt beschouwd dan de ander. Maatwerk is noodzakelijk om de diverse problemen per wijk aan te pakken. Het spreekt voor zich dat wijken met meer problemen meer aandacht en inzet vereisen dan wijken met minder problemen. Voor de periode 2015-2018 heeft het college een (gebieds)programma vastgesteld met stedelijke en gebiedsanalyse, prioritering en jaarlijks uitvoeringsprogramma. Hierin staat een integrale aanpak, zoals aanpak van kwetsbare gebieden, en is een concrete aanpak benoemd op de verschillen per gebied/wijk

   

Centrum:

Het Centrum heeft 18.452 inwoners en is onderverdeeld in drie buurten: Centrum:,

de Vettenoordse Polder Oost (VOP) en Oostwijk. Het Centrum is ook een stadsdeel waarin winkelen, cultuur en uitgaan zijn gecombineerd. Binnen deze buurten zijn kwetsbare plekken, zoals de Marisstraat en de Gedempte Biersloot. Deze worden op termijn gesloopt. De Bilderdijkstraat en Da Costastraat krijgen door de hoogwaardige renovatie nieuw elan.

De VOP heeft ook veel slecht onderhouden, goedkoop particulier woningbezit en er wonen veel mensen uit Midden en Oost Europa, soms onder slechte woonomstandigheden.

 

Vlaardinger-Ambacht 

Vlaardinger Ambacht heeft 11.931 inwoners. De Van Hogendorplaan is het winkelhart. Doelstelling is dat het winkelcentrum een verbindend element tussen alle buurten in Vlaardinger Ambacht vormt. Er is een actieve winkeliersvereniging. In park ’t Nieuwelant zijn meerdere sportvelden en sportverenigingen, CWO met een accommodatie en beleid gericht op samenwerking met omliggende buurten. Door de stadsvernieuwing in Babberspolder is de leefbaarheid verbeterd en er is gewerkt aan nieuwe sociale verbanden.

 

Rivierzone

De Rivierzone heeft 930 inwoners, van wie tweederde ouder is dan 60 jaar. Het gebied is onderverdeeld in de buurten: De Vergulde Hand, Lickebaert, ’t Scheur, Deltagebied, Park Zuidbuurt, Vettenoordse Polder West, Maasboulevard, Havengebied Oost en Vijfsluizen. De Rivierzone is te typeren als een spannend, stoer, dynamisch en ruig gebied, waar industrie en wonen samengaan en waar veel ruimte voor initiatief is. De bedrijventerreinen in de Rivierzone zijn oude industriële gebieden, maar ook moderne recentere terreinen en bedrijfsterreinen. De recentere, ruimer opgezette terreinen hebben een betere uitstraling. In het kader van de veiligheid vraagt het aandacht in het kader van rampenbestrijding indien zich een ramp/calamiteit voordoet bij de gevestigde industriële bedrijven.

 

West

Het Gebied West, bevat meer dan alleen de Westwijk. Echter de Westwijk komt in het kader van leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek meer naar voren.

Er wonen relatief veel jongeren en jonge gezinnen. Daarnaast is het aandeel allochtonen in de Westwijk het hoogst van Vlaardingen. De wijk is één van de drie stedelijke vernieuwingsgebieden van Vlaardingen en telt 12.650 inwoners. Om de problemen aan te pakken moet er, zolang de herstructurering nog niet op grote schaal kan worden toegepast, geïnvesteerd worden in de wijk. Het proces van samenleven van bewoners gaat nog niet vanzelf.

Vlaardingen neemt de regie op de sociale aanpak; de decentralisaties vormen daar een belangrijk kader voor. In verband met deze problematiek is er voor gekozen om de proeftuin Jeugd- en gezinsteam op te starten in de Westwijk. De eerste resultaten van deze pilot zijn hoopgevend. Zorg op maat met één regisseur binnen het gezin is op deze manier gewaarborgd. De actieve bewoners ontplooien steeds professionelere projecten die bijdragen aan achterstandsbestrijding en de leefbaarheid in de wijk.

 

Holy

Holy ligt aan de noordkant van Vlaardingen en grenst aan Schiedam en de recreatiegebieden Midden Delfland en Broekpolder. Holy is groen en ruim opgezet en gelegen tussen de Vaart, de A20 en de A4. Het gebied, opgedeeld in de wijken Holy Noord en Holy Zuid. Holy telt circa 11.500 woningen. Zestig procent is hoogbouw. In de wijk zijn twee winkelcentra gelegen De Loper en Holierhoek

Winkelcentrum Holierhoek staat onder druk. De inrichting en de vele eetgelegenheden zorgen voor een aanzuigende werking van groepen jongeren. Er is sprake van overlast door geluid en vervuiling.

Ook winkelcentrum De Loper vraagt regelmatig aandacht i.v.m. ervaren overlast van jeugd.

De aandacht ligt in de periode 2015-2018 vooral op het realiseren van de woningbouw en het leefbaar houden van met name de Vogelbuurt. Drie flats aan de Spechtlaan zijn gesloopt om zo nieuwbouw mogelijk te maken. De overige flats in de Vogelbuurt bieden de komende tijd woonruimte aan met name Midden- en Oost Europese werknemers.

 

In de Gebiedsprogramma’s 2015-2018 zijn in het kader van leefbaarheid en veiligheid voor de genoemde periode acties uitgezet. In bijlage 1 is zichtbaar hoe in de wijken de verhouding is van de criminaliteit.

 3.4.3 Kwetsbare personen

Onder kwetsbare personen worden geestelijk minderbedeelden, lichamelijk minderbedeelden, ex-gedetineerden, ouderen, werklozen en etnische groepen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken verstaan. Deze groepen mensen zijn bovengemiddeld kwetsbaar en vatbaar voor criminaliteit. 

De zorg voor deze kwetsbare personen wordt in samenspraak met Youz/GGZ-Boumanstichting uitgevoerd. Zij heeft als taak het bevorderen van de gezondheid en de risico's voor de samenleving als gevolg van problematisch middelengebruik en psychische stoornissen te beperken.

3.4.4 Woonoverlast

Woonoverlast kan variëren van rommel tot gevaarlijke situaties, van ruzie tot agressie. Zeker die laatste onderdelen hebben grote invloed op het onveiligheidsgevoel van burgers en dus de leefbaarheid van de wijk.

  

Doelstelling 2019

De ervaren verloedering, 30.1%, moet in 2019 teruggedrongen zijn naar 20% (Stadspeiling 2011). Ervaren overlast, 13,3%, moet in 2019 afgenomen zijn tot 10% van de bevolking.

i285939ic315fe8e-aff0-4370-a96c-fb0a8a2f531d.png

3.5 Ondermijning

Onder ondermijning wordt georganiseerde misdaad verstaan, waaronder illegale prostitutie, cybercrime, mensenhandel en financieel-economische criminaliteit, bijvoorbeeld witwasserij, heling en uitbuiting. Ondermijning moet aangepakt worden om vermenging van onder- en bovenwereld te voorkomen, economische branches van ontwrichting te behoeden en de rechtstaat te beschermen.

Ook in het kader van Veilig Ondernemen dient hier continue aandacht voor te zijn.

 

Het RIEC heeft in de eerste helft van 2015 de gemeente Vlaardingen geadviseerd in 3 Bibob-dossiers: 1 dossier coffeeshop, 1 dossier vechtsportgala en 1 horecadossier. Deze procedures lopen nog. Daarnaast is het RIEC[6] bezig met het opstellen een B-CBA[7] voor de gemeente Vlaardingen.

[6] RIEC= Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Rotterdam

[7] B-CBA = Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse

i285940i072eca8e-fc46-4760-a7d9-28c6208836cc.png

Bron: Monitor Veiligheidsbeeld VAR -halfjaar

Doelstelling 2019

Daar ondermijning geen opzichzelfstaand delict is en de politiecijfers geen grote getallen laten zien wat betreft de delicten die onder de titel ondermijning geschaard worden, is het niet reëel om een SMART-doelstelling te formuleren. Belangrijk is dat organisaties (bijvoorbeeld Ad Hoc en Waterweg Wonen) hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen en bestrijden van mensenhandel, illegale prostitutie etc. Op deze manier wordt de signaleringsfunctie vergroot, waardoor de betreffende criminaliteit aangepakt kan worden.

i285941if287c703-232f-4de8-b67e-dc6657d7ebe8.png

3.6 Radicalisering

Radicalisering is een proces dat gepaard gaat met afkering van de samenleving en bereidheid om grenzen te overschrijden om bepaalde doelen na te streven. Extreme politieke of religieuze ideeën worden verspreid, wat een gevaar kan opleveren voor de samenleving wanneer bestaande normen en waarden worden overschreden. Belangrijk is dat wordt voorkomen dat Vlaardingse inwoners uitreizen naar gebieden om zich te mengen in een strijd waar terroristische groeperingen bij betrokken zijn.

  

Doelstelling 2019

Voorkomen van uitreizen van Vlaardingse inwoners naar gebieden waar terroristische groeperingen actief zijn.

i285942i94076645-b65c-42dd-b993-32ab2a3f0f8d.png

3.7 Fysieke veiligheid

3.7.1 Externe veiligheid

Externe veiligheid, de bescherming tegen (de gevolgen van) incidenten en rampen, scoort niet hoog in onderzoeken naar veiligheidsbeleving. Externe veiligheid gaat hierbij over het beheersen van risico’s voor de omgeving bij het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Pas wanneer een incident plaats vindt en iets fout gaat in de bestrijding daarvan, blijkt het belang van een goede aanpak en kan getoetst worden of organisaties voorbereid zijn op een ramp of crisis. Gezien de ligging van Vlaardingen, de enorme impact die een incident of ramp kan hebben en het onverwachte karakter ervan, blijft maximale inzet op externe veiligheid noodzakelijk. De tendens dat de gemeente en met name de burgemeester hierbij een essentiële rol vervult blijft ongewijzigd van kracht. Dit rechtvaardigt de hoogste prioriteit voor externe veiligheid binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

  

Doelstelling 2019

De doelstelling wat betreft externe veiligheid is niet uit te drukken qua het maximum aantal rampen en incidenten, elke incident is er één te veel. Er moet gestreefd worden de kans op een ramp zo minimaal mogelijk te maken en de reactie op een ramp te verbeteren. Om dit te behalen moeten controles uitgevoerd en training georganiseerd worden.

i285943if4b053fd-e54e-4a1d-9ad7-4d977a165ee9.png

3.7.2 Verkeersveiligheid met betrekking tot hulpdiensten. 

Het gaat hierbij niet om verkeersveiligheid als in voorkoming van verkeersongevallen, maar om verkeersaspecten met betrekking tot rampenbestrijding, zoals de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de aanwezigheid van voldoende en toegankelijke vluchtwegen.

 

Verkeersveiligheid in de zin van verkeersongevallen is opgenomen in infrastructurele projecten en programma’s. Verkeersveiligheid in die zin is niet opgenomen in de Integraal Veiligheidsplannen.

Verkeersveiligheid voor hulpdiensten heeft prioriteit omdat burgers zich hierover zorgen maken, maar ook omdat het de effectiviteit van de rampenbestrijding, hierboven al als prioriteit aangemerkt, sterk beïnvloedt.

  

Doelstelling 2019

In 2019 zijn alle knelpunten binnen Vlaardingen in kaart gebracht en is de helft van deze knelpunten aangepakt volgens een plan. In 2019 moeten alle infrastructurele projecten en programma’s rekening houden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten, dit moet opgenomen zijn in de plannen.

i285944id56f1efe-3b3a-48ba-a928-5fe835af09ae.png

3.8 Lokale veiligheidsprioriteiten

3.8.1 Diefstal van fietsen, bromfietsen en snorfietsen 

Het aantal diefstallen is in 2014 onrustbarend gestegen ten opzichte van 2013. De cijfers geven weer hoeveel mensen er aangiften hebben gedaan. Dit leidde er toe dat er begin 2015 gestart is met een plan van aanpak om het stijgend aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Deze projectmatige aanpak met operationele en tactische inzet van de politie in intensieve samenwerking met de gemeente heeft er toe geleid dat het aantal fietsdiefstallen sterk daalt.

 

Doelstelling 2019

Het aantal diefstallen van fietsen, bromfietsen en snorfietsen mag niet meer zijn in Vlaardingen dan 500.

i285945i997ef8d1-732e-46c8-9c73-9cf9d23a6819.png

3.8.2 Veilig ondernemen

Bij de ambitie van Vlaardingen om de tweede stad in de regio te worden hoort ook een veilig ondernemersklimaat. Vlaardingen heeft een divers aanbod van oude en nieuwe winkelgebieden verspreid over de gehele stad in de diverse wijken. Van deels overdekte winkelcentra in het centrum en de wijk Holy van Vlaardingen tot aan het nieuwe Van Hogendorpkwartier in Ambacht-Babberspolder.

 

Dit geeft bedrijvigheid in de stad en daarbij hoort ook veiligheid dat een integrale aanpak vraagt.

 

In het kader van toezicht zijn dagelijks en op onregelmatige tijden medewerkers van Toezicht en Handhaving actief in Vlaardingen die zeker een structurele bijdrage leveren aan de veiligheid. Daarnaast wordt ter waarborging van de veiligheid met name in het centrum en uitgaanscentrum van Vlaardingen op afgesproken tijden, cameratoezicht ingezet.

 

Winkelcentrum Stadshart, winkelcentrum De Loper en het bedrijventerrein 't Vergulde Hand hebben ieder voor zich de handen ineen geslagen en hebben in samenwerking met de gemeente en politie op gebied van veiligheid een zodanige samenwerking opgebouwd dat hun het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkeliersverenigingen en KVO-b voor bedrijventerreinen is toegekend.

Concreet zijn er indertijd (preventieve) maatregelen genomen in het kader van het tegengaan van winkeldiefstallen, roofovervallen, beteugelen van overlast van jeugd, infrastructurele maatregelen teneinde ramkraken regen te gaan etc.

 

Een onderdeel van een veilig klimaat voor ondernemers is ook het tegengaan van georganiseerde criminaliteit. Deze vorm is veelal niet zichtbaar. Hierbij dient te worden gedacht aan het verhuren van panden waarin later hennepkwekerijen worden opgezet, oneigenlijk gebruik van panden in strijd met bestemmingsplannen. Kort gezegd komt het hierop neer dat georganiseerde criminaliteit plaatsvindt daar waar de gelegenheid of omstandigheden het meest gunstig zijn

  

Doelstelling 2019

Vlaardingen aantrekkelijk maken en houden voor veilig ondernemen.

i285946i0d927b42-800a-44b0-8b85-e34545d68ae8.png

3.8.3 Veilig uitgaan

Een component van veilig ondernemen is veilig uitgaan in Vlaardingen. Ook de horeca-exploitanten zijn ondernemers die binnen hun branche veilig willen ondernemen. Belangrijk is het ook voor de inwoners van Vlaardingen en omringende gemeenten dat er in het uitgaansgebied veilig kan worden uitgegaan. Hierbij horen actieve maatregelen zoals toezicht in het uitgaansgebied. Daarnaast wordt gemeentelijk horecabeleid uitgevoerd waarbij, indien noodzakelijk, bestuurlijke maatregelen worden toegepast. In het kader van het horecabeleid wordt in overleg met Koninklijke Horeca Nederland bezien of deregulering steeds meer kan worden toegelaten.

In het verlengde hiervan geldt ook voor deze ondernemers alert te zijn op inmenging van de georganiseerde criminaliteit.

  

Doelstelling 2019:

Het uitgaansgebied van Vlaardingen aantrekkelijk houden voor ondernemers en bezoekers.

i285947i82e354c4-0f11-4e13-a98b-fb4701c6a176.png

4. De organisatie van veiligheid

Afhankelijk van het domein van veiligheid (sociaal, fysiek, crisis of een combinatie hiervan), van de schaal van het vraagstuk (regio, stad, wijk) en van de betrokken actoren wordt de veiligheidsaanpak georganiseerd. Deze nota geeft inzicht en sturing aan deze organisatie. De gemeentelijke portefeuillehouder, de burgemeester, speelt een verbindende rol in deze organisatievormen en bewaakt de samenhang. Hij legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

4.1 Overleg Openbaar Ministerie – Politie 

4.1.1 Driehoeksoverleg

Dit overleg wordt gevoerd tussen de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de districtschef van de politie (Artikel 13 politiewet). Deze maken afspraken over de concrete inzet van de politie binnen de gemeente. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de prioriteiten, zien toe op de ontwikkeling van veiligheidscijfers en houden incidenten, demonstraties, evenementen etc. scherp in de gaten. Dit overleg vindt tweemaal per jaar plaats, met eventuele extra overleggen wanneer de situatie daarom vraagt.

4.1.2 Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO)

Op regionaal niveau wordt er overleg gevoerd met Politie-eenheid Rotterdam, het Openbaar Ministerie en burgemeesters uit de betreffende regio. De VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) spelen bij deze overleggen die 6 maal per jaar gehouden worden, een belangrijke rol. Het overleg is bedoeld om de veiligheidsaanpak van alle betrokken partijen met elkaar af te stemmen en om ervaringen te delen.

4.1.3 Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)

De burgemeesters uit het district en de (plaatsvervangend) officier van justitie overleggen regelmatig gezamenlijk met de districtschef binnen welk grondgebied de gemeente valt, over de taakuitvoering van de politie en over het beleid ten aanzien van de taakuitvoering. Viermaal per jaar wordt een districtelijk veiligheidsoverleg georganiseerd.

4.2 Bestuurlijk Veiligheidsoverleg

Eenmaal in de zes weken wordt in het bestuurlijk veiligheidsoverleg door de burgemeester politie, brandweer en de sectie Veiligheid en Ondersteuning op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken van de belangrijkste onderwerpen in Vlaardingen.

4.3 Operationeel veiligheidsoverleg

Het lokaal integraal veiligheidsoverleg is een wekelijks overleg bestaande uit de veiligheidscoördinatoren van de gemeente, gebiedsmanagers van de gemeente, sectiehoofd Toezicht en Handhaving van de gemeente en de teamchefs van de politie. Lopende zaken, trends en actuele ontwikkelingen worden hier besproken en afgestemd.

4.4 Leefbaarheidsplatforms

Het gebiedsoverleg is bedoeld om samen met buurtbewoners de wijk leefbaarder te maken en leefbaar te houden. In het gebiedsoverleg wordt het dagelijkse beheer van de betrokken partners en bewoners op elkaar afgestemd. Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken.

4.5 KIZ-overleg

KIZ zijn Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken, wat onder de kleine rampen en incidenten vallen. Deze kleine rampen en incidenten kunnen echter een grote ontwrichting vormen voor de maatschappij, er kan grote onrust door ontstaan. Het KIZ-overleg zorgt voor een gecoördineerde en gestructureerde aanpak of preventie van deze onrust.

 4.6 Kernteam-overleg

Aan het Kernteam wordt deelgenomen door de Kernpartners in de gebieden, te weten de buitenruimtecoördinator, de wijkagent, Minters (Participatiemedewerkers en Sociale Wijkteams).

Het Kernteam heeft twee doelstellingen:

 • Werkafspraken maken over signalen en problematieken waarvoor een integrale aanpak nodig is, zoals jeugdoverlast;

 • Spreekuur voor bewoners die iets onder de aandacht van gemeente, politie of andere partners willen brengen en/of een initiatief willen nemen om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.

 

Niet alle Kernteams hebben dezelfde samenstelling. In de Westwijk maken ook Waterweg Wonen en Toezicht en Veiligheid deel uit van het team, in Vlaardinger Ambacht nemen ook de Sociale Wijkonderneming en de buurtkamer Muwi 1 deel. Binnen het kernteam worden geen zaken besproken waarop privacyreglementen van toepassing zijn.

 

5. Wie speelt welke rol in de uitvoering

De volgende organisaties spelen een rol met betrekking tot de invulling van de prioriteiten en kaders.

5.1 Gemeente

5.1.1 Burgemeester

De burgemeester is de portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid en heeft op dit terrein speciale bevoegdheden om deze te handhaven.

5.1.2 College van B&W

De burgemeester vormt samen met wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Naast de portefeuilles van de wethouders ziet elke wethouder een andere wijk toe. De (wijk-)wethouder is het bestuurlijke aanspreekpunt voor bewoners namens het college.

5.1.3 Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad nemen beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. In de rol van haar controlerende taak is het van belang dat de raad een belangrijke informatiepositie heeft. De raad krijgt over de volgende onderwerpen informatie:

 

 • 1.

  Per kwartaal de criminaliteitscijfers over de ontwikkelingen op het gebied van de misdrijven.

  • a.

   1e kwartaal politiecijfers

  • b.

   2e kwartaal politiecijfers en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Uitvoeringplan Integraal Veiligheidsplan.

  • c.

   3e kwartaal politiecijfers.

  • d.

   4e kwartaal politiecijfers en evaluatie Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan met daaraan gekoppeld de nieuwe prioriteiten naar aanleiding van de ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit.

 • 2.

  Concept uitvoeringsnota voor het nieuwe jaar voorleggen en bespreken met de raadscommissie alvorens dit wordt vastgesteld door het college.

 • 3.

  Tweemaal per jaar veiligheidsavond organiseren, waarin veiligheidspartners hun werkwijze en resultaten laten zien.

 • 4.

  Afleggen werkbezoeken en aanwezigheid bij leefbaarheidsplatforms.

5.1.4 Gebiedsmanagers

Voor elk gebied in Vlaardingen zijn gebiedsmanagers die in samenwerking met wijkcoördinatoren en bewoners de veiligheid en leefbaarheid in het betreffende gebied of wijk stimuleren en bevorderen.

5.1.5 Sociale wijkteams

Hierin werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente samen in uw wijk. In wijkteams kunnen de gemeente en de instellingen efficiënter samenwerken en de juiste oplossingen zoeken voor mensen, dichtbij huis. Die hulp hoeft ook niet altijd meteen vanuit de overheid te komen. In de wijk is vaak ook al veel samen op te lossen. 

5.1.6 Burgers

De bewoners van Vlaardingen zijn uiteindelijk degene die de resultaten moeten zien, zij moeten zich veiliger kunnen en gaan voelen. Ook kunnen zij zelf een bijdrage leveren en initiatieven nemen om de veiligheid in hun woonomgeving te verbeteren. De medewerking en betrokkenheid van burgers kan een belangrijke bijdrage zijn voor het behalen van bepaalde doelstellingen. Het project Waaks, buurtpreventie, buurtwhatsapp-groepen en deelname aan Burgernet zijn hier goede voorbeelden van.

 

Burgernet

In de gemeente Vlaardingen waren op 1 juli 2015 3.160 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet. In Vlaardingen blijft het aantal deelnemers aan Burgernet (5%) achter bij het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid Rotterdam.

i285948i0901ce56-4610-407e-8627-6b71b97ad86f.png

Bron: Monitor Veiligheidsbeeld VAR -halfjaar

5.1.7 Sectie Veiligheid en Ondersteuning 

De sectie V&O is gericht op alle veiligheidsaspecten in Vlaardingen aan de beleidsmatige kant. Zij adviseert en ondersteunt het college van B&W. Daarnaast heeft zij een regierol bij een multidisciplinaire aanpak van complexe dossiers binnen de gemeente Vlaardingen.

5.1.8 Sectie Toezicht en Handhaving 

Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving van de regels in de openbare ruimte en de bebouwde omgeving. Toezicht en Handhaving draagt zo bij aan een leefbare, veilige, gezonde en geordende leefomgeving.

Toezicht en Handhaving in Vlaardingen kent gemeentelijke taken op het gebied van toezicht houden, voorlichting geven, waarschuwen van personen, verbaliseren en ontmantelen van hennepkwekerijen Daarnaast zijn er wettelijke taken vastgelegd voor de toezichthouders en handhavers binnen een gemeente.

De toezicht en handhavers zijn aangesteld door de gemeente en kunnen op grond van de gemeentelijke taken worden ingezet. Op deze wijze geeft de gemeente Vlaardingen ook inhoud aan de regierol van inzake lokale veiligheidsaanpak.

Jaarlijks wordt door Toezicht en Handhaving een prioriteitentakenlijst samengesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke en gemeentelijke taken.

5.1.9 Bevolkingszorg  

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. Binnen de gemeente Vlaardingen zijn er officieren van dienst Bevolkingszorg opgeleid die via piketdienst 24/7 en 365 dagen per jaar klaar staan om aan die zorgtaak bij rampen en calamiteiten inhoud te geven.

5.2 Woningcorporaties

Gemeenten en woningcorporaties staan met elkaar in contact om de veilige woonomgeving te bevorderen, onder andere op het gebied van woninginbraak. De gemeente wil woningen veiliger maken door gerenoveerde en nieuwe huizen te laten voldoen aan het Politiekeurkeurmerk Veilig Wonen. Daarnaast hebben de woningcorporaties een signalerende functie inzake woonoverlast en andere sociale problemen die zich voor kunnen bij hun huurders.

5.3 Politie Eenheid Rotterdam, District Waterweg Noord 

Het district Waterweg Noord is één van de 6 districten binnen de Politie Eenheid Rotterdam (Nationale Politie). De Eenheid Rotterdam heeft binnen haar eigen werkplan prioriteiten gesteld zijn betrokken bij deze kadernota/Integraal Veiligheidsplan. Veel van hun prioriteiten worden binnen het gehele district standaard op uniforme wijze aangepakt waarbij wordt gekeken naar maatwerk voor elke gemeente binnen het district. In overleg met de districtsleiding is er ruimte om ook aan lokale prioriteiten/wijkprioriteiten invulling te geven. Op deze wijze wordt inhoud gegeven met elkaar voor een veiliger Vlaardingen waarbij het integraal veiligheidsplan leidend is voor Vlaardingen.

5.4 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft als taak risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. In een veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, politie en geneeskundige diensten nauw samen.

 

Er zijn acht doelstellingen:

 • 1.

  Waarborgen van fysieke veiligheid.

 • 2.

  Voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 • 3.

  Herstellen van een ramp- of crisissituatie.

 • 4.

  Doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand.

 • 5.

  Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en slachtoffers, de registratie van deze processen en het bevorderen van adequate opname van zieken en slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

 • 6.

  Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

 • 7.

  Het adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.

 • 8.

  Het ondersteunen en coördineren van gemeentelijke processen op het gebied van risico- en crisisbeheersing.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 18 februari 2016.
De griffier,
drs. E.W.K. Meurs
De voorzitter,
A.B. Blase

Bijlage 1: Politiecijfers op wijkniveau

Bijlage 1 Politiecijfers op wijkniveau