Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Vlaardingen

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen;

Besluit:

I. 1. De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier.  
  2. Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie er zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.  
     
II. 1. De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.  
  2. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren  te brengen.  
III. 1. Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend: De werkgeverscommissie van de gemeente Vlaardingen: Namens deze, handtekening griffier griffier.  
  2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit griffiepersoneel’ en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.  
               

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 13 september 2018

 

De griffier, 

W.M. van der Vlies

De voorzitter,

mr. A.M.M. Jetten MSc