Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende instructies over het mandaat van Stroomopwaarts Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende instructies over het mandaat van Stroomopwaarts Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018

De colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;

De burgemeesters van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wijzen het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS aan om de gemeenten te vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 171 Gemeentewet ter uitvoering van de in mandaat opgedragen bevoegdheden, en ;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op art. 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • de colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij gemeenschappelijke regeling per 01-02-2015 het openbaar lichaam Stroomopwaarts MVS hebben opgericht;

 • de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS per 1 januari 2018 in werking is getreden ;

 • op grond van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS gemachtigd is tot uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling;

 • de mandaatgever ingevolge artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht de gemandateerde instructies kan geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid;

besluiten de:

Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018

vast te stellen.

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten zoals beschreven in artikel 2;

 • c.

  mandaatgever: degene die een mandaat verleent;

 • d.

  gemandateerde: degene die een mandaat ontvangt;

 • e.

  opdrachtgever: degene die opdracht geeft om een bepaalde dienst te laten verlenen of om een bepaald werk te laten uitvoeren;

 • f.

  plaatsvervanger: de functionaris die als organisatorisch plaatsvervanger is aangewezen.

Artikel 2 Reikwijdte mandaat

 • 1. Onder het mandaat valt het beslissings-, uitvoerings- en ondertekeningsmandaat, tenzij anders is aangegeven.

 • 2. Voor zover het mandaat ziet op het nemen van besluiten, heeft het mandaat ook betrekking op de voorbereidingsprocedures en de administratieve afhandeling daarvan.

 • 3. In deze instructie valt onder het begrip mandaat niet alleen de bevoegdheid om in naam van het college besluiten te nemen zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, maar ook de bevoegdheid te besluiten tot respectievelijk het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en de machtiging tot verrichting van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, een en ander voor zover deze verband houden met de uitvoering van de in de gemeenschappelijke regeling genoemde taken en bevoegdheden.

 • 4. Het bepaalde inzake mandaat is van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 3 Ondermandaat (Mandaatregister)

 • 1. Het college en de burgemeester stellen het Mandaatregister vast, waarin de aan het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS gemandateerde bevoegdheden nader worden gespecificeerd.

 • 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om de in mandaat ontvangen bevoegdheden onder te mandateren aan de directeur.

 • 3. De directeur is bevoegd om de in ondermandaat ontvangen bevoegdheden verder onder te mandateren aan de functionarissen in de organisatie.

 • 4. Het verlenen van ondermandaat geschiedt bij schriftelijk besluit, waarbij de gemandateerde met generieke functienaam wordt aangeduid.

 • 5. De ondermandaten strekken niet verder dan de taakstelling van de eigen organisatie-eenheid en/of het eigen programma, project of proces van de gemandateerde (volgens de beschreven functie die de functionaris vervult), tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Uitzonderingen van mandaat (verboden)

 • 1. Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt indien:

  • a.

   het te nemen besluit uitmondt in aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het een bevoegdheid betreft die onlosmakelijk is verbonden aan een eerdere door het college zelf uitgeoefende bevoegdheid;

  • c.

   indien er, behoudens zaken met een routinematig karakter, rekening mee moet worden gehouden dat het college op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • d.

   uit het te nemen besluit financiële gevolgen kunnen voortvloeien die leiden tot overschrijding van de budgetten en budgettaire kaders;

  • e.

   de betrokken portefeuillehouder / lid van het dagelijks bestuur (in de hoedanigheid van bestuurlijk coördinator) zulks kenbaar maakt;

  • f.

   het besluit wordt genomen met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

  • g.

   indien wordt voorgenomen van een advies van een adviescommissie af te wijken;

  • h.

   behoudens zaken met een routinematig karakter, waaronder mede wordt verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie, voor documenten gericht aan:

   • de Kroon;

   • een Minister;

   • een Staatssecretaris;

   • een Commissaris van de Koningin;

   • Provinciale en Gedeputeerde Staten;

   • de gemeenteraad van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;

   • overige bestuursorganen;

   • gemeentelijke overheden;

   • gemeenschappelijke regelingen;

   • regio’s;

   • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • 2. Indien er rekening mee moet worden gehouden dat er een situatie ontstaat als genoemd bij de in dit artikel genoemde mandaatverboden, dan stemt de mandataris hierover af met de portefeuillehouder.

Artikel 5 Beperkingen uitoefenen mandaten en instructies

 • 1. Alle bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de financiële regelingen van Stroomopwaarts MVS.

 • 2. Voor de uitoefening van de mandaatbevoegdheden geldt dat binnen de kaders en bedragen van de (meerjaren)begroting en de te beheren budgetten dient te worden gebleven.

 • 3. Voor het aangaan van financiële verplichtingen gelden de financiële plafonds zoals vastgesteld in de Budgethoudersregeling Stroomopwaarts MVS. Verplichtingen worden door genoemde functionarissen niet aangegaan als het bedrag gelijk aan of hoger is dan de genoemde plafondbedragen.

Artikel 6 Vervanging

 • 1. In geval van afwezigheid van de functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

 • 2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “plaatsvervangend”, gevolgd door functie en eigen naam.

Artikel 7 Redactie en Ondertekening

 • 1. Alle brieven en besluiten ter uitvoering van een door het college verleend mandaat worden in de meervoudsvorm geredigeerd.

 • 2. Bij de uitoefening van mandaat worden stukken namens het college van burgemeester en wethouders als volgt ondertekend:

  Het college van burgemeester en wethouders van ………………………(woon- c.q. verblijfgemeente van de burger),

  namens deze,

  (handtekening functionaris)

  (Naam functionaris)

  Functieaanduiding van de (onder)gemandateerde en toevoeging: Stroomopwaarts MVS

Artikel 8 Slot- en overgangsbepaling

 • 1. Deze instructie wordt aangehaald als ‘Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018’

 • 2. Deze instructie treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018

Ondertekening

Aldus vastgesteld door: Burgemeester en wethouders van Maassluis in de vergadering d.d.de secretarisA.L. Duijmaer van Twistde burgemeester,dr. T.J. Haan
De burgemeester van Maassluis, d.d.: dr. T.J. Haan
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen in de vergadering d.d. de secretaris,mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwende burgemeester,mr A.M.M. Jetten MSc
De burgemeester van Vlaardingen, d.d.: mr A.M.M. Jetten MSc
Burgemeester en wethouders van Schiedam in de vergadering d.d. de secretaris,drs. K.D. Handstedede burgemeester,C.H.J. Lamers
De burgemeester van Schiedam, d.d.: C.H.J. Lamers
De gemandateerde stemt in met het verleende mandaat, Het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts MVSde secretaris, D. Curfsde voorzitter,C.T. Oosterom

Bijlage 1 Mandaatregister Stroomopwaarts MVS 2018

Bijlage bij Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS, vastgesteld bij besluit colleges van <….>:

Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/ beperkingen
Besluiten in eerste aanleg op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW, IOAZ en Bbz
 • -

  Participatiewet

 • -

  WWB

 • -

  IOAW

 • -

  IOAZ

 • -

  Bbz en

 • -

  de krachtens deze wetten vastgestelde besluiten, regelingen en verordeningen

 • -

  Titel 4.4 en Titel 5.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

B&W Dagelijks bestuur (DB)  
Terugvordering en verhaal in rechte op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW, IOAZ en Bbz
 • -

  Participatiewet

 • -

  WWB

 • -

  IOAW

 • -

  IOAZ

 • -

  Bbz en

 • -

  de krachtens deze wetten vastgestelde besluiten, regelingen en verordeningen

 • -

  Beleidsregels Participatiewet/IOAW/IOAZ/Bbz 2004

 • -

  Titel 4.4 Awb

B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Invordering van geldschulden op grond van of krachtens de Participatiewet, WWB, WI, IOAW, IOAZ en Bbz
 • -

  Participatiewet

 • -

  WWB

 • -

  WI

 • -

  IOAW

 • -

  IOAZ, Bbz en

 • -

  de krachtens deze wetten vastgestelde besluiten, regelingen en verordeningen

 • -

  Beleidsregels Participatiewet/IOAW/IOAZ/Bbz 2004

 • -

  Titel 4.4 Awb

B&W DB  
Instellen van fraudeonderzoeken door sociaal rechercheurs en het doen van aangifte van fraude bij het Openbaar Ministerie
 • -

  Participatiewet

 • -

  WWB

 • -

  IOAW

 • -

  IOAZ

 • -

  Bbz en

 • -

  de krachtens deze wetten vastgestelde besluiten, regelingen, verordeningen en

 • -

  de aanwijzing sociale zekerheidsfraude

B&W DB  
Voldoen aan informatieplicht bij vermoeden misdrijf Artikel 66 Participatiewet B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Indienen en ondertekenen verslag over de uitvoering en informatievoorziening Artikelen 77 en 78 Participatiewet B&W DB  
Uitvoeren van de Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen:
 • -

  besluiten over tegemoetkoming;

 • -

  betalen van de tegemoetkoming

 • -

  Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen

 • -

  Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen

B&W DB  
Uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Artikelen 3,4,7,8 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening B&W DB  
Verzoek uitspreken van schuldsaneringsregeling Art. 284 lid 4 Faillissementswet B&W DB Met de mogelijkheid gebruik te maken van art. 287a lid 1 (verzoek dwangakkoord) Faillissementswet)
Verzoek afkoelingsperiode Art 287b lid 1 Faillissementswet B&W DB  
Afgifte verklaring Artikel 285 Faillissementswet B&W DB  
Uitbrengen verslag aan rechtbank na afloop buitengerechtelijke schuldregeling Art. 287b lid 6 Faillissementswet B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/ beperkingen
Adviseren over en bepalen van standpunt(en) inzake de cao voor de sociale werkvoorziening in het kader van de voorbereiding ervan
 • -

  Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

 • -

  Wet op de Collectieve arbeidsovereenkomst

B&W DB  
(Doen) naleven/ uitvoeren van de vastgestelde cao voor de sociale werkvoorziening
 • -

  Wsw

 • -

  Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening

B&W DB  
Vaststellen van de bedrijfs-/ werktijden en het bedrijfsreglement Artikel 160 Gemeentewet B&W DB  
(Doen) naleven/ uitvoeren van wet – en regelgeving inzake arbeidsomstandig- Arbeidsomstandigheden-wet 1998 (-besluit/-regeling) B&W DB  
Bevorderen van inschakeling in het arbeidsproces en daartoe samenwerken met UWV Artikel 4 Wsw B&W DB  
Voor verrichte arbeid en/of geleverde diensten/producten bedingen van een vergoeding Artikel 5 Wsw B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/ beperkingen
Opzeggen van dienstbetrekkingen Artikel 6 Wsw B&W DB Opzeggen dienstbetrekking met inachtneming van artikel 6, lid 3 Wsw
Verstrekken van een subsidie aan werkgever die met een Wsw-geïndiceerde een dienstbetrekking aangaat, en van een vergoeding aan de begeleidings-organisatie
 • -

  Artikel 7, lid 1 Wsw

 • -

  Verordening persoonsgebonden budget begeleidend werken Wsw

B&W DB Mandaat geldt niet voor toepassing van artikel 2 van de verordening
Zorgdragen voor arbeidsinpassing en begeleiding van Wsw-geïndiceerde inclusief het inschakelen van een begeleidings-organisatie Artikel 11 Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (Besluit uitvoering sw) B&W DB  
Beslissen op verzoek om andere begeleidings-organisatie of voor ander begeleid werk Artikel 14, lid 2 Besluit uitvoering sw B&W DB  
Afdragen van uitkeringen voor Wsw-geïndiceerden die in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam staan ingeschreven, maar in een andere gemeente(n) werken Artikelen 10 en 20 Wsw B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Innen van uitkeringen voor Wsw-geïndiceerden die niet in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam staan ingeschreven, maar in dienst zijn van SOW. Artikelen 10 en 20 Wsw B&W DB  
Aanvragen van herindicatie bij UWV Artikel 6 Besluit uitvoering sw B&W DB  
Intrekken (her)indicatiebeschikking Artikel 12, lid 3 Wsw B&W DB  
Inzage vragen in de administratie van de Cliëntenraad ter vaststelling van de rechtmatigheid van de uitgaven Verordening Cliëntenparticipatie sociale zekerheid B&W DB  
Afleggen van verantwoording aan minister over uitvoering Wet sociale werkvoorziening Hoofdstuk 6 Wsw jº artikel 17a Financiële-verhoudingswet B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Verstrekken aan de minister van SZW van alle inlichtingen die nodig zijn voor informatievoorziening en beleidsvorming m.b.t. Wet sociale werkvoorziening Artikel 14 Wsw B&W DB  
Uit eigen beweging of op verzoek verstrekken van alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en van gegevens uit de administratie Artikel 15 Wsw B&W DB  
Maken van bezwaar, instellen van beroep tegen enig besluit dat is genomen door (of namens) de minister van SZW op grond van de Wet sociale werkvoorziening, en de vertegenwoordiging ter zitting
 • -

  Artikel 160 Gemeentewet

 • -

  Wsw

 • -

  Awb

B&W DB De unitmanager neemt het besluit om bezwaar te maken of beroep in te stellen. Voor de vertegenwoordiging ter zitting kan hij medewerkers aanwijzen.
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Besluiten over verhuiskosten bij sloopwoningen
 • -

  Regeling verhuiskosten sloopwoningen

B&W Maassluis DB  
Besluiten over de toegang tot maatschappelijke opvang
 • -

  Wmo 2015

 • -

  Besluit Maatschappelijke Opvang

B&W Vlaar-dingen DB B&W Vlaardingen fungeert als centrumgemeente voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang
Besluiten over de toekenning en intrekking van de vrij-reizenvoorziening Verordening vrij reizen minima gemeente Schiedam 2015 B&W Schiedam DB Betreft een Schiedamse regeling.
Besluiten in eerste aanleg op grond van of krachtens de Wet inburgering en verrichten van daarmee samenhangende overige handelingen
 • -

  Wet inburgering

 • -

  Krachtens deze wet vastgestelde besluiten, regelingen en verordeningen

 • -

  Titel 5.4 Algemene wet bestuursrecht

B&W DB NB: college is alleen verantwoordelijk voor de inburgering van personen aan wie een verblijfsbeschikking is afgegeven vóór 1 januari 2013. Regelgeving toepassen zoals deze luidde tot 01-01-2013.
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Aanvragen van subsidies ten behoeve van de taakuitoefening Awb/ Europese en Rijksregelingen B&W DB  
Afleggen van verantwoording over subsidies, financiële bijdragen, rijksmiddelen en bijdragen uit fondsen die ten behoeve van de taakuitoefening zijn verleend Awb/Europese en Rijksregelingen B&W DB  
Vragen schriftelijke machtiging vertegenwoordiging Artikel 2:1 Awb B&W DB  
Vaststellen beleidsregels overgedragen bevoegdheden Artikel 1:3 jº 4:81 Awb B&W DB De beleidsregels moeten binnen de door de raden vastgestelde verordeningen passen. Maassluis: Vooraf overleg met de portefeuillehouder ingeval het mandaat financiële of maatschappelijke consequenties heeft.
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan Artikel 2:3 Awb B&W DB  
Vaststellen aanvraag-formulieren Artikel 4:4 Awb B&W DB  
Mededeling aan derden van gemeentelijke besluiten Artikelen 3:43 en 3:44 Awb B&W DB  
Aanvrager in de gelegenheid stellen aanvraag aan te vullen met gegevens, vertaling of samenvatting binnen gegeven termijn Artikel 4:5, lid 1, 2 en 3 Awb B&W DB  
Besluiten tot het buiten behandeling stellen van aanvragen Artikel 4:5 Awb B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Horen van aanvrager/ andere belanghebbenden Artikelen 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb B&W DB  
Doen van mededelingen inzake beslistermijn Artikel 4:14 Awb B&W DB  
Opschorten beslistermijn op aanvraag op grond van diverse opschortingsgronden Artikel 4:15, lid 1, 2, 3 en 4 Awb B&W DB  
Vaststellen van de verschuldigdheid en hoogte van verbeurde dwangsommen Artikel 4:18 Awb B&W DB  
Terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsom Artikel 4:20 Awb B&W DB  
Besluiten met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden, zoals het besluiten tot betalingsbeschikking, uitstel van betaling, bevoorschotting, rente vaststelling Titel 4.4 Awb, artikelen 4:85 – 4:125 Awb B&W DB  
Afgifte van legitimatiebewijzen voor eigen personeel Artikel 5:12 Awb B&W DB  
Beslissen over schadeverzoeken die voortvloeien uit de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden
 • -

  Artikel 8:90 tweede lid  Awb

 • -

  Artikel 6:162 BW

B&W DB Vooraf overleg met verantwoordelijk lid dagelijks bestuur bij (beroeps)zaken waarbij het gaat om bedragen van meer dan € 5.000,--
Besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden
 • -

  Artikel 160 eerste lid sub e Gemeentewet en

 • -

  Artikel 171 Gemeentewet

B&W en burge-meester DB Bijv. vestigen zekerheidsrecht als bedoeld in art. 48 Participatiewet
Nemen van besluiten op grond van de Wbp Wet bescherming persoonsgegevens B&W DB  
Ontvangst bevestigen van bezwaar- of beroepschrift aan indiener ervan Artikel 6:14 Awb B&W DB  
Doorzenden bezwaarschrift ingevolge artikel 6:15 Awb Artikel 6:15 Awb B&W DB  
Bepalen en stellen van een hersteltermijn Artikel 6:6, onder b Awb B&W DB  
Opschorten en verdagen van beslistermijn op bezwaarschrift
 • -

  Artikelen 7:10, lid 2, 3, 4 en 5, 6:6

 • -

  Artikel 4:15 Awb

B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Besluiten op een verzoekschrift om rechtstreeks beroep in te dienen bij de rechtbank en eventueel doorzenden bezwaarschrift Artikel 7:1a Awb B&W DB De bevoegdheid om te beslissen op een verzoekschrift om rechtstreeks beroep (artikel 7:1a Awb) mag niet in mandaat worden uitgeoefend door degene die het primaire besluit heeft genomen.
Besluiten op bezwaarschrift
 • -

  Artikel 6:6 en

 • -

  Artikelen 7:1 – 7:17 Awb

B&W DB Uitgezonderd de besluiten waarbij het advies van de commissie bezwaarschriften niet wordt gevolgd
Besluiten tot het instellen van bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedures incl. indienen van bezwaar- en (hoger) beroepschriften Awb B&W DB  
Besluiten tot het instellen van spoedeisende procedures (voorlopige voorziening) en het voeren van verweer in spoedeisende procedures (voorlopige voorziening) Awb B&W DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/beperkingen
Voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures Awb B&W DB  
Vertegenwoordiging ter zitting van het college in bestuursrechtelijke procedures Awb B&W DB  
Maken van afspraken tijdens de zitting bij de bestuursrechter in het kader van de nieuwe zaaksbehandeling Awb B&W DB Vooraf overleg met verantwoordelijk lid dagelijks bestuur bij beroepszaken waarbij het gaat om bedragen van meer dan € 5.000,--
Besluiten tot het aangaan van een mediation-overeenkomst en aanwijzen van de medewerker(s) die aan de mediation-gesprekken deelneemt/ deelnemen Awb B&W DB Met verantwoordelijk lid dagelijks bestuur overleggen of aan mediation moet worden deelgenomen en – bij deelname – over onderhandelingsruimte
Aangaan van vaststellingsovereenkomst Awb B&W DB Tot een bedrag van € 5.000,--
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/ beperkingen
Besluiten tot het instellen van een civielrechtelijk rechtsgeding of tot het voeren van verweer
 • -

  Artikel 160, lid 1 sub f Gemeentewet

 • -

  Burgerlijk Wetboek

 • -

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B&W DB  
Besluiten tot het instellen van spoedeisende procedures (kort geding) en het voeren van verweer in spoedeisende procedures (kort geding)
 • -

  Artikel 160, lid 1 sub f Gemeentewet

 • -

  Burgerlijk Wetboek

 • -

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B&W DB  
Vertegenwoordigen van de gemeente in rechte Artikel 171 Gemeentewet Burgemeester DB  
         
Omschrijving bevoegdheid Wettelijke grondslag Wettelijk toegekend aan Mandaat aan Procedure- voorschriften/ beperkingen
Verstrekken van een doelgroepenverklaring Artikel 2.3 eerste lid van de Wet tegemoetkomingen loondomein B&W DB  
Stellen van beperkingen aan de openbaarheid Art. 15 lid 1 Archiefwet 1995 B&W DB  
Opmaken van verklaring van vernietiging / vervanging Art. 8 Archiefbesluit 1995 B&W DB  
Opmaken van een verklaring van overbrenging Art. 9 Archiefbesluit 1995 B&W DB