Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent veiligheidsrisicogebieden Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent veiligheidsrisicogebieden Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de teamchef Basisteam Waterweg van 3 oktober 2019 om de volgende gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied:

 • Centrumgebied dat wordt begrensd door de straten: Westlandseweg, Meester L.A. Kesperweg, Schiedamsedijk, Vulcaanweg, Kon. Wilhelminahaven Zuidoostzijde, Kon. Wilhelminahaven Noordoostzijde, Galgkade, Deltaweg, Van Beethovensingel, Burgemeester Pruissingel, de genoemde wegen daaronder begrepen, voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing.

 

 • Vlaardingen-West dat wordt begrensd door de straten: Rondom West, Marathonweg, George Stephensonweg, de genoemde wegen daaronder begrepen, voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing.

 

 • Holy dat wordt begrensd door de straten: Olmendreef, Utrechtlaan, Parijslaan, Kornhoenlaan, Reigerlaan, Zwaluwenlaan, Zwanensingel, Dillenburgsingel, Holysingel, Churchillsingel, Drevenpark, Esdoorndreef, Malusdreef, de genoemde wegen daaronder begrepen, voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing.

Overwegende dat:

 • -

  Het voorstel ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebieden’ van de teamchef van 3 oktober 2019 feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in de gebieden, zoals hierboven nader beschreven, genoemde wegen en kruispunten van openbaar vervoer daarbij inbegrepen, sprake is van een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  Onder andere hierdoor sprake is van een grote impact op de bewoners en slachtoffers;

 • -

  Er hierdoor sprake is van gevoelens van onveiligheid;

 • -

  Thans sprake is van een onrustige situatie in het gebied en de vrees voor een verdere verstoring van de openbare orde in het aan te wijzen gebied voldoende aannemelijk is;

 • -

  De beweegredenen die staan beschreven in het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de teamchef d.d. 3 oktober 2019 hierbij als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd;

 • -

  Het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

 • -

  De dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen het gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 • -

  Het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet Wapen en Munitie te doen gelasten;

 • -

  Het voorkomen van wanordelijkheden, dan wel strafbare feiten en de bescherming van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers, zoals de bescherming van persoonlijke levenssfeer;

 • -

  De duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in de relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  Overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen nog onvoldoende effect sorteren;

 • -

  Het uitoefenen van de voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  Het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder.

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen en het artikel 151b van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

 • 1.

  De gebieden zoals hierboven omschreven en begrensd, de genoemde wegen en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen.

 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 18 oktober 2019 en is geldig tot 18 april 2020.

Ondertekening

Vlaardingen, 15 oktober 2019
Burgemeester van Vlaardingen,
mr. A.M.M. Jetten MSc