Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

overwegende:

dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wet;

dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

dat het wenselijk is de hiernavolgende personen met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gegeven voorschriften te belasten:

gelet op artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning jo artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

 • I

  de directeur van de GGD Rotterdam Rijnmond aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • II

  toe te staan dat de directeur van de GGD Rotterdam Rijnmond één of meerdere van zijn medewerkers machtigt die onder zijn verantwoordelijkheid mogen optreden als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Vlaardingen;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Vlaardingen, 25 augustus 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris, de burgemeester,
mw. Mr. A.G. Knol-van Leeuwen, A.B. Blase