Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openingstijden horeca (Besluit voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4 )
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openingstijden horeca (Besluit voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4 )

De burgemeester van Vlaardingen,

Overwegende dat:

 • -

  vanaf 1 januari 2016 een proef heeft gedraaid met verruimde openingstijden op zaterdag voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4;

 • -

  deze proef vanaf 1 januari 2017 is voortgezet en is uitgebreid naar vrijdag;

 • -

  uit de evaluatie van deze proef in het laatste kwartaal van 2019 is gebleken dat de ervaringen nog steeds overwegend positief zijn;

gelet op artikel 2.41, lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019;

Besluit:

Vast te stellen het hierna volgende Besluit voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4 gelegen binnen het horeca-concentratiegebied en Hoogstraat 21, Peperstraat 5, Markt 9 en Waalstraat 78.

Artikel 1

Horeca-inrichtingen categorie 3 gelegen binnen het horeca-concentratiegebied en Hoogstraat 21, Peperstraat 5, Markt 9 en Waalstraat 78 mogen, in afwijking van de openingstijden genoemd in de exploitatievergunning, geopend zijn van vrijdag 07:00 uur tot zaterdag 04:00 uur en van zaterdag 07:00 uur tot zondag 04:00 uur.

Artikel 2

Horeca-inrichtingen categorie 4 gelegen binnen het horeca-concentratiegebied mogen, in afwijking van de openingstijden genoemd in de exploitatievergunning, geopend zijn van vrijdag 07:00 uur tot zaterdag 06:00 uur en van zaterdag 07:00 uur tot zondag 06:00 uur.

Artikel 3

De openingstijden genoemd in artikel 1 en artikel 2 gelden niet voor de tot de inrichting behorende terrassen, zoals genoemd in de exploitatievergunning.

Artikel 4

 • 1. Horeca-inrichtingen categorie 3 en 4 gelegen binnen het horeca-concentratiegebied en Hoogstraat 21, Peperstraat 5, Markt 9 en Waalstraat 78 die gebruik maken van de verlenging openingstijden, voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de exploitant van de horeca-inrichtingen draagt er zorg voor dat omwonenden de exploitant of de leidinggevende altijd kunnen bereiken (telefoonnummer bekend) en reageert onmiddellijk en serieus op klachten;

  • b.

   de exploitant instrueert personeel om overlast te voorkomen en bezoekers aan te spreken op hun gedrag zowel binnen als in de directe omgeving van de horecazaak.

 • 2. Op de naleving van de voorwaarden uit het vorige lid is het Handhavingsbeleid horeca gemeente Vlaardingen van toepassing.

Artikel 5

Indien in of vanuit een horeca-inrichting categorie 3 of 4 de openbare orde wordt verstoord, kan de burgemeester besluiten dat de in artikel 1 en 2 van dit besluit genoemde openingstijden niet langer gelden voor deze inrichting.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 voor de periode van één jaar, en vervalt van rechtswege op 31 december 2020 om 24.00 uur.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetten proef openingstijden voor horeca-inrichtingen categorie 3 en 4.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van Vlaardingen op 17 december 2019.
De burgemeester,Bas Eenhoorn

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Vlaardingen, p/a Bijzondere Wetten, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
 • a.

  naam en adres van belanghebbende;

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

 • e.

  de gronden van het bezwaar;

 • f.

  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

  De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.   U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.