Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebieden) voor de omschreven gebieden in Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent het aanwijzen ex artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Veiligheidsrisicogebieden) voor de omschreven gebieden in Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de teamchef Basisteam Waterweg van 15 maart 2019 op de volgende gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied:

 • Het centrumgebied van Vlaardingen wordt begrensd door de straten: Schiedamsedijk, Vulcaanweg, Galgkade, Westhavenkade, Parallelweg, Van Beethovensingel, Burgemeester Pruissingel, Westlandseweg en de mr. LA Kesperweg, de genoemde wegen daaronder begrepen, voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing.

 • De wijk Vlaardingen-West dat wordt begrensd door de straten: Marathonweg, Arij Koplaan, Geuzenplein, Arij Koplaan, Dr. Wiardi Beckmansingel, Geert Grootelaan, Coornhertstraat, Geert Grootelaan, Thomas à Kempisstraat, Rondom West, de genoemde wegen daaronder begrepen.

 • De wijk Holy Zuid wordt begrensd door de straten: Holysingel, Dillenburgsingel, Zwanensingel, Zwaluwenlaan, Reigerlaan, Kornhoenlaan, Parijslaan, Utrechtlaan, Amsterdamlaan, met inbegrip van het wijkpark Holy en de Churchillsingel, de genoemde wegen daaronder begrepen, voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing.

 • De wijk Vlaardingen Ambacht wordt begrensd door de straten: Burgemeester Heusdenslaan, Kethelweg, Trimpad, Hargapad, Van Hogendorplaan, Mr. L.A. Kesperweg, Westlandseweg, de genoemde wegen daaronder begrepen.

Overwegende dat:

 • -

  Het voorstel ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebieden’ van de teamchef van 15 maart 2019 feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in de gebieden, zoals hierboven nader beschreven, genoemde wegen en kruispunten van openbaar vervoer daarbij inbegrepen, sprake is van een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  Onder andere hierdoor sprake is van een grote impact op de bewoners en slachtoffers;

 • -

  Er hierdoor sprake is van gevoelens van onveiligheid;

 • -

  Thans sprake is van een onrustige situatie in het gebied en de vrees voor een verdere verstoring van de openbare orde in het aan te wijzen gebied voldoende aannemelijk is;

 • -

  De beweegredenen die staan beschreven in het voorstel aanwijzing risicogebied van de teamchef d.d. 15 maart 2019 hierbij als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd;

 • -

  Het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

 • -

  De dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen het gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 • -

  Het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het bewuste gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50,51 en 52 van de Wet Wapen en Munitie te doen gelasten;

 • -

  Het voorkomen van wanordelijkheden, dan wel strafbare feiten en de bescherming van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers, zoals de bescherming van persoonlijke levenssfeer;

 • -

  De duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel is in de relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  Overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen nog onvoldoende effect sorteren;

 • -

  Het uitoefenen van de voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  Het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder.

Gelet op het bepaalde in artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen en het artikel 151b van de Gemeentewet;

Besluit:

 • 1.

  De gebieden zoals hierboven omschreven en begrensd, de genoemde wegen en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:92 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 18 april 2019 en is geldig tot 18 oktober 2019.

Ondertekening

Vlaardingen, 16 april 2019
Burgemeester van Vlaardingen,
mr. A.M.M. Jetten MSc