Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent handhaving horeca Handhavingsbeleid horeca gemeente Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent handhaving horeca Handhavingsbeleid horeca gemeente Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen,

gelet op

artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

 • I.

  het “Handhavingsbeleid horeca gemeente Vlaardingen” vast te stellen;

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Algemeen

In 2015 is het Handhavingsarrangement Vlaardingen en Maassluis in werking getreden. De praktijk heeft geleerd dat dit handhavingsbeleid op bepaalde onderdelen wijziging behoefde. Daarnaast is aan het beleid toegevoegd hoe wordt opgetreden bij overtredingen van de Opiumwet in een horeca-inrichting en bij overtredingen van de geluidsnormen van de Wet milieubeheer.

Samenloop, recidive en bijzondere omstandigheden

De handhavingstabel kan eenvoudig worden toegepast indien er sprake is van één overtreding en die zich wellicht daarna meermalen voordoet (recidive). Bijvoorbeeld in geval van het meermalen overtreden van de sluitingstijd. In dat geval wordt de van toepassing zijnde sanctiestrategie stap voor stap doorlopen. De praktijk is echter complexer. Er kan sprake zijn van één feitencomplex bestaande uit meerdere overtredingen (samenloop) en recidive bestaande uit overtredingen waar verschillende sanctiestrategieën voor gelden. Ook kan het zijn dat de omstandigheden van het geval ertoe moeten leiden dat een lichtere of zwaardere sanctie op zijn plaats is dan op basis van de handhavingstabel zou moeten worden opgelegd (bijzondere omstandigheden). Hierna wordt beschreven hoe wordt gehandeld in geval van samenloop, diverse vormen van recidive en in geval van bijzondere omstandigheden.

Samenloop

Eén gebeurtenis (feitencomplex) kan leiden tot verschillende overtredingen. Te denken valt aan de constatering dat er na sluitingstijd nog alcoholhoudende drank wordt geschonken aan een persoon jonger dan 18 jaar. In dit geval is het horecabedrijf in overtreding van zowel de APV-voorschriften, als van de DHW.

In geval van samenloop wordt voor beide overtredingen een sanctie opgelegd, die in principe tegelijkertijd wordt uitgevoerd. In het geval van bovengenoemd voorbeeld: indien de sancties bestaan uit het sluiten van de horeca-inrichting gedurende één week en het schorsen van de vergunning Drank- en Horecawet gedurende één maand, betekent dit dat het horecabedrijf gedurende één week gesloten moet blijven voor publiek én een maand geen alcoholhoudende dranken mag schenken.

Hetzelfde principe wordt toegepast als er sprake is van meerdere overtredingen van één regeling. Indien de sancties bijvoorbeeld bestaan uit sluiting voor één week respectievelijk het opleggen van een bestuurlijke boete, worden beide sancties tegelijk uitgevoerd. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat het horecabedrijf alleen gedurende één week gesloten zal zijn en daarna weer gewoon geopend mag zijn.

Recidive

Van recidive is sprake indien een horecabedrijf meerdere malen een overtreding begaat. De gemeente Vlaardingen hanteert een recidivetermijn van 12 maanden voor alle overtredingen. Als tussen twee overtredingen minder dan 12 maanden zit, dan is sprake van recidive. Van recidive kan sprake zijn als dezelfde regel meerdere malen wordt overtreden, maar ook wanneer verschillende regels worden overtreden binnen de recidivetermijn.

Bij het schakelen binnen een tabel kan de hoogte van een sanctie met de helft worden verhoogd of verlaagd. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de handhavingsgeschiedenis van een horecabedrijf. Hierna wordt dit toegelicht.

Bijzondere omstandigheden

Bij zeer ernstige of frequente overtredingen kan gekozen worden om de sanctie met de helft te verhogen, of zelfs een stap over te slaan. Als de sanctie onevenredig zwaar is in verhouding tot de overtreding dan wel de omstandigheden, kan ook besloten worden om een stap te herhalen in plaats van de sanctie met de helft te verlagen. Bij het overslaan van stappen wordt de sanctie niet tevens verhoogd of verlaagd.

Wat precies onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan is niet exact te benoemen. Dit wordt per geval beoordeeld, waarbij in ieder geval wordt meegewogen in hoeverre de exploitant of ondernemer maatregelen heeft getroffen om een overtreding te voorkomen. In geval een exploitant (vrijwel) alles eraan heeft gedaan om een overtreding te voorkomen, kan een stap uit de handhavingstabel herhaald worden of worden volstaan met een bestuurlijke waarschuwing. Indien blijkt dat een exploitant of ondernemer nauwelijks of geen maatregelen heeft getroffen om een overtreding te voorkomen, kan een stap uit de handhavingstabel worden overgeslagen en een zwaardere sanctie worden opgelegd. Ook kan rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van een exploitant (privé en zakelijk) en met het gedrag van een exploitant of ondernemer. Indien bijvoorbeeld blijkt dat een ondernemer calculerend te werk gaat of zich niet bereid toont om maatregelen te treffen om een overtreding in de toekomst te voorkomen, kan een stap uit de handhavingstabel worden overgeslagen.

De hierboven genoemde afwegingsgronden zijn niet uitputtend. Er kunnen andere gronden zijn om af te wijken van de handhavingstabel. Omdat de handhavingstabel onder meer tot doel heeft handhaving zo transparant mogelijk te maken voor betrokkenen, zal bij afwijking ervan wel altijd goed worden gemotiveerd waarom er sprake is van omstandigheden die zouden moeten leiden tot een lichtere of zwaardere sanctie.

Spoedsluiting

In geval van een zeer ernstig incident als genoemd onder de paragraaf Algemene Plaatselijke Verordening wordt altijd overgegaan tot een spoedsluiting. In bijzondere gevallen kan ook bij een ernstig incident worden overgegaan tot een spoedsluiting. Onder een bijzonder geval wordt in ieder geval verstaan:

 • de toepassing van buitensporig geweld door personeel;

 • een incident waarbij de openbare orde en veiligheid ernstig wordt bedreigd.

De spoedsluiting duurt voort met een maximum van twee weken, totdat de burgemeester een definitief besluit heeft genomen en wordt geëffectueerd door overdracht van de sleutels, verzegeling van het pand en het aanbrengen van een sluitingsbevel op het pand.

DRANK- EN HORECAWET

HORECALOKALITEITEN

Overtreding DHW Overtreding 1 Overtreding 2 Overtreding 3 Overtreding 4
Art. 2 lid 2 DHW Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 3 lid 1 DHW Uitoefenen horecabedrijf zonder vergunning Bestuurlijke waarschuwing: binnen 5 werkdagen nieuwe, volledige aanvraag indienen   Bij geen of onvolledige aanvraag binnen 5 dagen: procedure tot sluiten starten    
Art. 10 DHW Niet voldoen aan inrichtingseisen   Vooraankondiging last onder bestuursdwang Last onder bestuursdwang Sluiting onbepaalde tijd    
Art. 11 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank op andere gedeelten van de openbare weg dan die waar dat door de burgemeester uitdrukkelijk is toegestaan   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 12 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse anders dan in een in de vergunning vermelde horecalokaliteit of anders dan op een in de vergunning vermeld terras   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 13 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank in een horecalokaliteit of op een terras voor gebruik elders dan ter plaatse     Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 14 lid 2 DHW In gebruik hebben of geven van een horecalokaliteit of terras voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van een van de in het derde lid genoemde activiteiten (handel, dienstverlening)   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 15 lid 1 DHW Uitoefenen kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of een in artikel 14, derde lid genoemde activiteit in een lokaliteit behorende tot een horecabedrijf indien het publiek uitsluitend toegang heeft tot die lokaliteit door een lokaliteit te betreden waar alcoholhoudende drank aanwezig is   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 16 DHW Aanwezig hebben van automaten waaruit zelfstandig alcoholhoudende drank betrokken kan worden   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 17 DHW Verstrekken of afleveren van alcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend   Bestuurlijke waarschuwing Intrekken vergunning DHW Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank aan persoon onder de 18 jaar (ook doorverstrekken)   Bestuurlijke boete Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 20 lid 3 DHW Niet op de juiste manier vaststellen van leeftijd   Bestuurlijke waarschuwing   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 20 lid 4 DHW Niet voldoen aan aanduiding leeftijdsgrens bij toegang Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 5 DHW Toelaten van persoon onder invloed   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 6 DHW Dienst doen in horecalokaliteit onder invloed   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 21 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit zal leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 22 lid 2 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank in voetbalstadions, zwembaden, instellingen van gezondheidszorg en onderwijs indien dit bij amvb is verboden   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 24 lid 1 DHW Niet aanwezig zijn leidinggevende   Bestuurlijke waarschuwing Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 24 lid 3 DHW Dienst laten doen van persoon jonger dan 16 jaar gedurende de tijd dat dranken worden verstrekt   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 25a lid 1 DHW / Gemeentelijke Verordening Verstrekken van alcoholhoudende drank in inrichting in strijd met verbod of beperkingen   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 29 lid 3 DHW Vergunning met aanhangsel / aanvraag en ontvangstbevestiging wijziging leidinggevende niet aanwezig       Bestuurlijke waarschuwing Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 35 lid 2 DHW Niet voldoen aan voorschriften tapontheffing   Bestuurlijke waarschuwing Weigering ontheffing ogv art. 35 eerste lid voor 1 jaar      
Art. 35 lid 4 DHW Tapontheffing niet aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Weigering ontheffing ogv art. 35 eerste lid voor 1 jaar      

SLIJTERIJ EN DETAILHANDEL

Overtreding DHW Overtreding 1 Overtreding 2 Overtreding 3 Overtreding 4
Art. 2 lid 2 DHW Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 3 lid 1 DHW Uitoefenen slijtersbedrijf zonder vergunning Bestuurlijke waarschuwing: binnen 5 werkdagen nieuwe, volledige aanvraag indienen   Bij geen of onvolledige aanvraag binnen 5 dagen: procedure tot sluiten starten    
Art. 10 DHW Niet voldoen aan inrichtingseisen   Vooraankondiging last onder bestuursdwang Last onder bestuursdwang Sluiting onbepaalde tijd        
Art. 12 lid 2 DHW Verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een slijtlokaliteit die in de vergunning is vermeld   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 13 lid 2 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank in een slijtlokaliteit voor gebruik ter plaatse   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 14 lid 1 DHW In gebruik hebben of geven van slijtlokaliteit voor het verrichten van andere bedrijfsactiviteiten   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 15 lid 2 DHW Slijtlokaliteit staat in verbinding met een ruimte waarin de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of enige in artikel 14, derde lid genoemde activiteiten wordt uitgeoefend   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 17 DHW Verstrekken of afleveren van alcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 18 lid 1 DHW Verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse in een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 18 lid 3 DHW Plaatsen van zwak-alcoholhoudende dranken zonder duidelijk onderscheid van alcoholvrije dranken (in supermarkt, warenhuis e.d.)   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 19 lid 1 DHW Gelegenheid bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en op bestelling (doen) afleveren van sterke drank aan huizen van particulieren anders dan als slijtersbedrijf of partijen-cateringbedrijf   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 19 lid 2 DHW Gelegenheid bieden tot het doen van bestellingen voor zwak-alcoholhoudende drank en op bestelling (doen) afleveren van zwak-alcoholhoudende drank aan huizen van particulieren   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 19a lid 1 DHW Drie keer verstrekken van alcoholhoudende drank aan persoon onder de 18 jaar binnen 12 maanden   Last onder bestuursdwang: ontzeggen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank voor maximaal 12 weken   Last onder bestuursdwang: ontzeggen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank voor maximaal 12 weken Last onder bestuursdwang: ontzeggen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank voor maximaal 12 weken Last onder bestuursdwang: ontzeggen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank voor maximaal 12 weken
Art. 20 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank aan persoon onder de 18 jaar (ook doorverstrekken)   Bestuurlijke boete Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 20 lid 2 DHW Toelaten van persoon onder de 18 jaar anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 20 lid 3 DHW Niet op de juiste manier vaststellen van leeftijd   Bestuurlijke waarschuwing   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 20 lid 4 DHW Niet voldoen aan aanduiding leeftijdsgrens bij toegang   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 5 DHW Toelaten van persoon onder invloed   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 6 DHW Dienst doen in slijtlokaliteit onder invloed   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 21 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit zal leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 22 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank bij benzinestation, langs autoweg of autosnelweg   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 24 lid 1 DHW Niet aanwezig zijn leidinggevende         Bestuurlijke waarschuwing Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 24 lid 3 DHW Dienst laten doen van persoon jonger dan 16 jaar gedurende de tijd dat dranken worden verstrekt   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 25 lid 1 DHW Aanwezig en in voorraad hebben van alcoholhoudende drank in voor publiek geopende ruimte   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 25 lid 2 DHW Laten nuttigen van alcoholhoudende drank in voor publiek geopende ruimte   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 25 lid 3 DHW Aanwezig hebben van alcoholhoudende drank in, op of aan een vervoermiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 25a lid 1 DHW / Gemeentelijke Verordening Verstrekken van alcoholhoudende drank in inrichting in strijd met verbod of beperkingen   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 25c lid 1 DHW / Gemeentelijke verordening Verstrekken van alcoholhoudende drank in winkel, warenhuis, e.d. in strijd met verbod of beperkingen   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 29 lid 3 DHW Vergunning met aanhangsel / aanvraag en ontvangstbevestiging wijziging leidinggevende niet aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Art. 3 lid 1 DHW Uitoefenen horecabedrijf zonder vergunning Bestuurlijke waarschuwing: binnen 5 werkdagen nieuwe, volledige aanvraag indienen   Bij geen of onvolledige aanvraag binnen 5 dagen: procedure tot sluiten starten    
Art. 4 lid 5 DHW Ontheffing voor o.a. evenementen zoals toernooien of wedstrijden niet aanwezig in inrichting   Bestuurlijke waarschuwing Geen ontheffing meer verlenen voor de duur van 1 kalenderjaar   Intrekken vergunning DHW  
Art. 9 lid 3 DHW Niet of niet correct bijhouden van registratie van de barvrijwilligers of deze registratie is niet aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 9 lid 4 DHW Reglement verantwoord verstrekken alcoholhoudende drank niet aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 9 lid 5 DHW Niet voldoen aan regels met betrekking tot de inhoud van het reglement   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 10 DHW Niet voldoen aan inrichtingseisen   Vooraankondiging last onder bestuursdwang Last onder bestuursdwang Sluiting onbepaalde tijd        
Art. 11 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank op andere gedeelten van de openbare weg dan die waar dat door de burgemeester uitdrukkelijk is toegestaan   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 12 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse anders dan in een in de vergunning vermelde horecalokaliteit of anders dan op een in de vergunning vermeld terras   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 13 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank in een horecalokaliteit of op een terras voor gebruik elders dan ter plaatse   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 14 lid 2 DHW In gebruik hebben of geven van een horecalokaliteit of terras voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of het uitoefenen van een van de in het derde lid genoemde activiteiten (handel, dienstverlening)   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 15 lid 1 DHW Uitoefenen kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel of een in artikel 14, derde lid genoemde activiteit in een lokaliteit behorende tot een horecabedrijf indien het publiek uitsluitend toegang heeft tot die lokaliteit door een lokaliteit te betreden waar alcoholhoudende drank aanwezig is   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 1 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank aan persoon onder de 18 jaar (ook doorverstrekken)   Bestuurlijke boete Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 20 lid 3 DHW Niet op de juiste manier vaststellen van leeftijd   Bestuurlijke waarschuwing   Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Art. 20 lid 4 DHW Niet voldoen aan aanduiding leeftijdsgrens bij toegang   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 5 DHW Toelaten van persoon onder invloed   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 20 lid 6 DHW Dienst doen in horecalokaliteit onder invloed   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW  
Art. 21 DHW Verstrekken van alcoholhoudende drank indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit zal leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 24 lid 2 DHW Geen leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 24 lid 3 DHW Dienst laten doen van persoon jonger dan 16 jaar gedurende de tijd dat dranken worden verstrekt   Bestuurlijke waarschuwing Schorsing vergunning DHW voor 1 week Schorsing vergunning DHW voor 1 maand Intrekken vergunning DHW
Art. 29 lid 3 DHW Vergunning met aanhangsel / aanvraag en ontvangstbevestiging wijziging leidinggevende niet aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Omschrijving APV Overtreding 1 Overtreding 2 Overtreding 3 Overtreding 4
Art. 2.34 APV Exploitatie zonder vergunning   Sluiting totdat vergunning is verleend      
Art. 2.34 APV Exploitatie zonder geldige vergunning Aanschrijven nieuwe/ontvankelijke aanvraag binnen 5 werkdagen en sluiting tot akkoord snelle check   Als geen aanvraag is ingediend: sluiting voor onbepaalde tijd    
Art. 2.37 APV Geen leidinggevende aanwezig   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.44 APV Het toelaten van bezoekers na sluitingstijd of tijdens een opgelegde sluiting   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.45 lid 1 APV Onvoldoende maatregelen tegen weren glaswerk buiten de inrichting   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.37 / 2.39 lid 4 / 2.47 / 1.6 aanhef en onder b APV Ernstige incidenten zoals:
 • -

  Discriminatie

 • -

  Geweld (door personeel en/of bezoekers)

 • -

  Overlast in en vanuit de inrichting (inbegrip van terras)

 • -

  Niet gecertificeerde portiers

 • -

  Tewerkstelling personen zonder geldige verblijfstitel

* lijst niet limitatief
Bestuurlijke waarschuwing Sluiting tussen 1 week en 6 maanden afhankelijk van zwaarte incident en/of intrekken exploitatievergunning Sluiting onbepaalde tijd en intrekken exploitatievergunning  
Art. 2.37 / 2.39 lid 4 / 2.47 / 1.6 aanhef en onder b APV Zeer ernstige incidenten zoals:
 • -

  Schiet- en/of steekincident

 • -

  Aantreffen wapens

 • -

  Schijnbeheer

 • -

  Gelegenheid geven tot deelname aan illegale kansspelen

* lijst niet limitatief  
Sluiting tussen 3 en 6 maanden afhankelijk van zwaarte incident en/of intrekken exploitatievergunning Sluiting onbepaalde tijd en intrekken exploitatievergunning    
Art. 2.46 APV Handel in goederen in de inrichting als bedoeld in artikel 437 eerste lid Wetboek van SR (heling)   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.49 lid 6/7 APV Verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van of persoonlijke aard of van personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten betrokken zijn   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.49b lid 1/2/3/4/5 APV Verstrekken van alcoholhoudende drank buiten de toegestane tijden   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.49c lid 1/2 APV Overtreden sluitingstijd   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning
Art. 2.49c lid 3/4/5 APV Handelen in strijd met ontheffing sluitingstijd   Bestuurlijke waarschuwing Intrekken ontheffing    
Art. 2.49 d APV Verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tegen stuntprijs (binnen een periode van 24 uur of korter, lager dan 60% van de prijs die gewoonlijk wordt gehanteerd) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete
Overtreding APV overig   Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week Sluiting 1 maand Intrekken exploitatievergunning  

OPIUMWET

Hierna is weergegeven hoe wordt opgetreden bij het aantreffen van drugs of de constatering van drugshandel in een horeca-inrichting. Voor coffeeshops geldt apart beleid.

Handelshoeveelheid

Om te bepalen of sprake is van een handelshoeveelheid drugs wordt aangesloten bij de laatste versie van de “Aanwijzing Opiumwet” van het Openbaar Ministerie. Volgens die criteria worden een hoeveelheid harddrugs van maximaal 0,5 gram, een hoeveelheid softdrugs van maximaal 5 gram en 5 cannabisplanten als hoeveelheden voor eigen gebruik aangemerkt. Niet uitgesloten is echter dat een hoeveelheid drugs in een pand die volgens de criteria van het OM als een hoeveelheid voor eigen gebruik moet worden aangemerkt, toch bestemd is voor verkoop, aflevering of verstrekking. Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer van artikel 13b van de Opiumwet naar woningen (Kamerstukken II 2005/2006, 30 515, nr. 3, blz. 10) is opgemerkt, wordt met de uitdrukking “daartoe aanwezig is” in artikel 13b van de Opiumwet gedoeld op de aanwezigheid van verdovende middelen, ongeacht de hoeveelheid, die gebruikt wordt of bestemd is voor de verkoop, aflevering of verstrekking daarvan (zie ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:415).

Overtreding Opiumwet Overtreding 1 Overtreding 2
Aantreffen handelshoeveelheid softdrugs   Sluiting voor 3 maanden Sluiting voor 6 maanden en intrekken exploitatievergunning  
Drugshandel en/of – productie softdrugs door exploitant of leidinggevende   Spoedsluiting voor 6 maanden en intrekken exploitatievergunning    
Aantreffen handelshoeveelheid harddrugs   Spoedsluiting voor 6 maanden en intrekken exploitatievergunning    

Recidivetermijn 5 jaar

Spoedsluiting

Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid harddrugs wordt altijd overgegaan tot een spoedsluiting. In bijzondere gevallen kan ook bij het aantreffen van een handelshoeveelheid softdrugs worden overgegaan tot een spoedsluiting. Onder een bijzonder geval wordt in ieder geval verstaan:

 • het aantreffen van een vuur- of steekwapen of een explosief in het pand;

 • verkoop van drugs aan een minderjarige;

 • aan het gebruik van het pand te relateren ernstige geweldsincidenten (waaronder geweld tegen een ambtenaar in functie) of ernstige incidenten waarbij de openbare orde, veiligheid of gezondheid in het geding is;

 • de exploitant heeft onvoldoende maatregelen getroffen om de aanwezigheid van drugs tegen te gaan.

De spoedsluiting duurt voort met een maximum van twee weken, totdat de burgemeester een definitief besluit heeft genomen en wordt geëffectueerd door overdracht van de sleutels, verzegeling van het pand en het aanbrengen van een sluitingsbevel op het pand.

GELUID

Overtreding geluidsnorm Overtreding 1 Overtreding 2 Overtreding 3 Overtreding 4
3 – 9 dB   Waarschuwing DCMR Last onder dwangsom Last onder dwangsom met hoger bedrag   Intrekken exploitatievergunning
10 – 21 dB   Proces-verbaal DCMR en last onder dwangsom   Last onder dwangsom met hoger bedrag   Intrekken exploitatievergunning  
22 dB of meer   Proces-verbaal DCMR en last onder bestuursdwang   Sluiting voor onbepaalde tijd Intrekken exploitatievergunning  

Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking op de dag na publicatie en kan worden aangehaald als “Handhavingsbeleid horeca gemeente Vlaardingen”.

Ondertekening

Vlaardingen, 13 februari 2018De burgemeester van Vlaardingen,mr. A.M.M. Jetten MSc