Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlaardingen)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlaardingen)

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege het ontbreken van de bezwaarclausule. De oorspronkelijke bekendmaking is op 6 december 2019 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2019-296709.]

De burgemeester van Vlaardingen;

overwegende:

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.93 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

dat de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de inwoners;

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2.93 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 en artikel 3 van de Politiewet 2012;

besluit:

 • De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera’s toezicht wordt gehouden: Locatie hoek Produktiestraat/ Netteboetsterstraat

  Locatie hoek Van Beethovensingel/ Tanderijstraat

  Locatie hoek Nijverheidsweg/ Industrieweg

  Locatie hoek Energieweg/ Industrieweg

  Locatie Energieweg

  Locatie ingang Arij Koplaan

  Locatie hoek Taanderijstraat/ 4e Industriestraat

  Locatie hoek Mercuriusstraat/ 3e Industriestraat

  Locatie hoek Mercuriusstraat/ 5e Industriestraat

  Locatie hoek Produktiestraat/ Energieweg

  Locatie hoek Fabricagestraat/ 4e Industriestraat

  Locatie Parkeerterrein Arij Koplaan

  Locatie hoek Mercuriusstraat/ Energieweg

  Locatie IndustriewegLocatie Nijverheidsstraat

  

 • De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 

 • De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 

 • De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

 • De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 3 december 2024.

Ondertekening

Vlaardingen, 3 december 2019.De burgemeester van Vlaardingen,mr. A.M.M. Jetten MSc

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a Veiligheid, Toezicht en Handhaving, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a.

  naam en adres van belanghebbende;

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

 • e.

  de gronden van het bezwaar;

 • f.

  een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

 

De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.