Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlaardingen)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlaardingen)

De burgemeester van Vlaardingen;

overwegende:

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.93 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

dat de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de inwoners;

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 2.93 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 en artikel 3 van de Politiewet 2012;

besluit:

 • De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera’s toezicht wordt gehouden: Locatie hoek Produktiestraat/ Netteboetsterstraat

  Locatie hoek Van Beethovensingel/ Tanderijstraat

  Locatie hoek Nijverheidsweg/ Industrieweg

  Locatie hoek Energieweg/ Industrieweg

  Locatie Energieweg

  Locatie ingang Arij Koplaan

  Locatie hoek Taanderijstraat/ 4e Industriestraat

  Locatie hoek Mercuriusstraat/ 3e Industriestraat

  Locatie hoek Mercuriusstraat/ 5e Industriestraat

  Locatie hoek Produktiestraat/ Energieweg

  Locatie hoek Fabricagestraat/ 4e Industriestraat

  Locatie Parkeerterrein Arij Koplaan

  Locatie hoek Mercuriusstraat/ Energieweg

  Locatie IndustriewegLocatie Nijverheidsstraat

  

 • De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 

 • De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 

 • De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

 • De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 3 december 2024.

Ondertekening

Vlaardingen, 3 december 2019.
De burgemeester van Vlaardingen,
mr. A.M.M. Jetten MSc