Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit regels bomenfonds Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Regels ‘Bomenfonds Vlaardingen’

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Gelet op artikel 9 lid 2 van de ‘Bomenverordening Vlaardingen 2005’

 

Besluit:

 

Artikel I

In het kader van financiële compensatie bij onvermijdelijke kap zonder herplantmogelijkheid wordt het leveren van een geldelijke bijdrage aan het ‘Bomenfonds Vlaardingen’ van toepassing verklaard voor (her)inrichtingsplannen waarbij de bomenbalans verstoord wordt. Dit is het geval wanneer een onvermijdelijke kapaanvraag gedaan wordt en herplant op locatie of in de directe omgeving daarvan niet mogelijk is; het gaat hierbij met name om in- en uitbreidingsplannen, ophoging, reconstructie of herinrichting van wegen.

Artikel II

De boomwaardebepaling ten behoeve van de financiële compensatie wordt gebaseerd op de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB).

Artikel III

De ten behoeve van het ‘Bomenfonds Vlaardingen’ ontvangen middelen worden in principe zo dicht mogelijk in de omgeving van de te compenseren houtopstand besteed. De besteding bestaat uit herplant of kwaliteitsverbetering van de houtopstand in de directe omgeving. Indien voorhanden gaat het hierbij om het verbeteren van de groeicondities van monumentale of waardevolle bomen in openbaar gebied.

Artikel IV

De besteding van de middelen wordt zoveel mogelijk vastgelegd in de voorwaarden verbonden aan de kapvergunning van de te vellen houtopstand.

Artikel V

Besluitvorming over de besteding is en bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats per project tegelijkertijd met het verlenen van de kapvergunning. De besteding vindt zoveel mogelijk binnen een jaar na storting plaats.

Artikel VI

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit regels Bomenfonds Vlaardingen’.

Artikel VII

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen, 12.07.05
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen
 
De secretaris,                   De burgemeester,