Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer

Reg.nr. 724860

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

Overwegende dat:

 • a.

  de Algemene wet bestuursrecht regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 • b.

  deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als een bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend;

 • c.

  het desbetreffende bestuursorgaan nadere eisen kan stellen aan het gebruik van deze elektronische weg;

 • d.

  het college en de burgemeester de elektronische weg willen openstellen voor berichtenverkeer en aan het gebruik ervan nadere eisen willen stellen;

 

Gelet op artikel 2.15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

 • I.

  De elektronische weg open te stellen voor berichtenverkeer tussen burgers, ondernemers en instellingen enerzijds en het college en de burgemeester anderzijds voor zo ver dit betreft:

  • 1.

   berichten die zijn verzonden via een webformulier op de gemeentelijke website;

  • 2.

   berichten die zijn geplaatst op de social media Twitter en Facebook;

  • 3.

   berichten die zijn verzonden via een App waarop de gemeente Vlaardingen is aangesloten;

  • 4.

   emailberichten, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2, lid 3.

 • II.

  De elektronische weg niet open te stellen voor verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • III.

  Vast te stellen het volgende

 

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Elektronische berichten: berichten die in de vorm van een e-mail of door middel van een webformulier op de gemeentelijke website zijn verzonden, berichten die zijn geplaatst op de sociale media Twitter en Facebook en berichten die zijn verzonden via een App waarop de gemeente Vlaardingen is aangesloten. Overige vormen van elektronische berichten, bijvoorbeeld SMS-berichten, vallen hier niet onder.

 • 2. Gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Vlaardingen, www.vlaardingen.nl.

 • 3. Webformulier: formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

 • 4. DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan.

Artikel 2 Eisen aan het gebruik van de elektronische weg

 • 1. Berichten kunnen elektronisch naar het college of de burgemeester worden verzonden.

 • 2. Elektronische  berichten, worden alleen (inhoudelijk) in behandeling genomen, wanneer deze zijn verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier. Overige elektronische berichten worden alleen inhoudelijk in behandeling genomen, wanneer deze verstuurd zijn via een webformulier of via een emailbericht, mits wordt voldaan aan de in artikel 2, lid 4 gestelde voorwaarden inzake emailverkeer.  

 • 3. Persoonlijke emailadressen en thematische emailadressen kunnen uitsluitend worden gebruikt wanneer sprake is van:

  • a.

   thematische emailadressen die zijn gekoppeld aan een webformulier;

  • b.

   onderlinge contacten tussen gemeenteambtenaren en bestuurders;

  • c.

   contacten tussen gemeenteambtenaren of bestuurders en hun zakenrelaties;

  • d.

   contacten tussen gemeenteambtenaren of bestuurders en burgers, ondernemers of instellingen, mits:

   • .

    de contacten tussen beide emailadressen regelmatig voorkomen én benadering via het webformulier de voortgang in de dienstverlening zou belemmeren;

   • .

    de voor een zaak relevante contacten worden geregistreerd;

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

 • 1. Webformulieren waarvoor identificatie noodzakelijk is, worden ontsloten met een DigiD.

 • 2. Na verzending van het desbetreffende webformulier wordt de DigiD-toegangscode als elektronische handtekening als bedoeld in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht aangemerkt.  

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

Berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale grootte, te weten 15 MB inclusief bijlagen, overschrijden of een virus bevatten, worden geweigerd en inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

Aanvullende informatie en bijlagen kunnen, rekening houdend met artikel 4, zowel digitaal ingevoegd worden bij het te gebruiken webformulier als apart per post worden verzonden.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

Wanneer een elektronisch bericht binnenkomt via een webformulier, wordt automatisch een ontvangstbevestiging verstuurd naar het door de afzender opgegeven emailadres. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde is ontvangen.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het desbetreffende bestuursorgaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer”.

 

Ondertekening

Vlaardingen, 3 december 2013
De secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma
De burgemeester,
mr. T.P.J. Bruinsma