Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit marktterrein verboden gebied voor fietsen en bromfietsen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit marktterrein verboden gebied voor fietsen en bromfietsen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

 

gelet op artikel 2.4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007;

 

gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen;

B E S L U I T:

Artikel I

tot het aanwijzen van het marktterrein als plaats waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden;

Artikel II

te bepalen dat onder marktterrein wordt verstaan: het openbare, voor het publiek toegankelijke gebied voor het uitoefenen van de markthandel, zoals is aangegeven op de situatietekeningen, behorende bij het Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen (Bijlage 1, 2 en 3);

Artikel III

te bepalen dat het verbod alleen geldt tijdens de uren waarop de warenmarkt plaatsvindt overeenkomstig artikel 1 van het Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen;

Artikel IV

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het gemeenteblad

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2008.
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris,                            de burgemeester,
 R. Jeltema                               mr. T.P.J. Bruinsma