Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsregels loket VvE Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels loket VvE Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Overwegende dat:

 • -

  een goed verzorgde en onderhouden woningvoorraad een bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk;

 • -

  bij appartementsgebouwen hiervoor van wezenlijk belang is dat de Vereniging van Eigenaren van een dergelijk gebouw financieel gezond is en beschikt over een actueel meerjarenonderhoudsplan;

 • -

  overwegende dat een VvE loket daarin kan ondersteunen;

 • -

  het wenselijk is om voor deze ondersteuning beleidsregels vast stellen.

Gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 4, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen 2011;

Besluit vast te stellen de volgende Beleidsregels loket VvE

Vlaardingen: Artikel 1 Doel en reikwijdte loket VvE

 • 1. De gebieden waarvoor het VvEloket bedoeld is zijn buurt 11: Indische Buurt, buurt 12: Vettenoordse Polder Oost, buurt 13: Centrum, buurt 14: Hoogstad, buurt 21: Hoogkamer, buurt 22: Zuidbuurt, buurt 23: Wetering, buurt 24: Lage Weide, buurt 25: Buitengebied Zuidbuurt, buurt 35: Park Zuidbuurt buurt 41: Hofbuurt en buurt 42: Oostbuurt

 • 2. Het VvE loket heeft als doel de VvE's in de Westwijk en het Gentrum te ondersteunen om zorg te dragen voor een goed lopende en financieel gezonde VvE met een actueel meerjaren onderhoudsplan.

 • 3. Het activeren van VvE's en het voorkomen of wegwerken van achterstallig onderhoud heeft prioriteit

Artikel 2 Maximum aantal VvE's per jaar

Het maximaal aantal uren dat per VvE kan worden ingezet is 10 uur. In totaal is er circa 500 uur beschikbaar voor deze specifieke ondersteuning van VvE's.

Artikel 3 Vorm van ondersteuning

Per VvE is maximaal 10 uur ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit: Hulp bij oversluiten opstalverzekering; Cursussen Bemiddeling;

 • -

  Advies over een verantwoorde hoogte van de VvE-bijdrage

 • -

  Overige advisering .

Artikel 4 Handboek

Voor de VvE's die worden ondersteund is een gratis handboek beschikbaar.

Artikel 5 Uitsluitingen

Uitgesloten van advisering zijn grondwater en funderingsvraagstukken.

Artikel 6 Bijdrage in de kosten voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan

 • 1. Per jaar is er voor de eerste 50 VvE's die het aanvragen een bedrag van maximaal € 300 beschikbaar als bijdrage in de kosten voor het opstellen van een meerjaren onderhoudslan.

 • 2. Dit bedrag wordt op schriftelijk verzoek aan de VvE toegekend na het overleggen van een gespecificeerde offerte voor het opstellen van een dergelijk plan van een erkend bedrijf/adviseur.

 • 3. Het bedrag wordt uitbetaald na het overleggen van de rekening en het meerjaren onderhoudsplan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie ervan in het Gemeenteblad.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels loket VvE Vlaardingen".

Ondertekening

Aldus op 12 mei 2015 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
De secretaris, De burgemeester,
Mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen, A.J. Hoekstra (l.b.)