Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsregels Zondagse openstelling supermarkten gemeente Vlaardingen 2011
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels artikel 6 van de Verordening winkeltijden gemeente Vlaardingen

Op grond van artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet is het verboden voor winkels om geopend te zijn voor publiek op zondag en op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kersdag en 4 mei na 19.00 uur. Op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenverordening kan het college van burgemeester en wethouders aan ten hoogste 4 winkels ontheffing van dit verbod verlenen op voorwaarde dat de winkel gesloten dient te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur en dat er uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren dienen te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank.

Artikel Voorwaarden avondwinkels

In het kader van de openbare orde is het wenselijk om slechts zondagavondwinkels toe te staan, aangezien bij de zondagavondopenstelling etenswaren als belangrijkste product worden verkocht. Gelet op de mogelijkheid tot verkoop van zwakalcoholische dranken, is het onwenselijk deze ontheffingen voor andere dagen dan de zondag te verlenen. Op deze dagen gelden dus reguliere openingstijden. De winkels mogen bovendien niet geopend zijn op koopzondagen tot 16.00 uur. Op alle zondagen mogen de winkels met ontheffing geopend zijn tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Bij de beoordeling van de aanvragen voor de zondagavondopenstelling wordt gelet op de grootte van de winkels, aangezien er een beperkt aantal zondagavond winkels is. De voorkeur gaat uit naar winkels die wat betreft hun omvang een groot aantal klanten kunnen bedienen.

Artikel Toetsingskader

De aanvragen voor een ontheffing voor openstelling op zondagavond worden aan een aantal criteria getoetst vanuit het oogpunt van openbare orde en ter voorkoming van overlast: 1. De ligging, zodat een geografische spreiding ontstaat. Deze toetsing vindt plaats op basis van de wijkindeling die hieronder uiteen is gezet.

2. Het assortiment, waarbij een breed assortiment van levensmiddelen en niet hoofdzakelijk alcoholhoudende dranken gewenst is.

3. De bereikbaarheid, hierbij wordt de parkeergelegenheid en zondagsrust van omwonenden meegewogen

Artikel Roulatiesysteem

Om de inwoners van Vlaardingen zoveel mogelijk te laten profiteren van deze uitbreiding, wordt voorgesteld om de gemeente in drie gebieden op te delen, te weten: 1. de Westwijk en Indische buurt

2. het Centrum, de Oostwijk en Ambacht

3. Holy Per gebied wordt één ontheffing per twee jaar voor een (zondag) avondwinkel verleend. Per twee jaar kan op grond van de aanvragen worden gerouleerd binnen de drie gebieden. Hierbij worden alle aanvragen die voor 1 oktober van het lopende jaar binnen zijn meegenomen. Indien er meerdere aanvragen zijn gedaan voor één gebied van winkels die voldoen aan de algemene criteria en in het lopende jaar geen ontheffing hebben gehad, wordt geloot.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders Vlaardingen op 5 april 2011, De secretaris,              De burgemeester,
Ir. C. Kruyt                      Mr. T.P.J. Bruinsma