Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

 

Overwegende dat het gewenst is beleid vast te stellen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank door paracommerciële instellingen;

 

Gelet op artikel 4 e.v. van de Drank- en Horecawet en artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de volgende Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen

Artikel 1 Voorschriften en beperkingen

Voor inrichtingen in paracommerciële instellingen gelden de volgende regels: * in de inrichting van de paracommerciële instelling mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard worden gehouden, waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt;

* de maximale openingstijden van een inrichting in een paracommerciële instelling zijn van 07.00 uur tot 24.00 uur.;

* conform de Algemene Plaatselijke Verordening kan maximaal 6 keer per jaar een vergunning worden verleend om open te mogen blijven tot uiterlijk 01.00 uur op maandag tot en met vrijdag en tot uiterlijk 02.00 uur op zaterdag en zondag, voor bijzondere aan de instelling gerelateerde activiteiten zoals een jaarfeest, kampioensfeest, reünie, overeenkomstig de statutaire doelstelling en/of bestemming;

* iedere vereniging of stichting dient in het bezit te zijn van een bestuursreglement. In het bestuursreglement moet worden opgenomen dat er minimaal twee leidinggevenden zijn, die in het bezit zijn van sociale hygiëne. Daarnaast moet gedurende de openingstijden van de inrichting altijd iemand in de inrichting aanwezig moet zijn die in bezit is van een instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA);

* er dient een lijst aanwezig te zijn in de inrichting met alle personen die IVA gecertificeerd zijn. Eén keer per jaar dient deze lijst bijgewerkt te worden en te worden overlegd aan het college.

Artikel 2 Handhaving

Bij overtreding van de voorschriften of beperkingen verbonden aan de Drank- en horecavergunningwordt het Integraal handhavingsbeleid vergunningplichtige openbare inrichtingen van de gemeente Vlaardingen toegepast.

Artikel 3 Overgangsregeling

1. Het bestuur van de paracommerciële instelling die exploitatievergunningplichtig is, maar nog geen exploitatievergunning heeft, dient vóór 1 januari 2011 een aanvraag voor een exploitatievergunning te hebben ingediend. Hiertoe zullen alle verenigingen en stichtingen een aanvraagformulier exploitatievergunning toegezonden krijgen.

2. Alle instellingen dienen vóór 1 januari 2011 een lijst met IVA gecertificeerde personen te overleggen.

3. De instelling die nog geen bestuursreglement inclusief een bijlage met daarop de namen en geboortedatum van alle barmedewerkers heeft, dient deze vóór 1 januari 2011 opgesteld te hebben en deze samen met het aanvraagformulier als bedoeld onder 1 te overleggen.

4. Indien de Drank- en horecavergunning is verouderd dient deze eveneens vóór 1 januari 2011 opnieuw te worden aangevraagd.

5. Het bestuur van de instelling dat vóór 1 januari 2011 geen aanvraag als bedoeld onder 1 heeft ingediend voor de ruimte waar alcohol wordt geschonken, mag vanaf dat tijdstip die ruimte niet meer openen voor publiek op grond van artikel 2.34 van de APV.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 april 2010
 
de secretaris                                        de burgemeester
 
ir. C. Kruyt                                           T.P.J. Bruinsma

Bijlage 1 BELEIDSREGELS SCHENKTIJDEN PARACOMMERCIE VLAARDINGEN 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen; Overwegende dat het op grond van artikel 4 van de Drank- & Horecawet noodzakelijk is voorschriften en beperkingen te verbinden aan de schenktijden van de drank- & horecavergunningen voor paracommerciële instellingen; Gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; Besluit: I. Vast te stellen schenktijden voor paracommercie in Vlaardingen. Artikel 1. Schenktijden paracommercie 1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank van 12.00 uur tot 24.00 uur. 2. Wanneer conform Algemene Plaatselijke Verordening een ontheffing is verleend om open te mogen blijven tot uiterlijk 01.00 uur op maandag tot en met vrijdag en uiterlijk 02.00 uur op zaterdag en zondag, voor aan de instelling gerelateerde activiteiten zoals een jaarfeest, kampioensfeest, reünie, overeenkomstig de statutaire doelstelling en /of bestemming is het toegestaan alcohol te verstrekken tot aan sluitingstijd. Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels schenktijden paracommercie  Vlaardingen 2012”. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012. II. Te bepalen dat deze beleidsregels vanaf 1 juli 2012 als bijlage onderdeel uitmaken van de Beleidsregels Paracommercie Vlaardingen van 2010. Vlaardingen 12 juni 2012, de secretaris                                                                        de burgemeester

ir. C. Kruyt                                                                            T.P.J. Bruinsma