Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de wielklem (Beleidsregels Wielklem Vlaardingen)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de wielklem (Beleidsregels Wielklem Vlaardingen)

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen:

gelet op het bepaalde in artikel 235 van de Gemeentewet, artikel 9 en 12 van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1, het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1 en het Uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2020-1.

besluiten vast te stellen:

de volgende beleidsregels voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem tot zekerheid van betaling van de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1;

 • b.

  heffings- en invorderingsambtenaar: de daartoe aangewezen ambtenaar dan wel degene die krachtens aanwijzing of mandaat bevoegd is;

 • c.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV1990;

 • d.

  naheffingsaanslag: naheffingsaanslag parkeerbelasting;

 • e.

  wielklem: een aan het motorvoertuig aangebracht mechanisch hulpmiddel waarmee verhinderd wordt dat het motorvoertuig kan wegrijden;

 • f.

  houder: degene die, naar de omstandigheden beoordeeld, als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • g.

  aanrijtijd: de tijd tussen het betalen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting en het verwijderen van de wielklem van het motorvoertuig;

 • h.

  wielklemmedewerker: de medewerker die is aangewezen om de wielklem te plaatsen en te verwijderen.

Artikel 2 Gebruik van de wielklem

 • 1. Het gebruik van de wielklem vindt plaats op de krachtens de verordening in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2020-1 aangewezen locaties.

 • 2. De wielklem wordt gebruikt indien en voor zover op het aangetroffen kenteken ten minste twee naheffingsaanslagen zijn uitgeschreven sinds 1 januari 2020, die niet zijn betaald en waarbij de naam, het adres en de woonplaatsgegevens van de kentekenhouder niet te achterhalen zijn door de heffings- en invorderingsambtenaar.

Artikel 3 Aanbrengen van de wielklem

 • 1. De wielklem wordt door, dan wel in opdracht van, de heffings- en invorderingsambtenaar aangebracht door de wielklemmedewerker nadat is vastgesteld dat aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 is voldaan. Dit terstond nadat het aanslagbiljet aan de belastingschuldige is uitgereikt dan wel nadat het aanslagbiljet overeenkomstig artikel 234 lid 7 van de Gemeentewet op het voertuig is aangebracht.

 • 2. De wielklemmedewerker brengt de wielklem op een zodanige wijze aan dat het motorvoertuig niet beschadigd wordt.

 • 3. Door de wielklemmedewerker worden voor het plaatsen van de klem foto’s van het motorvoertuig gemaakt, waarop tenminste de kentekenplaat op leesbare wijze en alle zichtbare schades aan het motorvoertuig en het wiel waaraan de wielklem zal worden aangebracht zichtbaar zijn.

 • 4. Op het motorvoertuig wordt door de wielklemmedewerker een sticker aangebracht om personen die gebruik wensen te maken van het motorvoertuig er op te wijzen dat een wielklem is aangebracht.

 • 5. Schade veroorzaakt doordat met de wielklem aan het motorvoertuig wordt gereden komt nooit voor rekening en risico van de gemeente.

 • 6. De wielklem wordt als aangebracht beschouwd op het moment dat de klemsleutel door de wielklemmedewerker wordt omgedraaid.

Artikel 4 Verwijderen wielklem

 • 1. De wielklem wordt conform artikel 235 lid 4 van de Gemeentewet uitsluitend verwijderd indien de houder alle openstaande naheffingsaanslagen inclusief kosten, alsmede de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem, heeft voldaan bij de heffings- en invorderingsambtenaar. Dit onder gelijktijdige overlegging van een geldig kentekenbewijs van het voertuig waar de wielklem op is aangebracht en een geldig identiteitsbewijs.

 • 2. De heffings- en invorderingsambtenaar maakt een notitie van het kentekenbewijs en noteert de naam en geboortedatum van de houder en meldt aan de wielklemmedewerker dat de klem verwijderd dient te worden.

 • 3. De wielklemmedewerker begeeft zich zo spoedig mogelijk naar het motorvoertuig en verwijdert de wielklem.

 • 4. De wielklemmedewerker meldt het tijdstip van verwijdering aan de heffings- en invorderingsambtenaar.

 • 5. Na het verwijderen van de wielklem worden door de wielklemmedewerker foto’s gemaakt van het wiel waar de klem op bevestigd zat.

Artikel 5 Aanrijtijd en betaling

 • 1. De aanrijtijd voor het verwijderen van een wielklem bedraagt maximaal één uur.

 • 2. De aanrijtijd vangt aan op het moment van betaling van alle met betrekking tot het motorvoertuig opgelegde en openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting inclusief de bijbehorende kosten zoals bedoeld in artikel 10 van de verordening alsmede de eventuele kosten van (dwang)invordering met betrekking tot de niet betaalde naheffingsaanslagen.

 • 3. Indien de maximale aanrijtijd wordt overschreden, worden de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem verminderd tot nihil. Indien na vermindering en verrekening met openstaande aanslagen een positief saldo resteert, wordt dit aan de houder gerestitueerd. De naheffingsaanslagen inclusief de daarbij behorende overige kosten blijven invorderbaar.

 • 4. De betaling dient plaats te vinden op een van de volgende manieren

  • a.

   Aan de balie van Westnieuwland 6;

  • b.

   Via internetbankieren op een in het aanslagbiljet vermelde site;

 • 5. De betaling aan de balie is mogelijk op maandag tussen 08:00 en 19:00 uur en op overige werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur.

Artikel 6 Wegslepen

Indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid opgenomen in artikel 9 lid 3 van de verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 laat de heffings- en invorderingsambtenaar het voertuig overbrengen naar één van de volgende terreinen:

 • a.

  het bewaarterrein van de gemeente aan de Marconistraat 14 in Vlaardingen;

 • b.

  het bewaarterrein van Logicx aan de Anthonetta Kuijlstraat 101 in Rotterdam;

 • c.

  het bewaarterrein van de politie aan de Veilingweg 65 in Rotterdam.

Na betaling van alle openstaande vorderingen moet de auto binnen 48 uur worden opgehaald.

Als de auto niet binnen 48 uur wordt opgehaald worden opnieuw bewaarkosten doorberekend.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op dezelfde dag als de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2020-1 in werking treedt.

 • 2. De regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregels Wielklem Vlaardingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2019Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,
de secretaris, G. van Hofwegen
de burgemeester,mr. A.M.M. Jetten MSc