Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeernormen (Beleidsregel Parkeernormen 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent parkeernormen (Beleidsregel Parkeernormen 2019)

De Raad van de gemeente Vlaardingen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de Reparatiewet BZK 2014, artikel 133 Woningwet en artikel 3.1.2 en tweede lid, sub a van het Besluit ruimtelijke ordening;

overwegende, dat op grond van de Reparatiewet BZK 2014 parkeernormen niet langer in de Bouwverordening zijn opgenomen, maar in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. Het bestemmingsplan hoeft op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, sub a van het Besluit ruimtelijke ordening niet zelf de parkeernormen te bevatten, maar kan op dit punt verwijzen naar gemeentelijk beleid dat parkeernormen bevat;

besluit

vast te stellen de Beleidsregel Parkeernormen 2019, inhoudende:

Beleidsregel Parkeernormen 2019

Artikel 1 Vaststelling beleidsregel

De raad stelt het Vaststellingsbesluit Beleidsregel Parkeernormen 2019 vast, welke als bijlage bij dit besluit zijn opgenomen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en overgangsrecht

  • 1. De Beleidsregel Parkeernormen 2019 treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. De vastgestelde beleidsregel met betrekking tot parkeren, stallen, laden en lossen worden toegepast, zoals die geldt op het tijdstip van indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Valt de nieuwe beleidsregel voor de aanvrager gunstiger uit dan de voorheen geldende parkeernorm, dan kan de aanvrager gemotiveerd verzoeken deze van toepassing te verklaren.

  • 3. Het College van burgemeester en wethouders is bevoegd om deze Beleidsregel Parkeernormen 2019 te herzien of te actualiseren.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Parkeernormen 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2020