Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2013-01
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2013-01

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2013-01 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Vlaardingen 2009 en de artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2013, besluit : vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Vlaardingen 2013-01:

 

Artikel 1

1. De weggedeelten en terreinen die op de mede bij dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in lichtblauw zijn aangegeven, worden aangewezen als plaatsen waar ingevolge artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen 2013 tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Het gebied is ingedeeld in twee sectoren Centrum (CNW-paars) en Oostwijk (OW-rood). 2. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in groen zijn aangegeven, zijn in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd  voor het parkeren met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen 2013:

- de parkeerplaatsen in de Van Leydenshof;

- de parkeerplaatsen gelegen op het bestelbusjesparkeerterrein Broekweg. 3. De volgende weggedeelten en terreinen die op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte kaart (bijlage 1) in donkerblauw zijn aangegeven, worden aangewezen als vrij parkeer zones:

- de parkeerplaatsen gelegen op het Broekwegterrein;

- de parkeerstrook Dijklaan;

- de parkeerstrook Spoorsingel;

- de parkeerplaatsen gelegen aan de Hoflaan, ter hoogte van water Buizengat en water Oude Haven;

- en de parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein achter het pand Oosthavenkade 46a, 47.

Voor het parkeren op deze zones is geen parkeerbelasting verschuldigd.  

Artikel 2

De tijdstippen waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a. en onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2013, mag worden geparkeerd is voor beide sectoren CNW en OW: - Maandag tot en met zaterdag van  09.00 uur tot 20.00 uur. Van genoemde dagen zijn uitgezonderd de Algemeen erkende feestdagen, zijnde de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd.

 

Artikel 3

1. Wijze van betalen betaald parkeren a. Terstond bij aanvang van het parkeren wordt de verschuldigde parkeerbelasting voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de Gemeente Vlaardingen een contract heeft afgesloten voor deze dienst.

b. Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

c. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

- het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00;

- door middel van een chipknip;

- door middel van een bezoekerskaart met chipknip Gemeente Vlaardingen.

d. Er worden tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) is ten minste zo groot als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

e. Indien bij betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, wordt dit kaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

f. Bij het via een telefoon inloggen op de centrale computer geeft de belastingplichtige het zonenummer en kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd door. 2. Wijze van betalen belanghebbenden parkeren a. Bij het parkeren is de geldige parkeervergunning (parkeerpas met de barcode) bij voorkeur aan de rechteronderzijde (bijrijderskant) van de voorruit van het motorvoertuig bevestigd. De opengekraste dagdeelvergunning (kraskaart) plaatst men op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit op het motorvoertuig. Het parkeren zonder zichtbaar geldige parkeervergunning of dagdeelvergunning (kraskaart) wordt aangemerkt als parkeren zonder geldige vergunning.

b. Met een mantelzorgvergunning parkeert men in combinatie met een parkeerschijf voor ten hoogste drie uren aaneengesloten.

c. De parkeerpas is slechts geldig in de sector waarvoor deze is afgegeven. 3. Wijze van betalen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart Op de in bijlage 1 aangegeven parkeerplaatsen in lichtblauw aangegeven mag voor ten hoogste drie uren, door houders van een gehandicaptenparkeerkaart worden geparkeerd. De gehandicaptenparkeerkaart wordt tezamen met een parkeerschijf op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

Artikel 4

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie.

2. Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, versie 2013-01.

3. Het Aanwijzingsbesluit Parkeren, versie 2012-03 van 25 september 2012 wordt ingetrokken op het in artikel 4, lid 1. bepaalde tijdstip.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 08 januari 2013 Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt  mr. T.P.J. Bruinsma