Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verlenen van bijstand (Verordening Ambtelijke bijstand 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent verlenen van bijstand (Verordening Ambtelijke bijstand 2019)

De raad van de gemeente Vlaardingen;

gelezen het voorstel van de werkgroep evaluatie Reglement van orde van 18 juli 2019;

gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende Verordening Ambtelijke bijstand 2019:

Artikel 1: Informatie en advies

 • 1. Een raadslid of een raadsgroepering kan zich via e-mail wenden tot de griffie met het verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2. Indien getwijfeld wordt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, beslist de gemeentesecretaris of de gevraagde informatie wordt gegeven.

Artikel 2: Ambtelijke bijstand

 • 1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie.

 • Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend, kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. De gemeentesecretaris verleent de gevraagde medewerking, tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op werkzaamheden van de raad of de bijstand redelijkerwijs niet kan worden verleend, of;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 3. Indien de medewerking, als bedoeld in het tweede lid, wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4. De secretaris verstrekt de betreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek.

 • 5. Indien een lid van het college informatie wenst over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies, wendt hij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 3: Geschillenregeling

 • 1. Indien de medewerking als bedoeld in artikel 2, lid 2, door de gemeentesecretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester.

 • 2. Indien een raadslid niet tevreden is over de door de ambtenaar verleende bijstand, doet de griffier hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris. Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester.

 • 3. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk omtrent de zaken als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4: Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van publicatie ervan in het Gemeenteblad.

 • 2. Op dat moment wordt de Verordening Ambtelijke bijstand 2003 ingetrokken.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Ambtelijke bijstand 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 september 2019.
De griffier, drs. J. Mimpen
De voorzitter,mr. A.M.M. Jetten Msc.