Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2004
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Vlaardingen 2004

De raad van de  gemeente Vlaardingen;

 

gelezen t voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen d.d. 7 september 2004,  R. nr. 64.1 (Dienst Stadswerk);

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de hierna volgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag;

c. burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing binnen 6 weken.

2. Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3 Zakelijk karakter van de ontheffing

1. Ontheffingen als bedoeld in artikel 10 van deze verordening zijn overdraagbaar na toestemming van burgemeester en wethouders.

2. Ontheffingen als bedoeld in artikel 6 van deze verordening zijn alleen overdraagbaar indien de nieuwe ondernemer aan de vestigingseisen voldoet.

3. In geval van overdracht van de in het eerste en tweede lid bedoelde ontheffingen dient de nieuwe houder van de ontheffing onmiddellijk hiervan schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt

gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. indien de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. indien de houder of rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Aanwijzing koopzon- en feestdagen

1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op voor maximaal 8 door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar voor de wijken 1, 2,3 en 4 en voor maximaal 12 dagen voor de wijken 5, 6 t.7

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elke wijk afzonderlijk.

3. De in het eerste lid bedoelde wijken van de gemeente zijn hieronder vermeld en aangegeven. op de bij deze bij de verordening behorende gewaarmerkte tekening, te weten: Wijk 1: Centrum, Vettenoordsepolder, Oostwijk, Maasboulevard Wijk en het Havengebied;

Wijk 2: Westwijk en Indische Buurt;

Wijk 3: Vlaardinger Ambacht en Babberspolder;

Wijk 4: Holy Zuid en Holy Noord;

Wijk 5: Industrieterrein Vettenoordsepolder, Vergulde Hand en Het Scheur;

Wijk 6: Bedrijventerrein Hoogstad;

Wijk 7: Deltaweg.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in dit artikel bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur en op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19.00 uur.

2. Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste vier winkels ontheffing verlenen.

3. Aan de ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

a. de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

4. De ontheffing kan worden geweigerd:

a. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de winkel;

b. indien niet voldaan wordt aan de landelijke vestigingswetgeving.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of plotselinge opkomende omstandigheden;

b. het uitstallen van goederen ten behoeve van b.v. feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen en aan kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor meerdere delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

1. Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Vlaardingen.

2. Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften verbinden aan deze ontheffing.

3. De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11 In werking treding

1. Deze verordening treedt in werking zes weken na publicatie ervan in het gemeenteblad.

2. De Winkelsluitingsverordening gemeente Vlaardingen 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2004”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlaardingen, gehouden op 29 september 2004.
 
De griffier,                         De voorzitter,
 
Drs. W.G. Amesz             T.P.J. Bruinsma