Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoeding voor het functioneren als fractie (Verordening fractievergoeding Vlaardingen 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent vergoeding voor het functioneren als fractie (Verordening fractievergoeding Vlaardingen 2019)

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van het presidium van 24 juni 2019;

Besluit:

De verordening Fractievergoeding Vlaardingen 2019 vast te stellen.

Artikel 1 Financiële bijdragen

 • 1. De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren als fractie.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bijdrage bestaat uit:

  • a.

   Een vast deel voor elke fractie van €3037,80 per jaar.

  • b.

   Een bedrag van 629,92 euro per raadszetel per jaar.

 • 3. De bijdrage wordt berekend naar het aantal leden dat elke fractie in de raad in het betreffende kalenderjaar telt, niet vervulde plaatsen daarbij inbegrepen.

 • 4. Indien een afsplitsing tot stand komt in de loop van een kalenderjaar, dan wordt de nog niet gebruikte bijdrage verdeeld naar rato van het aantal zetels dat zich afsplitst. Als datum van ingang geldt de eerste dag van de maand na de maand waarin het besluit tot afsplitsen in werking is getreden.

 • 5. Indien tijdens een zittingsjaar meerdere fracties als één fractie gaan optreden, wordt, nadat de voorzitter van de raad ter zake op de hoogte is gebracht, het totale bedrag ter beschikking van de fractie aangepast naar de in het tweede lid vermelde bijdragen met ingang van het eerstvolgende nieuwe zittingsjaar.

 • 6. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

 • 7. De fractievergoedingen worden elk jaar geïndexeerd aan de hand van de in de begroting gehanteerde indexering voor personele en materiële kosten.

Artikel 2 bestedingsdoeleinden

 • 1. Fracties besteden de bijdrage om hun kaderstellende en controlerende rol te versterken en voor de invulling van de volksvertegenwoordigende rol.

 • 2. De fracties kunnen een fractieassistent benoemen en een vergoeding toekennen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn begrepen in de bijdrage die de fracties op grond van artikel 1 van deze verordening ontvangen.

 • 3. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen.

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie.

  • c.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de raads- en commissieleden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen.

  • d.

   uitgaven aan raadsleden voor werkzaamheden die zij als beleidsmedewerker of anderszins in opdracht van een groepering verrichten.

  • e.

   (her)verkiezing van raadsleden dan wel partijbelangen.

  • f.

   giften.

Artikel 3 Vertrekkingen en vergoedingen

 • 1. De griffie houdt de gelden met betrekking tot de fractievergoedingen van de fracties in beheer.

 • 2. De fracties kunnen via de griffie toegang krijgen tot de fractievergoeding. Dit kan vooraf waarbij de factuur rechtstreeks door de griffie wordt betaald, en achteraf door middel van een declaratieformulier met bijbehorende kwitanties.

 • 3. Indien er discussie ontstaat over een declaratie of uitgave wordt deze ter besluitvorming aan het presidium voorgelegd

Artikel 4 Reservering

Er is geen mogelijkheid om een reservering te treffen voor opvolgende jaren.

Artikel 5 Herziening vergoedingen

Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

 • a.

  bij vermindering van het zeteltal: ingaande de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • b.

  bij vermeerdering van het zeteltal: ingaande de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

Artikel 6 Rekening en verantwoording

 • 1. Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar verstrekt de griffie een overzicht aan het presidium over de besteding van de in artikel 1 bedoelde vergoeding.

 • 2. Het verslag vermeldt in elk geval:

  • a.

   het bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar aan vergoeding kon worden uitgegeven.

  • b.

   het bedrag van de uitgaven ten laste van de vergoeding over het voorafgaande kalenderjaar.

  • c.

   ten behoeve van welke uitgaven de vergoeding is besteed, inclusief (kopieën van) kwitanties van de goederen of diensten die zijn aangekocht.

  • d.

   het saldo van de inkomsten en uitgaven per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar.

 • 3. Het presidium:

  • a.

   Controleert het verslag op voorstel van de griffie.

  • b.

   Brengt het verslag ter kennis van de raad en maakt deze openbaar.

  • c.

   Legt de bij het verslag behorende facturen en betalingsbewijzen openbaar ter inzage.

Artikel 7 intrekken oude verordening

De verordening fractievergoeding 2014 wordt ingetrokken per 1 januari 2020.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 19 september 2019.
De griffier, drs. J. Mimpen
De voorzitter,mr. A.M.M. Jetten MSc

Toelichting:

Artikel 1: Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget voor fractieondersteuning wordt in de gemeente- begroting opgenomen en dus door de raad vastgesteld. De fractie- ondersteuning bestaat uit een vaste component (een gelijk bedrag voor elke fractie) en een variabele component (een vast bedrag maal het aantal zetels dat de fractie in de raad heeft).

De vaste componenten garanderen dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen.

Er is een bijzondere regeling in geval van afsplitsingen.

Indien fractieondersteuning de vorm heeft van financiële middelen is sprake van een subsidie als bedoeld in titel 4.2 Awb.

Artikel 2: De bijdrage dient besteedt te worden aan raadswerkzaamheden. Er zijn een aantal zaken genoemd waarvoor de bijdrage niet is bedoeld. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezingscampagnes worden gefinancieerd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning.

De kosten van vergoedingen aan fractieassistenten mogen verstrekt worden uit de fractiekostenvergoeding. Dit betekent dat de fracties zelf beslissen of, en zo ja, welke bijdrage zij aan een fractieassistent verstrekken

Artikel 3: De griffie houdt de fractievergoeding in beheer en zorgt voor een duidelijke opgave per fractie aan het einde van het jaar.

Artikel 4: Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 5: Het spreekt vanzelf dat de bijdrage aangepast zal moeten worden aan veranderde verhoudingen in de raad als gevolg van de periodieke verkiezingen voor de gemeenteraad.

Artikel 6: Via het verslag kan worden nagegaan of de fracties de vergoeding niet in strijd met haar bestemming hebben gebruikt.

Ter verifiëring van ontvangen vergoedingen en gedane bestedingen dienen de fracties afschriften van facturen en betalingsbewijzen te overleggen. Deze liggen voor een ieder ter inzage.

Artikel 7: Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8: Dit artikel behoeft geeen toelichting