Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openbare ruimte (Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Vlaardingen)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent openbare ruimte (Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Vlaardingen)

Artikel 1 Boetebepalingen

 • 1. Overtreding door een natuurlijk persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 bepaalde of de op grond van artikel 1.4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  2.7, lid 1, 2.10, leden 1 en 2, 2.10a, leden 1 en 3, 2.11, lid 1, 2.13, lid 1, 2.14, lid 1, 2.16, leden 1, 2 en 3, 2.17, 2.18, 2.20, lid 1 sub a en sub b, 2.21, lid 1, 2.25a, 2.27 lid 1, 2.34, lid 1, 2.36, lid 2, 2.37, leden 1 en 2, 2.41, leden 1 en 10, 2.44, leden 1 en 2, 2.46, lid 2, 2.47, leden 1 en 2, 2.49c, leden 1 en 2, 2.55, leden 1 en 2, 2.56, leden 1, 2, 5 en 7, 2.57, lid 1, 2.60 leden 1a, 1b en 2, 2.64, leden 2 en 3, 2.66, leden 1a, 1b en 2, 2.67, 2.68, 2.69, 2.69a, 2.70, leden 1 en 2, 2.72 lid 1, 2.73 leden 1 en 5, 2.74, leden 1, 4 en 5, 2.75 lid 1, 2.76, lid 1, 2.77, leden 1a en 1b, 2.78, leden 1 en 2, 2.85, lid 1, 2.86, leden 1 en 2, 2.89 (slechts voor art. 3 Opiumwet), 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 4.6, lid 1, 4.40, 4.41, 4.42, lid 1, 4.47, lid 1, 5.2, leden 3a en 3b, 5.3, lid 1, 5.4, 5.5, lid 1, 5.6, leden 1a, 1b en 1c, 5.7, lid 1, 5.8, leden 1 en 2, 5.9, lid 1, 5.10a, 5.11, lid 1, 5.12, 5.13, 5.15, lid 1, 5.18, lid 1, 5.22, 5.22a, 5.23, 5.24, 5.25, lid 1, 5.26, lid 1, 5.27, lid 1, 5.28, lid 1, 5.29, leden 1 en 3, en 5.30, lid 1.

 • 2. Overtreding door een natuurlijk persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete: 7, lid 1, 8, 9, 10, leden 1 en 2, 11, leden 1, 2 en 6, 12, lid 2, 15, leden 1 en 5, 16, lid 2, 17, lid 1, 18, leden 1 en 2, 19, leden 1 en 2, 20, 21, 22, leden 1 en 2, 23, lid 1 en 24.

 • 3. Bij overtreding door een natuurlijk persoon van een voorschrift als genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het betreffende voorschrift.

 • 4. Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de hoogte van de boete die geldt voor een natuurlijk persoon vermenigvuldigd met factor twee.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte Vlaardingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019
de griffier, drs. J. Mimpen
de voorzitter,mr. A.M.M. Jetten Msc

Bijlage als bedoeld in het derde lid van de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Vlaardingen

APV Vlaardingen 2019 artikel Onderwerp Boete in euro’s
2.7, lid 1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen 140 (bijlage Bboor)
2.10, leden 1 en 2 Straatartiest en straatmuzikant 190 (bijlage Bboor)
2.10a, leden 1 en 3 Draaiorgel 190
2.11, lid 1 Voorwerpen op, aan of boven de weg 230 (bijlage Bboor)
2.13, lid 1 Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg 230 (bijlage Bboor)
2.14, lid 1 Maken, veranderen van een uitweg 230 (bijlage Bboor)
2.16, lid 1 Winkelwagentjes (rechthebbende op een bedrijf) 95
2.16, leden 2 en 3 Winkelwagentjes (gebruiker) 95 (bijlage Bboor)
2.17 Hinderlijke beplanting of voorwerp 95
2.18 Openen straatkolken e.d. 95
2.20, lid 1, sub a Rookverbod in bossen en natuurterreinen 140 (bijlage Bboor)
2.20, lid 1, sub b Rookverbod in bossen en natuurterreinen (brandende voorwerpen) 280 (bijlage Bboor)
2.21, lid 1 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp 95 (bijlage Bboor)
2.25a (Slaap)verblijf op de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen 140
2.27, lid 1 Vergunningplicht evenement 95 (bijlage Bboor)
2.34, lid 1 Exploitatievergunning horeca-inrichting 95
2.36, lid 2 Exploitatie horeca-inrichting, niet meer voldoen aan eisen Drank- en Horecawet 95
2.37, lid 1 Toezicht in horeca-inrichting (afwezigheid ondernemer of leidinggevende) 415
2.37, lid 2 Toezicht in de horeca-inrichting (voorkomen strafbare feiten) 415
2.41, leden 1 en 10 Sluitingstijden 280 (bijlage Bboor)
2.44, lid 1 Aanwezigheid bezoekers in door burgemeester gesloten horeca-inrichting 95
2.44, lid 2 Toelating bezoekers in door burgemeester gesloten horeca-inrichting 280
2.46, lid 2 Handel in horeca-inrichting 95
2.47, leden 1 en 2 Ordeverstoring en aanzegging 95
2.49c, leden 1 en 2 Sluitingstijden inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen 140
2.55 lid 1 Betreden gesloten woning of lokaal (art. 174a Gemeentewet 95
2.55, lid 2 Betreden gesloten woning of lokaal (art. 13b Opiumwet) 95
2.56, lid 1 Plakken en kladden (algemeen) 140 (bijlage Bboor)
2.56, lid 2 Plakken en kladden (aanplakbiljet; met bepaalde stoffen) 140 (bijlage Bboor)
2.56, lid 5 Plakken en kladden (handelsreclame) 140 (bijlage Bboor)
2.56, lid 7 Plakken en kladden (tonen schriftelijke toestemming) 95
2.57, lid 1 Vervoer plakgereedschap e.d. 140 (bijlage Bboor)
2.60, lid 1a Hinderlijk gedrag op of aan de weg (klimmen op beeld, monument etc.) 95 (bijlage Bboor)
2.60, lid 1b Hinderlijk gedrag op of aan de openbare weg (zich ophouden, overig) 140 (bijlage Bboor)
2.60, lid 2 Verblijf op aangewezen plaatsen waar dit is verboden 140 (bijlage Bboor)
2.64, leden 2 en 3 Verboden drankgebruik 95 (bijlage Bboor)
2.66, lid 1a Hinderlijk gedrag in portiek of poort 95 (bijlage Bboor)
2.66, lid 1b Hinderlijk gedrag in, op of tegen raamkozijn of drempel 95 (bijlage Bboor)
2.66, lid 2 Hinderlijk gedrag in voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een gebouw 95 (bijlage Bboor)
2.67 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
 • -

  zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden

 • -

  verontreinigen

 • -

  voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ruimte is bestemd

140 (bijlage Bboor) 140 (bijlage Bboor) 95 (bijlage Bboor)
2.68 Neerzetten van fietsen e.d. 45 (bijlage Bboor)
2.69 Parkeren van fiets of bromfiets op markt/kermisterrein e.d. 45 (bijlage Bboor)
2.69a Overig hinderlijk gedrag 95
2.70, lid 1 Bespieden van personen (kennelijke bedoeling) 140 (bijlage Bboor)
2.70, lid 2 Bespieden van personen 140 (bijlage Bboor)
2.72, lid 1a Loslopende honden op kinderspeelplaats e.d. 140 (bijlage Bboor)
2.72, lid 1b Loslopende honden op een weg binnen de bebouwde kom 95 (bijlage Bboor)
2.72, lid 1c Loslopende honden op een aangewezen plaats buiten de bebouwde kom 95 (bijlage Bboor)
2.72, lid 1d Loslopende honden niet voorzien van halsband of ander identificatiekenmerk 95 (bijlage Bboor)
2.73, lid 1 Verontreiniging door honden 140 (bijlage Bboor)
2.73, lid 5 Opruimmiddel bij zich dragen en niet tonen op eerste vordering 95 (bijlage Bboor)
2.74, lid 1 Gevaarlijke honden aanlijngebod en muilkorfgebod 240 (bijlage Bboor)
2.74, lid 4 Gevaarlijke honden microchip 240 (bijlage Bboor)
2.74, lid 5 Hinderlijk gedrag hond; blaffen of janken 140
2.75, lid 1 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren 140 (bijlage Bboor)
2.76, lid 1 Loslopend vee 140
2.77, lid 1a Bijen (bij woningen of gebouwen) 95
2.77, lid 1b Bijen (bij de weg) 95
2.78, leden 1 en 2 Voederverbod duiven 95
2.85, lid 1 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk zonder vergunning 240
2.86, lid 1 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (aangewezen gebied) 100 (bijlage Bboor)
2.86, lid 2 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (schade, overlast e.d.) 100 (bijlage Bboor)
2.89 Openlijk drugsgebruik (slechts artikel 3 Opiumwet) 95
3.18 Raamprostitutie 240
3.19 Straatprostitutie 240
3.20 Handhaving straatprostitutie 380
3.21 Verbodsbepalingen klanten 240
4.6, lid 1 Overige geluidhinder 140 (bijlage Bboor)
4.40 Natuurlijke behoefte doen 140 (bijlage Bboor)
4.41 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen 95
4.42, lid 1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen 140
4.47, lid 1 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 140
5.2, lid 3a Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (op de weg) 140
5.2, lid 3b Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (gebruik weg als werkplaats) 140
5.3, lid 1 Te koop aanbieden van voertuigen 240
5.4 Defecte voertuigen 95
5.5, lid 1 Voertuigwrakken 95
5.6, lid 1a Kampeermiddelen e.a. (langer dan drie achtereenvolgende dagen) 95
5.6, leden 1b en 1c Kampeermiddelen e.a. (in strijd met belemmering uitzicht of uiterlijk aanzien gemeente) 95
5.7, lid 1 Parkeren van reclamevoertuigen 240
5.8, lid 1 Parkeren van grote voertuigen (strijd met uiterlijk aanzien gemeente) 95
5.8, lid 2 Parkeren van grote voertuigen (verdeling beschikbare parkeerruimte) 95
5.9, lid 1 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen 95
5.10a Parkeren anders dan op de rijbaan 95
5.11, lid 1 Aantasting groenvoorziening door motorvoertuigen met twee of meer dan twee wielen 140 (bijlage Bboor)
5.11, lid 1 Aantasting groenvoorziening door bromfietsen of snorfietsen 95 (bijlage Bboor)
5.11, lid 1 Aantasting groenvoorziening door fietsers, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor en overige weggebruikers 55 (bijlage Bboor)
5.12 Overlast van fiets of bromfiets op aangewezen plaatsen 45 (bijlage Bboor)
5.13 Inzameling van geld of goederen 140 (bijlage Bboor)
5.15, lid 1 Venten op verboden plaats of tijd 140
5.18, lid 1 Een standplaats innemen zonder vergunning 140
5.22 Beschadigen van waterstaatswerken 95
5.22a Voorwerpen op, in of boven openbaar water 95
5.23 Reddingsmiddelen 140
5.24 Zwemverbod 95
5.25, lid 1 Veiligheid op het water 140 (bijlage Bboor)
5.26, lid 1 Overlast aan vaartuigen 95 (bijlage Bboor)
5.27, lid 1 Gemotoriseerd verkeer op crossterreinen 95
5.28, lid 1 Beperking verkeer in natuurgebieden door motorvoertuigen met twee of meer dan twee wielen 140 (bijlage Bboor)
5.28, lid 1 Beperking verkeer in natuurgebieden door bromfietsen of snorfietsen 95 (bijlage Bboor)
5.28, lid 1 Beperking verkeer in natuurgebieden voor fietsers, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor en overige weggebruikers 55 (bijlage Bboor)
5.29, leden 1 en 3 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken 280 (bijlage Bboor)
5.30, lid 1 Reclameborden 240 (bijlage Bboor)

Afvalstoffen-verordening Vlaardingen 2014 artikel Onderwerp Boete in euro’s
7, lid 1 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing 140 (bijlage Bboor)
8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen 95 (bijlage Bboor)
9 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen 95 (bijlage Bboor)
10, leden 1 en 2 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 95 (bijlage Bboor)
11, leden 1, 2 en 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 95 (bijlage Bboor)
12, lid 2 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 95 (bijlage Bboor)
15, leden 1 en 5 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst 95 (bijlage Bboor)
16, lid 2 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst 95 (bijlage Bboor)
17, lid 1 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging 380 (bijlage Bboor)
18, leden 1 en 2 Achterlaten van straatafval 140 (bijlage Bboor)
19, leden 1 en 2 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen 140 (bijlage Bboor)
20 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren 140
21 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 140
22, leden 1 en 2 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden 140 (bijlage Bboor)
23, lid 1 Verbod opslag van afvalstoffen 240 (bijlage Bboor)
24 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 380 (bijlage Bboor)

Toelichting behorende bij de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte Vlaardingen

 • 1.

  Wettelijk kader

 

De mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen bij overlastfeiten is geregeld in de Gemeentewet (artikel 154b e.v.) en de daarop gebaseerde AMvB, het Besluit Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (Bboor). De Gemeentewet geeft gemeenten een zelfstandige bevoegdheid om tegen veel voorkomende en overlastgevende lichte overtredingen op te treden met een bestuurlijke boete. Uitgangspunt is dat de bestuurlijke boete geldt voor overtreding van alle voorschriften uit gemeentelijke verordeningen betreffende gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte en die tevens krachtens artikel 154 Gemeentewet strafbaar zijn gesteld. Dergelijke overtredingen zijn met name opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook een Afvalstoffenverordening bevat voorschriften waarvan de overtreding kan leiden tot overlast voor het publiek. Om een bestuurlijke boete te kunnen opleggen, moeten deze voorschriften bij verordening worden aangewezen.

 

In deze verordening is bepaald voor overtreding van welke voorschriften uit de hiervoor genoemde verordeningen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. De mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, sluit niet uit dat daarnaast of in plaats daarvan een bestuursrechtelijke herstelsanctie wordt opgelegd, zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Ook een herstelsanctie als de (tijdelijke) intrekking van een vergunning kan gepaard gaan met het opleggen van een bestuurlijke boete.

 

De mogelijkheden om een bestuurlijke boete voor overlastfeiten in te voeren, zijn op een aantal manieren begrensd door de wetgever. Zo is een klein aantal feiten opgenomen in een zogenaamde negatieve lijst (artikel 2 Besluit Bboor). Ten aanzien van de feiten die zijn genoemd in de negatieve lijst kan de gemeenteraad niet bepalen dat daarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Het gaat hierbij om voorschriften waarvan de overtreding gepaard kan gaan met geweld, zoals voorschriften met betrekking tot het hinderlijk gebruik van alcohol of het gebruik van harddrugs. Ook voorschriften met een gevaarzettend karakter (zoals voorschriften met betrekking tot samenscholingen, ongeregeldheden of vechten), of die evident raken aan ernstiger strafbare feiten (zoals voorschriften met betrekking tot de handel in drugs, heling, het meevoeren van rooftassen, steekwapens, inbrekerswerktuig en voorschriften met betrekking tot de exploitatie van prostitutie), zijn uitgezonderd van de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Voor deze feiten is uitsluitend strafrechtelijke handhaving mogelijk. Daarnaast zijn voorschriften met betrekking tot het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie niet in deze verordening opgenomen. De handhaving van deze voorschriften vindt voornamelijk plaats middels herstelsancties (bij overtreding van vergunningvoorschriften), en strafrechtelijk (bij constateringen van mensenhandel).

 

Voor overtreding van de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 onder het regime van de bestuurlijke boete geldt een zogenaamde positieve lijst (artikel 3 Besluit Bboor). Alleen voor de feiten die op deze positieve lijst zijn opgenomen, kan een bestuurlijke boete worden ingevoerd. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen en om voorschriften met betrekking tot het achterlaten van straatafval en zwerfafval. Vrijwel alle voorschriften uit de gemeentelijke Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 vallen onder deze positieve lijst en zijn opgenomen in deze verordening, zodat bij overtreding daarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

 

De verschillende boetecategorieën en de hoogte van de bestuurlijke boete is ten aanzien van een groot aantal overtredingen in (de bijlage bij) het Besluit Bboor vastgelegd. Voor zover ten aanzien van een voorschrift de boetecategorie en de hoogte van de boete niet uit het Besluit Bboor volgt, kan de gemeenteraad de boetehoogte zelf bij verordening vaststellen. Daarbij gelden echter wel de in de Gemeentewet vastgelegde maxima. De bestuurlijke boete kan voor een natuurlijk persoon (per gedraging) niet hoger zijn dan € 415,- en voor rechtspersonen niet hoger dan

€ 2.250,-. Voor de niet in het Besluit Bboor vastgestelde tarieven is met het oog op de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid nu voor tarieven gekozen die zoveel mogelijk in lijn zijn met de wel bij dat Besluit Bboor vastgestelde tarieven.

 

Vanwege de overzichtelijkheid zijn alle beboetbare feiten en de boetehoogte ten aanzien van natuurlijke personen in de bijlage bij de verordening opgenomen. Wanneer de boetehoogte is bepaald in het Besluit Bboor is achter het desbetreffende feit de vermelding ‘bijlage Bboor’ opgenomen. Ontbreekt deze vermelding dan wordt de boetehoogte door de raad vastgesteld.

Bij overtredingen door rechtspersonen wordt het boetebedrag voor een natuurlijk persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

  

 • 2.

  Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Boetebepalingen

 

Eerste en tweede lid, boetebepalingen

Uit het wettelijk regime ten aanzien van de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte volgt dat de overtreding van een voorschrift dat ziet op gedragingen die leiden tot overlast in de openbare ruimte bestuurlijk kunnen worden beboet. Voorwaarde daarvoor is dat de betreffende bepaling tevens strafbaar is gesteld krachtens artikel 154 Gemeentewet en niet voorkomt op de negatieve lijst als bedoeld in artikel 2 van het Besluit Bboor. In het eerste en tweede lid zijn de voorschriften uit respectievelijk de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2019 en de Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 aangewezen, waarvan de overtreding kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Daarbij is rekening gehouden met de positieve lijst uit artikel 3 van het Besluit Bboor.

 

Derde lid, hoogte bestuurlijke boete natuurlijk persoon

Het Besluit Bboor bepaalt de verschillende boetecategorieën en de hoogte van de bestuurlijke boete. Voor zover de hoogte van de bestuurlijke boete niet uit het Besluit Bboor volgt, stelt de gemeenteraad deze bij verordening vast. De bestuurlijke boete kan niet hoger zijn dan het bedrag van de geldboete van de eerste categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 

De hoogte van de boete die maximaal per gedraging kan worden opgelegd is opgenomen in een afzonderlijke bijlage die onderdeel uitmaakt van deze verordening. Voor het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete voor feiten die niet in het Besluit Bboor zijn opgenomen, is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wel in het Besluit Bboor genoemde (categorieën van) voorschriften. De boetebedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

In artikel 154b, zesde lid Gemeentewet is bepaald dat de bestuurlijke boete voor natuurlijke personen per gedraging niet hoger kan zijn dan het bedrag van de geldboete van de eerste categorie (op 1 juli 2018 maximaal € 415,-) en voor rechtspersonen per gedraging niet hoger dan € 2.250,- (bedrag op 1 juli 2018). De in de bijlage genoemde boetehoogten gelden voor natuurlijke personen die ten tijde van de overtreding 16 jaar of ouder waren

 

In het zevende lid van artikel 154b Gemeentewet is bepaald dat een bestuurlijke boete slechts kan worden opgelegd aan personen die ten tijde van de overtreding 12 jaar of ouder waren. De bestuurlijke boete wordt voor personen die ten tijde van de overtreding nog geen zestien jaar oud waren, gehalveerd.

 

Vierde lid, hoogte bestuurlijke boete rechtspersoon

Uit artikel 154b Gemeentewet volgt dat de boetebedragen die gelden voor een natuurlijk persoon kunnen worden verhoogd als de overtreding wordt begaan door een rechtspersoon. In lid 4 is bepaald dat indien de overtreding wordt begaan door een rechtspersoon, het boetebedrag als genoemd in de bijlage, wordt vermenigvuldigd met de factor twee. De reden hiervoor is dat rechtspersonen door het begaan van een overtreding veelal een bepaald economisch voordeel zullen behalen. Dit rechtvaardigt dat aan hen een hogere boete wordt opgelegd.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Op de inwerkingtreding van verordeningen is de regeling van artikel 142 van de Gemeentewet van toepassing. Deze luidt dat alle verordeningen in werking treden op de achtste dag na bekendmaking, tenzij een ander tijdstip daarvoor is aangewezen. In artikel 2 is als tijdstip voor inwerkingtreding bepaald de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Artikel 3 Citeertitel

Deze bepaling is geformuleerd overeenkomstig aanbeveling 75 (Igr 75) van de “100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever” (VNG, 2018).