Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsregel toepassing wegingsfactoren bij kostenvergoeding in fiscale procedures
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toepassing wegingsfactoren bij kostenvergoeding in fiscale procedures

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen

 

Gelet op art. 1:3, vierde lid, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel Cl. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

 

Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag: a. het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of

b. indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of

c. het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

Artikel 2

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

 

a. zeer licht indien in geschil is: 1. een belastingbedrag van minder dan €450, of:

2. een waarde van minder dan €45.000, of:

3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan €450 dan wel met een waarde van minder dan

€45.000;

  b. licht indien in geschil is:

1. een belastingbedrag van €450 of meer, maar minder dan €900, of:

2. een waarde van €45.000 of meer, maar minder dan €90.000, of:

3. een belang, niet zijnde een, belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van €450 of meer, maar minder dan €900, dan wel met een waarde van €45.000 of meer, maar minder dan €90.000;

  c. gemiddeld indien in geschil is:

1. een belastingbedrag van €900 of meer, maar minder, dan €6.750, of:

2. een waarde van €90.000 of meer, maar minder dan €675.000, of:

3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van €900 of meer, maar minder dan €6.750, dan wel met een waarde van €90.000 of meer, maar minder dan €675.000;  

d. zwaar indien in geschil is:

1. een belastingbedrag van €6.750 of meer, maar minder dan €22.500, of:

2. een waarde van €675.000 of meer, maar minder dan €2.250.000, of:

3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van €6.750 of meer maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van €675.000 of meer, maar minder dan €2.250.000;  

e. zeer zwaar indien in geschil is: 1. een belastingbedrag van €22.500 of meer, of:

2. een waarde van €2.250.000 of meer, of

3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van €22.500 of meer, dan wel met een waarde €2.250.000 of

meer.

Artikel 3

De citeertitel van deze beleidsregel luidt: Beleidsregel toepassing wegingsfactoren bij kostenvergoeding in fiscale procedures.

 

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,
 
De secretaris,                   de burgemeester,