Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2020)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2020)

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen Algemene Begraafplaats Holy en Begraafplaats Emaus;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • f.

  particuliere nis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of¬ rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen, gedurende bepaalde tijd;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2 Met betrekking tot de rechten genoemd onder punt VI van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag of gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1 De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in de tarieventabel verschuldigd voor zoveel 365ᵉ gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle dagen overblijven.

 • 3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel 365ᵉ gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als bedoeld in de tarieventabel, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle dagen overblijven.

Artikel 8 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de lijkbezorgingsrechten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving of het aanslagbiljet.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 5.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de per kalenderjaar geheven rechten moeten worden betaald in maximaal 10 termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3 Het minimum termijnbedrag bij automatische incasso bedraagt € 15,00.

 • 4 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Niet opleggen van aanslagen

 • 1 Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen als één aanslag aangemerkt.

Artikel 10 Kwijtschelding

Van de op grond van deze verordening geheven rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2019’ van 29 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3 In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5 Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2020’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 19 december 2019.
De griffier,drs. J. Mimpen
De voorzitter,drs. H.B. Eenhoorn

Bijlage 1 Tarieventabel 2020 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2020

Voor het begraven van stoffelijke over­schotten en het bijzetten en bewaren van asbussen op de Algemene Begraaf­plaats Holy, voor het gebruik van die be­graaf­plaats, alsmede voor diensten, welke in verband met de Algemene Begraaf­plaats Holy door de gemeente worden verleend, worden de volgende rechten geheven:

Bij een leeftijd van de overledene van
    jonger dan 1 jaar 1 jaar of ouder en jonger dan 12 jaar 12 jaar of ouder
Ia. voor het uitsluitend recht tot begraven in een graf voor een periode van 20 jaren      
  voor 2 personen     € 2.949,45 (2019: 2.905,85)
  voor 3 personen     € 3.200,00 (2019: -)
         
Ib. voor het begraven van een stoffelijk overschot in een particulier graf € 280,95 (2019: € 276,80) € 561,95 (2019: € 553,65) € 1.126,25 (2019: € 1.109,60)
         
Algemene graven
II. voor een begraving in een algemeen graf, met inbegrip van 10 jaren huur van de in te nemen grafruimte (incl. lessenaar) € 280,95 (2019: € 276,80) € 561,95 (2019: € 553,65) € 1.157,00 (2019: € 1.139,90)
         
Diversen
IIIa.        
1. voor een begraving na 15.00 uur het respectievelijk onder I en II genoemde recht, verhoogd met     € 280,95 ( 2019: € 276,80)
2. voor een begraving op zaterdag hetrespectievelijk onder I en II genoemde recht, verhoogd met     € 561,95 (2019: € 553,65)
         
IIIb.        
  voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf met een periode van 5 jaren     € 774,25 (2019: 762,80)
IIIc.        
  voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf met een periode van 10 jaren     € 1.474,75 (2019: € 1.452,95 )
IIId.        
  voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf op basis van artikel 11, lid 3 en 4 van de ‘Begraafplaatsenverordening Vlaardingen 2004’,voor elk jaar van verlenging     1/10 deel van het tarief genoemd onder IIIc.
IIIe.        
  voor het doen opgraven van een stoffe­lijk overschot     € 1.126,25 (2019: € 1.109,60)
IIIf.        
  voor het doen overplaatsen van een stoffelijk overschot in een ander graf: het onder e. vermelde recht, ver­hoogd met het resp. onder I ver­melde recht.      
IIIg.        
  voor het gebruik van de aula met begeleiding met een minimum van 1 uur     € 152,25 (2019: € 150,00)
IIIh.        
  voor verlenging voor het gebruik van de aula per half uur of een deel daarvan     € 76,15 (2019: € 75,00)
IIIi.        
  voor begeleiding naar het graf per half uur of deel daarvan     € 76,15 (2019: € 75,00)
IIIj.        
  voor het gebruik van het Bätz-orgel     € 76,15 (2019: € 75,00)
IIIk.        
  voor het gebruik van de condoleanceruimte/koffieruimte     € 76,15 (2019: € 75,00)
IIIl.        
  voor het gebruik maken van een cd voor geluidsopname in de aula     € 5,15 (2019: € 5,05)
IIIm.        
  voor het gebruik maken van een usb-stick voor geluidsopname in de aula     € 7,00 (2019: -)
IIIn.        
  voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekking/monument     € 126,90 (2019: € 125,00)
Rechten bijzetten en bewaren assen
IVa.        
  voor een bijzetting en bewaring van een asbus in een algemene nis voor een periode van 10 jaren  (inclusief bronzen naamplaat)     € 261,85 (2019: € 258,00)
IVb.        
  voor het recht tot het hebben van een open nis in de urnenmuur voor 1 asbus voor een periode van 10 jaren     € 380,65 (2019: € 375,00)
IVc.        
  voor plaatsing van een urn in een open nis in de urnenmuur     € 101,50 (2019: € 100,00)
IVd.        
  1. voor verlenging van de onder IVb. genoemde periode met een periode van 5 jaren     € 199,85 (2019: -)
  2. voor verlenging van de onder IVb. genoemde periode met een periode van 10 jaren     € 380,65 (2019: € 375,00)
IVe.        
  voor het recht tot het hebben van een gesloten nis in de urnenmuur voor twee asbussen voor een periode van 10 jaren (inclusief bronzen plaat/marmeren tegel)     € 426,30 (2019: € 420,00)
IVf.        
  voor plaatsing van een asbus in een gesloten particuliere nis in de urnenmuur     € 101,50 (2019: € 100,00)
IVg.        
  1. voor verlenging van de onder IVe. bedoelde rechten met een periode van 5 jaren     € 199,85 (2019: -)
  2. voor verlenging van de onder IVe. bedoelde rechten met een periode van 10 jaren     € 380,65 (2019: € 420,00)
IVh.        
  het graveren van het opschrift op de van gemeentewege beschikbaar gestelde bronzen plaat of marmeren tegel per letter of cijfer     € 8,30 (2019: € 8,20)
IVi.        
  1. voor het recht tot het hebben van een graf voor 2 asbussen in het urnengraf voor een periode van 10 jaren (inclusief urnenkelder)     € 523,80 (2019: € 516,05)
  2.1 voor het verlengen van de onder 1 genoemde periode met een periode van 5 jaren     € 248,75 (2019: -)
  2.2 voor het verlengen van de onder 1 genoemde periode met een periode van 10 jaren     € 473,80 (2019: € 516,05)
  3. voor plaatsing van een asbus      
  3.1 in een urnengraf     € 155,90 (2019: € 153,60)
  3.2 op een urnengraf     € 103,95 (2019: € 102,40)
IVj.        
  1. voor het plaatsen van een asbus in een particulier graf     € 402,40 (2019: € 396,45)
  2. voor het plaatsen van een urn op een particulier graf     € 212,85 (2019: € 209,70)
         
Verstrooiing
V.        
  voor het verstrooien van de as op het strooiveld     € 116,65 (2019: € 114,95)
         
Schoonmaak monumenten
VI.        
  voor het van gemeentewege eenmaal per jaar schoonmaken - waaronder niet te verstaan herstelling, vernieuwing en het lakken van letters - van op graven geplaatste monumenten      

  2020 2019
Schoonmaakbeurt grafmonument 2- en 3-persoons graf voor 1 jaar € 48,80 € 48,10
Schoonmaakbeurt grafmonument 2- en 3-persoons graf voor 10 jaar € 439,20 € 432,90

Bedoelde rechten kunnen over een langere periode worden vooruitbe­taald dan de duur van het uitsluitend recht om in het desbetreffende graf te doen begraven. De verplichting tot betaling van het recht dat per kalenderjaar is vastgesteld, vervalt indien tot betaling van 10 jaren wordt overgegaan, met ingang van het kalenderjaar, volgende op dat waarin deze betaling heeft plaatsgehad. Zij vervalt eveneens, met ingang van het kalenderjaar, volgende op dat waarin vóór 31 december schriftelijk aan burgemeester en wethouders of de beheerder van de begraafplaats wordt verzocht het van gemeentewege schoonmaken van het monument, waarvoor het recht over het lopende jaar is betaald, te doen beëindigen.

BEGRAAFPLAATS EMAUS

Voor het begraven van stoffelijke overschotten op de Algemene Begraaf­plaats Emaus, voor het gebruik van die begraafplaats, alsmede voor diensten, welke in verband met de Algemene Begraaf­plaats Emaus door de gemeente worden verleend, worden de volgende rechten geheven:

Particuliere graven    
Ia. voor het uitsluitend recht tot begraven in een graf voor een periode van 20 jaren € 3.659,50 (2019: € 3.605,40)
Ib. voor een begraving van een stoffelijk overschot, afhankelijk van de leeftijd van de overledene:  
  1. jonger dan 1 jaar € 280,95 (2019: € 276,80)
  2. 1 jaar of ouder en jonger dan 12 jaar € 561,95 (2019: € 553,65)
  3. 12 jaar of ouder € 1.126,25 (2019: € 1.109,60)
     
IIb. voor het doen opgraven van een stoffelijk overschot € 1.126,25 (2019: € 1.109,60)
     
IIc. voor het doen overplaatsen van een stoffelijk overschot in een ander graf: het onder b. vermelde recht, ver­hoogd met het onder I. vermelde recht.  
     
IId. voor het gebruik van het orgel € 76,15 (2019: € 75,00)
     
IIe. voor het gebruik van de aula met begeleiding met een minimum van 1 uur € 152,25 (2019: € 150,00)
     
IIf. voor verlenging voor het gebruik van de aula per half uur of een deel ervan € 76,15 (2019: € 75,00)
     
IIg. voor het gebruik van de condoleanceruimte/koffieruimte € 76,15 (2019: € 75,00)
     
IIh. voor het gebruik maken van een cd voor geluidsopname in de aula € 5,15 (2019: € 5,05)
     
IIi. voor het gebruik maken van een usb-stick voor geluidsopname in de aula € 7,00 (2019: -)
     
IIj. voor begeleiding naar het graf per half uur of deel daarvan € 76,15 (2019: € 75,00)
     
IIk.    
  voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekking/monument € 126,90 (2019: € 125,00)
     
IIl.    
  1. voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf met een periode van 5 jaren € 960,60 (2019: € 946,40)
  2. voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf met een periode van 10 jaren € 1.829,75 (2019: € 1.802,70)
  3. voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf op basis van artikel 11, lid 3 en 4 van de ‘Begraafplaatsenverordening Vlaardingen 2004’ voor elk jaar van verlenging 1/10 deel van het tarief genoemd onder 2.
     
Schoonmaak monumenten
III. voor het van gemeentewege eenmaal per jaar schoonmaken - waaronder niet te verstaan herstelling, vernieuwing en het lakken van letters - van op graven geplaatste monumenten:  

  2020 2019
Schoonmaakbeurt grafmonument 2- en 3-persoons graf voor 1 jaar € 48,80 € 48,10
Schoonmaakbeurt grafmonument 2- en 3-persoons graf voor 10 jaar € 439,20 € 432,90
Schoonmaakbeurt grafmonument dubbele/grotere graven voor 1 jaar € 98,85 € 97,40
Schoonmaakbeurt grafmonument dubbele/grotere graven voor 10 jaar € 889,65 € 876,60

Rechten bijzetten en bewaren asbussen:    
IV. 1. voor het recht tot het hebben van een graf voor 2 asbussen in het urnengraf voor een periode van 10 jaren (inclusief urnenkelder) € 631,60 (2019: € 622,25)
  2.1 voor het verlengen van de onder sub 1 genoemde periode met een periode van 5  jaren € 305,35 (2019: -)
  2.2 voor het verlengen van de onder sub 1 genoemde periode met een periode van 10 jaren € 581,60 (2019: € 622,25)
  3. voor plaatsing van een asbus  
  3.1 in een urnengraf € 155,90 (2019: € 153,60)
  3.2 op een urnengraf € 103,95 (2019: € 102,40)
V.    
  1. voor het plaatsen van een asbus in een particulier graf € 402,40 (2019: € 396,45)
  2. voor het plaatsen van een urn op een particulier graf € 212,85 (2019: € 209,70)

Einde belastingplicht

De verplichting tot betaling van het recht dat per kalenderjaar is vastgesteld, vervalt met ingang van het kalenderjaar, volgende op dat waarin vóór 31 december schriftelijk aan burgemeester en wethouders of de beheerder van de begraafplaats wordt verzocht het van gemeentewege schoonmaken van het voorwerp, waarvoor het recht over het lopende jaar is betaald, te doen beëindigen. Na het verstrijken van de duur van het uitsluitend recht om in een particulier graf te doen begraven, blijft de mogelijkheid aanwezig om het daarop geplaatste voorwerp van gemeentewege te laten blijven schoonmaken en wel tot het tijdstip waarop het graf wordt ge­ruimd.

Overgangsbepaling

VI.    
  voor verlenging van een gevestigd recht om te begraven, dat na 1 november 1972 is verlopen, per kalenderjaar van verlenging € 201,75 (2019: € 198,75)

Het recht wordt geheven met ingang van het kalenderjaar, volgende op dat waarin de verlenging heeft plaats gehad.

Mij bekend,

De griffier