Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent burgerinitiatief (Verordening burgerinitiatief Vlaardingen 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent burgerinitiatief (Verordening burgerinitiatief Vlaardingen 2019)

De raad van de gemeente Vlaardingen, bijeen in zijn openbare vergadering van 19 december 2019:

Gelezen het raadsvoorstel Verordening burgerinitiatief Vlaardingen 2019;

Gelet op artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de navolgende “Verordening burgerinitiatief Vlaardingen 2019”;

Artikel 1 Definitie burgerinitiatief

In deze verordening wordt verstaan onder burgerinitiatief: een schriftelijk en gemotiveerd voorstel van initiatiefgerechtigden aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een maatschappelijk initiatief.

Artikel 2 Geldig voorstel

 • 1. De Agendacommissie agendeert het burgerinitiatief op de agenda van een Raadscommissie, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig voorstel is ingediend.

 • 2. Ongeldig is een voorstel dat:

  • a.

   niet door tenminste 74 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • c.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigde personen

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezetenen en belanghebbenden van 16 jaar en ouder.

 • 2. Voor de beoordeling of iemand voldoet aan een van de voorwaarde gesteld in lid 1, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 Inhoud burgerinitiatief

Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover in dezelfde raadsperiode voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.

Artikel 5 Vorm en inhoud

 • 1. Het burgerinitiatief moet een voorstel aan de raad bevatten voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 2. Het burgerinitiatief bevat tenminste: - een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief; - een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel; - de achternaam, de voornaam, het adres , het telefoonnummer, geboortedatum en handtekening van de initiatiefnemer.

Artikel 6 Wijze van indiening en agendering

 • 1. Een burgerinitiatief moet schriftelijk via de griffie bij de Agendacommissie van de gemeenteraad worden ingediend.

 • 2. Aan het burgerinitiatief moet worden toegevoegd een opgave van minimaal 74 initiatiefgerechtigden die het initiatief ondersteunen. Van de ondersteuners is in de opgave opgenomen: achternaam, eerste voornaam voluit, de overige voorletters, adres, geboortedatum en handtekening.

 • 3. De Agendacommissie beoordeelt of het burgerinitiatief voldoet aan de in de artikelen 2,3,4 en 5 gestelde eisen. De procedure na indiening staat beschreven in artikel 7. 4. Voor de indiening van het burgerinitiatief wordt gebruik gemaakt van de op de website van de gemeente Vlaardingen geplaatste formulieren.

Artikel 7 Procedure na indiening van het burgerinitiatief

 • 1. De Agendacommissie agendeert het burgerinitiatief voor een bijeenkomst van de Raadscommissie en nodigt de initiatiefnemer hierbij uit om het voorstel toe te lichten.

 • 2. Na de beeldvormende Raadscommissie besluit de Agendacommissie hoe dit voorstel verder zal worden behandeld.

 • 3. De burgemeester nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de besluitvormende raadvergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd.

 • 4. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekend gemaakt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan op de gemeentepagina van Groot Vlaardingen en op de website van de gemeente Vlaardingen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. De Verordening Burgerinitiatief Vlaardingen 2003 wordt hiermee ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening burgerinitiatief Vlaardingen 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 19 december 2019.
De griffier, drs. J. Mimpen De voorzitter, drs. H.B. Eenhoorn