Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent advisering aan de raad bij zijn controlerende taak (Verordening Auditcommissie 2019)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent advisering aan de raad bij zijn controlerende taak (Verordening Auditcommissie 2019)

De raad van de gemeente Vlaardingen;

gelezen het voorstel van de werkgroep evaluatie Reglement van orde van 18 juli 2019;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende Verordening Auditcommissie 2019:

Artikel 1: De commissie

De Auditcommissie is een commissie die advies geeft aan de raad gebaseerd op artikel 82 van de Gemeentewet.

Artikel 2: Doel van de commissie

Het doel van de Auditcommissie is de raad te adviseren bij zijn controlerende taak.

Artikel 3: Taken Auditcommissie

 • 1. De Auditcommissie is belast met advisering aan en overleg namens de raad over:

  • a.

   de aanwijzing, opdrachtverlening dan wel beëindiging van de aan een externe accountant opgedragen accountantscontrole. De auditcommissie voert de aanbesteding van de accountant uit onder begeleiding van het Bureau Inkoop MVS;

  • b.

   het aandragen van onderzoeksonderwerpen ten behoeve van de interim-controle door de externe accountant;

  • c.

   het vaststellen van het toetsingskader van de accountant;

  • d.

   de tussentijdse rapportages en andere verslagen van de onder a. bedoelde accountant en over verslagen van periodieke onderzoeken van het college als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Vlaardingen 2018;

  • e.

   de zienswijzen van de gemeenteraad;

  • f.

   het voorbereiden van een standpunt over door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteracties en de voortgang ervan.

 • 2. De Auditcommissie bevordert dat onderzoeken van de accountant, de gemeenschappelijke rekenkamercommissie, de in het eerste lid onder d bedoelde onderzoeken van het college en de interne audits op elkaar worden afgestemd.

 • 3. De Auditcommissie draagt zorg voor de kennisverzameling en kennisoverdracht aan de raad voor wat betreft relevante bedrijfsvoeringsthema’s.

Artikel 4: Samenstelling Auditcommissie

 • 1. De Auditcommissie kan uit vertegenwoordigers van alle fracties van de raad bestaan, die aan het begin van de zittingsperiode worden benoemd.

 • 2. De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de zittende raad. Dit geldt eveneens voor tussentijdse benoemingen.

 • 3. Het lidmaatschap van de Auditcommissie vervalt door het verlies van hoedanigheid van raadslid, door ontslagname of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 4. In tussentijds in de Auditcommissie opengevallen plaatsen wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5: Voorzitter

 • 1. De Auditcommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaats- vervangend voorzitter aan.

 • 2. De voorzitter van de Auditcommissie licht de adviezen van de Auditcommissie toe in de gemeenteraad.

Artikel 6: Secretariaat

Het secretariaat van de Auditcommissie wordt verzorgd door de griffier of een door deze aangewezen medewerker van de raadsgriffie.

Artikel 7: Bevoegdheden Auditcommissie

 • 1. De Auditcommissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 3 genoemde onderwerpen voorstellen uit te brengen voorzien van een advies over door de raad te nemen besluiten.

 • 2. In het kader van de uitoefening van haar in artikel 3 bedoelde taken is de Auditcommissie bevoegd informatie in te winnen bij en te overleggen met het college, de gemeenschappelijke rekenkamercommissie en de accountant als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a.

 • 3. De Auditcommissie kan advies inwinnen bij een extern deskundige.

 • 4. De Auditcommissie is bevoegd de handelingen te verrichten die nodig zijn voor de werving en de selectie van of het beëindigen van de relatie met dan wel het ontslag van de accountant als bedoeld in artikel 3 onder a.

 • 5. De vaste adviseurs van de Auditcommissie zijn de concerncontroller en de wethouder Financiën.

 • 6. De Auditcommissie is bevoegd om leden van het college, leden van de gemeentelijke rekenkamercommissie, de accountant als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a., ambtenaren, belanghebbende en deskundigen uit te nodigen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen.

 • 7. Indien de Auditcommissie ambtenaren uitnodigt, informeert zij het college hierover.

Artikel 8: Vergaderingen

 • 1. De Auditcommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht wanneer of ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2. De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van oproepingen voor de vergaderingen. Hierbij wordt – spoedeisende gevallen uitgezonderd – uitgegaan van ten minste tien dagen voor de betreffende vergadering.

 • 3. De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden tegelijkertijd aan de leden toegezonden.

 • 4. De vergaderingen van de auditcommissie zijn besloten en alleen toegankelijk voor alle (steun)raadsleden, de vaste adviseurs en andere genodigden. De auditcommissie beslist over de geheimhouding van het in een vergadering besprokene en van stukken die door de Auditcommissie worden behandeld, gebaseerd op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1. Besluiten van de Auditcommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; alleen de leden van de Auditcommissie hebben stemrecht.

 • 2. De Auditcommissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 10: Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van publicatie ervan in het Gemeenteblad.

 • 2. Op dat moment wordt de Verordening Auditcommissie Vlaardingen 2017 ingetrokken.

Artikel 12: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Auditcommissie 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 september 2019.
De griffier, drs. J. Mimpen
De voorzitter,mr. A.M.M. Jetten Msc.