Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent aandachtsgebieden onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Verordening Adviesraad Sociaal Domein)
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent aandachtsgebieden onder verantwoordelijkheid van de gemeente (Verordening Adviesraad Sociaal Domein)

De raad van de gemeente Vlaardingen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2019

gelet op:

 • -

  artikel 84 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  artikel 2.10 van de Jeugdwet; en

 • -

  artikel 47 van de Participatiewet;

overwegende:

 • -

  dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de aandachtsgebieden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet;

 • -

  dat het inmiddels gebruikelijk is om de door genoemde wetten begrensde aandachtsgebieden te typeren als het Sociaal Domein;

 • -

  dat de raad en het college het belangrijk vinden om ingezetenen van de gemeente Vlaardingen te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond het Sociaal Domein;

besluit: vast te stellen de volgende Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1)

  de wethouder: de portefeuillehouder(s) Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2)

  Sociaal Domein: de door de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke

 • Ondersteuning 2015 begrensde aandachtsgebieden die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen;

 • 3)

  de Adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein

 • 4)

  Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Deze Verordening is van toepassing op de Adviesraad Sociaal Domein die het college adviseert.

Artikel 3 Adviesrecht Sociaal Domein

 • 3.1 De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college over beleidsonderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein.

 • 3.2 Het college stelt de Adviesraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de besluitvorming.

 • 3.3 Het advies wordt binnen zes weken uitgebracht.

 • 3.4 Het college reageert binnen zes weken middels een nota van zienswijzen.

Artikel 4 Uitgezonderde taken

De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 5 Informatierecht

 • 5.1 De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.

 • 5.2 De Adviesraad krijgt van het college op verzoek tijdig alle informatie die zij voor uitvoering van haar taken nodig acht, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

 • 5.3 De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid binnen het Sociaal Domein.

Artikel 6 Samenstelling Adviesraad

 • 6.1 De Adviesraad bestaat uit : een voorzitter en 9 – 13 leden. Zij vormen qua achtergrond en/of deskundigheid een afspiegeling van de verschillende aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein. Bij de samenstelling van de Adviesraad is diversiteit een voorwaarde.

 • 6.2 De leden van de Adviesraad onderhouden contacten met de organisaties die op het gebied van het Sociaal Domein actief zijn.

 • 6.3 De Voorzitter en leden van de Adviesraad stellen zich naar buiten toe politiek neutraal op;

 • 6.4 De Voorzitter en de leden:

  • -

   mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, zijn niet in loondienst werkzaam bij de gemeente, bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder of een door de gemeente gesubsidieerde maatschappelijke organisatie, en zijn niet werkzaam als adviseur van de gemeente op de betreffende beleidsterreinen

  • -

   bekleden geen functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het Sociaal Domein

  • -

   zijn inwoners van de gemeente Vlaardingen

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur leden Adviesraad

 • 7.1 De leden en de voorzitter worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 7.2 De leden van de Adviesraad worden voor een periode van vier jaar benoemd. Zij zijn éénmaal herbenoembaar, opnieuw voor vier jaar.

 • 7.3 Een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.

 • 7.4 Alle benoemde leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.

 • 7.5 Het college kan de leden in ieder geval ontslaan in de volgende gevallen:

  • -

   als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt;

  • -

   als een lid niet onafhankelijk blijkt te zijn;

  • -

   als een lid op een dusdanige wijze handelt dat het functioneren van de Adviesraad en/of de belangen van de gemeente daardoor worden geschaad;

Artikel 8 Taken van de voorzitter

 • 8.1 Tot de taken van de voorzitter behoren:

  • a.

   het voorbereiden van de agenda met de secretaris, de contactambtenaar en de leden;

  • b.

   het bepalen van de dag en tijdstip van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het ondertekenen van uitgaande stukken;

  • e.

   het vertegenwoordigen van de Adviesraad in contacten met externe partijen.

 • 8.2 De voorzitter blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

Artikel 9 Taken van de secretaris

 • 9.1 De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van door de leden van de Adviesraad als voldoende adequaat ervaren secretariële ondersteuning

 • 9.2 De taken van de secretaris zijn:

  • a.

   het voorbereiden van de agenda en het minimaal vijf werkdagen van tevoren versturen – in ieder geval digitaal, desgewenst ook op papier - van de agenda en bijbehorende stukken;

  • b.

   het notuleren en versturen van de verslagen;

  • c.

   het bijhouden, op relevantie beoordelen en zo nodig ter kennisname van de leden van de Adviesraad brengen van zowel papieren als digitale post die aan de Adviesraad is gericht.;

  • d.

   het volgen van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • e.

   het schrijven van het concept jaarverslag en de concept adviezen;

  • f.

   het bijhouden van een archief.

Artikel 10 Taken van de contactambtenaar

De gemeente stelt een contactambtenaar aan die fungeert als aanspreekpunt voor de Adviesraad en verbindende schakel tussen de Adviesraad en de gemeentelijke organisatie. Daartoe woont deze de reguliere vergaderingen van de Adviesraad bij, verstrekt noodzakelijke informatie, beantwoordt vragen en/of legt contact met relevante onderdelen van de gemeentelijke organisatie.

Artikel 11 Overleg met de wethouder en informatieverstrekking aan college/raad

 • 11.1 Er vindt tenminste tweemaal per jaar een overleg plaats tussen de wethouder en de Adviesraad.

 • 11.2 De voorzitter stelt in overleg met de contactambtenaar de agenda samen voor het overleg met de wethouder.

 • 11.3

  • a

   De Adviesraad belegt minimaal 1x per jaar overleg met advies- of cliëntgroepen van uitvoeringsorganisaties in het Sociaal Domein. Zij haalt daaruit input/adviezen op en zet die vervolgens ongewijzigd door naar college en gemeenteraad van Vlaardingen

  • b

   Van de overleggen genoemd in 11.3a vindt een schriftelijke rapportage plaats aan besturen van de betreffende uitvoeringsorganisaties, college en gemeenteraad van Vlaardingen

Artikel 12 Structureel overleg

 • 12.1 De Adviesraad vergadert tenminste zesmaal per jaar.

 • 12.2 De vergaderingen en de adviezen van de Adviesraad zijn openbaar. Indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of indien de voorzitter het nodig acht, zal de vergadering bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte.

Artikel 13 Besluitvorming

 • 13.2 De besluiten binnen de Adviesraad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

 • 13.3 Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de desbetreffende leden toegevoegd worden aan het voorstel/advies aan het college.

Artikel 14 Faciliteiten en vergoeding

 • 14.1 De Adviesraad krijgt jaarlijks de beschikking over een werkbudget. Daaruit dienen de in 14.2 genoemde kosten betaald te worden.

 • 14.2 De voorzitter van de Adviesraad ontvangt een maandelijkse vergoeding, de andere leden ontvangen een aanwezigheidsvergoeding, gebaseerd op hun aanwezigheid bij de 6 á 7 periodieke bijeenkomsten gedurende een kalenderjaar.

 • Kosten ten behoeve van professionalisering / deskundigheidsbevordering (excursie, bezoeken workshops) van de leden, deelname aan regionaal of landelijk overleg en inhuur van externe deskundigen kunnen worden vergoed. Voor de som van alle hier genoemde vergoedingen en kosten in een jaar, vormt het voor dat jaar beschikbaar gestelde werkbudget de grens.

 • 14.3 Het college stelt vergaderruimte beschikbaar die ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

Artikel 15 Evaluatie

 • 15.1 De Adviesraad stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin zij rapporteert over haar werkzaamheden van het voorbije jaar. Dit jaarverslag wordt aan het college beschikbaar gesteld en gepubliceerd op de openbare website van de Adviesraad.

 • 15.2 De wethouder voert jaarlijks op basis van het jaarverslag een evaluatiegesprek met de Adviesraad.

 • 15.3 De Adviesraad evalueert jaarlijks haar functioneren. Indien er op basis van deze evaluatieronde reden is de verordening aan te passen dan wordt hiertoe een gemotiveerd voorstel ingediend bij het college, nadat het voorstel met de wethouder en de contactambtenaar is besproken.

Artikel 16 Huishoudelijk reglement

Ten dienste van zijn functioneren stelt de Adviesraad een huishoudelijk reglement op.

Artikel 17 Geschillen betreffende deze verordening

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 18 Beslissing college in gevallen waar de verordening niet in voorziet

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 19 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein’.

Artikel 20 Inwerkingtreding van de verordening

Deze verordening treedt in werking na vaststelling door de gemeenteraad onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen 2008 en de Verordening Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlaardingen in de openbare vergadering van
De griffier,
De voorzitter, 

Toelichting op de Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Inleiding

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Particpatiewet. Deze wetten (decentralisaties) bieden de gemeente de mogelijkheid om een samenhangend beleid en integraal beleid te voeren bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen. Immers, de drie decentralisaties in het sociaal domein staan niet los van elkaar. De doelgroepen komen deels overeen en mensen hebben veelal problemen op meerdere terreinen. Dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de aandachtsgebieden van de drie wetten blijkt ook uit het door  de gemeenteraad vastgestelde integrale beleidsplan Sociaal Domein “Volle kracht vooruit”.

Volgens de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze hun advies en zeggenschap regelen.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college over beleidsonderwerpen op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De leden van de Adviesraad vormen qua achtergrond en/of deskundigheid een afspiegeling van de aandachtsgebieden van de drie wetten en onderhouden contacten met de organisaties die op de betreffende aandachtsgebieden actief zijn. Vanwege deze achtergrond zijn zij goed in staat om de ingezetenen van Vlaardingen te vertegenwoordigen in hun belangen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3 Taak Adviesraad

In dit artikel is de taak van de Adviesraad benoemd. De taak is tweeledig. Ten eerste, het adviseren van het college over het beleid betreffende uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ten tweede, het signaleren van ontwikkelingen over alle zaken die van belang zijn voor cliënten en kwetsbare burgers.  

Artikel 4 Uitgezonderde taken

Dit artikel geeft een uitzondering op de bevoegdheden van adviesraad als genoemd in artikel 4 en 5.

Artikel 5 Informatierecht

In dit artikel is geregeld dat het college de Adviesraad informeert over:

 • -

  de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages;

 • -

  ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid van de jeugdwet, de Wmo en Participatiewet;

 • -

  op verzoek alle informatie die de Adviesraad voor de uitvoering van haar adviestaak nodig acht, tenzij enig wettelijk voorschrift de strekking daarvan in de weg staat.

  

artikel 6 Samenstelling van de Adviesraad

In dit artikel is de omvang en de samenstelling van de Adviesraad geregeld. Belangrijk is dat de Adviesraad bestaat uit leden die de ingezetenen van Vlaardingen op alle aandachtsgebieden van het sociaal domein kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast moeten ze onafhankelijk en naar buiten toe politiek neutraal zijn.

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur leden Adviesraad

In dit artikel is de wijze waarop de benoeming van de leden plaatsvindt, geregeld en de zittingsduur van de leden. Het benoemen en ontslaan van de leden is een bevoegdheid van het college. De leden kunnen voor een periode van vier jaar worden benoemd (eerste lid) en zijn éénmaal voor een periode van vier jaar herbenoembaar (tweede lid).

Artikel 8 Taken van de voorzitter

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.  

Artikel 9 Taken van de secretaris

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10 Taken van de contactambtenaar

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.  

Artikel 11 Overleg met de wethouder en informatieverstrekking aan college/raad

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12 Structureel overleg

De vergaderingen en de adviezen van de Adviesraad zijn openbaar. Slechts indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of indien de voorzitter het nodig acht, zal de vergadering gedeeltelijk besloten zijn.

Artikel 13 Besluitvorming

In dit artikel is geregeld hoe de besluitvorming in de Adviesraad tot stand komt.

Artikel 14 Faciliteiten en vergoedingen

De Adviesraad beschikt over een werkbudget waarvan de volgende kosten kunnen worden betaald:

 • -

  algemene onkosten van de leden;

 • -

  kosten ten behoeve van professionalisering / deskundigheidsbevordering van de leden;

 • -

  deelname aan regionaal of landelijk overleg; en

 • -

  de inhuur van externe deskundigen.

De hoogte van het werkbudget wordt jaarlijks door de gemeente bepaald mede op basis van een beoordeling van de gemaakte kosten in het voorbije jaar.

De Adviesraad kan gebruik maken van de door het college beschikbaar gestelde vergaderruimte, die toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking.

  

Artikel 15 Evaluatie

De Adviesraad stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin zij rapporteert over haar werkzaamheden. Dit jaarverslag is openbaar. Ook evalueert de Adviesraad jaarlijks haar functioneren. De Adviesraad kan op basis van de uitkomsten van de evaluatie een voorstel doen voor aanpassing van de verordening aan het college, nadat het voorstel met de wethouder en de contactambtenaar is besproken. Het college kan het wijzigingsvoorstel aan de raad ter besluitvorming voorleggen.

Artikel 16 Huishoudelijk reglement

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 17 Geschillen betreffende deze verordening

Dit artikel regelt dat het college beslist over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening. Het college doet dit nadat zij de Adviesraad om haar zienswijze heeft gevraagd.

Artikel 18 Beslissing college in gevallen waar de verordening niet in voorziet

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 19 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 20 Inwerkingtreding van de verordening

Deze verordening vervangt de Verordening Wmo adviesraad Vlaardingen 2008 en de Verordening Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen 2014.