Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening op de heffing en invordering van een lokale radio-opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een lokale radio-opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage

Besluit tot het vaststellen van een verordening lokale opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage

 

De raad van gemeente Vlaardingen; gelet op artikel 111c van de Mediawet en artikel 34, tweede lid, van het Mediabesluit en gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 1997

 

besluit in te stellen:

 

Verordening op de heffing en invordering van een lokale radio-opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage.

Artikel 1 Aard van de opslag

1. Onder de naam “lokale radio-opslag” wordt een opslag op de hoofdsom van de omroepbijdrage geheven als bedoeld in artikel 111c van de Mediawet (Stb. 1992, 617).

2. De lokale radio-opslag wordt geheven op de voet van afdeling 2 van hoofdstuk VIII van de Mediawet en het krachtens deze wet vastgestelde Mediabesluit (Stb. 1992, 617), of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Artikel 2 Tarief

1. De lokale radio-opslag op de hoofdsom omroepbijdrage A

bedraagt f 1,00;

2. De lokale radio-opslag op de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt f 0,60

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1998. De lokale radio- opslag wordt voor het eerst geheven met ingang van het eerstvolgende tijdvak waarover de hoofdsom van de omroepbijdrage verschuldigd is.

3. Met ingang van het tijdstip waarop het in artikel 1, onderdeel B, van de ‘Wet van 19 december 1996 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met inning van de omroep- bijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan’, Stb. 648, aan artikel 110 van de Mediawet toegevoegde derde lid in werking treedt, wordt het tarief als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening verhoogd met 100%, met dien verstande dat het aldus verhoogde tarief niet eerder toepassing vindt dan met ingang van het eerstvolgende tijdvak waarover de hoofdsom van de omroepbijdrage verschuldigd is.

4. deze verordening kan worden aangehaald als Verordening lokale radio-opslag.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad gehouden op 18 december 1997.
 
De secretaris,          De voorzitter,