Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening).
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening).

De raad van de gemeente Vlaardingen;

 

gelezen het voorstel van het college van --

 

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de navolgende

 

 

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening).

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder: 1. inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

2. inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

3. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

3. Geen inspraak wordt verleend: 1. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

2. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

3. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

4. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

5. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

6. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

 

Artikel 4 Inspraakprocedure

1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

2. Het eindverslag bevat in elk geval:

1. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

2. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

3. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

4. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Algemene inspraakverordening Vlaardingen (AIV) van 3 februari 1994, en gewijzigd op 1 juni 1994, wordt ingetrokken.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na de dag van publicatie ervan in het Gemeenteblad.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlaardingen  op
 
 
de griffier,                                          de voorzitter,
 
 
drs. W.G. Amesz                     mr. T.P.J. Bruinsma
 

Nota-toelichting Toelichting Modelinspraakverordening