Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010

De Raad van de gemeente Vlaardingen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010;

 

Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

 

Besluit:

 

 

Vast te stellen de navolgende Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a. Wet GBA

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. Wbp

de Wet bescherming persoonsgegevens;

c. Verordening

de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010;

d. GBA

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bedoeld in artikel 2 van de Wet GBA;

e. Verantwoordelijke

het college van burgemeester en wethouders;

f. Beheerder GBA

een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet GBA, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de GBA;

g. Ingeschrevene

degene ten aanzien van wie een persoonslijst, als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de GBA van de gemeente is opgenomen;

h. Afnemer

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht;

i. Binnengemeentelijke afnemer

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente Vlaardingen waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende GBA;

j. Derde

elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

k. Authentiek gegeven

een in de GBA opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de Wet GBA als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Doel

Deze verordening is van toepassing op de GBA en heeft de volgende doelen: 1. de verstrekking van gegevens uit de GBA aan binnengemeentelijke afnemers en derden als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

2. het verschaffen van beperkte toegang tot gegevens uit de GBA via een binnengemeentelijke afnemer aan derden op grond van en overeenkomstig de bepalingen van de Wbp, als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

Artikel 3 Nadere regeling

1. De verantwoordelijke stelt een nadere regeling ten aanzien van de in artikel 2 onder 1 en 2 gestelde doelen.

2. De regeling bevat een duidelijke omschrijving van:

a. welke personen, categorieën van personen of organisatieonderdelen binnen de gemeente rechtstreekse toegang hebben tot de GBA en tot welke gegevens;

b. aan welke categorieën van personen of organisatieonderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt;

c. welke gegevens aan de onder a en b bedoelde personen, categorieën van personen of organisatieonderdelen mogen worden verstrekt;

d. welke verbanden er bestaan tussen de GBA en eventuele andere verwerkingen van persoonsgegevens;

e. op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden overgegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden;

f. op welke gronden tot het verschaffen van beperkte toegang tot gegevens aan derden zal worden overgegaan en tot welke gegevens deze toegang mag worden verschaft.

Artikel 4 Terugmeldplicht

1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de GBA doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

2. In bijlage V bij de door de verantwoordelijke vast te stellen regeling worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen zijn verstrekt. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

4. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 5 Beveiliging

De verantwoordelijke treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging maatregelen.

Artikel 6 Evaluatie

De verantwoordelijke zendt de raad voor 1 maart 2011 een verslag over de werking van deze verordening.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van het in werking treden van deze verordening;

2. Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Gemeenteblad;

3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010”;

4. De verordening ligt ter inzage bij de beheerder voor de GBA.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 april 2010
 
 
De griffier,                                                       De burgemeester,
 
 
 
Drs. W.G. Amesz                                              Mr. T.P.J. Bruinsma