Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014

De gemeenteraad stelt de volgende regeling vast.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • a.

  Wet: Wet basisregistratie personen (Wbrp);

 • b.

  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • c.

  Basisregistratie: basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • d.

  Overheidsorgaan:

  • 1.

   Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • 2.

   Een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • e.

  Derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 2 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  Het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente als bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  Het verschaffen van beperkte toegang tot gegevens uit de basisregistratie via een overheidsorgaan dat een orgaan is van de gemeente aan derden op grond van en overeenkomstig de bepalingen van de Wbp;

 • 3.

  Het verstrekken van gegevens aan derden als bedoeld in artikel 4.

Artikel 3 Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 4 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de wet, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij nadere regeling aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie, en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Vlaardingen 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 juni 2014.
De griffier, De voorzitter,
E.W.K. Meurs Drs. H.B. Eenhoorn

Toelichting op de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2010 vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over ingezetenen van de eigen gemeente is door de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 4 van deze verordening)

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Aritkel 3. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Artikel 4. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente.

De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • -

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (derde lid).