Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening elektronische kennisgeving Vlaardingen 2013
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Vlaardingen 2013

De raad van de gemeente Vlaardingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013; overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen voor de elektronische kennisgevingen van de bestuursorganen van de gemeente Vlaardingen; gelet op het bepaalde in de artikelen 149 Gemeentewet en de artikelen 2:14 tweede lid, artikel 3:12 eerste lid en artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

Verordening elektronische kennisgeving Vlaardingen 2013

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

Onverminderd het bepaalde in enig wettelijk voorschrift geschiedt de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit, een aanvraag of een bericht, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 2 Elektronisch gemeenteblad

1. Het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven op www.officiëlebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op www.vlaardingen.nl

2. Indien elektronische uitgifte van het gemeenteblad op de in het eerste lid voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, vindt kennisgeving plaats in het huis-aan-huisblad of op andere geschikte wijze.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat kennisgevingen als bedoeld in artikel 1 tevens op andere geschikte wijze plaatsvinden.

 

Artikel 3 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift krijgen van de kennisgevingen zoals gepubliceerd in het gemeenteblad.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische kennisgeving Vlaardingen 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2013.
de griffier,     de voorzitter, drs. E.W.K. Meurs    mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting Toelichting op de Verordening elektronische kennisgeving 2013

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (artikel 2.:14 Awb).Door in een gemeentelijke verordening op te nemen dat dit elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.

Artikelsgewijze toelichting Artikel 1  Elektronische kennisgeving

Dit artikel gaat niet over de inwerkingtreding van besluiten maar over kennisgeving gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en berichten. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten (de zogenaamde bekendmakingen) maar ook van andere documenten (zoals aankondigingen van voorgenomen besluiten), die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen. Indien in een wettelijke bepaling slechts staat opgenomen ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ dan dient de kennisgeving hierin te geschieden. Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven ongewijzigd van toepassing. Dat blijkt uit de zinsnede: ‘Onverminderd het bepaalde in enig wettelijk voorschrift’. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn: artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, artikel 78 Onteigeningswet, artikel 7 Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wabo (zie onder meer artikel 3:12) en de Wet ruimtelijke ordening (zie onder meer artikel 3.8 lid 1 en lid 3). De Wet ruimtelijke ordening schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl Artikel 2  Elektronisch gemeenteblad

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (art. 139 Gemeentewet). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium ook te gebruiken voor alle ‘officiële’ wettelijk vereiste kennisgevingen en bekendmakingen en andere berichten. Eerste lid

De gemeentebladen worden gepubliceerd met gebruikmaking van de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) en daarmee op www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarmee voldoet het gemeenteblad aan de eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden. Ook op de website van de gemeente Vlaardingen wordt een hyperlink aangebracht naar de daar gepubliceerde regelingen. Tweede lid

Het tweede lid ziet op omstandigheden waarin het gemeenteblad door technische oorzaken niet kan worden uitgegeven. Een dergelijke regeling staat ook in artikel 9 Bekendmakingswet. Zeker bij noodverordeningen kan men zich dergelijke omstandigheden voorstellen. Derde lid

In bijzondere omstandigheden kan het verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er burgers zijn die geen toegang hebben tot het internet, of burgers die deze toegang wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen.

Het derde lid bepaalt daarom dat naast de elektronische kennisgeving in bijzondere omstandigheden ook andere vormen van kennisgeving mogelijk zijn.

Artikel 3  Afschriften

Voor een afschrift van de elektronische kennisgevingen is leges verschuldigd conform de Legesverordening. Artikel 4  Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich. Artikel 5  Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.