Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Beleidsnotitie Collecteren, kleding inzamelen en donaterwervingsacties in Vlaardingen
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Collecteren, kleding inzamelen en donateurwervingsacties in Vlaardingen

De gemeente stelt vast: Collecteren, kleding inzamelen en donateurwervingsacties in Vlaardingen

Artikel Inleiding

Nederlanders staan bekend om hun vrijgevigheid voor goede doelen, maar toch constateert het Centraal Bureau Fondsenwerving (hierna te noemen CBF) een forse daling van het vertrouwen. Uit het laatste onderzoek van december 2008 is gebleken dat het donateursvertrouwen sinds de vorige meting flink is gedaald en nog nooit zo laag is geweest. Het CBF constateerde in december 2008 dat sinds begin dit jaar al een daling zichtbaar is, die vooral voortkomt uit de daling in het geefklimaat: Mensen denken vooral dat ánderen minder zullen gaan geven. Maar ook in de eigen geefbereidheid is een daling te zien. Weliswaar iets minder sterk dan bij het geefklimaat, maar toch aanzienlijk.

 

Op dit moment staat door de deregulering de vraag centraal of gemeenten nog wel vergunningen af moeten blijven geven voor het collecteren, kleding inzamelen en donateurwervingsacties.

 

Het CBF heeft gemeenten ervoor gewaarschuwd de collectevergunning niet af te schaffen. Eenvoudiger kan stelt zij, maar zonder lopen gemeenten het risico het overzicht en de controle te verliezen. Dan ontstaat wildgroei. Reden voor de VNG om de verplichte vergunning niet te schrappen uit de model-APV.

 

De inzamelingsvergunning in de APV had aanvankelijk als belangrijkste doel spreiding van collectes over het jaar door het vaststellen van een rooster. Op die manier lopen collectanten elkaar niet in de weg. Daar is controle bijgekomen. Het CBF krijgt regelmatig klachten over organisaties die kaarten proberen te verkopen voor een goed doel. Van de opbrengst gaat vaak maar een klein deel naar deze bestemming en verdwijnt het leeuwendeel in de kas van de verkopende organisatie. Zo vervaagt de grens tussen commercieel belang en liefdadigheid. Volgens het CBF is er dan geen sprake van fraude, maar wel van misleiding.

Artikel Centraal Bureau Fondsenwerving:

Het CBF is een onafhankelijke organisatie die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie. Deze raad controleert instanties die een keurmerk mogen afgegeven.

 

Het CBF streeft naar het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goededoelenorganisaties. Dat is belangrijk omdat zij een cruciale rol vervullen in de maatschappij. Goededoelenorganisaties financieren ontelbare zaken die niet altijd direct in geld zijn uit te drukken, maar die onmisbaar zijn voor het gezond functioneren van onze samenleving

 

Het CBF controleert en beoordeelt goededoeleninstellingen. Zij geeft aan de grote instellingen het CBF-Keur af en het CBF-certificaat aan kleine goede doelen. Voor organisaties die nog geen drie jaar bestaan kan een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven.

 

Het CBF beoordeelt instellingen op de volgende onderdelen:

- bestuur

- beleid

- fondsenwerving, voorlichting en communicatie

- besteding van middelen

- verslaggeving.

 

Elk jaar publiceert het CBF haar jaarverslag, daarnaast is op haar website www.cbf.nl terug te vinden welke goededoelenorganisaties beschikken over een CBF-Keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar.

 

Het CBF-Keur en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen hebben een geldigheidsduur van drie jaar. Gedurende deze periode wordt voor het keurmerk jaarlijks een tussentijdse controle uitgevoerd. Voor een volgende periode van drie jaar wordt de instelling opnieuw beoordeeld.

De Verklaring van geen bezwaar is voor organisaties 18 maanden geldig.

 

Ieder jaar publiceert het CBF een collecterooster waarin vermeld staat welke grote/bekende organisatie mag collecteren. Daarnaast zijn er nog een aantal vrije periode. In die vrije periode zijn de gemeenten in Nederland vrij om aanvragen voor het mogen collecteren te verlenen aan andere organisaties. Soms zijn deze organisaties ook landelijk, maar nog niet zo groot en niet zo bekend. Soms kunnen deze organisaties ook lokaal/regionaal actief zijn.

 

Daarnaast zijn er steeds meer goede doelen die niet alleen collecteren door met een collectebus langs de deur te gaan, maar in winkelcentra onder het winkelende publiek nieuwe donateurs proberen te werven.

Artikel Vlaardingen:

In Vlaardingen worden ieder jaar door heel veel organisaties aanvragen gedaan om te mogen collecteren, kleding in te zamelen of donateurwervingsacties te houden. Ieder jaar komen er ook nieuwe organisaties bij. De gemeente Vlaardingen krijgt jaarlijks ongeveer 50/60 verzoeken binnen om te mogen collecteren in de vrije periode van het collecterooster of een donateurwervingsactie te houden.

 

De gemeente Vlaardingen geeft op grond van artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen (hierna te noemen APV) een vergunning af voor het mogen inzamelen van geld of goederen.

 

Voor donateurwervingsacties geldt dat indien zij een standplaats innemen zij een vergunning krijgen op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.2.3 van de APV.

 

Om al deze organisaties goed te kunnen bedienen en er voor te zorgen dat in Vlaardingen geen wildgroei van wervende en collecterende organisaties ontstaat, is er in Vlaardingen voor gekozen om te werken met het collecterooster van het CBF en organisaties die een CBF-keurmerk of een CBF-certificaat voor kleine goede doelen of een verklaring van geen bezwaar voor beginnende organisaties hebben.

Artikel Spelregels:

Om deze aanvragen voor collectes en donateurwervingsacties te kunnen beoordelen en de inwoners van Vlaardingen en het winkelende publiek in Vlaardingen niet te overladen met wervingsacties is er een aantal spelregels opgesteld. Bij donateurwervingsacties zijn ook veel commerciële bureaus betrokken die de acties houden met studenten. Deze studenten ontvangen hiervoor een vergoeding.

Spelregels collecteren: * Organisaties die willen collecteren moeten bekend zijn bij het CBF en beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;

* Organisaties die op het collecterooster van het CBF staan, hebben een doorlopende collectevergunning. Het betreft dan organisaties zoals: Hartstichting, Rode Kruis, Nierstichting, KWF kankerbestrijding enz. Het gaat altijd om 1 week per goed doel per jaar;

* Andere organisaties kunnen een verzoek doen om te mogen collecteren in de vrije perioden van het collecterooster van het CBF.

* Deze organisaties krijgen een éénmalige collectevergunning voor 1 week in de vrije periode van het collecterooster;

* Er wordt maar aan één organisatie per periode (1 week) een collectevergunning verleend;

* Alle organisaties die in Vlaardingen met een doorlopende of een éénmalige vergunning collecteren zijn verplicht om een opbrengstenstaat aan de gemeente te overleggen. Spelregels donateurwervingsacties: * Organisaties die donateurs willen werven, moeten bekend zijn bij het CBF en beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;

* Een goedendoelenorganisatie mag slechts 1x per 6 weken één dag een donateurwervingsactie houden;

* Er kan slechts per dag aan één goedendoelenorganisatie een vergunning of toestemming worden verleend;

* Indien zij willen beschikken over een standplaats, krijgen zij een vergunning van de gemeente Vlaardingen voor het innemen van een standplaats;

* De locatie van de standplaats gaat in overleg met de gemeente Vlaardingen;

* Als ze geen standplaats willen, maar willen rondlopen in het winkelgebied krijgen ze een toestemming;

* Er mag niet gelopen worden op de markt.

Artikel Kledinginzameling:

Op dit moment wordt aan een viertal organisaties waaronder het Leger des Heils een vergunning afgegeven voor het inzamelen van kleding in Vlaardingen.

 

Vanuit een oud ongeschreven recht krijgt het Leger des Heils ieder jaar een periode toegekend waarin zij kleding mag inzamelen, dit betreft ook altijd het laatste kwartaal van het jaar.

De andere drie worden in Vlaardingen bij toerbeurt aan andere bij het CBF bekende kledinginzamelaars gegund. Ieder jaar blijkt dat organisaties die niet bekend zijn bij het CBF inzamelingszakken huis-aan-huis te verspreiden en over gaan tot inzameling. Hier is door de medewerkers van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond district Waterweg-Noord al diverse malen tegen op getreden.

Artikel Deregulering:

Afschaffen van de vergunningen is gelet op de transparantie naar zowel burgers als goededoelenorganisaties niet wenselijk, vereenvoudigen wel.

 

De organisaties die op het collecterooster staan van het CBF hebben al een doorlopende vergunning van de gemeente Vlaardingen. Met het stellen en publiceren van spelregels, is het voor aanvragers van vergunningen duidelijker waaraan zij moeten voldoen.

 

Vaak zien we bij donateurwervingsacties dat zij aangevraagd worden door een commercieel bedrijf. Omdat de aanvraag niet door de goedendoelenorganisatie zelf gedaan wordt, blijft het wenselijk dat de aanvraag schriftelijk c.q. per e-mail wordt aangevraagd.

 

Voor donateurwervingsacties geldt nu dat zij een vergunning krijgen als zij een standplaats innemen. Echter in het kader van de deregulering zal gekeken worden of een aantal onderdelen van artikel 2.1.5 van de APV omgezet kunnen worden in beleidsregels. Dan zal ook voor de donateurwervingsacties die gebruik willen maken van een standplaats een toestemming in plaats van een vergunning mogelijk zijn. Donateurwervingsacties die de straat vervuilen en/of overlast veroorzaken kunnen, naast dat zij direct worden aangesproken door medewerkers van de lichtblauwe brigade of politie, er op rekenen dat een nieuwe aanvraag kritisch zal worden bekeken.

Ondertekening

 Besloten in de vergadering van 07-07-2009.