Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2012
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2012

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van                   , R.nr.          ;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit: vast te stellen de:  Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a begraafplaats: de begraafplaatsen Algemene Begraafplaats Holy en Begraafplaats Emaus;

b familiegraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitslui¬tend recht is verleend tot:

– het doen begraven en begraven houden van lijken;

– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

– het doen verstrooien van as;

c algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

– het doen verstrooien van as;

e algemeen urnengraf: een graf of tuin bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

f urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

g familienis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of¬ rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen, gedurende bepaalde tijd;

h asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

i urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

j verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd ter¬rein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarie¬ven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2 Met betrekking tot de rechten genoemd onder punt VII van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

1 De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn ver¬schuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belasting¬plicht.

2 Indien de belastingplicht in de loop van het belasting¬tijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in de tarie¬ventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3 Indien de belastingplicht in de loop van het belasting¬tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschul¬digde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belas¬tingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

Artikel 8 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen een maand na de dagte¬ke¬ning van de schriftelijke kennis¬geving.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Kwijtschelding

Van de op grond van deze verordening geheven rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2011’ van 14 december 2010 (R.nr. 68.13) wordt inge¬trok¬ken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de hef¬fing, met dien ver¬stande dat zij van toepassing blijft op de be¬lastbare feiten die zich voor die datum hebben voorge¬daan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

3 In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoem¬de datum van ingang van de heffing, de ingetrokken veror¬dening gelden voor de in de tussenliggende periode plaats¬vindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaats¬vindt.

4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

5 Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2012’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op                      december 2011. De griffier,                  De voorzitter,
drs. E.W.K. Meurs     mr. T.P.J. Bruinsma