Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer Vlaardingen 2015
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer Vlaardingen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

OVERWEGENDE:

 • -

  dat met de uitplaatsing van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen de “Uitvoerings-regeling modernisering betalingsverkeer 2011” aanpassing behoeft.

GELET OP:

Artikel 160 Gemeentewet;

Artikel 4:89 Algemene wet bestuursrecht;

artikel 26 van de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Vlaardingen;

artikel 9 van de Legesverordening Vlaardingen 2011;

artikel 11 van de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2011;

en onze besluiten van 5 april 2011 en 26 april 2011;

EN MEDE GELET OP:

Overweging 19 van de Verordening (EG) Nr. 974/98 van de raad van 3 mei 1998 over de invoering van de Euro;

BESLUIT:

vast te stellen de hierna volgende

Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer Vlaardingen 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. Ten gemeentehuize: alle hoofd- en nevenvestigingen van de Gemeente Vlaardingen, met uitzondering van de Stadsbibliotheek;

 • b. gerichte betaling: een betaling waarvoor een juiste bestemming is aangegeven;

 • c. ongerichte betaling: een betaling waarvoor geen of een onjuiste bestemming is aangegeven.

Artikel 2 Contante betaling

De mogelijkheid tot het doen van een contante betaling ten gemeentehuize, voor de voldoening van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke geldschulden, wordt afgeschaft.

Artikel 3 Betalingsmogelijkheden

Voldoening van de in artikel 2 genoemde geldschulden ten gemeentehuize is uitsluitend mogelijk via een girale betaling met een geldig betalingskenmerk.

Artikel 4 Tijdstip betaling

 • 1. Bij betaling door middel van een pin- of creditcardtransactie geldt de dag van de pin- of creditcardtransactie als tijdstip van betaling.

 • 2. Als tijdstip van betaling van andere betaalmethoden dan genoemd in lid 1, geldt de datum van bijschrijving op de rekening van de Gemeente Vlaardingen.

 • 3. In alle gevallen waarin een pin- of creditcardbetaling plaatsvindt aan de gemeente, wordt een kwitantie afgegeven.

Artikel 5 Afboeking van de betaling

 • 1. Gerichte betalingen worden afgeboekt overeenkomstig de opgave van de betaler, tenzij de aangegeven bestemming strijdig is met de in artikel 7 van de Invorderingswet 1990 neergelegde wijze van toerekening van betalingen.

 • 2. Ongerichte betalingen worden, indien het rekeningnummer van de betaler bekend is, teruggestort.

 • 3. Lid 2 is niet van toepassing indien de bevoegdheid tot verrekening van de geldschuld bij wettelijk voorschrift is voorzien. De ongerichte betaling wordt dan afgeboekt op de oudste en/of meest bezwarende openstaande geldschuld(en).

Artikel 6 Teveelbetaling

Als de aangegeven bestemming van de betaling een geldschuld betreft die al is betaald terwijl nog een andere geldschuld openstaat, wordt die betaling aangemerkt als een ongerichte betaling en dienovereenkomstig behandeld.

Artikel 7 Betaling bij vergissing

Een geldbedrag dat is voldaan ten gevolge van een evidente vergissing of misverstand aan de zijde van de betaler, wordt aangemerkt als een ongerichte betaling en dienovereenkomstig behandeld.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1. Het College kan lid 1 van artikel 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Het College kan afwijken van lid 3 van artikel 5 indien de aard van de geldschuld of het belang van de betaler hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling modernisering betalingsverkeer Vlaardingen 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015.
De gemeentesecretaris, de Burgemeester
Mevrouw mr. A.G. Knol - Van Leeuwen, A.B. Blase

Toelichting

Overweging 19 van de Verordening (EG) Nr. 974/98 van de raad van 3 mei 1998 over de invoering van de Euro. In deze overweging worden beperkingen inzake chartale betalingen niet onverenigbaar geacht met de status van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en -munten, mits er andere rechtsgeldige middelen beschikbaar zijn voor het vereffenen van financiële schulden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Ter voorkoming van misverstanden zijn in de uitvoeringsregeling begripsbepalingen opgenomen.

Zo worden onder nevenvestigingen verstaan alle vestigingen waar de ambtenaren van de gemeente werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld de “Gemeentewerf”.

Voorts wordt onderscheid gemaakt tussen gerichte en ongerichte betalingen. Betalingen die wel of niet een bepaalde bestemming kennen. In de praktijk wordt die bestemming aangegeven met een betalingskenmerk in de vorm van een vorderingsnummer. Bij betalingen moet voor een juiste verwerking in de administratie altijd het vorderingsnummer worden vermeld.

Artikel 2 Contante betaling

Hoofdregel is dat ter voldoening van schulden geen contant geld meer wordt geaccepteerd. In het kader van de dwanginvordering kan aan de deurwaarder nog wel contant betaald worden. Verder worden in dit artikel de soorten geldschulden aangeduid.

Publiekrechtelijke geldschulden zijn onder meer leges voor de aanvraag van een vergunning, de kosten voor een identiteitsbewijs, gemeentelijke belastingen, een dwangsom of bestuurlijke boete.

Privaatrechtelijke geldschulden zijn onder meer huurpenningen, koopsom en erfpachtgelden.

Artikel 3 Betalingsmogelijkheden

Onder girale betaling wordt verstaan de betaling met pin, creditcard, een storting van contant geld via de daartoe bestemde stortingsautomaat in de publieksruimte van het stadskantoor Westnieuwland en automatische incasso ten behoeve van de gemeentelijke heffingen.

Artikel 4 Tijdstip betaling

Het tijdstip van betaling is belangrijk voor het starten van de dwanginvordering en het in rekening brengen van de kosten die daarmee samenhangen als de betalingstermijn is verlopen. Betalingen met pin, creditcard zijn girale transacties, waarvan formeel de betaling pas heeft plaatsgevonden als het bedrag op de rekening van de schuldeiser is bijgeschreven. Omdat dit enkele dagen duurt, kan dit leiden tot overschrijding van de betalingstermijn met alle gevolgen van dien. Maatschappelijk vertonen pin-, en creditcardbetalingen echter zoveel gelijkenis met de contante betaling dat het tijdstip van betaling wordt gelijkgesteld met het tijdstip waarop de handeling plaatsvindt. Om te bewijzen dat tijdig is betaald, dient men de kwitantie te tonen.

Artikel 5 Afboeking van de betaling

Voor belastingen en andere geldschulden waarvoor dat wettelijk is bepaald geldt een volgorde waarin een betaling wordt afgeboekt. Eerst worden de rente en kosten verrekend, daarna wordt het resterende bedrag afgeboekt op de hoofdsom. Betalingen zonder betalingskenmerk, die dus ongericht zijn, worden in principe teruggestort op de rekeningen waar zij vandaan komen. In sommige gevallen kan er ook verrekening plaats vinden met nog openstaande schulden. Artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht regelt dat geldschulden verrekend mogen worden als dit bepaald is in een wet in formele zin. Voorbeelden: de belastingen en de kosten van bestuursdwang.

Artikel 6 Teveelbetaling

Zie toelichting artikel 5.

Artikel 7 Betaling bij vergissing

Zie toelichting artikel 5.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In het geval dat girale betaling stuit op onoverkomelijke problemen, kan er besloten worden in individuele gevallen contante betaling of een anderszins passende wijze van betaling toe te staan.

Verder kan besloten worden om van verrekening af te zien en een ingekomen bedrag toch terug te storten indien de aard en de grootte van het openstaande bedrag daar aanleiding toe geven.

De bevoegdheid hierover te beslissen, wordt gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Financiën.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

In dit artikel is geregeld wanneer dit reglement in werking treedt en hoe zij in officiële stukken en verwijzingen moet worden aangeduid.