Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen o.g.v. APV 2005
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen o.g.v. APV 2005

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

gelet op Hoofdstuk 4, Afdeling 2, Paragraaf 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2005;

besluit:

Deel I. vast te stellen de volgende Uitvoeringsbesluiten:

Artikel 1. Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.4, derde lid APV Vlaardingen 2005 Regels omtrent de locaties en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel moeten worden aangeboden

Vuilniszakken - Vuilniszakken mogen uitsluitend op de dag van inzamelen, tijdig, maar niet voor 05.00 uur, aan de straatkant worden geplaatst.

- De geplaatste vuilniszak(ken) mag (mogen) geen belemmering vormen voor gebruikers van de openbare weg.

- Het afval dient in gesloten, goedgekeurde vuilniszakken te worden aangeboden.

- Vuilniszakken mogen geen uitstekende delen of scherpe voorwerpen bevatten. Minicontainers - De minicontainers mogen uitsluitend op de dag van inzamelen, tijdig, maar niet voor 05.00 uur, aan de straatkant worden geplaatst.

- De minicontainers moeten met gesloten deksel worden aangeboden. Het bijplaatsen van afval is niet toegestaan.

- Indien binnen een afstand van 75 meter merktekens op de straat zijn aangebracht (in de vorm van een minicontainer), dienen de containers op deze plaats te worden aangeboden.

- Bij aanbieden van de minicontainer moeten de wielen van de container zijn gericht naar de openbare weg.

- De minicontainer dient op de dag van inzamelen uiterlijk om 19.00 uur weer van de straatkant verwijderd te zijn.

Artikel 2 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.4, vierde lid APV Vlaardingen 2005 Regels met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden

Vuilniszakken - Vuilniszakken mogen niet meer dan 10 kg wegen.

- Er is geen maximum gesteld aan het aantal aan te bieden vuilniszakken. Minicontainers - Minicontainers mogen niet zwaarder zijn dan 75 kg

- Indien op een perceel meerdere voor een zelfde afvalstroom geschikte minicontainers aanwezig zijn, dan mogen deze tegelijkertijd worden aangeboden.

Artikel 3 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.4, vijfde lid APV Vlaardingen 2005 Regels omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt en het gebruik daarvan

Minicontainers - Minicontainers worden door IRADO in bruikleen uitgegeven. Bij verhuizing dienen de minicontainers bij de woning achtergelaten te worden.

- De gebruiker van een minicontainer dient als een goed huisvader voor het inzamelmiddel te zorgen.

- Vermissing van een minicontainer dient te worden gemeld bij IRADO. Vervanging van een vermist inzamelmiddel vindt slechts plaats indien de gebruiker een proces verbaal van de vermissing kan overhandigen. Bij vermissing is aangifte bij de politie dus verplicht.

- Indien een inzamelmiddel beschadigd raakt, dient dit te worden gemeld bij IRADO. Afhankelijk van de betreffende schade, en de mogelijkheid tot reparatie van het gebrek, wordt door IRADO bepaald of reparatie of vervanging van het inzamelmiddel aan de orde is.

- Per perceel kunnen meerdere minicontainers voor een gelijk afvalproduct worden uitgegeven. Aanvragen hiertoe dienen schriftelijk te worden ingediend bij IRADO, voorzien van een heldere argumentatie over de noodzaak tot het verkrijgen van een tweede inzamelmiddel.

- Het is toegestaan dat een collectief van percelen, bijvoorbeeld buren, een minicontainer deelt.

Artikel 4 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.4, zesde lid APV Vlaardingen 2005 Eisen aan het te gebruiken inzamelmiddel, indien dit niet van gemeentewege is verstrekt

Vuilniszakken

Het afval mag uitsluitend in goedgekeurde (KOMO-gecertificeerde) vuilniszakken worden aangeboden.

Artikel 5 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.5, derde lid APV Vlaardingen 2005 Regels ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden

Verzamelcontainers restafval en GFT-afval - De deksels van de blokcontainers dienen na het deponeren van het huisvuil direct weer gesloten te worden.

- Afval dat bij het aanbieden naast het inwerpgat van de container belandt, dient direct te worden opgeruimd.

- Het is niet toegestaan om afval naast de verzamelcontainer te plaatsen. Wanneer de verzamelcontainer vol is kan (telefonisch) contact worden opgenomen met IRADO.

Artikel 6 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.6, tweede lid APV Vlaardingen 2005 Regels ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau

Verzamelcontainers droge componenten (glas, papier, textiel) en retourettes. - Glas, papier en textiel mogen uitsluitend tussen 7.00 en 22.00 uur worden aangeboden.

- Alle componenten mogen los worden gedeponeerd in het daarvoor bestemde inzamelmiddel, met uitzondering van textiel. Textiel dient schoon en in gesloten zakken te worden aangeboden.

- Indien glas, papier of textiel bij het aanbieden naast het inwerpgat van de container belandt, dient dit direct te worden opgeruimd.

- Het is niet toegestaan om afval naast de verzamelcontainer te plaatsen. Wanneer de verzamelcontainer vol is kan (telefonisch) contact worden opgenomen met IRADO.

- Indien de verzamelcontainer hiertoe de mogelijkheid biedt dient het glas op kleur gescheiden te worden aangeboden.

Artikel 7 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.7, tweede lid APV Vlaardingen 2005 Regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal of regionaal niveau

Afvalbrengstation - Huishoudelijke afvalstoffen kunnen uitsluitend door inwoners van de gemeente Vlaardingen worden aangeboden op het Afvalbrengstation. De aanbieder dient hiertoe een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

- Asbest en asbesthoudende stoffen dienen, na melding bij de sectie Milieu van de gemeente, dubbel verpakt te worden aangeleverd in speciaal daarvoor beschikbaar gestelde transparante plastic folie. Indien asbest of asbesthoudende stoffen onverpakt worden aangeleverd worden deze niet geaccepteerd.

- Voor overige afvalstoffen worden er geen restricties gesteld ten aanzien van de wijze van

- aanlevering, anders dan dat tegelijk aangeleverde verschillende afvalstoffen op het Afvalbrengstation nog afdoende van elkaar te scheiden moeten zijn. Instructies hiertoe worden door de beheerder van het Afvalbrengstation aangereikt.

- Voor het aanbieden van puin wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 8 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.8, eerste lid APV Vlaardingen 2005 Aanwijzing van categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4.2.2.3 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden

Categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel kunnen worden aangeboden zijn: 1. Grof huishoudelijk afval.

2. Tuingroen.

3. Papier dat door derden wordt ingezameld.

4. Textiel dat door derden wordt ingezameld.

5. KCA.

Artikel 9 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.8, tweede lid APV Vlaardingen 2005 Regels over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval (of kortweg “grof vuil”) is afval dat door het volume of gewicht niet in de vuilniszak past. - Grof vuil mag niet tegelijk met het huisvuil aangeboden worden. Voor het ophalen van grof vuil dient (telefonisch of via internet) een afspraak te worden gemaakt met IRADO.

- Indien een inzameldag voor grof vuil samenvalt met een inzameldag voor huisvuilzakken, dan dienen beide afvalstromen duidelijk gescheiden van elkaar te worden aangeboden.

- Grof vuil moet op de dag van inzamelen tussen 05.00 uur en 07.45 uur aan de straatkant worden geplaatst.

- Aan de straatkant geplaatst grof vuil mag geen belemmering vormen voor gebruikers van de openbare weg.

- Van het aan de straatkant geplaatste grof vuil mogen geen delen uitsteken en/of dit mag geen scherpe voorwerpen bevatten.

- Grof vuil moet altijd goed hanteerbaar en tilbaar zijn.

- Grof vuil moet gebundeld zijn of anderszins verpakt zodat er geen delen van kunnen verwaaien.

Afvalstoffen als puin (of ander steenachtig materiaal), asbest, zand, grond (aarde) zijn geen grof vuil. Deze kunnen wel worden afgegeven op het Afvalbrengstation. Inzameling Tuingroen

Tuingroen is organisch afval dat ontstaat bij snoeien en knippen van bomen, heesters en planten en dat gedurende de snoeiperiodes april en oktober separaat wordt ingezameld. - Voor het ophalen van tuingroen moet (telefonisch) een afspraak worden gemaakt met

- IRADO.

- Indien een inzameldag voor tuingroen samenvalt met een inzameldag voor huisvuilzakken, dan dienen beide afvalstromen duidelijk gescheiden van elkaar te worden aangeboden.

- Tuingroen mag uitsluitend op de dag van inzamelen tussen 05.00 uur en 07.45 uur aan de straatkant worden geplaatst.

- Aan de straatkant geplaatst tuingroen mag geen belemmering vormen voor gebruikers van de openbare weg.

- Van het aan de straatkant geplaatste tuingroen mogen geen delen uitsteken en/of dit mag geen scherpe voorwerpen bevatten.

- Tuingroen moet altijd goed hanteerbaar en tilbaar zijn.

- Tuingroen moet gebundeld zijn. Papierinzameling door derden - Bij papierinzameling door derden mag het oud papier uitsluitend op de dag van inzamelen vanaf 05.00 uur aan de straatzijde worden geplaatst.

- Het aanbieden van het papier mag niet plaatsvinden door middel van plastic zakken of andere materialen die niet vervaardigd zijn van papier- of kartonproducten.

- Oud papier en karton dienen zodanig aangeboden te worden dat verwaaiing (van delen van het papier en karton) niet mogelijk is. Textielinzameling door derden - Bij textielinzameling door derden mag het textiel uitsluitend op de dag van inzamelen vanaf 05.00 uur aan de straatzijde worden geplaatst.

-Textiel mag niet los worden aangeboden, dit dient te geschieden door middel van dozen, plastic tassen, of kruiselings gebundeld.

- Textiel dient zodanig aangeboden te worden dat verwaaiing ervan niet mogelijk is. KCA-inzameling - Voor het ophalen van KCA moet (telefonisch) een afspraak worden gemaakt met IRADO.

- KCA dat aan huis wordt ingezameld mag niet aan de straatzijde worden geplaatst maar dient aan de inzamelaar afgegeven te worden.

- KCA-componenten dienen zodanig verpakt te zijn dat er geen schadelijke stoffen (gassen, vloeistoffen en/of korrelige vaste stoffen) vrij kunnen komen tijdens aanname, vervoer en sorteerwerkzaamheden. -Asbest en radioactieve componenten mogen niet worden aangeboden ten behoeve van de KCA-inzameling.

Artikel 10 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.8, derde lid APV Vlaardingen 2005 Regels over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden

Grof huishoudelijk afval - Bundels grof huishoudelijk afval mogen niet langer zijn dan 1,25 meter en niet meer dan 30 kg wegen. Tuingroen

- Bundels tuingroen mogen niet langer zijn dan 1,25 meter en niet meer dan 30 kg wegen.

Artikel 11 Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 4.2.3.9, eerste lid APV Vlaardingen 2005 Vaststellen van de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden

- In stadsdelen waar verzamelcontainers zijn geplaatst voor restafval en/of gft-afval, geldt dat het afval 24 uur per dag in de verzamelcontainer gedeponeerd mag worden, mits dit geen geluidsoverlast veroorzaakt voor de omgeving.

- Losse vuilniszakken mogen uitsluitend op de dag van inzamelen, tijdig, maar niet voor 05.00 uur, worden aangeboden.

- Verzamelcontainers voor droge componenten (glas, papier en textiel) mogen uitsluitend tussen 07.00 uur en 22.00 uur worden gebruikt.

- Het Afvalbrengstation is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

- In verband met de feestdagen kunnen de inzameldagen voor losse vuilniszakken en de openingstijden voor het Afvalbrengstation worden gewijzigd. Publicatie van de gewijzigde inzameldagen en openingstijden vindt plaats in Groot Vlaardingen.

Deel II

Artikel

in te trekken het “Besluit aanbieden afval” van 28 juni 1994.

Deel III

Artikel

te bepalen dat deze besluiten in werking treden met ingang van de dag na die van publicatie ervan in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Vlaardingen, 3 mei 2005
Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
de secretaris, de burgemeester
mr. Ing. J. Brinkman mr. T.P.J. Bruinsma