Rijksoverheid

Regelingenpocket Vlaardingen

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit inzake de voorschriften en beperkingen met betrekking tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel C, tweede lid, onder c juncto artikel C, derde lid, van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004
Uitgever
Vlaardingen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit inzake de voorschriften en beperkingen met betrekking tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel C, tweede lid, onder c juncto artikel C, derde lid, van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004 (Uitvoeringsbesluit vergunningverlening autodate)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,

overwegende:

- dat het concept van “autodate” is vastgelegd in het “gemeentelijke verkeers- en vervoersplan”;

- dat de gemeente Vlaardingen op dit moment niet beschikt over standplaatsen welke geschikt zijn voor gedeeld autogebruik (=autodate);

- dat autodate een belangrijke rol kan spelen in het verkeer- en vervoerbeleid, voor wat betreft het verminderen van de automobiliteit en daarmee de congestieproblemen, het vergroten van het gebruik van openbaar vervoer;

- dat autodate een positief effect heeft op de leefbaarheid: er staan minder voertuigen op straat;

- dat autodate een rol kan spelen in het milieubeleid: het beperken van de belasting van het milieu in het dagelijks leven;

- dat autodate zich kenmerkt door een bijdrage te leveren aan bewust en selectief autogebruik;

- dat het zodoende wenselijk is aanbieders van autodate te stimuleren standplaatsen in de gemeente Vlaardingen te gebruiken voor autodate;

- dat het gewenst en noodzakelijk is om over een toetsings- en beoordelingskader te beschikken om te beslissen op een aanvraag vergunning autodate;

- dat het op grond van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004 mogelijk is om aan de vergunningverlening autodate voorschriften en beperkingen te stellen; gelet op artikel C, tweede lid, onder c van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004 juncto

artikel C, derde lid van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004;

gelet op de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2005, BESLUIT: vast te stellen het hierna volgende besluit: Uitvoeringsbesluit inzake de voorschriften en beperkingen met betrekking tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel C, tweede lid, onder c juncto artikel C, derde lid, van de Parkeerverordening Vlaardingen 2004 (Uitvoeringsbesluit vergunningverlening autodate)

Artikel 1 Voorschriften en beperkingen:

a. de natuurlijke of rechtspersoon die motorvoertuigen beschikbaar stelt voor autodate is

aangesloten bij de Stichting voor Gedeeld autogebruik en hanteert zodoende de volgende criteria voor gebruik van de naam autodate naast de eigen (bedrijfs)naam: - de auto is voor deelnemers dag en nacht beschikbaar;

- het ophalen en terugbrengen van de auto is eenvoudig en dicht in de buurt; het systeem draagt bij aan een bewust en selectief autogebruik;

- de afspraken tussen aanbieder en deelnemers zijn van langere duur; de deelnemers hebben de keuze uit meerdere typen auto’s; de (technische) kwaliteit en service bij ongevallen en storingen is groot; b. verhuur van motorvoertuigen voor autodate voor een korte periode is mogelijk;

c. de motorvoertuigen moeten Voldoen aan Europese eisen van veiligheid en milieu;

d. vrijkomende autodate parkeerplaatsen worden omgevormd tot gewone parkeerplaatsen, indien er geen andere aanbieder van deze plaats gebruik wil maken;

e. binnen de gemeente Vlaardingen mogen meerdere aanbieders van autodate een vergunning aanvragen;

f. voor een vergunning wordt bij de aanbieder voor één kenteken per standplaats jaarlijks de kosten van de bedrijfsvergunning per sector in rekening gebracht voor de sector waar de standplaats is ingericht.

Artikel 2 Uitvoeringsbesluit vergunningverlening autodate

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit vergunningverlening autodate”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan in het Gemeenteblad.
 
Vlaardingen, 14 februari 2006
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen
 
de gemeentesecretaris,                              de burgemeester,